ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

3 Things To Do While Waiting To Study Abroad

While your study abroad dreams may be on hold, you can still get ahead. Here are some things you can do in the meantime while waiting for the COVID-19 situation to stabilise:

1. Research Your Study Destination

Take some time to understand the culture as well as the living expenses required to live there. These are two of the most important factors that will determine if you will enjoy your studies there for the entire duration of your course.

2. Determine Your Most Ideal Course to Pursue

This will not only be affecting the duration and cost that you will have to invest in, but it will also likely determine the path of your career.

Take the time to research the courses and decide on which course you want to pursue and determine your budget and course duration you are willing to set aside.

3. Connect Digitally With IDP

Now that you have a study destination and the desired course in mind, get in touch with an IDP counsellor who can help match your needs with the right university.

Whether it’s via mobile, Messenger or Zoom, our counsellors will provide tailored advice and will be there for you every step of the way.

How International Universities Are Handling the COVID-19 Situation

While individual universities have their own different measures to control and prevent the spread of COVID-19, there are a few key measures that many universities around the world are implementing.

These include:

  • Remote learning and teaching whereby lectures and tutorials will be conducted online or hosted online for students to learn in the safety of their homes.
  • The practice of social distancing on campus, where students are encouraged to not gather in key areas such as libraries as well and food centers.
  • The monitoring of temperatures in hostel residences.

Stay Up-To-Date

As the Coronavirus situation evolves, it is important to keep up to date about the latest news on the COVID-19 outbreak and how it may impact your studies.

You will also find more information here.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?