ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hold On To Your Study Abroad Dreams And Plan Ahead

If you are hesitant to make study abroad plans due to the COVID-19 outbreak, then you are not alone. While your plans may be on hold for the moment, it’s important to not give up on your study abroad dreams.

If you need a reminder of why you had those dreams in the first place, we’ve rounded them below.

1) Gain an Edge In Your Future Career

Studying abroad will allow you to gain an edge when you are applying to your job or accelerating your career with new opportunities.

An overseas education allows you to stand out especially if you are studying in highly reputable countries such as the UK and Australia.

2) Enhance Your English-Speaking Ability

One of the greatest benefits of studying overseas is the opportunity to immerse yourself into an English-speaking environment where your daily living and education is done 100% in English.

So, if you are looking for reasons to study overseas, then enhancing your English-language skills offers huge benefits for your career that can also extend beyond your professional life.

3) Network Internationally & Work Abroad

One of the great advantages of studying abroad is the ability to work in your study destination once you graduate.

Depending on the country you are studying in, you can apply to gain 1 to 4 years of time to find a job and start a career in the country where opportunities will likely be abundant.

Additionally, if you are studying your masters, MBA or a doctorate, establishing your network overseas is also a powerful advantage that can open doors to new opportunities and collaborations down the road.

4) Travel & Discover New Cultures

By studying overseas, you get to broaden your horizons not just academically and professionally, but culturally as well.

From the UK to Australia and Ireland, you will discover amazing new cities and natural landscapes as well as mingle with the locals.

Who knows, you might just pick up a whole new hobby such as soccer or rugby by the time you are done?

There is no doubt that with the outbreak of COVID-19, it is a stressful time to make plans for studying abroad. As the situation in each country continues to evolve, governments in key study destinations continue to implement measures that could affect international students.

However, our counsellors are working closely with universities, institutions and government departments in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom and the United States to provide you with the most up-to-date advice.

Rest assured that IDP’s global community is #InThisTogether as we navigate the various barriers and restrictions as a result of COVID-19.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី