ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

My Study Abroad Journey: BAN Kimleng

“IDP Education’s services are easily accessible and convenient for students who plan to study abroad”

Studying abroad has taught me to live independently, improved my confidence when expressing opinions and helped me become my true self. I have learned to appreciate people and things, and to reward myself for every goal I achieve.

There are several reasons why I loved studying abroad. The best thing was having the opportunity to explore; I got to travel to lots of new places with my friends, discover different cities, try unusual foods, experience fun activities and see beautiful landscapes. I also learnt so much more about other people from many different countries, and attended lots of cultural events.

Without the help of IDP Education, my study abroad journey wouldn’t have been so amazing! - BAN Kimleng

The challenges of studying abroad vary from one person to the next. One of the most common challenges is homesickness; even when you think you are ready for an exciting journey to a new country, you will, after a while, find yourself missing home, family and friends. But this shouldn’t worry you too much because it is a perfectly normal reaction when adjusting to a new life, and with modern technology and social media, an easy problem to solve. Another challenge can be the food, especially those cravings for your favourite dishes from home. At first, you will probably be excited to try the new foods in your host country but later might start to miss some of the unique flavours of home cooking! A final challenge is adjusting to academic life; studying at an international college in Australia required me to deal with multiple tasks every week which can build up if you don’t organize your time well.

Without the help of IDP Education, my study abroad journey wouldn’t have been so amazing! Finding the right study program and preparing the visa application can be intimidating for Cambodian students if you’ve never done it before, and I would definitely recommend meeting face-to-face with an IDP counsellor to find out about all the different institutions and their tuition fees, study requirements, course options and visa information.

Good luck on your study journey!

- BAN Kimleng

Bachelor of Nursing

Western Sydney University


IDP can help you study in Australia! We offer free education counselling: from school and visa application to pre-departure activities. Book an appointment now.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?