ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

The New UK Post-study Work Visa: 5 Things You Need To Know

 

With the latest news that international students can now get a two-year work visa after graduating from an approved UK Higher Education provider, you might be tempted to pursue your dreams there.

Apart from the UK’s wide array of reputable universities, strong academic standing and home to cities steeped in culture and history, the latest work visa update will definitely influence an international student’s destination choice.

For those who are looking to fulfil their career goals in the UK, you would definitely consider this measure as an opportunity, one that wasn’t as appealing in the past.

In fact, the availability of a post-study work visa for graduates is in contrast to the previous policy - which allowed graduates to look for work in the UK for only four months - and now presents an attractive option for international students seeking long-term employment in the country.

Some of you might wonder: Is there a catch to this new initiative? Is it too good to be true? To that, we’ve rounded up the key aspects that you should know about the new UK post-study work visa measures.
 

The new policy has no cap on student numbers

In case you’re thinking that there will be a cap on the total number of international students who would be offered the two-year work visa, there is none set at the moment. 

Any subject or skill-set is eligible for two-year Work Visa

Unlike certain requirements in other countries where only graduates in specific fields can apply for a work visa, the current measure allows graduates in the UK to apply for jobs regardless of the subjects they pursued.

2020/21 intake of students can start to benefit

According to a report by The PIE News, Home Office head of Student Migration Policy, Paul Jeffrey, mentioned that the UK government can say “with absolute certainty” that any student enrolling in 2020/21 will benefit. Those who are currently studying and are expected to graduate from the summer of 2021 onwards will also benefit.

Since it won’t be long being the new measures kick in, be sure to find out more about studying in the UK by booking an appointment with one of our counsellors, or register for our upcoming study abroad fair!
 

Student can switch to a skilled work visa after two years

For graduates who managed to find employment, they will be able to switch to a skilled work visa after two years - as long as the job can meet the skill requirement of the route.

The new policy is part of the UK's fresh take on global talent

Other announcements have seen the UK welcoming global talent, including the creation of a new fast-track visa for scientists and removing the limit on PhD students who attempt to embark on the skilled work visa route.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?