ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

កក់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក

មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តផ្លូវការសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត  IELTS កម្ពុជានៅស្ថាប័ន IDP ផ្តល់ជូនតេស្ត computer-delivered IELTS (CDI) បួនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ឬប្រហែល 200 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ និង ផ្តល់ជូនតេស្ត IELTS PB (តេស្តលើក្រដាស) ពីរ ឬបីដងក្នុងមួយខែ ឬប្រហែល 28 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

អ្នកនឹងត្រូវការប័ណ្ណឥណទាន ឬប័ណ្ណឥណពន្ធ ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ (ឬទូទាត់ជាប្រាក់សុទ្ធនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះធ្វើតេស្ត IELTS នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរបស់ស្ថាប័ន IDP  នៅតាមទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌល ACE) និងត្រូវអាប់ឡូតច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកដែលបានស្គែនមានពណ៌ច្បាស់ល្អ (ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជនបរទេស និងអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍) ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ)។ អ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់អំពីកាលបរិចេ្ឆទនៃការធ្វើតេស្ត ពេលវេលា និងទីតាំង នឹងផ្ញើជូនក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលការធ្វើតេស្ត IELTS របស់អ្នក។ ប្រសិនបើការកក់ទុកត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ឬតិចជាងនេះមុនថ្ងៃធ្វើតេស្តនេះ  អ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ចុងក្រោយ នឹងត្រូវផ្ញើជូនឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ត្រូវប្រាកដថា ការកំណត់គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីម៉ែលស្ថាប័ន IDP ចូលបាន និងសូមមេត្តាពិនិត្យមើលហ្វូលឌ័រ spam/junk របស់អ្នក។

0821 IELTS Cambodia Test Fee Change Web Icon.jpg

 

IELTS Test Schedule

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 21 Sep 2021
  13:00 pm
 • 12 Aug 2021
 • 16 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 12 Aug 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 21 Sep 2021
  13:00 pm
 • 12 Aug 2021
 • 16 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 12 Aug 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Sep 2021
  8:30 am
 • 25 Aug 2021
 • 17 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 25 Aug 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Sep 2021
  8:30 am
 • 25 Aug 2021
 • 17 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 25 Aug 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Sep 2021
  13:00 pm
 • 06 Aug 2021
 • 17 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  06 Aug 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Sep 2021
  13:00 pm
 • 06 Aug 2021
 • 17 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  06 Aug 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 25 Sep 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 20 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 25 Sep 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 20 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 25 Sep 2021
 • 18 Feb 2021
 • 20 Sep 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • Fully Booked
  18 Feb 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 25 Sep 2021
 • 18 Feb 2021
 • 20 Sep 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 18 Feb 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 28 Sep 2021
  8:30 am
 • 12 Sep 2021
 • 24 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 12 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 28 Sep 2021
  8:30 am
 • 12 Sep 2021
 • 24 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 12 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 28 Sep 2021
  13:00 pm
 • 12 Aug 2021
 • 16 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  12 Aug 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 28 Sep 2021
  13:00 pm
 • 12 Aug 2021
 • 16 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  12 Aug 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Sep 2021
  8:30 am
 • 03 Sep 2021
 • 24 Sep 2021
  12:00 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 03 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Sep 2021
  8:30 am
 • 03 Sep 2021
 • 24 Sep 2021
  12:00 pm
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 03 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Sep 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 25 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Sep 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 25 Sep 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 12 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 05 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 12 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 05 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 14 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 09 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 14 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 09 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 16 Oct 2021
  8:30 am
 • 01 Sep 2021
 • 11 Oct 2021
  12:00 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 01 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 16 Oct 2021
  8:30 am
 • 01 Sep 2021
 • 11 Oct 2021
  12:00 pm
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 01 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 16 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 11 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 16 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 11 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 17 Oct 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 12 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 17 Oct 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 12 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 19 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 14 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 19 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 14 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 21 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 15 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 21 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 15 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 18 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 18 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Oct 2021
 • 29 Sep 2020
 • 18 Oct 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 29 Sep 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Oct 2021
 • 29 Sep 2020
 • 18 Oct 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 29 Sep 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 26 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 21 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 26 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 21 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 28 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 23 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 28 Oct 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 23 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 25 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Oct 2021
  13:00 pm
 • 08 Sep 2021
 • 25 Oct 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 08 Sep 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 06 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 01 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 06 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 01 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 06 Nov 2021
 • 29 Sep 2020
 • 01 Nov 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 29 Sep 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 07 Nov 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 02 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 07 Nov 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 02 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 11 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 06 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 11 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 06 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 13 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 08 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 13 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 08 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 14 Nov 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 09 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 14 Nov 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 09 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 22 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Nov 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 22 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Nov 2021
 • 18 Feb 2021
 • 22 Nov 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 18 Feb 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 02 Dec 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 27 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 02 Dec 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 27 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 04 Dec 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 29 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 04 Dec 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 29 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 04 Dec 2021
 • 29 Sep 2020
 • 29 Nov 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 29 Sep 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 04 Dec 2021
 • 29 Sep 2020
 • 29 Nov 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Phnom Penh
 • 29 Sep 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Idp education - phnom penh Phnom penh Kh Cambodia
 • 05 Dec 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 30 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 05 Dec 2021
  13:00 pm
 • 19 Feb 2021
 • 30 Nov 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 19 Feb 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 11 Dec 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 06 Dec 2021
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 11 Dec 2021
  13:00 pm
 • 04 Nov 2020
 • 06 Dec 2021
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 04 Nov 2020
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia

 

IELTS UKVI Test Schedule

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 26 Sep 2021
  8:30 am
 • 09 Sep 2021
 • 21 Sep 2021
  8:30 am
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 09 Sep 2021
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 26 Sep 2021
  8:30 am
 • 09 Sep 2021
 • 21 Sep 2021
  8:30 am
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 09 Sep 2021
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 26 Sep 2021
  13:00 pm
 • 15 Nov 2020
 • 21 Sep 2021
  13:00 pm
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • Fully Booked
  15 Nov 2020
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 26 Sep 2021
  13:00 pm
 • 15 Nov 2020
 • 21 Sep 2021
  13:00 pm
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • Fully Booked
  15 Nov 2020
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 24 Oct 2021
  13:00 pm
 • 15 Nov 2020
 • 19 Oct 2021
  13:00 pm
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 15 Nov 2020
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 24 Oct 2021
  13:00 pm
 • 15 Nov 2020
 • 19 Oct 2021
  13:00 pm
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 15 Nov 2020
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 28 Nov 2021
  13:00 pm
 • 15 Nov 2020
 • 23 Nov 2021
  13:00 pm
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 15 Nov 2020
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 28 Nov 2021
  13:00 pm
 • 15 Nov 2020
 • 23 Nov 2021
  13:00 pm
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 15 Nov 2020
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia

 

IELTS Life Skills Test Schedule

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 25 Sep 2021
 • 13 Nov 2020
 • 20 Sep 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Edcuation Phnom Penh UKVI
 • 13 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI Idp edcuation phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 25 Sep 2021
 • 13 Nov 2020
 • 20 Sep 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Edcuation Phnom Penh UKVI
 • 13 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI Idp edcuation phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 23 Oct 2021
 • 13 Nov 2020
 • 18 Oct 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Edcuation Phnom Penh UKVI
 • 13 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI Idp edcuation phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 23 Oct 2021
 • 13 Nov 2020
 • 18 Oct 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Edcuation Phnom Penh UKVI
 • 13 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI Idp edcuation phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 27 Nov 2021
 • 13 Nov 2020
 • 22 Nov 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Edcuation Phnom Penh UKVI
 • 13 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI Idp edcuation phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 27 Nov 2021
 • 13 Nov 2020
 • 22 Nov 2021
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Edcuation Phnom Penh UKVI
 • 13 Nov 2020
  185.0
  USD
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI Idp edcuation phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តល់ជូននូវជម្រើសសិក្សាជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមានស្ថាប័នជាង 1100 និងវគ្គសិក្សាចំនួន 22000 ដើម្បីជ្រើសរើស។

តម្រូវការទិដ្ឋាការ

ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែអ្នកផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ IDP Education គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការណែនាំសិស្សនិស្សិតតាមរយៈដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី