ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

កក់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក

មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តផ្លូវការសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត  IELTS កម្ពុជានៅស្ថាប័ន IDP ផ្តល់ជូនតេស្តតាម Computer បួនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ឬប្រហែល 200 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ និង ផ្តល់ជូនតេស្តតាម Paper (តេស្តលើក្រដាស) ពីរដងក្នុងមួយខែ ឬប្រហែល 24 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ សម្រាប់ប្រភេទតេស្ត IELTS UKVI តាមកុំព្យូទ័រ និង IELTS Lifeskills ត្រូវបានផ្តល់ជូន 1 ដងក្នុងរយៈពេល 28 ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ។. កក់ការប្រលង IELTS របស់អ្នកជាមួយ IDP Cambodia ឥឡូវនេះ!

អ្នកនឹងត្រូវការប័ណ្ណឥណទាន ឬប័ណ្ណឥណពន្ធ ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ (ឬទូទាត់ជាប្រាក់សុទ្ធនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះធ្វើតេស្ត IELTS នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរបស់ស្ថាប័ន IDP  នៅតាមទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌល ACE) និងត្រូវអាប់ឡូតច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកដែលបានស្គែនមានពណ៌ច្បាស់ល្អ (ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជនបរទេស និងអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍) ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ)។ អ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់អំពីកាលបរិចេ្ឆទនៃការធ្វើតេស្ត ពេលវេលា និងទីតាំង នឹងផ្ញើជូនក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលការធ្វើតេស្ត IELTS របស់អ្នក។ ប្រសិនបើការកក់ទុកត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ឬតិចជាងនេះមុនថ្ងៃធ្វើតេស្តនេះ  អ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ចុងក្រោយ នឹងត្រូវផ្ញើជូនឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ត្រូវប្រាកដថា ការកំណត់គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីម៉ែលស្ថាប័ន IDP ចូលបាន និងសូមមេត្តាពិនិត្យមើលហ្វូលឌ័រ spam/junk របស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការកក់ការធ្វើតេស្ត IELTS របស់អ្នកឥឡូវនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!
IELTS Terms Update-V1-04.jpg

 

IELTS Test Schedule

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 08 Oct 2022
  8:30 am
 • 28 Sep 2022
 • 05 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 28 Sep 2022
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 08 Oct 2022
  8:30 am
 • 28 Sep 2022
 • 05 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 28 Sep 2022
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 08 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 03 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 08 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 03 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • Fully Booked
  05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 08 Oct 2022
 • 01 Sep 2022
 • 05 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Tuol Kork Campus
 • 01 Sep 2022
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - tuol kork campus Phnom penh Kh Cambodia
 • 09 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 04 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 09 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 04 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 11 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 06 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 11 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 06 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 18 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 13 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 18 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 13 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 20 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 15 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 20 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 15 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 17 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 17 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Oct 2022
 • 21 Jun 2022
 • 17 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Tuol Kork Campus
 • 21 Jun 2022
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - tuol kork campus Phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 18 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 23 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 18 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 25 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 20 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 25 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 20 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 22 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 22 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 25 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 30 Oct 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 25 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 12 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 12 Sep 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 12 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 12 Sep 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 15 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 10 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 15 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 10 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 17 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 12 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 17 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 12 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 19 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 14 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 19 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 14 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 19 Nov 2022
 • 21 Jun 2022
 • 14 Nov 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Tuol Kork Campus
 • 21 Jun 2022
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - tuol kork campus Phnom penh Kh Cambodia
 • 19 Nov 2022
 • 21 Jun 2022
 • 14 Nov 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Tuol Kork Campus
 • 21 Jun 2022
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Idp education - tuol kork campus Phnom penh Kh Cambodia
 • 20 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 15 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 20 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 15 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 17 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 17 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 24 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 19 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 24 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 19 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 26 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 21 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 26 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 21 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 22 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 22 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 29 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 24 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 29 Nov 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 24 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 03 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 28 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 03 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 28 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 04 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 29 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 04 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 29 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 06 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 01 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 06 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 01 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 08 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 03 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 08 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 03 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 10 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 05 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 10 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 05 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 10 Dec 2022
 • 21 Jun 2022
 • 05 Dec 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education - Tuol Kork Campus
 • 21 Jun 2022
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Idp education - tuol kork campus Phnom penh Kh Cambodia
 • 13 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 08 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 13 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 08 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 15 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 10 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 15 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 10 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 17 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 12 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 17 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 12 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 18 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 13 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 18 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 13 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 20 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 15 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 20 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 15 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 17 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 22 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 17 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 24 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 19 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 24 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 19 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 22 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Academic - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia
 • 27 Dec 2022
  13:00 pm
 • 05 Nov 2021
 • 22 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS
 • 05 Nov 2021
  185.0
  USD
 • General Training - IELTS Computer-delivered ielts Cdielts phnom penh Kh Cambodia

 

IELTS UKVI Test Schedule

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 13 Oct 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 13 Oct 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 13 Oct 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 07 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 13 Oct 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 07 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 28 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 28 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 25 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 25 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 23 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 23 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia

 

IELTS Life Skills Test Schedule

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 08 Oct 2022
 • 04 Nov 2021
 • 06 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education Phnom Penh UKVI
 • 04 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI Idp education phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 08 Oct 2022
 • 04 Nov 2021
 • 06 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education Phnom Penh UKVI
 • 04 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI Idp education phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 05 Nov 2022
 • 04 Nov 2021
 • 03 Nov 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education Phnom Penh UKVI
 • 04 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI Idp education phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 05 Nov 2022
 • 04 Nov 2021
 • 03 Nov 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education Phnom Penh UKVI
 • 04 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI Idp education phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 03 Dec 2022
 • 04 Nov 2021
 • 01 Dec 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education Phnom Penh UKVI
 • 04 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Life Skills B1 - IELTS UKVI Idp education phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia
 • 03 Dec 2022
 • 04 Nov 2021
 • 01 Dec 2022
  23:59 pm
 • IDP Cambodia
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP Education Phnom Penh UKVI
 • 04 Nov 2021
  185.0
  USD
 • Life Skills A1 - IELTS UKVI Idp education phnom penh ukvi Idp education phnom penh ukvi Kh Cambodia

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តល់ជូននូវជម្រើសសិក្សាជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមានស្ថាប័នជាង 1100 និងវគ្គសិក្សាចំនួន 22000 ដើម្បីជ្រើសរើស។

តម្រូវការទិដ្ឋាការ

ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែអ្នកផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ IDP Education គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការណែនាំសិស្សនិស្សិតតាមរយៈដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?