ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

JOIN US VIRTUALLY AND BOOST YOUR SCORE

In addition to our array of online preparation tools, we’re introducing the IDP IELTS Masterclass Webinar as well as the Writing Webinar – platforms to help improve your English skills and provide you with useful insights and practical tips.

Presented by official experts, the Masterclass Webinar will help you gain a better understanding of the IELTS assessment criteria as well as targeted coaching in Reading, Writing and Speaking.

The Writing Webinar, on the other hand, will aid you in organising your answers and making them relevant in the Writing test.

These online sessions will instil confidence and give you a sense of what to expect on the actual test day.

Join us virtually and maximise your score with the IELTS Masterclass Webinar and IELTS Writing Webinar.

IDP IELTS Masterclass Webinars

IDP IELTS Masterclass Webinars

IDP IELTS Writing Webinars

IDP IELTS Writing Webinars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?