ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Journal Student Living

Inspired by the unique culture and character of Melbourne, with bigger spaces and richer experiences, we have everything a student needs!

Journal Uni Place, offers students a vibrant and authentic Melbourne living experience that's safe, supportive and social - all in an unbeatable location just minutes the Melbourne universities and the CBD.

Journal is proud to be known for our huge social spaces and incredible design. There's always somewhere beautiful for students to go and study, enjoy downtime by themselves, or spend time with new friends. From the double-level study and libraries to cinemas and games rooms, through to the landscape gardens and rooftop terraces.

We are so welcoming! Our leading community life program helps students make friends easily and experience the true Melbourne. From tours of the city and beyond, to live music in our gardens, to industry guest speakers, Journal students get to experience the best of the city we all love and are prepared for life after uni.

We're also at the cutting edge when it comes to technology. Students enjoy unlimited high-speed internet included in their rent, keyless entry and a Journal app that manages everything, from logging maintenance requests to booking share bikes.

We have rooms to suit every student, from a range of stylish, intelligently designed studios and large shared apartments, with private ensuite bathrooms.

Journal Central is a brand new facility opening in June 2020, with sophisticated design and is located on Melbourne's iconic Swanston Street close by to the universities. There's multiple shared living options to choose from as well as stylish studios.

List of facilities for both locations include

 • Fully furnished rooms
 • Choose from studios or shared apartments with ensuite bathrooms
 • All rooms have openable windows and come with study desk with bookshelf and pin board
 • One handy fee includes unlimited high-speed internet and all utilities
 • 24/7 reception team
 • On-site café
 • Double-level study
 • Journal library
 • Outdoor gardens
 • Rooftop terraces
 • Entertainment zone & cinema
 • Communal lounge & kitchen
 • 24/7 gym
 • Laundry
 • Bike store & share bikes
 • City views

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?