ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Student One

Students Living Better

The combination of our central city addresses, cool facilities and flexible room options makes Student One the better choice. From free unlimited WiFi internet and active social calendar for our international student community to the 24/7 support of friendly multilingual staff, it's the extra little things that set us apart for students from across the globe.

Better Location

We are located in the heart of Brisbane city and within a short walk to all forms of public transport. Our fantastic address means you are only a short distance from the universities, english language schools and pathway institutes, as well as everything else this city has to offer.

Better Rooms and Facilities

All our rooms and facilities have been designed to make sure your stay with us is relaxed, safe and helps you get the best grades. From the flexible room options to the interactive communal areas, everything has been thought of to assist you.

All rooms are kitted out with our kitchen essentials.

Better Connectivity

We provide free unlimited WiFi internet at all our residences. Regardless of where you are in building you will be able to access your course notes, chat to your friends and family and even watch your favourite TV shows through our extensive and high-speed network. And you can have up to 3 devices online at any given time.

We now even give you a FREE $10 pre-paid Vodafone SIM card so you can call home as soon as you have settled into your room.

Better Service and Safety

Our Student One residences are staffed 24 hours a day, seven days a week by multi-lingual staff who are 100% focused on ensuring our students are looked after and safe.

At Student One you also have full flexibility around the length of your lease. All we ask for is a minimum of 4 weeks. How much longer you stay is entirely up to you.

Better Care for U18s

Student One provides a safe, secure, dedicated student living experience that provides a real alternative to homestay placement for international students under the age of 18 years. At Student One, students under the age of 18 can place themselves within a culturally diverse peer network made up of domestic and international residents studying at a range of Brisbane tertiary and college campuses.

Better Community

We are so much more than a place of residence for students. Thanks to all the little extra details - from a busy social calendar, free bikes and support staff available 24/7 to washing machines that email you when your laundry is done - Student One is a home away from home, where many make friends for life. If it will make your stay and studies easier, we have thought of it.

It all adds up to one - Student One

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?