ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why choose Study Vision?

Who is Study Vision?

Study Vision has been providing quality homestay accommodation to international students for over 20 years and has become a trusted brand for those who come to Australia to pursue their studies.

Study Vision has a vast community of local Australian homestay hosts across most major cities including:

 • Melbourne
 • Sydney
 • Newcastle
 • Brisbane
 • Gold Coast
 • Wollongong
 • Perth
 • Canberra
 • Adelaide

What is homestay?

Homestay is a popular form of accommodation for international students whereby you live with a local individual or family (known as a host). In exchange for monetary compensation, a guest is usually provided access to a furnished bedroom, meals and facilities such as the laundry and other common areas of the home.

Why should I try homestay?

If you are looking at homestay as just another accommodation option, you may be overlooking its true value. Homestay is much more than just a place to rest your head at the end of a busy day at university or college. It is a unique experience to fully immerse yourself into Australian society by living with a local host family.

By the end of your experience, you will:

 • confidently speak in english.
 • have made lifelong friends in Australia.
 • have learnt how to live independently with others.
 • master the nuances of Australian culture (such as vegemite).
 • understand aussie slang (such as G'day mate! or Fair Dinkum).

Does Study Vision offer student accommodation?

Yes, we have a few botique shared accommodation options around Sydney and Melbourne for students who prefer more independent living. These accommodation options are usually apartments shared with other students studying at local universities.

All bedrooms offered are furnished with a bed, study desk and wardrobe. Access to shared kitchen, common living room and bathroom facilities are also available. Rent includes all utilies including unlimited wifi, gas, electricity and water.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?