ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

 អំពីក្រុមហ៊ុនស្វែងរកទីកន្លែងស្នាក់សម្រាប់សិស្ស និស្សិត

The Student Housing Company is part of the Global Student Accommodation family, alongside their European and Asian brands Uninest Student Residences and Nexo Residencias offering accommodation in Australia, United Kingdom, Ireland, Germany, Spain, Japan and United Arab Emirates.

Our prime locations, all-inclusive rents, exceptional customer service and great community spaces sets us apart from other student accommodation providers. Parents and students can expect complete peace of mind with this unique approach to student accommodation.

We want to change the way accommodation is provided for students, raising people's expectations about service, quality and communication. We want students to find renting a room from us incredibly easy and we want them to feel safe, comfortable and looked after. We want their parents to have peace of mind and we want the students to recommend us to other people.

We try to make everything we do as clear and upfront as possible. From our plain-speaking name to the refreshingly simple job titles on our team's badges, we want students who rent from us to understand what they're getting and who they're talking to at all times.

Our goal is to have you living as close to your university as possible and we want our properties occupied 100% of the time. We can only do this by being excellent.

About GSA

GSA is Global Student Accommodation, a pioneer in transforming student accommodation into a global scale business. Inspired by the business model of the global hotel industry giants, we want to expand and improve the scale, reach, and quality of student accommodation around the world.

Our vision is to be the global leader in student accommodation with over 250,000 beds under management by 2025.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?