ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

Student Banking

Getting you finances organised is important, with IDP we can simplify the process whilst in another country.

Banking in Australia

Keep your money safe and secure as you study with an Australian bank account.

  • With an Australian bank account the Government guarantees up to $250,000 of your money if anything happens to the bank.
  • You can open a bank account before you arrive in Australia with some banks, to make things easier when you get there.
  • When you open a bank account your bank will need to identify you – take your passport into a bank branch to do this. You’ll also be asked to provide your tax identification number from your home country.
  • Most banks in Australia offer specialist products or discounts for students -– take your student ID or letter of enrolment with you when you visit the bank branch to access these.
  • Mobile banking is widespread in Australia, making it easy to pay your friends using their phone number, or pay in shops by tapping your mobile.

We’ve teamed up with Commonwealth Bank to make it easy for you to set up your Australian banking. Your IDP counsellor can guide on how to set up your finances before you leave.

សូមជ្រើសរើសប្រទេសទិសដៅរបស់អ្នក

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី