ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pay your study fees the smarter way.

Cohort Go is a unique global payments platform offering a fairer, smarter and easier way to pay your international education fees.

Students can save on their tuition fees, living expenses and other education expenses by paying in their local currency through IDPs dedicated payments portal, with access to competitive foreign exchange rates and no transfer fees.

How it works.

Through our global network of trusted partners, you can make international payments in your local currency and we’ll deliver your funds across the world.

Step 1: Enter your payment details in IDPs payments portal or speak to one of IDP counsellors

Step 2: We’ll provide instructions to make a deposit via your chosen payment method.

Step 3: Once we have your funds, we will deliver the local payments to your providers.

Step 4: Watch as we transfer your funds every step of the way with real-time tracking notifications.

Why choose Cohort Go?

Every Cohort Go payment is delivered at a favourable foreign exchange rate with no fees and definitely no surprises.

 • Get instant quotes with better foreign exchange rates.
 • Pay any international education invoice.
 • Make one simple domestic transfer, we complete the rest.
 • Guaranteed payment delivery to the provider within 3-5 days.
 • Secure the foreign exchange rate for up to 72 hours.
 • No transfer fees from us, ever.
 • Real-time payment tracking with progress notifications.
 • Trusted and compliant with an Australian Financial Services Licence.
 • Outstanding global support team to answer any questions while abroad.

We are trusted.

Being secure enables people to explore, learn and GO further, knowing personal and financial details are safe. We call it peace of mind.

Our cloud-based solutions are trusted, secure and tailored for students.

At Cohort Go, we use the best security technology available to encrypt your personal and financial details. Our networks and systems are robust, employing innovative architectural and engineering approaches to storage and security.

We hold an Australian Financial Services Licence and guarantee settlement of all funds that have been transferred to us, so you know you can rely on Cohort Go.

Trusted by more than 100,000 students from over 180 countries, Cohort Go is the safe, secure and smart way to make international payments.

Get ready to GO.

Start your international education experience with confidence and pay your fees the smarter way with Cohort Go.

បង់ថ្លៃសិក្សារបស់អ្នកតាមវិធីដ៏ឆ្លាតវ័យ

សេវាកម្ម Cohort Go គឺជាវិធីក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាអន្តរជាតិ មានភាពវ័យឆ្លាត និងងាយស្រួលក្នុងការអោយអ្នកទូទាត់ថ្លៃសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់អ្នក។

ទូទាត់ថ្លៃសិក្សា ថ្លៃចំណាយស្នាក់នៅផ្សេងៗ និងការចំណាយទៅលើ់ការអប់រំផ្សេងៗជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុកជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និងមិនមានការយកប្រាក់បន្ថែមទៅលើថ្លៃសេវាកម្មទេ។

ចាប់ផ្តើមបទពិសោធន៍សិក្សារបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតជាមួយៈ

 • ការផ្តល់ជូនអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុករបស់អ្នក
 • អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង ជួយសន្សំសំចៃថវិការបស់អ្នក
 • មិនមានការយកថ្លៃសេវាកម្មពីយើងជាដាច់ខាត
 • តាមដានដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់យ៉ាងជាក់ស្តែង និងទាន់ពេល
 • ក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំសម្រាប់ជួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។ 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?