ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Use Flywire with IDP

Trusted by millions of students around the globe, Flywire is the safest, most convenient way to make your education payment.

Flywire has been solving complex payment problems for students and education institutions since 2009. Today, we continue to remove boundaries by connecting millions of students with more than 2,000 institutions to improve the payment experience worldwide.

Secure payment provider

Your insitution has partnered with Flywire to offer a secure, convenient method for payment of tuition and fees. Our powerful global platform is trusted by institutions and payers worldwide.

No unexpected fees

Unexpected bank fees can result in a short balance on your account when payment reaches your institution. Flywire ensures your tuition is delivered in full every time. 

Pay in your home currency

Choose from a selection of local, familiar payment methods, and receive favorable foreign exchange rates in your home currency. Committed to providing the best pricing and payment options, Flywire offers a Best Price Guarantee when sending your payment by bank transfer. If you find a better bank rate within a two-hour time frame of making a booking with Flywire, we’ll match it.

Real-time payment tracking

Receive email and text updates on your payment’s status, or create a Flywire account to easily track your payment online. Your institution can also track your payment in real time from initiation to delivery.

24x7 customer support

Access multilingual customer support experts around the clock for help navigating the payment process

Education payments made easy.

Trusted by millions of students around the globe, Flywire is the safest, most convenient way to make your education payment.

  • Best Price Guarantee*
  • Secure, convenient payment provider.
  • Pay in your local currency.
  • No unexpected fees.
  • Real-time payment tracking.
  • 24x7 multilingual customer support.

*Local Bank transfer only

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?