ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

FAQ on Using Flywire with IDP

About Flywire

Flywire is a high-growth vertical payments company, trusted organizations around the world to deliver on their customers’ most important moments. Flywire serves more than 2,000 institutions worldwide.

Why choose to pay using Flywire 

 • Best Price Guarantee*
 • Pay in your home currency with local options
 • Track the payment online or in our APP and receive SMS or email notifications each step of the way
 • Strict internal controls and insurance programs to ensure funds are safe and payer’s information is secure
 • 24/7 multilingual customer support

*Local Bank transfer only

How to pay

 1. Select method: Review the payment options and select your preferred method
 2. Provide details: Enter your personal detail and payment info
 3. Make payment instructions then send payments via your preferred method
 4. Track & confirm: Track and confirm payment

FAQ

Can a family member, friend, or third party pay on my behalf?

Definitely!

Simply include the personal information of the family member or friend who will be making your payment in the “Payer Information” section during the booking process. If you are paying through a third party, you can include the information of the person who instructs them to transfer the funds.

The sender or the payer is the person who holds the account where the money will be sent from. If a family member, friend, or third party is paying for you, the name you include in the request must be the one stated in their bank records or card.

A mismatch between the sender name provided to us and the account holder name stated in the bank records may cause delays in the processing of your payment.

In the case you are paying by loan from your bank in India, you can either provide the loan signer/borrower details or include your loan provider details on the sender information; both are equally acceptable.

My country is not listed, can I still pay with Flywire?

Due to government regulations, we are unable to accept payments from certain countries. If your country is not available as an option on our website, it may be considered a sanctioned country. In this case, please reach out to your institution to discuss your options.

For a full list of sanctioned countries click here.

Currently, we can only offer domestic payment options for certain institutions.

If you are trying to make a domestic payment (same country) and your country is not listed on our website, it means that we do not offer domestic payment options for your country or institution.

Who's information should I supply for "Payer Information"?

When making a payment request with Flywire, you need to enter the payer name and address. If you are paying through a third party, you can enter the name and the address of the person who instructs them to transfer the funds. This information is mandatory for compliance purposes.

You will need to provide us with the street address that matches the payer’s bank records. The address must be located in the country in which the sender is paying.

Please note that we do not accept post office boxes as a valid address.

I don't know my Student ID, what should I do?

Education payments made easy.

Trusted by millions of students around the globe, Flywire is the safest, most convenient way to make your education payment.

 • Best Price Guarantee*
 • Secure, convenient payment provider.
 • Pay in your local currency.
 • No unexpected fees.
 • Real-time payment tracking.
 • 24x7 multilingual customer support.

*Local Bank transfer only

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?