ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Use Western Union Money Transfer with IDP

Congratulations on being accepted as an international student! You’ve got lots of things to think about before you start this exciting experience but worrying about how to pay your fees should not be one of them. That’s why your institution has partnered with WU® GlobalPay for students* to offer you a fast, easy and affordable way to pay your fees.

WU® GlobalPay for Students is trusted by top education institution and colleges across the world making it simple for you to send your payment to them.

Here’s 6 reasons to choose WU® GlobalPay for Students for your next payment:

 1. We are a trusted provider to your institution thanks to our 170-year history of moving money around the world and our global payment network.
 2. You can pay for a range of items including tuition, accommodation, and other services.
 3. Choose how you want to pay.  Send your payment online, by bank transfer or by credit card using many local payment options you know and trust from home such as AliPay, UnionPay, ChinaPay and ICICI bank. 
 4. Don't worry about fluctuating exchange rates: Choose from up to 100 currencies and we will lock in an exchange rate. This ensures your institution receives the full amount due.
 5. Peace of mind on the status of your payment: Track your payment every step of the way for complete visibility.
 6. Support: Reach out to our global student services via phone, email, or website anytime, we are here for you!  

* Western Union accepts payments and provides foreign exchange services on behalf of its educational institution clients and not as a payment service provider for student payors.

 

 

The Fast and Easy Way to Make International Student Payments

Pay your tuition, accommodation or insurance fees quickly and easily with WU® GlobalPay for Students*. Trusted by education institutions in Australia, Canada, US, UK, and New Zealand and by students around the world to allow you to pay fees in your local currency.

Why you should use GlobalPay for Students

 • Make payments online via bank transfer, credit card or local e-wallets. Use payment methods you know and trust from your home country such as AliPay, UnionPay, GeoSwift and ICICI bank
 • Pay student fees and accommodation expenses in your local currency. Choose from a variety of currencies.
 • Get peace of mind by tracking your payment every step of the way with status updates by SMS or email.
 • Competitively priced exchange rates locked in
 • Payments posted quickly to expedite visa and enrolment processes
* Western Union accepts payments and provides foreign exchange services on behalf of its educational institution clients and not as a payment service provider for student payors.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?