ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Get the right student health cover while studying abroad

Congratulations! You’ve made a great decision to study abroad. We’re here to make the process easy, finding the best cover to suit your needs.

Why do I need a student health cover?

 1. It helps cover you for medical expenses while you're studying abroad, including:
   • Doctor visits

   • Hospital

   • Emergency Ambulance

   • Prescription medicine 

 2. For some countries, you will need health insurance before you can apply for your Student Visa

Get the student health care stress-free with IDP 

We've done the hard work of selecting quality health cover providers wherever you choose to study in Australia, Canada, UK, USA and New Zealand.

Our quality providers offer:

 • Exclusive benefits
 • Speedy turnaround
 • Value for money

Apply online for a quick turnaround 

You can apply online and have a policy confirmation in just a few minutes or if you need a little extra help, ask an IDP counsellor to help organise your health cover with you. 

Once it's done, you can rest assured that you've made the best decision for your journey. You can move to the next job on your list!

Compare and find the health cover for your needs 

Compare and choose the most relevant, affordable health cover or insurance for your needs. Our partners policies meet the strict conditions that registered health funds must comply to provide high quality cover for international students. 

សូមជ្រើសរើសប្រទេសទិសដៅរបស់អ្នក

 អត្ថបទផ្សេងៗ

Common healthcare words

Navigating the language used in the healthcare industry can be complex. Here is a glossary of key terms you might come across, and what they mean.

Health and safety tips

Australia is a safe and healthy place to live, and there’s a lot to see and do. You will probably be studying in a town or city, but you may also want to experience the wild beauty of its oceans, mountains, rivers and the famous ‘outback’ or ‘bush’.

Understanding Australian healthcare system

We’re here to help you understand the Australian healthcare system and how to navigate it. A little knowledge will help you to be confident you are getting the best healthcare services, when you need them.

Getting started with Student Health Cover

IDP gives you the freedom to choose. It’s easy to buy Overseas Student Health Cover (OSHC) online yourself, or you can do it with the help of an IDP counsellor.

How to use Student Health Cover

When you arrive in Australia, you may need to activate your OSHC policy and you can begin using it (but hopefully you won’t need to!). Here are some tips of making a claim.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?