ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Allianz Care Australia

Allianz Care Australia has provided health insurance and assistance to overseas students and visitors since 1999. Working with many of Australia's leading education and agent institutions, we are a leading provider of overseas student and visitor health cover.

As a company, we 'Dare and care, anytime, anywhere'. We Dare to be different with many new exciting projects now being delivered. We Care by inviting you to focus on you and your student or customer needs.

We offer a flexible approach to overseas student health cover (OSHC) and overseas visitors health cover (OVHC) with assistance services relevant to students, education institutions and partners. Our digital transformation project provides the most user-friendly health cover experience in the industry. Simple information and clear messages for our international students and visitors facilitates a great and safe stay whilst in Australia.

Our health cover benefits are similar to those Australians receive through Medicare (Australia's public health care system). For students or visitors who get sick or have an accident in Australia, depending on the coverage level selected, we help pay for the medical cost for:

 • Hospital costs
 • Emergency ambulance
 • Doctor's appointments
 • Prescription medicine

Why Allianz Care Australia?

 • Caring for International students and visitors since 1999
 • Major health cover provider for many Australia's universities and large pathway providers
 • 24/7 call centre and emergency support based in Australia
 • Friendly team with international experience
 • Simple health cover solutions for student visas and working visas including 485 and 600

For policy details please refer to the OSHC Standard Policy Document

 អត្ថបទផ្សេងៗ

Common healthcare words

Navigating the language used in the healthcare industry can be complex. Here is a glossary of key terms you might come across, and what they mean.

Getting started with Student Health Cover

IDP gives you the freedom to choose. It’s easy to buy Overseas Student Health Cover (OSHC) online yourself, or you can do it with the help of an IDP counsellor.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?