ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Why choose Bupa?

Bupa provides affordable and high quality Overseas Student Health Cover (OSHC) which meets Australian Government visa requirements, so you can have peace of mind while you’re studying in Australia.

Bupa OSHC also offers up to 100% of the Medicare Benefits Schedule (MBS)^ fee for the cost of medical services provided by doctors or specialists in hospital (inpatient) or out of hospital (outpatient).

Students who join Bupa OSHC will have access to Bupa’s extensive private hospital network and, in many instances, can be sure of the costs for their treatment up front.

Plus, with Bupa OSHC, you’ll save money on medicines when they’re been prescribed by a doctor.

Once you’ve made the co-payment, you can save up to $50 per script item.~

Bupa OSHC members also have access to unlimited emergency ambulance transportation and on-the-spot treatment by Bupa recognised providers.

If you find yourself needing some support, all Bupa OSHC students have access to the 24 Hour Student Advice Line which provides assistance in 180 languages for personal health or lifestyle related questions, including medical and accident assistance, personal home and property assistance, general tax and legal enquiries and trauma counselling.

Bupa offers fast, friendly and helpful advice so our members can focus on their studies.

At Bupa, it’s our purpose that makes us different – helping our members to live longer, healthier, happier lives.

For policy details please refer to Bupa OSHC Product Brochure

^ MBS is the list of medical services and treatments recognised for coverage by Medicare and the associated fees for such services and treatments set by the Australian Government.

Waiting periods, policy and fund rules apply.

~ $300 yearly limit for singles, $600 for couples and families per calendar year.

Benefits for prescription items that are TGA approved, and not appearing on our exclusions list.

 

 អត្ថបទផ្សេងៗ

Common healthcare words

Navigating the language used in the healthcare industry can be complex. Here is a glossary of key terms you might come across, and what they mean.

Getting started with Student Health Cover

IDP gives you the freedom to choose. It’s easy to buy Overseas Student Health Cover (OSHC) online yourself, or you can do it with the help of an IDP counsellor.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?