ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Information Technology (IT) Abroad

 

Course Overview
 
Pursuing Information Technology (IT) will appeal to those with an interest in technological trends and computer hardware or software. IT graduates can find a career in a number of occupations, including information security, network architecture, database administration, systems administration and computer support. While the IT professional should have knowledge in the realms of data management, digital transformation, and the Internet, the profession does not necessarily include coding or writing algorithms as is needed in computer science professions.
 
The IT industry is particularly suited for those who enjoy working with people and good at explaining complex concepts to people in simple terms. Equipping yourself with IT skills can be an entryway to various sectors such as in banking business, agriculture, health and medicine, railways, forensic science police wireless and even in the education sector. Certain professions such as information security will require specialised expertise and certifications such as ISC or CISSP.
 
 IT professionals need to stay abreast of new technology, and they must be very familiar with how to use operating systems and server software, including Linux, Apache, OpenSSL, Windows Server, Oracle, MySQL and Microsoft SQL Server. IT jobs are expected to increase 15 to 37 per cent over the next ten years, with salaries ranging from $48,900 to $91,000, depending on experience and level of education.
 
Working in IT can bring you close to the business environment and stay abreast of new technology, as well as operating systems and server software such as Linux, Apache, OpenSSL, Windows Server, Oracle, MySQL and Microsoft SQL Server. IT jobs are expected to increase by 15 to 37 per cent over the next ten years. Look for a course that helps to build strong communication skills in addition to technical skills, hands-on experience, and staying on top of trends in software and security issues.
 
Information Technology in Australia
 
Australia is recognised worldwide for the high quality of its IT programs with 8 of the top 100 universities in the country alone. International students can look forward to a world-class learning experience in Australia while enjoying sophisticated infrastructure, world-leading healthcare services, a dynamic range of public transport, numerous student services and a comparatively affordable cost of living. 
 
Graduates of IT from Australia universities benefit from the network of various IT-centric professional bodies and alumni university groups such as the Australian Technology Network of Universities (ATN) that are valuable for professional growth and expansion. Professional bodies include the Australian Computer Society (ACS), Australian Information Industry Association (AIIA) & Association for Computing Machinery (ACM). Information Technology in Australia courses also provides an edge of dual degrees like MBA + Master of Information Technology, MBA + Master of Information Systems Management, MBA + Master of Information Systems and IT + Master of Information Systems.
 
With its sophisticated infrastructure, world-leading healthcare services, a dynamic range of public transport, numerous student services and a comparatively affordable cost of living, it’s no wonder that Australia is the third-most-popular destination for international students. At least six of Australia’s state capital cities, including Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide and Brisbane, are ranked among the world’s 30 best cities for students in terms of quality of life, employment opportunities, cost of living and student community.
 
Information Technology in the USA
 
From Ivy League to the thousands of universities available, USA has always enjoyed a strong international reputation for their education. Excellent support facilities, a broad range of program options and a wide variety of study locations make the USA a top choice for those looking to further their studies. 
 
With the focus on integrating IT skills with management and strategy perspectives in programs offered by universities in the USA, graduates will find a comprehensive education experience with specialisation in Artificial Intelligence, Computer Information Systems, Computer Networks, Database Systems, Neural Networks, Robotics and Software Engineering. Choosing an educational path in the USA can also help get a foothold into global technological giants based in the USA, as well as international companies. 
 
Information Technology in Canada
 
Looking to join the fast-growing industry of IT? Getting your degree in Canada can be your first step into the sector. Canada’s tech industry boasts 488,000 IT professionals, who work in diverse fields ranging from project management to software development, data analysis, to information security. In 2017, the number of jobs in the tech field grew by 11,500, making it one of the fastest-growing sectors in Canada. The Canadian and Alberta governments, as well as independent research companies such as Forrester, predict the growth of the IT sector in Canada to outpace other market segments in the future.
 
As an IT student in Canada, you will have the option to specialise in areas like computer networks, virtualisation technologies, programming, windows server administration, IT security, disaster recovery, web technologies, information databases, and multimedia. Valuable training is provided on various business-related topics including project management, IT service management (ITIL), soft skills, leadership, and teamwork.
 
Studying in Canada will also be an experience that will open up your world to wondrous landscapes and rich cultural diversity while receiving a quality education. The country is known for welcoming other nationalities, vibrant lifestyle, and an abundance of work opportunities during and after your study. Popular choices for study include Ontario, British Columbia, Alberta and Quebec, amidst a wide range of disciplines and programs.
 
Information Technology in New Zealand
 
Information Technology in New Zealand is another popular stream of education that several international students across the world work hard to pursue, to expand their scope of employment prospects. A lot of New Zealand universities provide specialized IT courses in multimedia, programming, development, and designing under diploma, undergraduate and postgraduate levels. Institutes for Information Technology in New Zealand offer globally recognized degrees upon successful completion of the course, expanding the scale of job opportunities for the students. Many of the universities in New Zealand provide foundation studies to students which assist them to better understand the subject matter. Along with that, IT students are also required to complete an internship program with a local company that further expands their understanding of the real-time challenges involved in the job. This way, they gain the know-how which assists them to perform well in their future job roles.
 
New Zealand is one of the safest and most beautiful countries in the world. Home to some of the top universities in the world and offering excellent study opportunities and world-class education, it has become one of the most attractive destinations for international students. MA programs in New Zealand are known for their excellent standards of quality and detail. Students enjoy an array of research and internship opportunities which help in building the much needed practical skills for excelling in academics and future career. 
 
Information Technology in the UK
 
The United Kingdom has been at the leading edge of the computing and information technology (IT) industry. Information Technology in the UK has been a pioneer in many developments in integrated circuits, telecommunications and the internet. Universities and professional bodies have particularly strong national and international links with industry. 
 
Pursuing Information Technology in the UK provides a plethora of courses and you need to think about which will best suit your needs and career goals. Some Information Technology in UK courses have a strong mathematical focus; others are more vocational in approach or are more applications-oriented. You will need to decide whether your interest lies in one of the many sectors of computer science – software engineering, internet computing, information systems, multimedia computing, computer networks or computer applications – or in computer engineering. Many computer engineering degrees are combined with electronics. You can study Information Technology in the UK, computing or computer engineering either alone or in combination with a wide range of subjects.
 
Choosing to study abroad at a UK university also offers multiple advantages such as a shorter and more intensive course structure that allows students to fast-track careers and minimise living costs while you study. The UK traditionally offers 3-year undergraduate degrees and 1-year masters programmes at its universities. High-quality postgraduate study opportunities are also available at the majority of UK universities, with some universities offering sponsorship to extend Tier 4 visas.  
 
Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.
 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?