ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pursue Management Studies Abroad

The combination of the theoretical and practical focus makes studying Management highly appealing for those looking for a career in management and business. Graduates are in high demand worldwide and enjoy often highly paid options for careers in a wide variety of options from accounting and finance, marketing and advertising, as well as retail, sales, human resources and business consultancy. The 
 
Management Courses in Australia
 
Universities in Australia are well ranked internationally. Many international students are drawn to Australia’s standard of living, strong economy and overall diversity. The country's proximity to Asia and close business ties with the region makes it especially compelling for work prospects. At least six of Australia’s state capital cities, including Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide and Brisbane, are also ranked among the world’s 30 best cities for students in terms of quality of life, employment opportunities, cost of living and student community.
 
Management Courses in the USA
 
There are perhaps few places to pursue Management in the USA. A plethora of top management courses is available, along with vast opportunities to connect with the many international conglomerates that headquarter their business operations in the USA. The MBA program in the USA tends to last two years and offer students the chance to do an internship during their break. Top business schools in the USA include Harvard Business School, University of Pennsylvania, Stanford University, Columbia Business School, and the University of Chicago, MIT, UC Berkeley, and the University of Michigan.
 
Management Courses in Canada
 
Multiple reasons make Canada an especially attractive choice for international students, including the high ranking of universities such as University of Toronto, Queens School of Business and HEC Montreal, a welcoming culture and rich diversity of nationalities, affordable living standards and proximity to natural landscapes, and the opportunity to work in Canada for up to three years upon graduation. 
 
Management Courses in New Zealand
 
Management studies are one of the most developed and largest fields of study in New Zealand. Specialised courses in specific management areas such as finance, human resource management, accounting and marketing and even agri-business and construction management are available. New Zealand is a top destination for international students as one of the safest and most beautiful countries in the world. Top choices in New Zealand include The University of Auckland Business School, Otago Business School, Waikato Management School, University of Canterbury – School of Business and Economics, and the Victoria University of Wellington.
 
Management Courses in the UK
 
The UK is host to some of the world’s very best business schools such as London Business School, University of Oxford, Imperial College Business School and Warwick Business School, and offer MBA programs catered to students of different academic levels, budget and career specialisations. Many business schools enjoy good industrial relations, allowing students to enjoy cutting edge business techniques and high calibre work placements.
 
The diversity of cultures and a competitive business environment in the UK is also a huge draw for those looking to stand out as a well-rounded global professional. Whether you are looking to make a vertical shift in their career path, change industry or job function, or become an entrepreneur, you’ll find the UK unrivalled in the range of opportunities and diversity doing an MBA there can open up to you.
 
Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.
 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?