ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Engineering in Australia

Course overview
 
The engineering and technology field has traditionally been one of the biggest and most popular in Australia due to the strength of Australia’s mining and technology sectors. Programs prepare students for professional roles in disciplines such as civil, chemical, electrical and mechanical engineering, as well as specialised fields such as railway, mining, and telecommunications. Specialisations in technological engineering also include automotive technology, electronics, mechanics and even transportation.
 
The wide range of engineering programs offered by Australian universities not only give students the opportunity to specialise in their chosen field of study, but students can also look forward to a learning experience that focuses on nurturing creativity, innovation, and independent thinking. Taking an engineering degree in Australia opens up the world to various further study options as well as excellent employment prospects and the opportunity to stay in Australia and work.

Why study engineering in Australia?
 
 • Engineering universities in Australian lay equal emphasis on theoretical as well as practical learning
 • Australian universities offer a wide range of engineering courses to students across the globe from mechanical, agricultural, aerospace, electronics or even chemical industries
 • Students also have the opportunity to gain industry insights during their study through internship programs
 • Excellent employment prospects await students who study engineering in Australia
 
Choosing your university
 
Here are some key things to look out for in choosing your university:
 
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give a good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Location – Whether it’s the urban cosmopolitanism of Sydney or more laid-back vibe of Brisbane you prefer, look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • Cost – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same course, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
Admission requirements for Australian universities
 
Entry into an Australian university typically requires a Bachelor's degree from a recognised university or an equivalent diploma or certificate depending on the course applied for. Non-native speakers will also require an overall IELTS band score of 6.5, with no individual sub-score less than 6.0 as evidence of English language proficiency. 
 
Those looking for postgraduate programs may need to meet additional entry requirements, such as prior knowledge in certain subjects, work experience, and the successful completion of an audition, portfolio, interview or test.
 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?