ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Information Technology (IT) in Australia

Course overview

Take your first step to joining one of the fastest-growing industries in the world with a degree or diploma in Information Technology (IT) in Australia. Demand for IT professionals is high all around the world and only looks to continue to rise, with the Australian Department of Employment’s predicting an increase of 12.8% in 2018. Graduates have the option of a wide variety of career options in IT, especially given the constantly changing and evolving nature of this fast-paced industry.

Why Study IT in Australia?

With 8 of the top 100 universities in the country alone, international students can look forward to a world-class learning experience in Australia while enjoying sophisticated infrastructure, world-leading healthcare services, a dynamic range of public transport, numerous student services and a comparatively affordable cost of living. Students will also find these cities among the best rated in the world by and for students, with Melbourne coming in fifth, and Sydney 13th.

Graduates can enjoy the booming tech start-up scene in New South Wales, or choose to base themselves in Melbourne, which is Australia’s technology hub with more than half of the country’s 20 largest technology companies. The town of Victoria is also home to more than 8,000 IT companies including IBM, Microsoft and Intel.

Choosing your university

It may seem tough to decide on the best choice with 1100 education institutions for your pick. The right choice for IT education in Australia can be a tough decision. Firstly, you will need to be aware of what your priorities are — for instance, whether you want the university with the best academic reputation of the university with the best placement track record. This helps zero in on the possibilities. Other factors to consider include the quality of life, living costs, scholarship options, and location.

Admission requirements for Australian universities

To secure a place to study at an Australian university, you need to provide proof of your academic qualifications, the requirements of which vary from course to course and university to university. Along with that, as an international candidate, you will have to provide proof that you meet the required level of English Language proficiency if English is not your native language.

Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?