ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Study Information Technology (IT) in Canada

 
Course Overview
 
Looking to join the fast-growing industry of IT? Getting your degree in Canada can be your first step into the sector. Canada’s tech industry boasts 488,000 IT professionals, who work in diverse fields ranging from project management to software development, data analysis, to information security. In 2017, the number of jobs in the tech field grew by 11,500, making it one of the fastest-growing sectors in Canada. The Canadian and Alberta governments, as well as independent research companies such as Forrester, predict the growth of the IT sector in Canada to outpace other market segments in the future.
 
As an IT student in Canada, you will have the option to specialise in areas like computer networks, virtualisation technologies, programming, windows server administration, IT security, disaster recovery, web technologies, information databases, and multimedia. Valuable training is provided on various business-related topics including project management, IT service management (ITIL), soft skills, leadership, and teamwork.
 
What is IT?
 
The IT industry deals with the generation, storage, retrieval, transmission and protection of information, the development and maintenance of computer software and systems, and networks to process and distribute data. It is the driving force behind all major industries including manufacturing, travel, education, FMCG and others. IT professionals often work as IT specialists or business process consultants. Career options include being a System Developer, Database Manager/Administrator, Business Analyst, IT Consultant, Hardware Engineer, and Project Manager.
 
Why study IT in Canada?
 • Global competence in the IT field that is up-to-date with the latest IT developments around the world
 • Variety of education: Apart from degree programs, you can also opt for specialised trade requirement-based diploma and Postgraduate diploma programs 
 • Industrial relevance: Canadian IT programs are generally are less theoretical and provides hand-on experience in advanced technical concepts, project management and solving complex technical problems.
 • Work while studying: International students in Canada can work up to 20 hours per week during school terms and up to 30 hours per week during scheduled vacation breaks, without the need for a work permit. Canada is also one of the few nations that allow international students to stay and work or up to 3 years upon graduating from their studies.
 • Post-study opportunities: Being a thriving economy that is home to several multi-nationals, Canada has a high demand for qualified IT experts
 • Standard of living: Canada is known for its low crime rates, attractive international fees, and vibrant culture. 
 • The great outdoors - From the beauty of the Great Lakes of Ontario and the Rocky Mountains to the unspoilt wilderness of the vast Northwest Territories, there's plenty to explore during your MA.
   
Admission requirements for Canadian universities
 
While requirements may differ across universities, typical key requirements for studying engineering in Canada include:
 • Necessary academic qualifications
 • Graduate Management Admission Test (GMAT) score of usually above 550
 • IELTS Certification to certify English language proficiency for foreign applicants
 • Work Experiences
Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?