ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Master’s (MA) in New Zealand

Course overview
 

 New Zealand is a top destination for international students not just for the excellent standards of quality and detail in their MA programs, but is one of the safest and most beautiful countries in the world. The nation is also home to some of the top universities of the world and offers world-class education and study opportunities that can extend to post-study opportunities in New Zealand. Students enjoy an array of research and internship opportunities for practical experience invaluable for an all-rounded learning experience. 

 Why get your MA in New Zealand? 

Here’s what New Zealand can offer those looking to further their studies: 

 • Internationally renowned universities: All 8 universities in New Zealand are placed in the QS World University Rankings® 2018, including universities such as the University of Auckland and University of Otago
 • Work while studying: International students in New Zealand can work up to 20 hours per week during school terms and up to 30 hours per week during scheduled vacation breaks without the need for a work permit. 
 • Post-study opportunities: Graduates can apply for a post-study visa to stay and work or up to 3 years upon graduating from their studies in New Zealand
 • Proximity to nature: New Zealand is surrounded by beautiful landscapes of mountains and lakes. The great outdoors also offers adrenaline junkies the chance to do adventure activities including white water rafting, skiing and mountain biking
 • Culture at reach: Auckland and Wellington have no lack of free cultural events, festivals, as well as discounted student entrance fees to museums.
 • Safe and inclusive: New Zealand has consistently come out tops in the Global Peace Index for the levels of safety and peace. Low crime rates and a welcoming culture towards other nationalities are just some factors that make New Zealand a friendly and inclusive place to live in.

Choosing your university 

Here are some key things to look out for in choosing your university: 

 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give a good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good education moves beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Location – Do you prefer the commercial bustle of Wellington or the vibrant city of Auckland? There are also other cities like Christchurch, Hamilton and Tauranga with their unique personalities.
 • Cost – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same course, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.

Finding what fits you best can be overwhelming. IDP international education specialists guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to us now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?