ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

 Masters in the UK

 

Find the Masters degree you want in the UK

A Masters degree in the United Kingdom (UK), encompassing courses like MA, MSc, MRes, MBA, and LLM, generally lasts for just one year, allowing postgraduates to fast-track their careers in a shorter time span compared to other countries. The UK is home to many leading universities such as University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, Queen Mary University in London, and the University of Edinburgh. The variety and diversity of cultures is a huge draw, with cosmopolitan cities like London and Glasgow to historic counties like Warwickshire and Yorkshire a train ride away no matter which you choose to get your degree in. 

 

Why get your Masters in the UK?

Here are a few of the things that make the UK a great choice for your MA:

 • Internationally renowned universities: The UK stands as one of the top three study destinations of the world and is home to many leading universities such as University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, and the University of Edinburgh.
 • Quality of education: UK programs are internationally recognised, and known for the quality of teaching and research
 • Work and study: Master's programs in the UK include an internship component for students to gain invaluable insight and connections into the industry. Students are also allowed to work on a student visa, with more flexibility given to students from the EU.
 • Scholarships: Numerous scholarship programs are available for international students from individual universities and students from Commonwealth countries. 

 

Choosing your university

Here are some key things to look out for in choosing your university:

 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Location – There are a large range of cosmopolitan cities, towns, and countryside villages in the regions of the UK, namely England, Scotland, Northern Ireland, and Wales. The kind of lifestyle you want will be a factor in choosing where you want to be based in.
 • Tuition fees and scholarships – International students outside the EU and EEA (European Economic Area) pay full tuition at UK universities. Check your scholarship eligibility and consider hiring an experienced adviser to guide you through the application process.
 • Living Costs – London and other large cities tend to be more expensive, but also more convenient in terms of your day-to-day.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.

 

Admission requirements for UK universities

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MA include:

 • Qualifications comparable to a British Bachelor's degree
 • IELTS or TOEFL Certification
 • Work Experience 
 • Letter of Reference from college lecturers, academic professors, or work employers

Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

 

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?