ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MSc in the UK

 

Go further with your PhD in the UK

 
The UK is home to some of the world’s most prestigious colleges and universities including University of Cambridge and University of Oxford. Getting a Doctor of Philosophy (PhD) in the UK is typically a shorter and more independent route, with programs generally lasting three to four years. UK doctoral candidates are registered as students, can choose to undertake their doctoral work on a full-time basis or do their research part-time alongside full-time or part-time work.
 
There are two main types of doctorates available in the UK, the Doctor of Philosophy (PhD or DPhil), which combine structured doctoral training programmes with collaboration with business or other organisations, and  a professional or practice-based doctorates (EdD, DBA, DSocSci, DProf, etc) that are normally related to a doctoral candidate’s profession or practice. The latter includes a structured period of initial research training, practice-based materials, and a a written commentary or thesis.
 
 
Why UK for your PhD
 
UK is home to some of the best research facilities in the world, and has a long standing in excellent higher education. You will find yourself at a fantastic place to attend conferences in the UK and around Europe, and forge valuable connections in the academic communities. The rich diversity of culture in the UK is hard to beat, along with the range of lifestyle options from vibrant cosmopolitan cities to smaller towns close to nature.
 
 
Admission requirements
 
The majority of institutions require PhD candidates to possess a Master’s degree as well as a Bachelor's degree graded at 2:1 or above. Some exceptional cases may accept those with only a Bachelor’s degree with significant professional experience. A research proposal will also be required, along with English language proficiency test scores for non-native English speakers.
 
We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?