ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

MSc in the UK

 

Go further with your PhD in the UK

 
The UK is home to some of the world’s most prestigious colleges and universities including University of Cambridge and University of Oxford. Getting a Doctor of Philosophy (PhD) in the UK is typically a shorter and more independent route, with programs generally lasting three to four years. UK doctoral candidates are registered as students, can choose to undertake their doctoral work on a full-time basis or do their research part-time alongside full-time or part-time work.
 
There are two main types of doctorates available in the UK, the Doctor of Philosophy (PhD or DPhil), which combine structured doctoral training programmes with collaboration with business or other organisations, and  a professional or practice-based doctorates (EdD, DBA, DSocSci, DProf, etc) that are normally related to a doctoral candidate’s profession or practice. The latter includes a structured period of initial research training, practice-based materials, and a a written commentary or thesis.
 
 
Why UK for your PhD
 
UK is home to some of the best research facilities in the world, and has a long standing in excellent higher education. You will find yourself at a fantastic place to attend conferences in the UK and around Europe, and forge valuable connections in the academic communities. The rich diversity of culture in the UK is hard to beat, along with the range of lifestyle options from vibrant cosmopolitan cities to smaller towns close to nature.
 
 
Admission requirements
 
The majority of institutions require PhD candidates to possess a Master’s degree as well as a Bachelor's degree graded at 2:1 or above. Some exceptional cases may accept those with only a Bachelor’s degree with significant professional experience. A research proposal will also be required, along with English language proficiency test scores for non-native English speakers.
 
We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.

MSc in the UK

 

Find the MSc you want in the UK
 
The wide range of Master of Science (MSc) degrees in the UK go beyond science and mathematics fields to include Management, Risk and Finance, Leadership and Policy, and Applied Linguistics. Msc in exact sciences such as information technology, mathematics and engineering, natural sciences and medicine are almost exclusively presented in the MSc format. Compared to the MA degree, the MSc carries a heavier focus on theory and research, and equips students with a broader understanding of an entire field.
 
The expertise and exposure from an MSc can secure graduates more specialised and senior positions in chosen industries. Career prospects in the vibrant job market range widely depending on the fields of study, and you’ll find UK unrivalled in the range of opportunities and diversity available to graduates.
 
 
Why get your MSc in the UK?
 
Here are a few of the things that make the UK a great choice for your MS:
 • Internationally renowned universities: The UK stands as one of the top three study destinations of the world and is home to many leading universities such as University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, and the University of Warwick
 • Quality of education: UK programs are internationally recognised and known for the quality of teaching and research
 • Work and study: Master's programs in the UK include an internship component for students to gain invaluable insight and connections into the industry. Students are also allowed to work on a student visa, with more flexibility given to students from the EU.
 • Scholarships: Numerous scholarship programs are available for international students from individual universities and students from Commonwealth countries. 
 
 
Choosing your university
 
Here are some key things to look out for in choosing your university:
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Location – There are a large range of cosmopolitan cities, towns, and countryside villages in the regions of the UK, namely England, Scotland, Northern Ireland, and Wales. The kind of lifestyle you want will be a factor in choosing where you want to be based in.
 • Tuition fees and scholarships – International students outside the EU and EEA (European Economic Area) pay full tuition at UK universities. Check your scholarship eligibility and consider hiring an experienced adviser to guide you through the application process.
 • Living Costs – London and other large cities tend to be more expensive, but also more convenient in terms of your day-to-day.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
Admission requirements for UK universities
 
While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking an MA include:
 • Qualifications comparable to a British Bachelor's degree
 • IELTS or TOEFL Certification
 • Work Experience 
 • Letter of Reference from college lecturers, academic professors, or work employers

We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit. 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?