ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Business in the USA

Course overview
 
The USA is home to the highest number of international students, many of which choose to study business here for the high quality of business education possible coupled with an international business environment in key cities like New York and San Francisco. As per the QS World Ranking 2020, 29 of the top 100 universities are from the US, offering undergraduate programs that help students prepare for careers in industries such as technology, banking and finance, engineering, government and energy. Students can specialise with a variety of majors including business management, accounting, economics, technology management and marketing.
 
With over a million international students studying in the USA, programs offered by universities here are highly multicultural with the sharing of different diverse perspectives in coursework and projects. Many programs allow students to enjoy an innovative and flexible academic environment, giving them the opportunity to declare majors at the end of the second year while enjoying modern facilities during their studies. 
 
Taking a business degree in the USA also allows students to stay and work and live in the world’s biggest and most dynamic business environment.
 
 
Why study business in the USA?
 • Business universities in the USA have a rigorous and innovative curriculum to ensure graduates are holistic individuals, learned professionals and employment-ready. 
 • Choose from a wide variety of business disciplines that interest you such as business management, accounting, economics, technology management and marketing.
 • Students studying business have the opportunity to gain industry insight during their program through internships.
 • Excellent employment opportunities await students who study business in the USA, back home and within the country itself.
 • A wealth of post-graduate courses to choose from to continue your studies including internationally recognised MBA programs.
 
Key facts about studying business in the USA
 
 • The USA is home to 29 of the top 100 universities in the world (QS Top Universities 2020) such as the University of Chicago and Columbia University, all of which offer business programs.
 • You can stay and work in America for 12 months after you graduate with a business degree from an American university with the post-study work visa (F1 visa).
 
Choosing your business university
 
Here are some key things to look out for in choosing your business university in the USA:
 
 • Academic Excellence – Research on reviews and teaching professors can give a good insight into course curriculum in addition to course descriptions. A good experience can move beyond traditional education boundaries and provides excellent teaching support for the track you wish to pursue. 
 • Linked MBA Programs - Understand if there are any post-graduate programs such as an MBA that allows you easier entry when you apply in the future while accelerating your learning through exemptions.
 • Location – Whether it’s the urban cosmopolitanism of New York or the more sunshine laid-back vibe of California you prefer, look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • Cost – While tuition fees shouldn’t vary too much for the same course, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ more substantially. Look for a university that offers scholarships and determine if you are eligible, some scholarships are only awarded to students in certain countries and regions.
 • International Student Support – Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
 
 
Admission requirements for American universities
 
Entry into an American university typically requires a Bachelor's degree from a recognised university or an equivalent diploma or certificate depending on the course applied for. Non-native speakers will also require an overall minimum TOEFL (Test of English as a Foreign Language) test score of 550 to 600 to enter many American universities.
 
Those looking for postgraduate programs may need to meet additional entry requirements, such as prior knowledge in certain subjects, work experience, and the successful completion of an audition, portfolio, interview or test.
 
If you are applying for an MBA program in America, many universities will require you to have two to three years of work experience, a detailed curriculum vitae, statement of purpose and the contact details of your professional referees. A GMAT (graduate management admission test) score of 600 and beyond is also required for entering MBA programs offered by many American business schools.
 
 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?