ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Health and Medicine in the USA

Course overview
 
Aspiring healthcare practitioners choose to study health and medicine in the USA for its quality education and exceptional research due to the USA being the world leader in biotech and medicine, producing the majority of research break-throughs. Students may pursue undergraduate healthcare-related courses in dentistry, clinical medicine, pharmacy, sports science, physiotherapy. Medicine in the USA is only available to students as a postgraduate programme following a relevant pre-medical degree such as Biology. Students can specialise in a variety of fields, including nutrition, immunology, dermatology, radiology, and anesthesiology, by doing a fellowship. 
 
Studying health and medicine in the USA ensures that students are licensed internationally, as they take the globally-recognized United States Medical Licensing Examination (USMLE). Schools in the US integrate theory, practice, and clinical rotations in their curriculum. Students may also take up internships to gain experience in interacting with patients.
 
Having been trained in reputable medical schools gives graduates an edge in both the US field of healthcare and internationally as demand for healthcare professionals is expected to grow.
 
 
Why study health and medicine in the USA?
 
 • The USA is the global leader in medical research output and boasts 172 medical schools.
 • Large-scale funding by the American Institute of Higher Education ensures that facilities and research resources are top-notch.
 • Choose from a variety of disciplines, including anesthesiology, dermatology, immunology, sports science, and pharmacy.
 • The curriculum integrates theoretical, lab work, and clinical placements, equipping students with a well-rounded skillset.
 • Internationally-recognized board Exam certifications assure graduates are of a high standard, opening up local and international opportunities in the field of healthcare.
 
Key facts about studying health and medicine in the USA
 
 • The QS Top Universities 2020 features 29 USA universities among the world’s top 100. It’s top medical institutions - Harvard University, Stanford University, and John Hopkins University - are ranked 1st, 4th, and 5th globally.
 • Medical students may obtain a J-1 visa, which lasts for the duration of their medical studies and can be extended for seven years. Following a home residency requirement of 2 years, graduates are eligible to apply for other USA visas.
 
Choosing your health and medicine university
 
 • Academic Excellence - Make sure that your university is accepted by the World Federation for Medical Education (WFME) such that your ECFMG certification is recognised. Understand if any internships, hospital or clinical attachments are available to ensure a more holistic and practical education.
 • Cost - Tuition fees will vary greatly depending on the type of course chosen, the kind of financial assistance and scholarships available to you may differ substantially as well. Look for a university that offers scholarships and determine if you are eligible, some scholarships are only awarded to students in certain countries, regions and situations.
 • Location - Lifestyle is an integral part of your college life; the vibe in sunny California will differ significantly from New York's contemporary style. Look for a university situated in a region that offers you the best mix of lifestyle and standard of living.
 • International Student Support - Find a university that offers well-planned support for international students, as they can advise on essentials such as accommodation, student welfare, and post-graduate employment opportunities.
 
Admission requirements for universities in the USA
 
Entry into an American university typically requires a Bachelor's degree from a recognised university or an equivalent diploma or certificate depending on the course applied for. Non-native speakers will also require an overall minimum TOEFL (Test of English as a Foreign Language) test score of 550 to 600 to enter many American universities.
 
While medicine is only available as a postgraduate option in the USA, the requirements are no less stringent. In addition to previous academic transcripts, statement of purpose, and references, prospective students need a relevant four-year undergraduate degree in Biology or Chemistry. Requirements differ between universities, which may have specific course requirements such as physics or zoology.
 
Students also need a good score in the Medical College Admission Test (MCAT), which can be taken up to three times per year. Specific colleges also require students to get good scores in relevant SAT or ACT classes.
 
Students applying for a Doctor of Medicine may apply through the Medical College Application Service (AMCAS). In contrast, those pursuing a Doctorate of Osteopathic Medicine should apply through the American Association of Colleges of Osteopathic Medicine Application Service (AACOMAS).
 
Kickstart your health and medicine degree in the USA with IDP. We will guide you through your options as well as the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education consultants now for free.
Begin your health and health and medicine career in Ireland with IDP. We will guide you through your options as well as the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education consultants now for free.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?