ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Masters in the USA

Find the Master's degree you want in the USA

From Ivy League to the thousands of universities available, USA has always enjoyed a strong international reputation for their education. Excellent support facilities, a broad range of program options and diversity in lifestyles make USA a top choice for those looking to further their studies. Taking a Master’s degree in the USA enables those looking to further specialise in their chosen fields of study in a quality environment, and can not only help students increase their knowledge base while improving career prospects.

 

Why get your Masters in the USA?

USA consists of some of the well-known and acclaimed universities with most desired graduate programs in universities such as Purdue University, Indiana University, Northwestern University, Carnegie Mellon, New York University (NYU), Boston University, Georgia Institute of Technology, Johns Hopkins University, University of Texas, Austin, Texas A & M University and many more. With 50 states, 9.8 million square miles and over 4,500 higher education institutes, It’s no surprise that USA has the world’s largest international student population and one of the world’s largest and most varied higher education systems. There’s no lack of options for those looking to pursue a Master’s degree along with the ability to travel widely. 

 

Choosing your university

Graduate programs in the USA are much more structured compared to education systems such as those in the UK, and almost all programmes include taught units and assessment. Students will benefit from gaining skills in teaching while obtaining their degree in a modern higher education system.

Graduate schools often exist as part of larger universities, of which can belong to various organisations and groups of universities such as the Ivy League. The field of specialisation you choose will guide your choice of graduate program, along with the kind of research facilities, faculty, and funding opportunities available. It may be overwhelming to choose from such a vast range of options and speaking to experienced advisors such as IDP’s international education specialists can be hugely beneficial.

 

Admission requirements for American universities

While requirements may differ across universities, typical key requirements for taking a graduate program include:

  • Academic qualification that can be converted into a GPA and meet the requirements of the universities
  • Proof of English Language proficiency for non-native English speakers through IELTS/TOEFL certification
  • Graduate admission tests such as Graduate Record Examination (GRE) and the Graduate Management Admissions Test (GMAT)
  • Letters of recommendations from academic referees and work colleagues
  • Personal statements and research statements may also be required
Feeling overwhelmed? We can guide you through your options and the necessary application processes for universities and visas. Speak to our international education specialists now for free.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?