សូមគេារពអញ្ជេីញមាតាបិតា អាណាព្យាបាល សិស្ស និស្សិតមកជួបជាមួយនឹង អ្នកតំណាង មកពី Keysborough College នៃរដ្ឋ Victoria ្រទេសអូស្រ្តាលីនៅថ្ងៃ 05 កញ្ញា 2015 ពីម៉ោង 10:00 ដល់ 11:30 ព្រឹក ទីតាំង ACE សៀមរាប ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាន អំពីជម្រេីសការសិក្សា ជម្រើសតម្លៃការបំពេញបែបបទ និងការសំុទិដា្ឋាការ។ ចុះឈោ្មះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ: http://bit.ly/1UC0JD0 សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម : 077 777 431 / 063 964 321