សូមគេារព​អញ្ជេីញមាតាបិតា អាណាព្យាបាល សិស្ស និស្សិត មកជួបជាមួយនឹ​​​​​​​​​​​​​​​​ង អ្នកតំនាង មកពី Blue Mountains International Hotel Management School ប្រទេសអូស្រ្តាលី ដើម្បីទទួល បាននូវ ព័ត៌មានអំពីជម្រេីស​ ការសិក្សា ជម្រើសតម្លៃ ការ​បំពេញបែបបទ និង ការសំុទិដា្ឋាការ។ ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ 077 777 431 ឬ ចូលទៅកាន់ http://ow.ly/EVAOq