ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Title

If you’re like thousands of others each year, you may have arrived in Australia after having been to one of IDP’s offices in their home country. What’s important to know is that even though your course may have started, there are people here in your local IDP office who care just as much about you as your counsellor did in your home country when you first applied for your course.

If you prefer to manage your own application and just need some advice, our counsellors can guide you. If your needs are a little more complex, or prefer for the full process to be looked after for you, our in-house migration agents can step in and help with your full application.

Title
Description

We understand that applying for an Australian visa can be stressful and confusing, which is why we have a range of visa services to make it much easier for you.

Next step

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?