ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Things to consider before studying in Australia

Published on October 20, 2016
As one of the top three international countries where foreign students study abroad (alongside the US and UK), Australia is fast becoming a popular international study destination due to its safe environment, friendly people and inclusive, multicultural society. As with any big decision, especially one that involves relocation to a foreign country, there are some things that you might wish to consider before coming to Australia.

Competence in the English language

This is probably the most important factor when planning your studies in Australia. If your proficiency in the English language is limited, you may be advised to enrol in an English language school before starting your degree or program. In most cases, international students are required to take language proficiency tests (such as IELTS) before they are allowed to enrol in certain programs. It is therefore crucial that you carefully examine the policies of your chosen institution in terms of English language testing and classes.

Ranking Article

ការណែនាំជាជំហ៊ានៗ

រៀនពីរបៀបក្លាយខ្លួនជានិស្សិតអន្ដរជាតិមួយជំហានម្ដងៗ។

Cost of education

For many international students, the decision involving where to study will simply come down to cost. Tuition fees vary considerably from one school to another, ranging from anywhere between $2000 and $28,000 per year or more. If you need financial assistance, you may be able to select institutions that offer scholarships and study abroad loans. In other cases, you can fund your education through private foundations, companies, or your local government. You can also source money from grants, teaching assistantships or research assistantships.

Submit Application Article

ដំបូន្មានអំពីវគ្គសិក្សា

ដំបូន្មានវគ្គសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

Quality of education

Because of the wide range of programs and institutions available in Australia, determining the quality of any given school and its programs can be quite challenging. The most expensive university may not necessarily be the best, nor is every course within a globally recognised university the same quality. This really does depend on your field of study.

If you would like more information on choosing the right institution, speak with an IDP Education counsellor - they're always ready to help.

24 June Event

ជួបអ្នកជំនាញ

Meet experts from Prestigious universities of your choice, across 3 countries, namely Australia, New Zealand and the UK

Health cover

As a visa condition, the Department of Immigration and Border Protection requires all students holding temporary student visas to maintain Overseas Student Health Cover (OSHC) for the full duration of their study in Australia. Click here to find out more about the health cover you may need when studying in Australia.

29 June Event

សូមអញ្ជើញមកថ្នាក់ត្រៀម IELTS ដោយឥតគិតថ្លៃ

Practical tips and advice to test takers about the IELTS test to increase their confidence
  • Read next
    10 things to remember while studying abroad in Australia
More in Why study abroad?
Passport advice

Australian visas

Growth areas, career opportunities and potential salaries. All you need to know about studying Electrical Engineering

Visa advice

Visa advice for you

Growth areas, career opportunities and potential salaries. All you need to know about studying Electrical Engineering

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?