ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Anglia Ruskin University

United Kingdom
video Bg

Anglia Ruskin University

United Kingdom
video Bg

Anglia Ruskin University

United Kingdom
video Bg

Anglia Ruskin University

United Kingdom
video Bg

Anglia Ruskin University

United Kingdom
Overview

Overview

Anglia Ruskin University is one of the top 350 institutions in the world (Times Higher Education's World University Rankings 2019), and welcomes students from over 185 countries to study there. The University is spread across campuses in Cambridge and Chelmsford.

The University has impressive state-of-the-art facilities and has invested £100 million over the past years. It houses one of only nine optometry schools in the UK, and has its own public art gallery - The Ruskin Gallery. It also has a new Science Centre, a Law School Law Clinic, mock law courts, computer gaming suites and 24/7 libraries complete with books and online learning resources.

Students have the opportunity to seek careers advice during their time learning through the University's Employability Service, which offers everything from information on writing a stand-out CV to succeeding in an interview. This can be done face-to-face with an advisor, while additional help is also available online.

Anglia Ruskin University offers students support in a wide range of areas. These include a dedicated service for those with a disability, including a mental health condition, medical condition or specific learning difficulties. There is also a counselling service, advice on finances, and an International Centre focusing on the queries and needs of overseas students.

During their time studying towards their degree, students are encouraged to get involved in a club or society in their spare time, to meet new friends, gain another skill and add something different to their CV. These range from dance class to the alternative music society. Students can also start their own to demonstrate their leadership skills.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Placing within the top 350 institutions in the world (Times Higher Education World University Rankings 2019), the multicultural Anglia Ruskin University is home to students from more than 185 countries. The university has two main campus locations in Cambridge and Chelmsford.

Anglia Ruskin has recently invested GBP 100 million into its facilities. It houses one of only nine optometry schools in England and has its own public art gallery – the Ruskin Gallery. It also has a new Science Centre, a Law School Clinic, mock law courts, computer gaming suites and libraries which are open 24/7 complete with books and online learning resources.

The university excels in providing support in a variety of different areas. This includes disability support for those who have mental health conditions, medical conditions, learning difficulties and more. Other support ranges from a counselling service to the friendly International Centre that is dedicated to helping international students.

Students can also take advantage of the invaluable careers services when studying at Anglia Ruskin. The Employability Service provides plenty of help, from assistance with composing CVs to interview preparation. One-to-one sessions are available with advisors, and there are many useful resources that can be found online.

Whilst students are at Anglia Ruskin, they can enjoy one (or more) of the many social clubs or societies in their spare time. Through these groups they can make new friends, learn a new skill and add something unique to their CV. Clubs and societies range from dance class to an alternative music society.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Anglia Ruskin University is ranked as a top 350 institution in the world and is placed within the 40 universities in the UK (Times Higher Education World University Rankings 2022). The university hosts students from more than 185 countries around the globe and is known for its multicultural community. The university has two campuses, one located in Cambridge and the other in Chelmsford.

Anglia Ruskin has recently invested GBP 100 million into its facilities. It houses one of only nine optometry schools in England and has its own public art gallery, the Ruskin Gallery. It also boasts a new Science Centre, a Law School Clinic, mock law courts, computer gaming suites and libraries which are open 24/7, complete with books and online learning resources.

The university excels in providing support in a variety of different areas. This includes disability support for those who have mental health conditions, medical conditions and learning difficulties. Other support ranges from a counselling service to a friendly International Centre that is dedicated to helping international students.

Students can also take advantage of the invaluable careers services when studying at Anglia Ruskin. The Employability Service provides plenty of help, from assistance with composing CVs to interview preparation. One-to-one sessions are available with advisors, and many useful resources can be found online.

Whilst students are at Anglia Ruskin, they can enjoy one of the many social clubs or societies in their spare time. Through these groups, they can make new friends, learn a new skill and add something unique to their CV. Clubs and societies on offer range from dance class to an alternative music society.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Anglia Ruskin University is ranked as a top 350 institution in the world and is placed within the 40 universities in the UK (Times Higher Education World University Rankings 2022). The university hosts students from more than 185 countries around the globe and is known for its multicultural community. The university has two campuses, one located in Cambridge and the other in Chelmsford.

Anglia Ruskin has recently invested GBP 100 million into its facilities. It houses one of only nine optometry schools in England and has its own public art gallery, the Ruskin Gallery. It also boasts a new Science Centre, a Law School Clinic, mock law courts, computer gaming suites and libraries which are open 24/7, complete with books and online learning resources.

The university excels in providing support in a variety of different areas. This includes disability support for those who have mental health conditions, medical conditions and learning difficulties. Other support ranges from a counselling service to a friendly International Centre that is dedicated to helping international students.

Students can also take advantage of the invaluable careers services when studying at Anglia Ruskin. The Employability Service provides plenty of help, from assistance with composing CVs to interview preparation. One-to-one sessions are available with advisors, and many useful resources can be found online.

Whilst students are at Anglia Ruskin, they can enjoy one of the many social clubs or societies in their spare time. Through these groups, they can make new friends, learn a new skill and add something unique to their CV. Clubs and societies on offer range from dance class to an alternative music society.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Anglia Ruskin University is ranked as a top 350 institution in the world and is placed within the 40 universities in the UK (Times Higher Education World University Rankings 2022). The university hosts students from more than 185 countries around the globe and is known for its multicultural community. The university has two campuses, one located in Cambridge and the other in Chelmsford.

Anglia Ruskin has recently invested GBP 100 million into its facilities. It houses one of only nine optometry schools in England and has its own public art gallery, the Ruskin Gallery. It also boasts a new Science Centre, a Law School Clinic, mock law courts, computer gaming suites and libraries which are open 24/7, complete with books and online learning resources.

The university excels in providing support in a variety of different areas. This includes disability support for those who have mental health conditions, medical conditions and learning difficulties. Other support ranges from a counselling service to a friendly International Centre that is dedicated to helping international students.

Students can also take advantage of the invaluable careers services when studying at Anglia Ruskin. The Employability Service provides plenty of help, from assistance with composing CVs to interview preparation. One-to-one sessions are available with advisors, and many useful resources can be found online.

Whilst students are at Anglia Ruskin, they can enjoy one of the many social clubs or societies in their spare time. Through these groups, they can make new friends, learn a new skill and add something unique to their CV. Clubs and societies on offer range from dance class to an alternative music society.

Show more +Show less -
What's new?

What's new?

“Roderick Watkins appointed Anglia Ruskin Vice Chancellor”

Professor Watkins appointed after playing significant role in shaping 10-year strategy

One of his key tasks as Vice Chancellor will be to progress the university’s education strategy, which has a clear ambition to foster social mobility – ensuring that an individual’s future must not be defined by their postcode, family income or school, but by their potential.

Professor Watkins said:

“I am absolutely delighted. Anglia Ruskin is a truly outstanding community of staff, students and partners, with an uncommon sense of purpose and ambition. We have the ability to be a powerful force for change and social good right across the East of England. It’s a great privilege to help shape and focus that energy for the future.”

More about this

Results of National Student Survey 2018

This year, ARU's overall satisfaction score has increased to 84% – above the sector average of 83%.

These are the courses with 100% student satisfaction in the recent survey…

 • LLB (Hons) Law
 • BA (Hons) Sociology
 • BA (Hons) Photography
 • BA (Hons) Music
 • BSc (Hons) Quantity Surveying
 • BEng (Hons) Electronic Engineering
 • BSc (Hons) Ophthalmic Dispensing
 • BA (Hons) Social Policy
 • BSc (Hons) Nursing (Child)

Show more +Show less -
What's new

What's new

Anglia Ruskin given award for its top facilities

The university has been praised by judges for its excellent learning environment. As a result of student surveys, Anglia Ruskin has won a reputable award for its high-quality learning facilities.

Times Higher Education's data team said Anglia Ruskin was seen as a standout example of a UK university that had excellent learning facilities and demonstrated a strategic use of resources for improvements.

The award was given based on analysis of data collected from a European student survey carried out by THE as part of its World University Rankings.

Roderick Watkins appointed Anglia Ruskin Vice-Chancellor

Professor Roderick Watkins was recently appointed as the Vice-Chancellor of Anglia Ruskin having been closely involved in developing the university's ten-year strategy.

One of his key tasks as Vice-Chancellor will be to progress the university's education strategy, which has a clear ambition to foster social mobility – ensuring that an individual's future must not be defined by their postcode, family income or school, but by their potential. Professor Watkins said:

I am absolutely delighted. Anglia Ruskin is a truly outstanding community of staff, students and partners, with an uncommon sense of purpose and ambition. We have the ability to be a powerful force for change and social good right across the East of England. It's a great privilege to help shape and focus that energy for the future.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Awards and rankings

World University Rankings 2022

Once again ARU have been named one of the top 40 universities in the UK, and top 350 institutions in the world, in the Times Higher Education World University Rankings 2022.

For the sixth year in a row ARU have been ranked in the top 350 institutions in the world in the Times Higher Education World University Rankings, the largest and most diverse university ranking to date.

ARU have gone up in the rankings for international outlook and now rank 103rd out of 1,662 universities in the world.

ARU among world's best for health and wellbeing

Anglia Ruskin University (ARU) has been named in the top 40 higher education institutions in the world, and second in the UK, for its achievements in health and wellbeing in the Times Higher Education (THE) Impact Rankings. ARU is listed in top 300 global institutions overall in THE Impact Rankings.

THE rankings were implemented to measure the efficacy of an institution in achieving sustainable development. These Sustainable Development Goals were put in place by the United Nations in 2015 as an immediate global call to action towards a more sustainable future.

2020 also saw ARU make it into the top 40 universities in the UK. The Guardian League Table 2021 placed ARU at number one for education and sports science.

The university was also recognised for the value that it adds to students including student support and graduate outcomes. Final year students have re-iterated this by rating ARU highly in the National Student Survey.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Awards and rankings

World University Rankings 2022

Once again ARU have been named one of the top 40 universities in the UK, and top 350 institutions in the world, in the Times Higher Education World University Rankings 2022.

For the sixth year in a row ARU have been ranked in the top 350 institutions in the world in the Times Higher Education World University Rankings, the largest and most diverse university ranking to date.

ARU have gone up in the rankings for international outlook and now rank 103rd out of 1,662 universities in the world.

ARU is among UK's most entrepreneurial universities

Anglia Ruskin and lecturer Paul Driver are shortlisted for prestigious national awards.

Anglia Ruskin University (ARU) is a finalist in the Outstanding Entrepreneurial University category of the Times Higher Education (THE) magazine's annual awards 2021 – the ''Oscars of higher education'' – with lecturer Paul Driver also shortlisted in the category of Most Innovative Teacher of the Year.

ARU previously won the title of THE Entrepreneurial University of the Year in 2014, and has been shortlisted alongside five other UK Higher Education Institutions for the 2021 awards, which will be announced on 25 November.

ARU among world's best for health and wellbeing

Anglia Ruskin University (ARU) has been named in the top 40 higher education institutions in the world, and second in the UK, for its achievements in health and wellbeing in the Times Higher Education (THE) Impact Rankings. ARU is listed in top 300 global institutions overall in THE Impact Rankings.

THE rankings were implemented to measure the efficacy of an institution in achieving sustainable development. These Sustainable Development Goals were put in place by the United Nations in 2015 as an immediate global call to action towards a more sustainable future.

2020 also saw ARU make it into the top 40 universities in the UK. The Guardian League Table 2021 placed ARU at number one for education and sports science.

The university was also recognised for the value that it adds to students including student support and graduate outcomes. Final year students have re-iterated this by rating ARU highly in the National Student Survey.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Awards and rankings

World University Rankings 2022

Once again ARU have been named one of the top 40 universities in the UK, and top 350 institutions in the world, in the Times Higher Education World University Rankings 2022.

For the sixth year in a row ARU have been ranked in the top 350 institutions in the world in the Times Higher Education World University Rankings, the largest and most diverse university ranking to date.

ARU have gone up in the rankings for international outlook and now rank 103rd out of 1,662 universities in the world.

ARU is among UK's most entrepreneurial universities

Anglia Ruskin and lecturer Paul Driver are shortlisted for prestigious national awards.

Anglia Ruskin University (ARU) is a finalist in the Outstanding Entrepreneurial University category of the Times Higher Education (THE) magazine's annual awards 2021 – the ''Oscars of higher education'' – with lecturer Paul Driver also shortlisted in the category of Most Innovative Teacher of the Year.

ARU previously won the title of THE Entrepreneurial University of the Year in 2014, and has been shortlisted alongside five other UK Higher Education Institutions for the 2021 awards, which will be announced on 25 November.

ARU among world's best for health and wellbeing

Anglia Ruskin University (ARU) has been named in the top 40 higher education institutions in the world, and second in the UK, for its achievements in health and wellbeing in the Times Higher Education (THE) Impact Rankings. ARU is listed in top 300 global institutions overall in THE Impact Rankings.

THE rankings were implemented to measure the efficacy of an institution in achieving sustainable development. These Sustainable Development Goals were put in place by the United Nations in 2015 as an immediate global call to action towards a more sustainable future.

2020 also saw ARU make it into the top 40 universities in the UK. The Guardian League Table 2021 placed ARU at number one for education and sports science.

The university was also recognised for the value that it adds to students including student support and graduate outcomes. Final year students have re-iterated this by rating ARU highly in the National Student Survey.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students are at the heart of the University and Anglia Ruskin delivers an outstanding educational experience.

Anglia Ruskin is ranked in the top 20 universities for teaching excellence in The Times and The Sunday Times Good University Guide for 2017, with six subjects in the top 10 UK higher education institutions for teaching excellence: Philosophy, Sport Science, Criminology, Sociology, Electrical and Electronic Engineering and Business Studies.

It has also received a TEF Silver award, which reflects the high quality of teaching delivered by its talented staff. The TEF Silver award means that Anglia Ruskin consistently exceeds rigorous national quality requirements for UK higher education. The University enjoys very high levels of student satisfaction and most of its students achieve excellent outcomes.

The University combines the best of face-to-face and digital learning in all its courses increases work-based opportunities and offers activities that enhance academic success and employability.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students are at the heart of the university and Anglia Ruskin delivers an outstanding educational experience. It ranked within the top 250 of the Times Higher Education University Teaching Rankings Europe (2018). The university stood out in the following areas: quality learning facilities, access to learning materials, support for critical thinking, and making it easy to contact lecturers and faculties.

It has also received a TEF Silver award, which reflects the high quality of teaching delivered by its talented staff. The TEF Silver award means that Anglia Ruskin consistently exceeds rigorous national quality requirements for UK higher education. The university enjoys very high levels of student satisfaction and most of its students achieve excellent outcomes.

The university combines the best of face-to-face and digital learning in all its courses, increases work-based opportunities, and offers activities that enhance academic success and employability.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students are at the heart of the university and Anglia Ruskin delivers an outstanding educational experience. It ranked within the top 250 of the Times Higher Education University Teaching Rankings Europe (2018). The university stood out in the following areas: quality learning facilities, access to learning materials, support for critical thinking, and making it easy to contact lecturers and faculties.

The university combines the best of face-to-face and digital learning in all its courses, increases work-based opportunities and offers activities that enhance academic success and employability.

Two ARU academics awarded National Teaching Fellowships

In August 2020 Anglia Ruskin University (ARU) lecturers Dr Beatriz Acevedo and Siân Shaw both received National Teaching Fellowships from Advance HE, the highest university award possible, in recognition of the outstanding quality of their teaching.

Dr Acevedo belongs to the Faculty of Business and Law and works with Anglia Learning and Teaching, to help support and professional development for ARU's teaching staff. She is a strong advocate of ''action learning'' and using art in education to empower students. Dr Shaw is the Director of Teaching, Learning and Assessment in the Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care. She has a particular interest in technology-enhanced educational methods.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students are at the heart of the university and Anglia Ruskin delivers an outstanding educational experience. It ranked within the top 250 of the Times Higher Education University Teaching Rankings Europe (2018). The university stood out in the following areas: quality learning facilities, access to learning materials, support for critical thinking, and making it easy to contact lecturers and faculties.

The university combines the best of face-to-face and digital learning in all its courses, increases work-based opportunities and offers activities that enhance academic success and employability.

Two ARU academics awarded National Teaching Fellowships

In August 2020 Anglia Ruskin University (ARU) lecturers Dr Beatriz Acevedo and Siân Shaw both received National Teaching Fellowships from Advance HE, the highest university award possible, in recognition of the outstanding quality of their teaching.

Dr Acevedo belongs to the Faculty of Business and Law and works with Anglia Learning and Teaching, to help support and professional development for ARU's teaching staff. She is a strong advocate of ''action learning'' and using art in education to empower students. Dr Shaw is the Director of Teaching, Learning and Assessment in the Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care. She has a particular interest in technology-enhanced educational methods.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students are at the heart of the university and Anglia Ruskin delivers an outstanding educational experience. It ranked within the top 250 of the Times Higher Education University Teaching Rankings Europe (2018). The university stood out in the following areas: quality learning facilities, access to learning materials, support for critical thinking, and making it easy to contact lecturers and faculties.

The university combines the best of face-to-face and digital learning in all its courses, increases work-based opportunities and offers activities that enhance academic success and employability.

Two ARU academics awarded National Teaching Fellowships

In August 2020 Anglia Ruskin University (ARU) lecturers Dr Beatriz Acevedo and Siân Shaw both received National Teaching Fellowships from Advance HE, the highest university award possible, in recognition of the outstanding quality of their teaching.

Dr Acevedo belongs to the Faculty of Business and Law and works with Anglia Learning and Teaching, to help support and professional development for ARU's teaching staff. She is a strong advocate of ''action learning'' and using art in education to empower students. Dr Shaw is the Director of Teaching, Learning and Assessment in the Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care. She has a particular interest in technology-enhanced educational methods.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across…

Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences

A hub of creative and cultural innovation, this Faculty’s research was deemed as world-leading in six areas in the Research Excellence Framework 2014. Its engagement with arts and culture enriches lives and contributes to the UK’s creative economy, worth GBP 17.3 billion, and its students are amongst the most satisfied in the country.

Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care

The Faculty is the largest provider of health, social care and education courses in the East of England. Having educated nurses, midwives and social workers for over 25 years, its courses have been designed with the students’ careers in mind. Its students learn authentically through the use of state-of-the-art facilities that mirror real-life clinical situations, UK hospital wards and an Early Childhood classroom.

Faculty of Business and Law

The School offers a range of undergraduate and postgraduate courses using advanced learning technologies to ensure students receive a dynamic educational experience. Ranking in the top 10 for student satisfaction with teaching (Guardian University Guide, May 2017), its courses help students develop, challenge the ordinary and be innovative, giving them the confidence to achieve their ambitions and prepare for their career.

Faculty of Science & Engineering

The Faculty combines the theory and practical skills students need for a rewarding career. Here, students will learn in the latest laboratories, or on field trips and work placements with leading organisations.

Research

The University’s academic excellence has been recognised by the UK’s Higher Education funding bodies, with 12 areas classed as generating world-leading research.

View all study options on offer…

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across a number of faculties and schools:

Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

A hub of creative and cultural innovation, this faculty's research was deemed as world-leading in six areas in the Research Excellence Framework 2014. Its engagement with arts and culture enriches lives and contributes to the UK's creative economy, worth GBP 17.3 billion, and its students are amongst the most satisfied in the country.

Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care

The faculty is the largest provider of health, social care and education courses in the East of England. Having educated nurses, midwives and social workers for over 25 years, its courses have been designed with the students' careers in mind. Its students learn authentically through the use of state-of-the-art facilities that mirror real-life clinical situations, UK hospital wards and an Early Childhood classroom. The Medicine School is also within this faculty, our Chelmsford campus is home to the first medical school in the county of Essex.

Faculty of Business and Law

The school offers a range of undergraduate and postgraduate business and law courses using advanced learning technologies to ensure students receive a dynamic educational experience. Ranking in the top ten for student satisfaction with teaching (Guardian University Guide, 2017), its courses help students develop, challenge the ordinary and be innovative, giving them the confidence to achieve their ambitions and prepare for their career.

Faculty of Science and Engineering

The faculty combines the theory and practical skills students need for a rewarding career. Here, students will learn in the latest laboratories, or on field trips and work placements with leading organisations.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across several faculties and schools:

Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

A hub of creative and cultural innovation, this faculty's research was deemed as world-leading in six areas in the Research Excellence Framework 2014. Its engagement with arts and culture enriches lives and contributes to the UK's creative economy, worth GBP 17.3 billion, and its students are amongst the most satisfied in the country.

Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care

The faculty is the largest provider of health, social care and education courses in the East of England. Having educated nurses, midwives and social workers for over 25 years, its courses have been designed with the students' careers in mind. Its students learn authentically through the use of state-of-the-art facilities that mirror real-life clinical situations, UK hospital wards and an Early Childhood classroom. The Medicine School is also within this faculty and the Chelmsford campus is home to the first medical school in the county of Essex.

Faculty of Business and Law

The school offers a range of undergraduate and postgraduate business and law courses using advanced learning technologies to ensure students receive a dynamic educational experience. Ranking in the top ten for student satisfaction with teaching (Guardian University Guide, 2017), its courses help students develop, challenge the ordinary and be innovative, giving them the confidence to achieve their ambitions and prepare for their career.

Faculty of Science and Engineering

The faculty combines the theory and practical skills students need for a rewarding career. Here, students will learn in the latest laboratories, or on field trips and work placements with leading organisations.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across several faculties and schools:

Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

A hub of creative and cultural innovation, this faculty's research was deemed as world-leading in six areas in the Research Excellence Framework 2014. Its engagement with arts and culture enriches lives and contributes to the UK's creative economy, worth GBP 17.3 billion, and its students are amongst the most satisfied in the country.

Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care

The faculty is the largest provider of health, social care and education courses in the East of England. Having educated nurses, midwives and social workers for over 25 years, its courses have been designed with the students' careers in mind. Its students learn authentically through the use of state-of-the-art facilities that mirror real-life clinical situations, UK hospital wards and an Early Childhood classroom. The Medicine School is also within this faculty and the Chelmsford campus is home to the first medical school in the county of Essex.

Faculty of Business and Law

The school offers a range of undergraduate and postgraduate business and law courses using advanced learning technologies to ensure students receive a dynamic educational experience. Ranking in the top ten for student satisfaction with teaching (Guardian University Guide, 2017), its courses help students develop, challenge the ordinary and be innovative, giving them the confidence to achieve their ambitions and prepare for their career.

Faculty of Science and Engineering

The faculty combines the theory and practical skills students need for a rewarding career. Here, students will learn in the latest laboratories, or on field trips and work placements with leading organisations.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Study options are offered across several faculties and schools:

Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

A hub of creative and cultural innovation, this faculty's research was deemed as world-leading in six areas in the Research Excellence Framework 2014. Its engagement with arts and culture enriches lives and contributes to the UK's creative economy, worth GBP 17.3 billion, and its students are amongst the most satisfied in the country.

Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care

The faculty is the largest provider of health, social care and education courses in the East of England. Having educated nurses, midwives and social workers for over 25 years, its courses have been designed with the students' careers in mind. Its students learn authentically through the use of state-of-the-art facilities that mirror real-life clinical situations, UK hospital wards and an Early Childhood classroom. The Medicine School is also within this faculty and the Chelmsford campus is home to the first medical school in the county of Essex.

Faculty of Business and Law

The school offers a range of undergraduate and postgraduate business and law courses using advanced learning technologies to ensure students receive a dynamic educational experience. Ranking in the top ten for student satisfaction with teaching (Guardian University Guide, 2017), its courses help students develop, challenge the ordinary and be innovative, giving them the confidence to achieve their ambitions and prepare for their career.

Faculty of Science and Engineering

The faculty combines the theory and practical skills students need for a rewarding career. Here, students will learn in the latest laboratories, or on field trips and work placements with leading organisations.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

For entry into undergraduate and postgraduate study options, students will need…

 • An International Baccalaureate with a minimum of 24 points (undergraduate level)
 • A university foundation course recognised by Anglia Ruskin University (undergraduate level)
 • A UK honours degree with lower second class honours (2:2) (postgraduate level)
 • Relevant qualifications obtained in one’s home country, as per Anglia Ruskin's country-specific entry requirements.
 • For some courses, there may be additional requirements, such as portfolios for art and design courses. These will be outlined in undergraduate and postgraduate course pages - students must refer to these pages for more details.

English language requirements

Undergraduate level

The University’s entry criteria for undergraduate courses is IELTS 6.0 or equivalent, with nothing lower than 5.5 in any of the four elements (listening, speaking, reading and writing).

The University also accepts…

 • ETS TOEFL iBT with 80 overall and a minimum of 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking.
 • Pearson PTE with 57 overall and a minimum of 51 in all components.

Postgraduate level

The standard entry criteria for postgraduate courses is IELTS 6.5 or equivalent, with nothing lower than 5.5 in any of the four elements (listening, speaking, reading and writing).

The University also accepts…

 • ETS TOEFL iBT with 88 overall and a minimum of 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking.
 • Pearson PTE with 61 overall and a minimum of 51 in all components.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

Both undergraduate and postgraduate students will need to satisfy the minimum qualifications and meet the course-specific and country-specific academic requirements for admission to Anglia Ruskin University.

English language requirements

For undergraduate admission, students will need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.0 with no band below 5.5
 • An ETS TOEFL iBT score of 80 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 57 overall, with at least 51 in all components.

For postgraduate admission, students will usually need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.5 with no band lower than 5.5, or equivalent
 • An ETS TOEFL iBT score of 88 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 61 overall, with at least 51 in all components.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

Both undergraduate and postgraduate students will need to satisfy the minimum qualifications and meet the course-specific and country-specific academic requirements for admission to Anglia Ruskin University.

English language requirements

For undergraduate admission, students will need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.0 with no band below 5.5
 • An ETS TOEFL iBT score of 80 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 57 overall, with at least 51 in all components

For postgraduate admission, students will usually need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.5 with no band lower than 5.5, or equivalent
 • An ETS TOEFL iBT score of 88 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 61 overall, with at least 51 in all components

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

Both undergraduate and postgraduate students will need to satisfy the minimum qualifications and meet the course-specific and country-specific academic requirements for admission to Anglia Ruskin University.

English language requirements

For undergraduate admission, students will need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.0 with no band below 5.5
 • An ETS TOEFL iBT score of 80 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 57 overall, with at least 51 in all components

For postgraduate admission, students will usually need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.5 with no band lower than 5.5, or equivalent
 • An ETS TOEFL iBT score of 88 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 61 overall, with at least 51 in all components

Please see entry requirements page for other English language tests, ARU is temporarily accepting.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Academic requirements

Both undergraduate and postgraduate students will need to satisfy the minimum qualifications and meet the course-specific and country-specific academic requirements for admission to Anglia Ruskin University.

English language requirements

For undergraduate admission, students will need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.0 with no band below 5.5
 • An ETS TOEFL iBT score of 80 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 57 overall, with at least 51 in all components

For postgraduate admission, students will usually need to satisfy one (or equivalent) of the following:

 • An IELTS score of 6.5 with no band lower than 5.5, or equivalent
 • An ETS TOEFL iBT score of 88 overall, with at least 17 in writing and listening, 18 in reading and 20 in speaking
 • A Pearson PTE score of 61 overall, with at least 51 in all components

Please see entry requirements page for other English language tests, ARU is temporarily accepting.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Students benefit from incredible facilities at Anglia Ruskin, the result of GBP 100 million of investment in the last five years. The University is planning to invest GBP 91 million over the next five years, too.

In June 2018, Anglia Ruskin won a prestigious higher education award for the quality of its learning facilities, based on student surveys.

The University’s facilities range from medical science SuperLabs, a financial trading room and fully-equipped TV studios, to mock law courts, computer gaming suites and paramedic skills labs.

Its library and IT facilities are also second to none: students can access its vast online collection 24/7.

In 2018, Anglia Ruskin opened its brand-new Science Centre in Cambridge, along with the Anglia Law School Clinic. The Clinic offers free legal advice and gives students the opportunity to work on real-life cases with qualified solicitors.

Construction is well underway in Chelmsford when completed, the new building will house specialist simulation rooms and an anatomy suite.

On the Cambridge campus, students will find the renowned Ruskin Gallery, which stages a programme of free exhibitions throughout the year. A stone's throw from the gallery is the Mumford Theatre, which plays host to a fantastic array of shows from comedy and lunchtime music concerts, to drama and pantomime.

More about Anglia Ruskin’s facilities…

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

At Anglia Ruskin University, students can take advantage of the recent and future investment across the campuses. More than GBP 100 million has already been put into place to improve the university's facilities.

Facilities include the Anglia Law School Clinic, a Science Centre, medical science SuperLabs, paramedic skills labs, TV studios, engineering labs, and much more. There is also a library and IT facilities offering countless learning resources.

Construction is well underway in Chelmsford and when completed, the new building will house specialist simulation rooms and an anatomy suite.

On the Cambridge campus, students will find the renowned Ruskin Gallery, which stages a programme of free exhibitions throughout the year. A stone's throw from the gallery is the Mumford Theatre, which plays host to a fantastic array of shows from comedy and lunchtime music concerts, to drama and pantomime.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are several scholarships open to international students at Anglia Ruskin University. These include:

GREAT Scholarship

ARU in association with the British Council and the GREAT Britain Campaign are offering seven scholarships - two for students from China, and one place each for students from Egypt, Kenya, Indonesia, Malaysia and Mexico. The scholarship is valued at GBP 10,000 and is for international students who are undertaking a taught postgraduate course from September 2021. Students should check the website for deadlines.

GREAT Scholarship for a sustainable future

Students from Vietnam (one place) and Turkey (one place) are encouraged to apply for the GBP 10,000 scholarship offered by ARU in conjunction with the British Council and the GREAT Britain Campaign. Students starting a taught postgraduate qualification in September 2021 in any subject related to climate change are eligible to apply. Students should check the website for deadlines.

International Excellence Scholarship – undergraduate and postgraduate

International students are encouraged to apply for this scholarship worth GBP 4,000. Students must be able to demonstrate exceptional academic and extra-curricular achievement. Check the website for deadlines.

International Merit Scholarships – undergraduate and postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 1,000 to GBP 2,000 to help them with their tuition fees. Students are not required to apply for the award as they will be automatically considered on admission.

International Early Payment Discount – undergraduate and postgraduate

Eligible students who pay their tuition fees early will receive a GBP 400 to GBP 1,000 early payment discount.

International Alumni Scholarships – postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 3,000 if they have previously completed a degree at Anglia Ruskin University, and are applying for either a full-time taught master's degree, a full-time research degree or a Legal Practice programme.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are several scholarships open to international students at Anglia Ruskin University. These include:

International Excellence Scholarship – undergraduate and postgraduate

International students are encouraged to apply for this scholarship worth GBP 4,000. Students must be able to demonstrate exceptional academic and extra-curricular achievement. Check the website for deadlines.

International Merit Scholarships – undergraduate and postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 1,000 to GBP 2,000 to help them with their tuition fees. Students are not required to apply for the award as they will be automatically considered on admission.

International Early Payment Discount – undergraduate and postgraduate

Eligible students who pay their tuition fees early will receive a GBP 400 to GBP 1,000 early payment discount.

International Alumni Scholarships – postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 3,000 if they have previously completed a degree at Anglia Ruskin University, and are applying for either a full-time taught master's degree, a full-time research degree or a Legal Practice programme.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are several scholarships open to international students at Anglia Ruskin University. These include:

International Excellence Scholarship – undergraduate and postgraduate

International students are encouraged to apply for this scholarship worth GBP 4,000. Students must be able to demonstrate exceptional academic and extra-curricular achievement. Check the website for deadlines.

International Merit Scholarships – undergraduate and postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 1,000 to GBP 2,000 to help them with their tuition fees. Students are not required to apply for the award as they will be automatically considered on admission.

International Early Payment Discount – undergraduate and postgraduate

Eligible students who pay their tuition fees early will receive a GBP 400 to GBP 1,000 early payment discount.

International Alumni Scholarships – postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 3,000 if they have previously completed a degree at Anglia Ruskin University, and are applying for either a full-time taught master's degree, a full-time research degree or a Legal Practice programme.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International Merit Scholarship (undergraduate, postgraduate students)

Students will automatically be considered for these scholarships. Students should be applying for a full-time undergraduate or postgraduate degree to obtain these. These award students with GBP 2,000 or GBP 1,000 towards their total course fee.

International Alumni Scholarship (postgraduate taught and postgraduate research)

Students will automatically be considered for this scholarship of GBP 3,000 if they have successfully completed an Anglia Ruskin University degree and are applying for either a full-time taught masters course, a full-time research degree or the Legal Practice course.

International Early Payment Discount (undergraduate and postgraduate)

Students who pay tuition fees early can take advantage of the GBP 1,000 early payment discount. They will automatically be considered for this discount. It is available to first-year undergraduate and postgraduate taught students, who are studying full-time.

MBA scholarships

For the one-year MBA, the University offers a GBP4,000 scholarship to all successful international applicants. For the two-year MBA with one-year industry work placement, students are offered a GBP2,000 scholarship

View more scholarships on offer…

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There are several scholarships aimed to benefit international students at Anglia Ruskin University. This includes, but is not limited to:

International Excellence Scholarship – undergraduate and postgraduate

International students must apply for this scholarship worth GBP 4,000. Students must be able to demonstrate exceptional academic and extra-curricular achievement.

International Merit Scholarships – undergraduate and postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 1,000 –2,000 to help them with their tuition fees. Students are not required to apply for the award as they will be automatically considered on admission.

International Early Payment Discount – undergraduate and postgraduate

Eligible students who pay their tuition fees early will receive a GBP 400–1,000 early payment discount. Students are not required to apply for the discount as they will be automatically considered on admission.

International Alumni Scholarships – postgraduate

Eligible students will receive an award of GBP 3,000 if they have previously completed a degree at Anglia Ruskin University, and are applying for either a full-time taught master's degree, a full-time research degree or a Legal Practice programme.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Anglia Ruskin University has invested heavily in the nursing and healthcare facilities in its Chelmsford and Cambridge campuses. Here, students can learn in skills rooms, mock operating theatres and wards. Science students meanwhile can enjoy the SuperLab complex, which features state-of-the-art science labs, a physiology lab and a pharmaceutical research lab.

ARU's GBP 20 million School of Medicine offers students excellent facilities to perfect their skills, including GP simulation rooms, an anatomy suite and a Harvard Style lecture theatre. Meanwhile, optometry students get to study at the University Eye Clinic with qualified professionals.

The university's faculty's all feature state-of-the-art facilities including science SuperLabs, a financial trading room and TV studios. Computer gaming suites, mock law courts and paramedic skills labs enhance learning in multiple disciplines. Cambridge School of Art in its Victorian red-brick building is equipped with inspiring studios and creative spaces.

For some downtime, all students can enjoy the famous Ruskin Gallery, which holds free exhibitions all year round and make use of the gyms at the Cambridge and Chelmsford campuses.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Anglia Ruskin University has invested heavily in the nursing and healthcare facilities in its Chelmsford and Cambridge campuses. Here, students can learn in skills rooms, mock operating theatres and wards. Science students meanwhile can enjoy the SuperLab complex, which features state-of-the-art science labs, a physiology lab and a pharmaceutical research lab.

ARU's GBP 20 million School of Medicine offers students excellent facilities to perfect their skills, including GP simulation rooms, an anatomy suite and a Harvard Style lecture theatre. Meanwhile, optometry students get to study at the University Eye Clinic with qualified professionals.

The university's faculty's all feature state-of-the-art facilities including science SuperLabs, a financial trading room and TV studios. Computer gaming suites, mock law courts and paramedic skills labs enhance learning in multiple disciplines. Cambridge School of Art in its Victorian red-brick building is equipped with inspiring studios and creative spaces.

For some downtime, all students can enjoy the famous Ruskin Gallery, which holds free exhibitions all year round and make use of the gyms at the Cambridge and Chelmsford campuses.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Anglia Ruskin University has invested heavily in the nursing and healthcare facilities in its Chelmsford and Cambridge campuses. Here, students can learn in skills rooms, mock operating theatres and wards. Science students meanwhile can enjoy the SuperLab complex, which features state-of-the-art science labs, a physiology lab and a pharmaceutical research lab.

ARU's GBP 20 million School of Medicine offers students excellent facilities to perfect their skills, including GP simulation rooms, an anatomy suite and a Harvard Style lecture theatre. Meanwhile, optometry students get to study at the University Eye Clinic with qualified professionals.

The university's faculty's all feature state-of-the-art facilities including science SuperLabs, a financial trading room and TV studios. Computer gaming suites, mock law courts and paramedic skills labs enhance learning in multiple disciplines. Cambridge School of Art in its Victorian red-brick building is equipped with inspiring studios and creative spaces.

For some downtime, all students can enjoy the famous Ruskin Gallery, which holds free exhibitions all year round and make use of the gyms at the Cambridge and Chelmsford campuses.

Show more +Show less -
1800
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
301st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

International Students at ARU
International Orientation Students
Ruskin Gallery Inside
ARU Global Week 2018 Combined
Student Union Bar 92 ARU Chelmsford
Made for you - ARU
Join Anglia Ruskin University
Lord Ashcroft Building Chelmsford Campus
Science Students Cambridge
Why Cambridge
International Orientation
Why Choose ARU
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
Anglia Ruskin University Anglia Ruskin University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Anglia Ruskin University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Anglia Ruskin University Anglia Ruskin University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Anglia Ruskin University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?