ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Capilano University

Canada
video Bg

Capilano University

Canada
Overview

Overview

Founded in 1968, Capilano University is a teaching-oriented university with a reputation for delivering high quality education and a fulfilling learning experience. The university offers a comprehensive program of degrees, diplomas and professional qualifications, and is internationally renowned for its excellence in teaching and student support.

The university is based in North Vancouver in British Columbia, Canada's westernmost province, and offers one of the most unique and exciting locations to study in all of North America. The region is known for its breathtaking natural beauty, with hundreds of miles of rugged Pacific coastline, evergreen forests, deep mountainous fjords and over 5,000 islands. Canada has a culture of outdoor activities, and students are well placed to hike, mountain bike or canoe the region's National Parks, or enjoy world-class skiing and snow-sports in winter.

Vancouver is one of Canada's most populous and culturally diverse cities. It is coastal, and surrounded by majestic mountains, a popular filming location with a booming film industry as well as a thriving arts and theatre scene. Famous for its fresh local seafood, Vancouver offers all the benefits of a modern cosmopolitan city, hosting world-class restaurants, charming cafes and lively nightlife with many bars, clubs, and live music events. The city is famous for its International Jazz Festival and the annual Cherry Blossom Festival, attracting visitors from around the world.

Incoming students join around 9,500 enrolled full-time students, with an international community of around 3,240, representing over 86 countries. The university fosters an inclusive and supporting culture of learning, which boosts graduate employability and career potential by offering practicums and work experience opportunities while studying. Students benefit from access to the university's network of alumni and professional partners which lead to employment opportunities in the region and abroad.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Founded in 1968, Capilano University is a teaching-oriented university with a reputation for delivering high quality education and a fulfilling learning experience. The university offers a comprehensive program of degrees, diplomas and professional qualifications, and is internationally renowned for its excellence in teaching and student support.

The university is based in North Vancouver in British Columbia, Canada's westernmost province, and offers one of the most unique and exciting locations to study in all of North America. The region is known for its breathtaking natural beauty, with hundreds of kilometers of rugged Pacific coastline, evergreen forests, deep mountainous fjords and over 5,000 islands. Canada has a culture of outdoor activities, and students are well placed to hike, mountain bike or canoe the region's National Parks, or enjoy world-class skiing and snow-sports in winter.

Vancouver is one of Canada's most populous and culturally diverse cities. It is coastal, and surrounded by majestic mountains, a popular filming location with a booming film industry as well as a thriving arts and theatre scene. Famous for its fresh local seafood, Vancouver offers all the benefits of a modern cosmopolitan city, hosting world-class restaurants, charming cafes and lively nightlife with many bars, clubs, and live music events. The city is famous for its International Jazz Festival and the annual Cherry Blossom Festival, attracting visitors from around the world.

Incoming students join around 9,500 enrolled full-time students, with an international community of around 3,240, representing over 86 countries. The university fosters an inclusive and supporting culture of learning, which boosts graduate employability and career potential by offering practicums and work experience opportunities while studying. Students benefit from access to the university's network of alumni and professional partners which lead to employment opportunities in the region and abroad.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Covid-19 measures

At Capilano University the safety of staff, students and the university community are a top priority. The Covid-19 pandemic has seen the university develop and implement a number of key measures and protocols to ensure the safe running of the institution. This includes advice, guidance and resources for students, with everything from campus safety to health procedures. Students can access dedicated Covid-19 resources on the university's website.

New degree

Capilano University has recently announced the establishment of a new degree program hosted at what is currently the university's School of Human Kinetics. The new four-year Bachelor of Kinesiology degree (BKin) will be offered from Fall 2021, and will replace the university's current two-year Human Kinetics diploma. The School of Human Kinetics will become the School of Kinesiology and will provide opportunities for current Human Kinetics diploma students to complete their undergraduate studies at Capilano, as well as welcoming additional students into the new program. The new program will strengthen the university's position as a leader in the field of exercise science, and will provide its students with hands-on, career-oriented learning opportunities.

Capsule story project

The Capsule Stories project is an exciting new section of the Capilano University website, which shares stories from students and public figures associated with the university, providing alternative perspectives and sharing heartfelt stories which aim to resonate with current and future students, as well as the public.

Show more +Show less -
video Bg

What's new

Covid-19 measures

At Capilano University the safety of staff, students and the university community are a top priority. The Covid-19 pandemic has seen the university develop and implement a number of key measures and protocols to ensure the safe running of the institution. This includes advice, guidance and resources for students, with everything from campus safety to health procedures. Students can access dedicated Covid-19 resources on the university's website.

New degrees and Minors

Capilano University has recently announced the establishment of new degree programs including: Bachelor of Kinesiology, Bachelor of Science (General), and a Bachelor of Arts with a Major in Psychology. These new, four-year bachelor degree programs are offered from spring 2022.

Another exciting new offering within any degree program is the option to declare a minor. Students who are completing a bachelor's degree have the choice to declare a minor in any of these five areas: Business Administration, Cinema Studies, Communication Studies, Interdisciplinary Studies and Psychology. A minor expands expertise and adds additional skills or a versatile specialization in a new or adjacent area to a student's degree.

 • Bachelor of Kinesiology
 • Bachelor of Arts with a Major in Psychology
 • Bachelor of Science - General
 • Minor in Business Administration
 • Minor in Cinema Studies
 • Minor in Communication Studies
 • Minor in Interdisciplinary Studies
 • Minor in Psychology

Capsule Story Project

The Capsule Stories project is an exciting section of the Capilano University website, which shares stories from students and public figures associated with the university, providing alternative perspectives and sharing heartfelt stories which aim to resonate with current and future students, as well as the public.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Capilano University students join an inclusive and progressive institution which prioritizes effective communication between staff and students and builds opportunities to expand on academic work with extracurricular experiences and career-focused activities. The faculty staff are highly experienced and offer a level of attention which is not usually found in universities of this size.

Many have worked and taught overseas and are able to communicate effectively with students from all over the world, sharing their insights and expertise. The university has an average class size of 25:1 which is a significant improvement on the national average. Smaller group sizes result in a more personalized learning experience for students, allowing more one-on-one time with their instructors.

Capilano University cultivates a supportive culture of learning, where staff and students encourage each other in the pursuit of their academic and career goals. The university has been awarded British Columbia's Education Quality Assurance (EQA) designation, which is Canada's premier seal of quality assurance for higher education. EQA designation indicates that the institution meets or exceeds the provincial government's standards of quality and educational rigour, and is a globally recognized symbol of quality assurance.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Capilano University students join an inclusive and progressive institution which prioritizes effective communication between staff and students and builds opportunities to expand on academic work with extracurricular experiences and career-focused activities. The faculty and staff are highly experienced and offer a level of attention that is not usually found in universities of this size.

Many instructors have worked and taught overseas and are able to communicate effectively with students from all over the world, sharing their insights and expertise. The university has an average class size of 25:1 which is higher than the national average. Smaller group sizes result in a more personalized learning experience for students, allowing more one-on-one time with their instructors.

Capilano University cultivates a supportive culture of learning, where staff and students encourage each other in the pursuit of their academic and career goals. The university has been awarded British Columbia's Education Quality Assurance (EQA) designation, which is Canada's premier seal of quality assurance for higher education. EQA designation indicates that the institution meets or exceeds the provincial government's standards of quality and educational rigour, and is a globally recognized symbol of quality assurance.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Capilano University offers over 90 different programs at undergraduate level, as well as post-baccalaureate and postgraduate programs of study. The university has a wide range of traditional programs including English, science and business, as well as an exciting selection of vocational and specialized programs like outdoor recreation management, jazz studies, and motion picture arts.

Many CapU programs offer practical, work-integrated learning experiences in the form of co-op and work practicum placements, as well as study abroad and volunteer opportunities. There are five undergraduate faculties and a Centre for Continuing Studies, which offers short industry-accredited courses for continued professional development:

 • Faculty of Arts and Sciences
 • Faculty of Business and Professional Studies
 • Faculty of Education, Health and Human Development
 • Faculty of Fine and Applied Art
 • Faculty of Global and Community Studies

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Capilano University offers over 90 different programs at undergraduate level, as well as post-baccalaureate and postgraduate programs of study. The university has a wide range of traditional programs including English, sciences, business, as well as an exciting selection of vocational and specialized programs like outdoor recreation management, jazz studies, and motion picture arts.

Many CapU programs offer practical, work-integrated learning experiences in the form of co-op and work practicum placements, as well as study abroad and volunteer opportunities. There are five undergraduate faculties and a Centre for Continuing Studies, which offers short industry-accredited courses for continued professional development. The five faculty areas are:

 • Faculty of Arts and Sciences
 • Faculty of Business and Professional Studies
 • Faculty of Education, Health and Human Development
 • Faculty of Fine and Applied Arts
 • Faculty of Global and Community Studies

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The admissions team strives to ensure that the application process remains as accessible as possible to students from all backgrounds. Anyone with aspirations to study at Capilano University is encouraged to submit an application, and the university offers a large range of alternative entry routes.

Academic entry requirements vary on a program-by-program basis. Prospective students should explore the university admission requirements page to familiarize themselves with the entry standards as well as any key deadlines or extra requirements associated with the university or program to which they are applying. Applications are completed online.

International applicants must provide evidence of English language proficiency. The required level equates to an IELTS score of 6.5, with no single score below 6.0, although there are several equivalent assessment systems which may be found on the university's English language proficiency requirements page.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The admissions team strives to ensure that the application process remains as accessible as possible to students from all backgrounds. Anyone with aspirations to study at Capilano University is encouraged to submit an application, and the university offers a large range of alternative entry routes.

Academic entry requirements vary on a program-by-program basis. Prospective students should explore the university admission requirements page to familiarize themselves with the entry standards as well as any key deadlines or extra requirements associated with the university or program to which they are applying. Applications are completed online.

International applicants must provide evidence of English language proficiency. The required level equates to an IELTS score of 6.5, with no single score below 6.0, although there are several equivalent assessment systems which may be found on the university's English language proficiency requirements page.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Capilano University upholds that access to higher education should be available to people from any financial background and are committed to keeping its tuition fees as accessible as possible.

Though tuition ranges widely depending on each program, the average international tuition fees for an undergraduate degree are approximately CAD 19,000 per academic year, which is significantly lower than the national average. Post-baccalaureate program fees are approximately CAD 33,000 per year, and the university provides a number of financial support options for students based on various eligibility requirements.

The university understands that the cost of studying independently while moving away from home can be a significant consideration when applying for a course of higher education, and provides a large range of financial support options, available to students on both needs-based and merit-based criteria.

International students are eligible for many of the scholarship awards, some of which are allocated according to academic achievement, special achievement, athletic achievement and financial need. These are a great way for international students to fund their studies.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Capilano University upholds that access to higher education should be available to people from any financial background and are committed to keeping its tuition fees as accessible as possible.

Though tuition ranges widely depending on each program, the average international tuition fees for an undergraduate degree are approximately CAD 19,000 per academic year, which is significantly lower than the national average. Post-baccalaureate program fees are approximately CAD 33,000 per year, and the university provides a number of financial support options for students based on various eligibility requirements.

The university understands that the cost of studying independently while moving away from home can be a significant consideration when applying for a course of higher education, and provides a large range of financial support options, available to students on both needs-based and merit-based criteria.

International students are eligible for many of the scholarship awards, some of which are allocated according to academic achievement, special achievement, athletic achievement and financial need. These are a great way for international students to fund their studies.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Capilano University campus is surrounded by dense forest and fresh mountain air, providing a healthy and beautiful environment for its community of around 9,500 students. The campus contains all the facilities needed to ensure the continued academic success of its students, as well as providing amenities to support the personal development of each individual.

The main North Vancouver campus features computer laboratories, modernized study spaces with high speed Wi-Fi throughout, and a state-of-the-art library which grants free access to hundreds of thousands of books, journals, articles and digital resources.

There are options for student housing in CapU Residence which is just a five-minute bus ride from campus. Accommodation includes a shared room with an all-you-care-to-eat meal plan, free laundry, parking and Wi-Fi, and costs CAD 9,212 per year (CAD 4,606 per semester).

The campus also offers a range of eating options and a selection of international cuisines, creating a diverse learning environment with plenty of space for socializing. The university has excellent sports facilities, with varsity teams in soccer, basketball and volleyball, as well as a fully-equipped gym and fitness center.

The Students' Union runs a lively program of events throughout the year, and coordinates the university's 41 student-run clubs and societies, offering everything from film, language and interest societies, to opportunities to start new organizations.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Capilano University campus is surrounded by dense forest and fresh mountain air, providing a healthy and beautiful environment for its community of approximately 9,500 students. The campus contains all the facilities needed to ensure continued academic success of its students, as well as providing amenities to support the personal development of each individual.

The main North Vancouver campus features computer laboratories, modernized study spaces with high-speed Wi-Fi throughout, and a state-of-the-art library which grants free access to hundreds of thousands of books, journals, articles and digital resources.

There are options for student housing in the CapU Residence which is just a five-minute bus ride from campus. Accommodation includes a shared room with an all-you-care-to-eat meal plan, free laundry, parking and Wi-Fi, and costs CAD 9,212 per year (CAD 4,606 per semester).

The campus also offers a range of eating options and a selection of international cuisines, creating a diverse environment with plenty of space for socializing. The university has excellent sports facilities, with varsity teams in soccer, basketball and volleyball, as well as a fully-equipped gym and fitness center.

The Students' Union runs a lively program of events throughout the year, and coordinates the university's 41 student-run clubs and societies, offering everything from film, language and interest societies, to opportunities to start new organizations.

Show more +Show less -
2469
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
CapU for Me
At Capilano University
CapU - School of Outdoor Recreation Management
CapU - IDEA School of Design
At Capilano University
Capilano University Always Supporting
At Capilano University
Orientation 2021 - Capilano University
At Capilano University
At Capilano University
At Capilano University
At Capilano University
At Capilano University
At Capilano University
Sagar Mehta: A Proud Mentor
At Capilano University
At Capilano University
At Capilano University
Rise to the Challenge
At Capilano University
Digital Visual Effects Diploma Program at Capilano University
CapU - 2D Animation and Visual Development
CapU - School of Kinesiology
CapU - School of Tourism Management
CapU - School of Education and Childhood Studies
At Capilano University
How CapU students embrace imagination
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?