ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

The main campus of Coventry University is based in the city of Coventry and the London campus is just an hour away by train. Coventry was voted the 3rd happiest university city in the UK by Sodexo in 2017 and many graduates choose to stay on for postgraduate qualifications. Coventry offers students the benefits of both a great city experience and a campus with a thriving community.

TheHub is the heart of student life on campus and a natural place to meet like-minded people and potentially life-long friends. Student experience is a priority for the university, which is proud to be ranked as the number one university in the UK for student experience.

With students enrolled from a multitude of countries making up a significant portion of the student population, there are plenty of opportunities to meet people from all over the world while studying one of the 250 courses available.

The campus is undergoing constant redevelopment. There is particular investment in specialist facilities such as the state-of-the-art, multi-million-pound Alison Gingell building offering Health and Life Sciences students the opportunity to experience real-world healthcare scenarios with a fully-equipped ambulance, operating theatre and sports therapy clinic. New social spaces on campus are being developed at the centre of student life, TheHub and the university has been investing £89m in accommodation between 2016 and 2019, including Bishopgate, Godiva Place and The Cycle Works, which are all located within easy walking distance of the main campus.

All of the faculties place a strong emphasis on graduate outcomes, with employability units working to ensure students receive industry experience, mentoring and support to help them into a graduate-level role.

For students who are looking to develop a deeper understanding of their subject area in a very practical way, there are a number of courses at Coventry University and Coventry University London that offer an extended 18 month professional experience option. This extended option includes an internship and will give students a very hands on opportunity to apply theory to practice.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The main campus of Coventry University is based in the centre of England, in the city of Coventry with Coventry University London just an hour away by train. As a top five UK student city (QS Best Student Cities Index 2019) Coventry offers students the benefits of both a great city experience and a campus with a thriving community.

TheHub is the heart of student life on campus and a natural place to meet like-minded people and potentially life-long friends. Student experience is a priority for the university, which was proud to be ranked as the University of the Year in the UK for student experience (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019).

With 11,000 international students enrolled from over 130 countries worldwide making up a significant portion of the student population, there are plenty of opportunities to meet people from all over the world while studying one of the over 250 undergraduate and postgraduate courses available.

The Coventry campus is undergoing constant redevelopment. There is particular investment in specialist facilities such as the state-of-the-art, multi-million-pound Alison Gingell building, offering Health and Life Sciences students the opportunity to experience real-world healthcare scenarios with a fully equipped ambulance, operating theatre and sports therapy clinic. New social spaces on campus have been developed at the centre of student life, called TheHub. The university invested GBP 89 million in accommodation between 2016 and 2019, including Bishopgate, Godiva Place and The Cycle Works, which are all located within easy walking distance of the main campus.

All of the faculties place a strong emphasis on graduate outcomes, with employability units working to ensure students receive industry experience, mentoring and support to help them into a graduate-level role.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The main campus of Coventry University is based in the centre of England, in the city of Coventry with Coventry University London just an hour away by train. As a top five UK student city (QS Best Student Cities Index 2019) Coventry offers students the benefits of both a great city experience and a campus with a thriving community.

TheHub is the heart of student life on campus and a natural place to meet like-minded people and potentially life-long friends. Student experience is a priority for the university, which was proud to be ranked as the University of the Year in the UK for student experience (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019).

With 11,000 international students enrolled from over 130 countries worldwide making up a significant portion of the student population, there are plenty of opportunities to meet people from all over the world while studying one of the over 250 undergraduate and postgraduate courses available.

The Coventry campus is undergoing constant redevelopment. There is particular investment in specialist facilities such as the state-of-the-art, multi-million-pound Alison Gingell building, offering Health and Life Sciences students the opportunity to experience real-world healthcare scenarios with a fully equipped ambulance, operating theatre and sports therapy clinic. New social spaces on campus have been developed at the centre of student life, called TheHub. The university invested GBP 89 million in accommodation between 2016 and 2019, including Bishopgate, Godiva Place and The Cycle Works, which are all located within easy walking distance of the main campus.

All of the faculties place a strong emphasis on graduate outcomes, with employability units working to ensure students receive industry experience, mentoring and support to help them into a graduate-level role.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The main campus of Coventry University is based in the centre of England, in the city of Coventry with Coventry University London just an hour away by train. As a top five UK student city (QS Best Student Cities Index 2019) Coventry offers students the benefits of both a great city experience and a campus with a thriving community.

TheHub is the heart of student life on campus and a natural place to meet like-minded people and potentially life-long friends. Student experience is a priority for the university, which was proud to be ranked as the University of the Year in the UK for student experience (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019).

With 11,000 international students enrolled from over 130 countries worldwide making up a significant portion of the student population, there are plenty of opportunities to meet people from all over the world while studying one of the over 250 undergraduate and postgraduate courses available.

The Coventry campus is undergoing constant redevelopment. There is particular investment in specialist facilities such as the state-of-the-art, multi-million-pound Alison Gingell building, offering Health and Life Sciences students the opportunity to experience real-world healthcare scenarios with a fully equipped ambulance, operating theatre and sports therapy clinic. New social spaces on campus have been developed at the centre of student life, called TheHub. The university invested GBP 89 million in accommodation between 2016 and 2019, including Bishopgate, Godiva Place and The Cycle Works, which are all located within easy walking distance of the main campus.

All of the faculties place a strong emphasis on graduate outcomes, with employability units working to ensure students receive industry experience, mentoring and support to help them into a graduate-level role.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Student Tanmaya Sharma travelled from India to study a BA (Hons) in Enterprise and Entrepreneurship at Coventry University. He was so happy with the innovative facilities that he came back to study an MSc in Investment Banking. This is what Tanmay had to say of his Coventry experience:

“My undergraduate course at Coventry was the number one in the entire UK and taught me the importance of due diligence and compliance, which back home it is not taken as seriously. Modules like Personal Entrepreneur and Development gave me hands on practical experience I enjoyed going out hustling and selling things in the city.

After my BA (Hons) degree I pursued a steady career in financial analytics at multinational giant, American Express in Northern India. For me, Coventry University was the best place to give me that chance to stand out above the rest. The goal is to open up my own hedge fund. Staying in Coventry means I would have access to the Bloomberg terminals, and I can maybe look at employing some students. I’ve had call-backs from employers just because I have access to Bloomberg and Thompson Reuters Icon software. Coventry really gave me a multicultural view of life. This helped me going back to India and taking calls from people in the USA, Bahrain, and Australia because it has helped me build client relationships.

I have also published a book which is called ‘The Making of a Recession’, in which I am writing in detail how and why we’re going to have the next financial crisis.

Coventry University is attracting the best of the best from India and so those entrepreneurial people go ahead and make something of their life and some bring the skills home again. In my opinion Coventry is educating the future leaders of India and I personally believe Coventry University is one of the best.”

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Coventry University has been acknowledged for the quality of its business and economics programmes in the Times Higher Education (THE) World University Rankings. The university is placed in the top 400 institutions in the world for its courses in the field. It speaks to the university’s commitment to provide high-quality education and learning opportunities to students.

The university has an impressive track record in business education and a number of graduates have gone on to hold significant positions across the world. With a 30-year history, the Coventry Business School offers students a top-class learning experience including a Business Simulation Suite and a Trading Floor with Bloomberg terminals. This allows them to engage in an immersive and experiential learning process, which fine-tunes critical and analytical skills. This real-world experience is invaluable when students enter the workplace.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Coventry University uses a truly integrated online learning platform

Since September 2020, more than 40,000 students from courses across Coventry University campuses are using Aula, a mobile-first, interactive and engaging teaching and learning environment. Aula has strengthened the way the university has delivered teaching, with conversation and engagement at the heart of the blended learning experience.

Hear from some of Coventry University's students who are already benefitting from Aula:

''Aula has helped greatly as it considers all aspects of the learning experience. The ability to easily watch recordings, notes and videos of lectures, chat with teammates and report progress all in one application has made it very easy. The mobile phone integration is very well done the look and feel are exactly the same and even more friendly than the desktop version. Everything you need is a simple tap away. I like it.''

Louis Oghenemaro Sota, MSc Engineering Project Management

''When I first logged on, I noticed immediately that Aula is socially orientated, and you can easily navigate through the modules. It is always good to acquire new skills, and thanks to remote learning, I've improved my communication, time management and leadership skills. Due to social distancing (and working remotely), when I am using Aula, I'm only one click away from interacting with my colleagues.''

Ana Maria Cioc - MSc Engineering Project Management

Show more +Show less -
What's new

What's new

International Pathway programmes

Coventry University has launched International Pathway programmes for students who do not meet the direct entry requirements for degree courses:

 • International Foundation Year
 • International Year One
 • and Master's Qualifying programme

Students will have the opportunity to progress to their chosen degree by studying one of the academic pathways on offer. More information here.

Coventry University uses a truly integrated online learning platform

Since September 2020, more than 40,000 students from courses across Coventry University campuses are using Aula, a mobile-first, interactive and engaging teaching and learning environment. Aula has strengthened the way the university has delivered teaching, with conversation and engagement at the heart of the blended learning experience.

Hear from some of Coventry University's students who are already benefitting from Aula:

''Aula has helped greatly as it considers all aspects of the learning experience. The ability to easily watch recordings, notes and videos of lectures, chat with teammates and report progress all in one application has made it very easy. The mobile phone integration is very well done the look and feel are exactly the same and even more friendly than the desktop version. Everything you need is a simple tap away. I like it.''

Louis Oghenemaro Sota, MSc Engineering Project Management

''When I first logged on, I noticed immediately that Aula is socially orientated, and you can easily navigate through the modules. It is always good to acquire new skills, and thanks to remote learning, I've improved my communication, time management and leadership skills. Due to social distancing (and working remotely), when I am using Aula, I'm only one click away from interacting with my colleagues.''

Ana Maria Cioc - MSc Engineering Project Management

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Coventry University has an excellent teaching reputation. It recently gained a gold rating in the Teaching Excellence Framework (TEF), a standard set by the UK government, as well as being awarded five stars for teaching excellence by QS Stars 2018.

Teaching excellence is combined with practical experience to prepare students for professional careers. Students will work with world-renowned researchers, and the university is known for research which tackles global issues. The focus of its research areas falls under five categories:

 • Intelligent products and processes, including work in hydrogen fuel cell cars and autonomous cars.
 • Health and wellbeing, including children’s literacy and mental health.
 • Creative cultures, including transport design and digital environments.
 • Sustainability and resilience, including bee populations and rail infrastructure.
 • Safety and security, including cybersecurity and migration.

Alongside the opportunity to research and study these innovative specialisations with expert researchers, students are also given the opportunity to gain practical experience.

From a moot room at the Coventry Law School to operating rooms, a midwifery suite and therapeutic treatment rooms at the Faculty of Health and Life Sciences, students gain practical experience which will help them to achieve their career goals after leaving university.

The university also houses the Disruptive Media Learning Lab, a project which brings together academics, researchers, librarians and technologists to find the best ways of teaching and learning, and then put them into practice across the university.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Coventry University has an excellent teaching reputation. In 2017 the university was awarded the top accolade in the Teaching Excellence Framework (TEF), a government ranking of how well students are taught at UK universities. In 2019, the university was also awarded a five-star overall rating for the first time in the QS Stars awards system, confirming the breadth of excellence across teaching, research and other key indicators.

Teaching excellence is combined with practical experience to prepare students for professional careers. Students work with world-renowned researchers and the university is known for research which tackles global issues. The focus of its research areas falls under five categories:

 • Intelligent products and processes, including work in hydrogen fuel cell cars and autonomous cars.
 • Health and wellbeing, including children’s literacy and mental health.
 • Creative cultures, including transport design and digital environments.
 • Sustainability and resilience, including bee populations and rail infrastructure.
 • Safety and security, including cybersecurity and migration.

Alongside the opportunity to research and study these innovative specialisations with expert researchers, students are also given the opportunity to gain practical experience.

From a moot room at the Coventry Law School to operating rooms, a midwifery suite and therapeutic treatment rooms at the Faculty of Health and Life Sciences, students gain practical experience which will help them to achieve their career goals after leaving university.

The university also houses the Disruptive Media Learning Lab, a project which brings together academics, researchers, librarians and technologists to find the best ways of teaching and learning, and then put them into practice across the university.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Coventry University has an excellent teaching reputation. In 2017 the university was awarded the top accolade in the Teaching Excellence Framework (TEF), a government ranking of how well students are taught at UK universities. In 2019, the university was also awarded a five-star overall rating for the first time in the QS Stars awards system, confirming the breadth of excellence across teaching, research and other key indicators. The online learning offered also enjoys a global reputation, being the only UK university rated 5 stars in the QS Stars Online Learning Assessment 2020 and is ranked 4th worldwide in the MOOC World Top 100 Universities 2020.

Teaching excellence is combined with practical experience to prepare students for professional careers. Students work with world-renowned researchers and the university is known for research which tackles global issues. The focus of its research areas falls under five categories:

 • Intelligent products and processes, including work in hydrogen fuel cell cars and autonomous cars.
 • Health and wellbeing, including children's literacy and mental health.
 • Creative cultures, including transport design and digital environments.
 • Sustainability and resilience, including bee populations and rail infrastructure.
 • Safety and security, including cybersecurity and migration.

Alongside the opportunity to research and study these innovative specialisations with expert researchers, students are also given the opportunity to gain practical experience.

From a moot room at the Coventry Law School to operating rooms, a midwifery suite and therapeutic treatment rooms at the Faculty of Health and Life Sciences, students gain practical experience which will help them to achieve their career goals after leaving university.

The university also houses the Disruptive Media Learning Lab, a project which brings together academics, researchers and technologists to find the best ways of learning, and then put them into practice across the university.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Coventry University has an excellent teaching reputation. In 2019, the university was also awarded a five-star overall rating for the first time in the QS Stars awards system, confirming the breadth of excellence across teaching, research and other key indicators. The online learning offered also enjoys a global reputation, being the only UK university rated 5 stars in the QS Stars Online Learning Assessment 2020 and is ranked 4th worldwide in the MOOC World Top 100 Universities 2020.

Teaching excellence is combined with practical experience to prepare students for professional careers. Students work with world-renowned researchers and the university is known for research which tackles global issues. The focus of its research areas falls under five categories:

 • Intelligent products and processes, including work in hydrogen fuel cell cars and autonomous cars.
 • Health and wellbeing, including children's literacy and mental health.
 • Creative cultures, including transport design and digital environments.
 • Sustainability and resilience, including bee populations and rail infrastructure.
 • Safety and security, including cybersecurity and migration.

Alongside the opportunity to research and study these innovative specialisations with expert researchers, students are also given the opportunity to gain practical experience.

From a moot room at the Coventry Law School to operating rooms, a midwifery suite and therapeutic treatment rooms at the Faculty of Health and Life Sciences, students gain practical experience which will help them to achieve their career goals after leaving university.

The university also houses the Disruptive Media Learning Lab, a project which brings together academics, researchers and technologists to find the best ways of learning, and then put them into practice across the university.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Coventry University is made up of four faculties:

The Faculty of Arts and Humanities

Coventry University has a rich heritage of developing talented artists and designers. As the oldest part of Coventry University, the faculty now boasts specialist resources and state-of-the-art technology, recognising changes in the arts and preparing students to become talented professionals. The faculty includes the School of Art and Design, the School of Humanities and the School of Media and Performing Arts.

The Faculty of Engineering, Environment and Computing

Located in the heart of Coventry, the faculty includes the School of Computing, Electronics & Mathematics, the School of Energy, Construction & Environment and the School of Mechanical, Aerospace & Automotive Engineering. Its specialist research centres, including the Centre for Fluid & Complex Systems and the Centre for Manufacturing & Materials Engineering, allow students and staff to research pressing global issues, while also developing valuable skills for future employment.

The Faculty of Health and Life Sciences

The faculty consists of the School of Life Sciences, the School of Psychological, Social and Behavioural Sciences and the School of Nursing, Midwifery and Health. With a brand-new campus building, students learn in state-of-the-art facilities, including hospital simulation and exercise environments. The faculty has an excellent reputation for graduate outcomes.

Faculty of Business and Law

Made up of the Coventry Business School and Coventry Law School, the faculty offers a number of specialisations. Coventry Business School specialises in Economics, Finance and Accounting, Marketing and Management, and Strategy and Leadership, offering a range of research and academic programmes alongside industry experience. Coventry Law School’s specialisations include International Law and Oil, Gas and Energy Law. Students have access to the Moot room, to practice in a realistic, modern courtroom during their studies.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Coventry University is made up of four faculties:

The Faculty of Arts and Humanities

Coventry University has a rich heritage of developing talented artists and designers. As the oldest part of Coventry University, the faculty now boasts specialist resources and state-of-the-art technology, recognizing changes in the arts and preparing students to become talented professionals. The faculty includes the School of Art and Design, the School of Humanities and the School of Media and Performing Arts.

The Faculty of Engineering, Environment and Computing

The faculty includes the School of Computing, Electronics & Mathematics, the School of Energy, Construction & Environment and the School of Mechanical, Aerospace & Automotive Engineering. This faculty has the inspirational GBP 50 million state of the art Engineering and Computing building and incorporates many varying facilities including wind tunnels, flight simulators and a harrier jump jet.

The Faculty of Health and Life Sciences

The faculty consists of the School of Life Sciences, the School of Psychological, Social and Behavioural Sciences and the School of Nursing, Midwifery and Health. Students have access to a number of facilities including hospital simulation, laboratories and exercise environments within the multi-million-pound Alison Gingell building which opened in 2018. The faculty has an excellent reputation for graduate outcomes.

Faculty of Business and Law

Made up of the Coventry Business School and Coventry Law School, the faculty offers a number of specialisations. Coventry Business School specialises in Economics, Finance and Accounting, Marketing and Management, and Strategy and Leadership, offering a range of research and academic programmes alongside industry experience. Coventry Law School’s specialisations include International Law and Oil, and Gas and Energy Law. Students have access to the Moot room, to practice in a realistic, modern courtroom during their studies.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Coventry University is made up of four faculties:

The Faculty of Arts and Humanities

Coventry University has a rich heritage of developing talented artists and designers. As the oldest part of Coventry University, the faculty now boasts specialist resources and state-of-the-art technology, recognising changes in the arts and preparing students to become talented professionals. The faculty includes the School of Art and Design, the School of Humanities and the School of Media and Performing Arts.

The Faculty of Engineering, Environment and Computing

The faculty includes the School of Computing, Electronics & Mathematics, the School of Energy, Construction & Environment and the School of Mechanical, Aerospace & Automotive Engineering. This faculty has the inspirational GBP 50 million state of the art Engineering and Computing building and incorporates many varying facilities including wind tunnels, flight simulators and a harrier jump jet.

The Faculty of Health and Life Sciences

The faculty consists of the School of Life Sciences, the School of Psychological, Social and Behavioural Sciences and the School of Nursing, Midwifery and Health. Students have access to a number of facilities including hospital simulation, laboratories and exercise environments within the multi-million-pound Alison Gingell building which opened in 2018. The faculty has an excellent reputation for graduate outcomes.

Faculty of Business and Law

Made up of the Coventry Business School and Coventry Law School, the faculty offers a number of specialisations. Coventry Business School specialises in Economics, Finance and Accounting, Marketing and Management, and Strategy and Leadership, offering a range of research and academic programmes alongside industry experience. Coventry Law School's specialisations include International Law and Oil, and Gas and Energy Law. Students have access to the Moot room, to practice in a realistic, modern courtroom during their studies.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Coventry University is made up of four faculties:

The Faculty of Arts and Humanities

Coventry University has a rich heritage of developing talented artists and designers. As the oldest part of Coventry University, the faculty now boasts specialist resources and state-of-the-art technology, recognising changes in the arts and preparing students to become talented professionals. The faculty includes the School of Art and Design, the School of Humanities and the School of Media and Performing Arts.

The Faculty of Engineering, Environment and Computing

The faculty includes the School of Computing, Electronics & Mathematics, the School of Energy, Construction & Environment and the School of Mechanical, Aerospace & Automotive Engineering. This faculty has the inspirational GBP 50 million state of the art Engineering and Computing building and incorporates many varying facilities including wind tunnels, flight simulators and a harrier jump jet.

The Faculty of Health and Life Sciences

The faculty consists of the School of Life Sciences, the School of Psychological, Social and Behavioural Sciences and the School of Nursing, Midwifery and Health. Students have access to a number of facilities including hospital simulation, laboratories and exercise environments within the multi-million-pound Alison Gingell building which opened in 2018. The faculty has an excellent reputation for graduate outcomes.

Faculty of Business and Law

Made up of the Coventry Business School and Coventry Law School, the faculty offers a number of specialisations. Coventry Business School specialises in Economics, Finance and Accounting, Marketing and Management, and Strategy and Leadership, offering a range of research and academic programmes alongside industry experience. Coventry Law School's specialisations include International Law and Oil, and Gas and Energy Law. Students have access to the Moot room, to practice in a realistic, modern courtroom during their studies.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary according to the region an applicant is applying from, and what course they are applying for. The accepted entry requirements and their levels can be found, according to country of application.

For most undergraduate courses, students will need an IELTS score of 6.0 or an equivalent English qualification, and they will be asked to provide evidence of their English language test on application.

For students who wish to top up their English language skills, Coventry University offers pre-sessional English courses so that students can gain the required level of language skills to move on to their undergraduate or postgraduate courses. It can help better prepare students for the demands of academic study, and is also an excellent opportunity to meet other international students who are looking to study at Coventry University.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary according to the region an applicant is applying from, and what course they are applying for. The accepted entry requirements and their levels can be found, according to country of application.

For most undergraduate courses, students will need an IELTS score of 6.0 or an equivalent English qualification, and they will be asked to provide evidence of their English language test on application.

For students who wish to top up their English language skills, Coventry University offers pre-sessional English courses so that students can gain the required level of language skills to move on to their undergraduate or postgraduate courses. It can help to better prepare students for the demands of academic study and is also an excellent opportunity to meet other international students who are looking to study at Coventry University.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary according to the region an applicant is applying from, and what course they are applying for. The accepted entry requirements and their levels can be found, according to country of application.

For most undergraduate courses, students will need an IELTS score of 6.0 or an equivalent English qualification, and they will be asked to provide evidence of their English language test on application.

For students who wish to top up their English language skills, Coventry University offers pre-sessional English courses so that students can gain the required level of language skills to move on to their undergraduate or postgraduate courses. It can help to better prepare students for the demands of academic study and is also an excellent opportunity to meet other international students who are looking to study at Coventry University. For a full list of the pre-sessional English courses and their costs, please visit the website.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Entry requirements vary according to the region an applicant is applying from, and what course they are applying for. The accepted entry requirements and their levels can be found, according to country of application.

For most undergraduate courses, students will need an IELTS score of 6.0 or an equivalent English qualification, and they will be asked to provide evidence of their English language test on application.

For students who wish to top up their English language skills, Coventry University offers pre-sessional English courses so that students can gain the required level of language skills to move on to their undergraduate or postgraduate courses. It can help to better prepare students for the demands of academic study and is also an excellent opportunity to meet other international students who are looking to study at Coventry University. For a full list of the pre-sessional English courses and their costs, please visit the website.

Pathway Programmes at Coventry University

Coventry University offers high quality preparation programmes for international students who do not meet the requirements for direct entry to their preferred undergraduate or postgraduate course. The university supports students to achieve the academic and/or English grades they need and help gain the personal and professional skills required to study at university. Discover what the university has to offer.

Show more +Show less -
Sponsorship and funding

Sponsorship and funding

Coventry University is offering a number of new scholarships to international students in 2019. They understand the financial challenges of studying abroad, and subsequently offer hundreds of scholarships of different values, up to GBP 5,000, and covering a wide selection of eligibility criteria. These include specific offerings for students from certain countries or regions as well as rewards for outstanding candidates with specific abilities. Scholarships available include:

 • International Academic Excellence – May and September 2019 – Undergraduate
 • International Academic Excellence – May and September 2019 – Postgraduate
 • Country Award May 2019
 • Country Award Tier 1 September 2019
 • GREAT Scholarship China – Postgraduate
 • GREAT Scholarship Turkey – Postgraduate
 • Commonwealth Shared Scholarship
 • ASEAN Scholarship
 • Entrepreneur of the Year
 • Engineer of the Year
 • Health Practitioner of the Year
 • UK City of Culture
 • European City of Sport

Find out more.

Show more +Show less -
Sponsorship and funding

Sponsorship and funding

Coventry University frequently offers scholarships to help the best and brightest students achieve their potential. The university understands the financial challenges of studying abroad, and subsequently offer hundreds of scholarships of different values, covering a wide selection of eligibility criteria. These include specific offerings for students from certain countries or regions, for outstanding candidates with specific abilities or outstanding academic achievement and for particular programmes at the university. Students are encouraged to visit the university website for the latest scholarships available, including the eligibility criteria and requirements of each. This applies to students who are looking to start in January, May or September, in Coventry or at the London campus of the institution.

Show more +Show less -
Sponsorship and funding

Sponsorship and funding

Coventry University frequently offers scholarships to help the best and brightest students achieve their potential. The university understands the financial challenges of studying abroad, and subsequently offer hundreds of scholarships of different values, covering a wide selection of eligibility criteria. These include specific offerings for students from certain countries or regions, for outstanding candidates with specific abilities or outstanding academic achievement and for particular programmes at the university. Students are encouraged to visit the university website for the latest scholarships available, including the eligibility criteria and requirements of each. This applies to students who are looking to start in January, May or September, in Coventry or at the London campus of the institution.

Show more +Show less -
Sponsorship and funding

Sponsorship and funding

Coventry University frequently offers scholarships to help the best and brightest students achieve their potential. The university understands the financial challenges of studying abroad, and subsequently offer hundreds of scholarships of different values, covering a wide selection of eligibility criteria. These include specific offerings for students from certain countries or regions, for outstanding candidates with specific abilities or outstanding academic achievement and for particular programmes at the university. Students are encouraged to visit the university website for the latest scholarships available, including the eligibility criteria and requirements of each. This applies to students who are looking to start in January, May or September, in Coventry or at the London campus of the institution.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Coventry campus offers a range of excellent facilities, both social and academic, including:

TheHub

The centre of student life on campus, TheHub includes a food court, local shop and the Students’ Union, a perfect social space for students. It also includes the Health and Wellbeing Centre, which features centres for disabilities, counselling and mental health services alongside the Medical Centre. There is also a Spirituality and Faith Centre, a non-denominational chapel and Muslim prayer rooms. Finally, the Hub is home to the career’s services team, who help students find the right place for them after graduation.

Accommodation

The university has a range of accommodation available for both undergraduate and postgraduate students. It is also developing new accommodation to make sure it can continue to meet student demand, investing £89m between 2016 and 2019 in new accommodation such as The Cycle Works, Bishopgate and Godiva Place. There is also a Residential Life programme in all FutureLets accommodation which schedules events and social occasions throughout the year to help students connect.

Library

Based over five floors, the recently-refurbished Lanchester Library features world-class facilities offering excellent resources. Students have access to the IT Service Desk and eLearning Unit, the Centre for Academic Writing, and photocopying and printing facilities. They can also explore the 6,000 strong DVD catalogue or borrow one of the 50 laptops. The library is open 24/7 during term time for student use.

University Sports Centre

Just across from TheHub, the Sport Centre is home to the university’s sports clubs, both competitive and recreational. Students are also able to join Coventry Sport and Recreation Centre, based within campus, to access gyms and classes.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Coventry campus offers a range of excellent facilities, both social and academic, including:

TheHub

The centre of student life on campus, TheHub includes a food court, local shop and the Students’ Union, a perfect social space for students. It also includes the Health and Wellbeing Centre, which features centres for disabilities, counselling and mental health services alongside the Medical Centre. There is also a Spirituality and Faith Centre, a non-denominational chapel and Muslim prayer rooms. Finally, TheHub is home to the career’s services team, who help students find the right place for them after graduation.

Accommodation

The university offers a range of comfortable, secure and reasonably prices accommodation options, purposefully designed to meet the students’ needs. There is also a Residential Life programme in all university-owned and partner-owned accommodation which schedules events and social occasions throughout the year to help students connect.

Library

Based over five floors, the recently refurbished Lanchester Library features world-class facilities offering excellent resources. Students have access to the IT Service Desk and eLearning Unit, the Centre for Academic Writing, and photocopying and printing facilities. They can also explore the 6,000 strong DVD catalogue or borrow one of the 50 laptops. The library is open 24/7 during term time for student use.

University Sports Centre

Just across from TheHub, the Sport Centre is home to the university’s sports clubs, both competitive and recreational. Students are also able to join Coventry Sport and Recreation Centre, based within campus, to access gyms and classes.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Coventry campus offers a range of excellent facilities, both social and academic, including:

TheHub

The centre of student life on campus, TheHub includes a food court, local shop and the Students' Union, a perfect social space for students. It also includes the Health and Wellbeing Centre, which features centres for disabilities, counselling and mental health services alongside the Medical Centre. There is also a Spirituality and Faith Centre, a non-denominational chapel and Muslim prayer rooms. Finally, TheHub is home to the career's services team, who help students find the right place for them after graduation.

Accommodation

The university offers a range of comfortable, secure and reasonably prices accommodation options, purposefully designed to meet the students' needs. There is also a Residential Life programme in all university-owned and partner-owned accommodation which schedules events and social occasions throughout the year to help students connect.

Library

Based over five floors, the recently refurbished Lanchester Library features world-class facilities offering excellent resources. Students have access to the IT Service Desk and eLearning Unit, the Centre for Academic Writing, and photocopying and printing facilities. They can also explore the 6,000 strong DVD catalogue or borrow one of the 50 laptops. The library is open 24/7 during term time for student use.

University Sports Centre

Just across from TheHub, the Sport Centre is home to the university's sports clubs, both competitive and recreational. Students are also able to join Coventry Sport and Recreation Centre, based within campus, to access gyms and classes.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Coventry campus offers a range of excellent facilities, both social and academic, including:

TheHub

The centre of student life on campus, TheHub includes a food court, local shop and the Students' Union, a perfect social space for students. It also includes the Health and Wellbeing Centre, which features centres for disabilities, counselling and mental health services alongside the Medical Centre. There is also a Spirituality and Faith Centre, a non-denominational chapel and Muslim prayer rooms. Finally, TheHub is home to the career's services team, who help students find the right place for them after graduation.

Accommodation

The university offers a range of comfortable, secure and reasonably prices accommodation options, purposefully designed to meet the students' needs. There is also a Residential Life programme in all university-owned and partner-owned accommodation which schedules events and social occasions throughout the year to help students connect.

Library

Based over five floors, the recently refurbished Lanchester Library features world-class facilities offering excellent resources. Students have access to the IT Service Desk and eLearning Unit, the Centre for Academic Writing, and photocopying and printing facilities. They can also explore the 6,000 strong DVD catalogue or borrow one of the 50 laptops. The library is open 24/7 during term time for student use.

University Sports Centre

Just across from TheHub, the Sport Centre is home to the university's sports clubs, both competitive and recreational. Students are also able to join Coventry Sport and Recreation Centre, based within campus, to access gyms and classes.

Show more +Show less -
12205
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
601st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Coventry University
Why Coventry?
At Coventry University
At Coventry University
At Coventry University
At Coventry University
From India to Coventry
Why Coventry?
At Coventry University
From Hong Kong to Coventry
At Coventry University
From Pakistan to Coventry
At Coventry University
At Coventry University
At Coventry University
At Coventry University
At Coventry University
Welcome to Coventry University
Why Coventry University?
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1309

 • £469
  លំនៅដ្ឋាន
 • £519
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £233
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.5
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.5
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
Nguyen Bao Chau
Coventry University
Student help is really helpful. They also responded to students’ need and complaints fast
បង្ហាញបន្ថែម +
Muhammad Nazmil
Coventry University
The environment is great for students
បង្ហាញបន្ថែម +
Coventry University Coventry University
Rated4/5based on2 student reviews
The environment is great for students Customer reviews:
Coventry University - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars
Coventry University Coventry University
Rated4/5based on2 student reviews
Student help is really helpful. They also responded to students’ need and complaints fast Customer reviews:
Coventry University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Coventry University Coventry University
Rated4/5based on2 student reviews
The environment is great for students Customer reviews:
Coventry University - by, 2020-01-30
4.0/ 5 stars
Coventry University Coventry University
Rated4/5based on2 student reviews
Student help is really helpful. They also responded to students’ need and complaints fast Customer reviews:
Coventry University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី