ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Curtin University is the largest university in Western Australia, welcoming more than 56,000 students, around a quarter of whom come from a country other than Australia. Its growing international reputation has seen it rise up in the international university global rankings in recent years. It’s now ranked in the top one per cent of universities in the world in the prestigious Academic Ranking of World Universities 2017.

Curtin’s global footprint is expanding, with campuses in Perth, Singapore, Malaysia, Dubai and Mauritius, and course delivery through more than 90 partner institutions worldwide. The Bentley Campus in Perth is located just six kilometres from Perth CBD. Perth is ranked in the top ten most liveable cities in the world. It is a picturesque and safe city with a low crime rate, and is one of the most affordable cities in Australia.

At Curtin, students study undergraduate and postgraduate courses within technology-rich learning environments that recreate real workplaces, enhancing their studies and giving them the practical experience they need before they graduate.

They can gain work experience through internships with industry and by working on real-world projects as part of their course. Some students choose to study part of their course in a different country or Curtin campus, adding a global dimension to their degree.

At the Bentley Campus, there is a sense of community both in and out of the classroom, with collaborative learning spaces, outdoor leisure areas and games to enjoy in-between classes. Clubs and societies offer students opportunities to get involved, gain new experiences, meet new friends and add skills to their CV.

Students have access to a number of support services including health services, a childcare service, housing services and additional learning support. Other facilities include a sports centre, an art gallery, a modern library, study spaces, an on-site bookshop, and plenty of food and drink outlets.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Curtin University is an innovative, global university known for its high impact research, strong industry partnerships and commitment to preparing students for the jobs of the future.

Curtin has a global reputation for its quality teaching and research, earning it a place in the top one per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2019. The university was also ranked 9th in Australia in the Times Higher Education World University Rankings 2019. The QS World University Rankings places Curtin at 21st globally in a global review of young institutions under 50 years of age.

The university boasts a strong global footprint with campuses in Western Australia, Malaysia, Singapore, Dubai and Mauritius, and partnerships with more than 130 education institutions. At Curtin, students can gain an internationally recognised qualification while adding a global dimension to their degree.

Students can study undergraduate and postgraduate courses in technology-rich environments and simulated workplace settings. This enhances their learning and gives them practical skills as well as experience before they graduate. Through the university’s industry connections, students can access work placements and internships, enabling them to refine their skills and gain the real-world experience sought by employers.

Outside of the classroom, students are part of a vibrant and inclusive campus, and can participate in sports, social clubs, volunteer work and campus events. These co-curricular activities ensure students gain new experiences, meet new friends and add skills to their CV.

Students can also access a number of support services including health, childcare, housing and additional learning support services.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Curtin University is an innovative, global university known for its high impact research, strong industry partnerships and commitment to preparing students for the jobs of the future.

Curtin has a global reputation for its quality teaching and research, earning it a place in the top one per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2019. The university was also ranked 9th in Australia in the Times Higher Education World University Rankings 2019. The QS World University Rankings places Curtin at 21st globally in a global review of young institutions under 50 years of age.

The university boasts a strong global footprint with campuses in Western Australia, Malaysia, Singapore, Dubai and Mauritius, and partnerships with more than 130 education institutions. At Curtin, students can gain an internationally recognised qualification while adding a global dimension to their degree.

Students can study undergraduate and postgraduate courses in technology-rich environments and simulated workplace settings. This enhances their learning and gives them practical skills as well as experience before they graduate. Through the university's industry connections, students can access work placements and internships, enabling them to refine their skills and gain the real-world experience sought by employers.

Outside of the classroom, students are part of a vibrant and inclusive campus, and can participate in sports, social clubs, volunteer work and campus events. These co-curricular activities ensure students gain new experiences, meet new friends and add skills to their CV.

Students can also access a number of support services including health, childcare, housing and additional learning support services.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Curtin University is an innovative, global university known for its high impact research, strong industry partnerships and commitment to preparing students for the jobs of the future.

Curtin has a global reputation for its quality teaching and research, earning it a place in the top one per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2019. The university was also ranked 9th in Australia in the Times Higher Education World University Rankings 2019. The QS World University Rankings places Curtin at 21st globally in a global review of young institutions under 50 years of age.

The university boasts a strong global footprint with campuses in Western Australia, Malaysia, Singapore, Dubai and Mauritius, and partnerships with more than 130 education institutions. At Curtin, students can gain an internationally recognised qualification while adding a global dimension to their degree.

Students can study undergraduate and postgraduate courses in technology-rich environments and simulated workplace settings. This enhances their learning and gives them practical skills as well as experience before they graduate. Through the university's industry connections, students can access work placements and internships, enabling them to refine their skills and gain the real-world experience sought by employers.

Outside of the classroom, students are part of a vibrant and inclusive campus, and can participate in sports, social clubs, volunteer work and campus events. These co-curricular activities ensure students gain new experiences, meet new friends and add skills to their CV.

Students can also access a number of support services including health, childcare, housing and additional learning support services.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Curtin University is an innovative, global university known for its high impact research, strong industry partnerships and commitment to preparing students for the jobs of the future.

Curtin has a global reputation for its quality teaching and research, earning it a place in the top one per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2019. The university was also ranked 9th in Australia in the Times Higher Education World University Rankings 2019. The QS World University Rankings places Curtin at 21st globally in a global review of young institutions under 50 years of age.

The university boasts a strong global footprint with campuses in Western Australia, Malaysia, Singapore, Dubai and Mauritius, and partnerships with more than 130 education institutions. At Curtin, students can gain an internationally recognised qualification while adding a global dimension to their degree.

Students can study undergraduate and postgraduate courses in technology-rich environments and simulated workplace settings. This enhances their learning and gives them practical skills as well as experience before they graduate. Through the university's industry connections, students can access work placements and internships, enabling them to refine their skills and gain the real-world experience sought by employers.

Outside of the classroom, students are part of a vibrant and inclusive campus, and can participate in sports, social clubs, volunteer work and campus events. These co-curricular activities ensure students gain new experiences, meet new friends and add skills to their CV.

Students can also access a number of support services including health, childcare, housing and additional learning support services.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

One of the world’s top 20 young universities

Curtin University has been ranked among the world’s top 20 young universities in the QS Top 50 Under 50 in the 2019 QS World University Rankings.

Curtin University Vice-Chancellor, Professor Deborah Terry, said Curtin continues to establish itself as a leading young university on the world stage.

“With campuses in Malaysia, Singapore, Dubai and Mauritius, as well as Western Australia, Curtin is a truly global university and I am delighted the University continues to receive global recognition in prestigious world rankings. Even though Curtin is a young university by global standards, the University continues to prove itself on the world stage by rising in international rankings and this result is a credit to both staff and students,” Professor Terry said.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Curtin University is enhancing its campus and community presence through the Exchange precinct project. This project focuses on bringing together industry, education, and community, facilitating and encouraging the sharing of ideas, creativity, and knowledge and serves as a catalyst for progress and innovation. It provides an excellent opportunity for students to develop and refine their skills as well as benefit from an enhanced academic experience.

The precinct will feature modern student accommodation, a new facility for Curtin’s School of Design and the Built Environment, apartments, a boutique hotel, speciality retail shops, and commercial space for industry partners. Students and the wider university community will benefit greatly from the developments, adding to the energy and dynamism of the institution. It is due to officially to open by January 2022.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Curtin University is enhancing its campus and community presence through the Exchange precinct project. This project focuses on bringing together industry, education, and community, facilitating and encouraging the sharing of ideas, creativity, and knowledge and serves as a catalyst for progress and innovation. It provides an excellent opportunity for students to develop and refine their skills as well as benefit from an enhanced academic experience.

The precinct will feature modern student accommodation, a new facility for Curtin's School of Design and the Built Environment, apartments, a boutique hotel, speciality retail shops, and commercial space for industry partners. Students and the wider university community will benefit greatly from the developments, adding to the energy and dynamism of the institution. It is due to officially to open by January 2022.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Curtin University is enhancing its campus and community presence through the Exchange precinct project. This project focuses on bringing together industry, education, and community, facilitating and encouraging the sharing of ideas, creativity, and knowledge and serves as a catalyst for progress and innovation. It provides an excellent opportunity for students to develop and refine their skills as well as benefit from an enhanced academic experience.

The precinct will feature modern student accommodation, a new facility for Curtin's School of Design and the Built Environment, apartments, a boutique hotel, speciality retail shops, and commercial space for industry partners. Students and the wider university community will benefit greatly from the developments, adding to the energy and dynamism of the institution. It is due to officially to open by January 2022.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Curtin University is enhancing its campus and community presence through the Exchange precinct project. This project focuses on bringing together industry, education, and community, facilitating and encouraging the sharing of ideas, creativity, and knowledge and serves as a catalyst for progress and innovation. It provides an excellent opportunity for students to develop and refine their skills as well as benefit from an enhanced academic experience.

The precinct will feature modern student accommodation, a new facility for Curtin's School of Design and the Built Environment, apartments, a boutique hotel, speciality retail shops, and commercial space for industry partners. Students and the wider university community will benefit greatly from the developments, adding to the energy and dynamism of the institution. It is due to officially to open by January 2022.

Show more +Show less -
video Bg

Teaching quality

At Curtin, teaching is collaborative, personalised and innovative, giving students a rewarding learning experience with highly accomplished academic mentors and access to high-tech facilities. The University is recognised for its teaching quality, with a five-star rating for teaching in the 2017 international QS Stars ratings.

Interactive facilities and teaching methods help students learn practical and critical thinking skills. The University uses a “flipped classroom” approach, where the time spent in class is used to collaborate with other students to solve problems, and discuss and debate issues, guided by teaching staff in the role of mentors and advisors. Outside of class time, students prepare for these workshops using lecture notes, videos and online tools.

Classroom learning is integrated with industry, allowing students to apply their studies to real-world industry challenges. Through the University’s industry connections, students learn key field skills, engage with local industry, undertake on-the-ground research and get exposure to some of the industry’s top employers.

Partnerships with Woodside Energy, BHP, CISCO and Western Australia’s Chamber of Commerce and Industry are examples of Curtin’s integration with industry and government, as it leads a number of major national and international research projects in health sciences, astronomy, economics, minerals and energy, and crop disease management.

There are flexible study options to suit different interests and career goals. Depending on their course, students may have the opportunity to transfer between campuses, or choose to complete their degree online.

Show more +Show less -
video Bg

Teaching quality

At Curtin, teaching is personalised and informative with accomplished academic mentors, making for an excellent learning experience and students enjoy access to high-tech facilities. The university’s teaching quality is recognised with a five-star ranking for overall experience, skills development, teaching quality and learner engagement in the Good Universities Guide 2019.

Teaching methods and interactive facilities help students gain critical and practical thinking skills. The university uses a ‘flipped classroom’ approach, where students collaborate with their peers to discuss and debate issues, and solve problems guided by mentors and advisors.

Classroom learning is industry relevant, enabling students to what they learn to real industry projects. Through the university’s partnerships with companies such as Woodside Energy, BHP, CISCO and Western Australia’s Chamber of Commerce and Industry, students gain exposure to some of the industry’s top employers, while learning key workplace skills, undertaking on-the-ground research and gaining insight into future careers.

Graduate outcomes

Curtin received five stars for learner engagement, skills development, and overall experience in the Good Universities Guide 2019.

 • In 2018, 71.4 per cent of Curtin undergraduates were employed full-time in Australia*.
 • Curtin coursework postgraduates earn a median full-time salary of AUD 86,500*.
 • The university’s global community comprises over 230,000 graduates of 160 nationalities

*2018 Graduate Outcomes Survey National Report

Show more +Show less -
video Bg

Teaching quality

At Curtin, teaching is personalised and informative with accomplished academic mentors, making for an excellent learning experience and students enjoy access to high-tech facilities. The university's teaching quality is recognised with a five-star ranking for overall experience, skills development, teaching quality and learner engagement in the Good Universities Guide 2019.

Teaching methods and interactive facilities help students gain critical and practical thinking skills. The university uses a ‘flipped classroom' approach, where students collaborate with their peers to discuss and debate issues, and solve problems guided by mentors and advisors.

Classroom learning is industry relevant, enabling students to what they learn to real industry projects. Through the university's partnerships with companies such as Woodside Energy, BHP, CISCO and Western Australia's Chamber of Commerce and Industry, students gain exposure to some of the industry's top employers, while learning key workplace skills, undertaking on-the-ground research and gaining insight into future careers.

Graduate outcomes

Curtin received five stars for learner engagement, skills development, and overall experience in the Good Universities Guide 2019.

 • In 2018, 71.4 per cent of Curtin undergraduates were employed full-time in Australia*.
 • Curtin coursework postgraduates earn a median full-time salary of AUD 86,500*.
 • The university's global community comprises over 230,000 graduates of 160 nationalities

*2018 Graduate Outcomes Survey National Report

Show more +Show less -
video Bg

Teaching quality

At Curtin, teaching is personalised and informative with accomplished academic mentors, making for an excellent learning experience and students enjoy access to high-tech facilities. The university's teaching quality is recognised with a five-star ranking for overall experience, skills development, teaching quality and learner engagement in the Good Universities Guide 2019.

Teaching methods and interactive facilities help students gain critical and practical thinking skills. The university uses a ‘flipped classroom' approach, where students collaborate with their peers to discuss and debate issues, and solve problems guided by mentors and advisors.

Classroom learning is industry relevant, enabling students to what they learn to real industry projects. Through the university's partnerships with companies such as Woodside Energy, BHP, CISCO and Western Australia's Chamber of Commerce and Industry, students gain exposure to some of the industry's top employers, while learning key workplace skills, undertaking on-the-ground research and gaining insight into future careers.

Graduate outcomes

Curtin received five stars for learner engagement, skills development, and overall experience in the Good Universities Guide 2019.

 • In 2018, 71.4 per cent of Curtin undergraduates were employed full-time in Australia*.
 • Curtin coursework postgraduates earn a median full-time salary of AUD 86,500*.
 • The university's global community comprises over 230,000 graduates of 160 nationalities

*2018 Graduate Outcomes Survey National Report

Show more +Show less -
video Bg

Teaching quality

At Curtin, teaching is personalised and informative with accomplished academic mentors, making for an excellent learning experience and students enjoy access to high-tech facilities. The university's teaching quality is recognised with a five-star ranking for overall experience, skills development, teaching quality and learner engagement in the Good Universities Guide 2019.

Teaching methods and interactive facilities help students gain critical and practical thinking skills. The university uses a ‘flipped classroom' approach, where students collaborate with their peers to discuss and debate issues, and solve problems guided by mentors and advisors.

Classroom learning is industry relevant, enabling students to what they learn to real industry projects. Through the university's partnerships with companies such as Woodside Energy, BHP, CISCO and Western Australia's Chamber of Commerce and Industry, students gain exposure to some of the industry's top employers, while learning key workplace skills, undertaking on-the-ground research and gaining insight into future careers.

Graduate outcomes

Curtin received five stars for learner engagement, skills development, and overall experience in the Good Universities Guide 2019.

 • In 2018, 71.4 per cent of Curtin undergraduates were employed full-time in Australia*.
 • Curtin coursework postgraduates earn a median full-time salary of AUD 86,500*.
 • The university's global community comprises over 230,000 graduates of 160 nationalities

*2018 Graduate Outcomes Survey National Report

Show more +Show less -
Teaching areas

Teaching areas

Centre for Aboriginal Studies

The Centre for Aboriginal Studies is actively engaged in educating people about the diverse and rich cultural history of Indigenous Australian people, and the social and political issues that affect and concern them.

Faculty of Business and Law

The Faculty of Business and Law stands at the forefront of contemporary debate and analysis and strategic forecasting. Situated within the faculty, Curtin Business School is recognised as an elite global business school through accreditation by the Association to Advance Collegiate Schools of Business and offers a wide range of internationally recognised courses.

Faculty of Health Sciences

Courses within the Faculty of Health Sciences provide students with a hands-on approach to learning, imparting knowledge and discoveries that help them make a real difference. Curtin Health Sciences are ranked at world standard level or above in medical microbiology, nursing, nutrition and dietetics in the 2015 Excellence in Research Australia (ERA) results.

Faculty of Humanities

As a destination for progressive thinkers, Curtin focuses on providing globally relevant humanities qualifications that value sustainability and focus on community development. The faculty is dedicated to flexibility, allowing students to ‘mix and match’ majors to best prepare themselves for employment in a global economy. Students are encouraged to harness their talents, ambitions and curiosities to create ideas that are innovative, have the potential to be commercialised and can positively impact the community.

Faculty of Science and Engineering

The Faculty of Science and Engineering is a place where students can apply their studies to real-world industry challenges. The purpose-built learning facilities, including the AUD116 million Resources and Chemistry Precinct, are sophisticated, stimulating and creative learning environments that offer problem-based learning, group collaboration and the opportunity to share ideas with industry.

Show more +Show less -
Teaching areas

Teaching areas

Centre for Aboriginal Studies

The centre covers the rich and diverse cultural history of Indigenous Australian people, and the political and social issues that affect them. Through its study options at the undergraduate and postgraduate levels, it helps towards making a positive social change for Aboriginal Australians.

Faculty of Business and Law

The faculty is at the forefront of strategic forecasting, contemporary debate, and analysis. Curtin Business School is an elite global business school offering international recognised study options and accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Faculty of Health Sciences

The faculty offers a hands-on learning experience, imparting knowledge and discoveries that help them make a difference to people’s health. Curtin Health Sciences was ranked in the top ten nationally for Clinical, Pre-Clinical and Health Subjects in the 2019 Times Higher Education World University Rankings by Subject.

Faculty of Humanities

The faculty offers students humanities qualifications that are globally relevant that focus on sustainability and community development.

Students can select majors of their preference to best equip themselves for employment in today’s global economy. They are encouraged to harness their ambitions, talents, and curiosities to create innovative ideas with the commercial potential and which may have a positive impact on the community.

Faculty of Science and Engineering

The faculty helps students apply what they learn to real industry challenges and offers them high-impact research opportunities. It houses sophisticated and stimulating learning environments with purpose-built facilities, such as the AUD 116 million Resources and Chemistry Precinct, that focuses on group collaboration, problem-based learning, and sharing ideas with industry.

Show more +Show less -
Teaching areas

Teaching areas

Centre for Aboriginal Studies

The centre covers the rich and diverse cultural history of Indigenous Australian people, and the political and social issues that affect them. Through its study options at the undergraduate and postgraduate levels, it helps towards making a positive social change for Aboriginal Australians.

Faculty of Business and Law

The faculty is at the forefront of strategic forecasting, contemporary debate, and analysis. Curtin Business School is an elite global business school offering international recognised study options and accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Faculty of Health Sciences

The faculty offers a hands-on learning experience, imparting knowledge and discoveries that help them make a difference to people's health. Curtin Health Sciences was ranked in the top ten nationally for Clinical, Pre-Clinical and Health Subjects in the 2019 Times Higher Education World University Rankings by Subject.

Faculty of Humanities

The faculty offers students humanities qualifications that are globally relevant that focus on sustainability and community development.

Students can select majors of their preference to best equip themselves for employment in today's global economy. They are encouraged to harness their ambitions, talents, and curiosities to create innovative ideas with the commercial potential and which may have a positive impact on the community.

Faculty of Science and Engineering

The faculty helps students apply what they learn to real industry challenges and offers them high-impact research opportunities. It houses sophisticated and stimulating learning environments with purpose-built facilities, such as the AUD 116 million Resources and Chemistry Precinct, that focuses on group collaboration, problem-based learning, and sharing ideas with industry.

Show more +Show less -
Teaching areas

Teaching areas

Centre for Aboriginal Studies

The centre covers the rich and diverse cultural history of Indigenous Australian people, and the political and social issues that affect them. Through its study options at the undergraduate and postgraduate levels, it helps towards making a positive social change for Aboriginal Australians.

Faculty of Business and Law

The faculty is at the forefront of strategic forecasting, contemporary debate, and analysis. Curtin Business School is an elite global business school offering international recognised study options and accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Faculty of Health Sciences

The faculty offers a hands-on learning experience, imparting knowledge and discoveries that help them make a difference to people's health. Curtin Health Sciences was ranked in the top ten nationally for Clinical, Pre-Clinical and Health Subjects in the 2019 Times Higher Education World University Rankings by Subject.

Faculty of Humanities

The faculty offers students humanities qualifications that are globally relevant that focus on sustainability and community development.

Students can select majors of their preference to best equip themselves for employment in today's global economy. They are encouraged to harness their ambitions, talents, and curiosities to create innovative ideas with the commercial potential and which may have a positive impact on the community.

Faculty of Science and Engineering

The faculty helps students apply what they learn to real industry challenges and offers them high-impact research opportunities. It houses sophisticated and stimulating learning environments with purpose-built facilities, such as the AUD 116 million Resources and Chemistry Precinct, that focuses on group collaboration, problem-based learning, and sharing ideas with industry.

Show more +Show less -
Teaching areas

Teaching areas

Centre for Aboriginal Studies

The centre covers the rich and diverse cultural history of Indigenous Australian people, and the political and social issues that affect them. Through its study options at the undergraduate and postgraduate levels, it helps towards making a positive social change for Aboriginal Australians.

Faculty of Business and Law

The faculty is at the forefront of strategic forecasting, contemporary debate, and analysis. Curtin Business School is an elite global business school offering international recognised study options and accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Faculty of Health Sciences

The faculty offers a hands-on learning experience, imparting knowledge and discoveries that help them make a difference to people's health. Curtin Health Sciences was ranked in the top ten nationally for Clinical, Pre-Clinical and Health Subjects in the 2019 Times Higher Education World University Rankings by Subject.

Faculty of Humanities

The faculty offers students humanities qualifications that are globally relevant that focus on sustainability and community development.

Students can select majors of their preference to best equip themselves for employment in today's global economy. They are encouraged to harness their ambitions, talents, and curiosities to create innovative ideas with the commercial potential and which may have a positive impact on the community.

Faculty of Science and Engineering

The faculty helps students apply what they learn to real industry challenges and offers them high-impact research opportunities. It houses sophisticated and stimulating learning environments with purpose-built facilities, such as the AUD 116 million Resources and Chemistry Precinct, that focuses on group collaboration, problem-based learning, and sharing ideas with industry.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To study at Curtin, students must meet the University’s admission standards. International students must satisfy academic entry requirements and English language competency requirements, and students must also meet specific course prerequisites. Entry is competitive and students may need to achieve scores higher than the minimum requirements for admission to some courses.

Academic entry requirements by country

Each country has its own education system and testing. The academic entry requirements by country can help students work out which qualifications they need to be eligible for a course at Curtin.

Alternative pathways

If students are unable to meet Curtin’s minimum entry requirements, they may complete a program at Curtin English, Curtin College or both. These pathways enable them to study at a number of different levels and progress to an undergraduate or postgraduate course at Curtin. Curtin English and Curtin College are located at Curtin’s Bentley Campus in Perth, giving them access to the University’s facilities and support services.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent.

For most undergraduate courses, students need the equivalent of IELTS 6.5 overall and a minimum of 6.0 in each band. Some courses require a lower or higher level of English.

Find out more about Curtin’s English prerequisites.

Undergraduate entry

Undergraduate applicants must meet English language, academic, and specific course requirements. Students must check the individual entry requirements for their course.

Postgraduate entry

Applicants interested in studying a postgraduate course must have completed a degree from a recognised university and show proficiency in the English language. They may also be required to meet specific course prerequisites.

Students must check the specific entry requirements for their course.

Alternative pathways

Students who haven’t meet the university’s minimum entry requirements may study at Curtin English, Curtin College or both. These are pathways with different levels to help students progress to study options at Curtin in the undergraduate or postgraduate levels. Curtin English and Curtin College are based in Curtin Perth and enjoys access to the Curtin’s facilities and support services.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent.

For most undergraduate courses, students need the equivalent of IELTS 6.5 overall and a minimum of 6.0 in each band. Some courses require a lower or higher level of English.

Find out more about Curtin's English prerequisites.

Undergraduate entry

Undergraduate applicants must meet English language, academic, and specific course requirements. Students must check the individual entry requirements for their course.

Postgraduate entry

Applicants interested in studying a postgraduate course must have completed a degree from a recognised university and show proficiency in the English language. They may also be required to meet specific course prerequisites.

Students must check the specific entry requirements for their course.

Alternative pathways

Students who haven't meet the university's minimum entry requirements may study at Curtin English, Curtin College or both. These are pathways with different levels to help students progress to study options at Curtin in the undergraduate or postgraduate levels. Curtin English and Curtin College are based in Curtin Perth and enjoys access to the Curtin's facilities and support services.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent.

For most undergraduate courses, students need the equivalent of IELTS 6.5 overall and a minimum of 6.0 in each band. Some courses require a lower or higher level of English.

Find out more about Curtin's English prerequisites.

Undergraduate entry

Undergraduate applicants must meet English language, academic, and specific course requirements. Students must check the individual entry requirements for their course.

Postgraduate entry

Applicants interested in studying a postgraduate course must have completed a degree from a recognised university and show proficiency in the English language. They may also be required to meet specific course prerequisites.

Students must check the specific entry requirements for their course.

Alternative pathways

Students who haven't met the university's minimum entry requirements may study at Curtin English, Curtin College or both. These are pathways with different levels to help students progress to study options at Curtin in the undergraduate or postgraduate levels. Curtin English and Curtin College are based in Curtin Perth and enjoys access to the Curtin's facilities and support services.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language requirements

All international applicants are required to have a recognised English language qualification such as IELTS or equivalent.

For most undergraduate courses, students need the equivalent of IELTS 6.5 overall and a minimum of 6.0 in each band. Some courses require a lower or higher level of English.

Find out more about Curtin's English prerequisites.

Undergraduate entry

Undergraduate applicants must meet English language, academic, and specific course requirements. Students must check the individual entry requirements for their course.

Postgraduate entry

Applicants interested in studying a postgraduate course must have completed a degree from a recognised university and show proficiency in the English language. They may also be required to meet specific course prerequisites.

Students must check the specific entry requirements for their course.

Alternative pathways

Students who haven't met the university's minimum entry requirements may study at Curtin English, Curtin College or both. These are pathways with different levels to help students progress to study options at Curtin in the undergraduate or postgraduate levels. Curtin English and Curtin College are based in Curtin Perth and enjoys access to the Curtin's facilities and support services.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Learning facilities

Technology-rich learning environments recreate real workplaces to enhance students’ studies and give them the practical experience they need before they graduate.

The Hive

Students can interact with 3D virtual worlds and panoramas in The HIVE (Hub for Immersive Visualisation and e-Research). It’s a quantum leap in the presentation and analysis of complex data.

The Robertson Library

The library has remained one of the most important buildings at Curtin, with much of the traditional library now replaced by technology-rich, café-style environments. On level 2, the iZone has computers with touchscreens, Bluetooth and webcam capabilities, whiteboards, graphics workstations and charging facilities for devices. Sleep pods are installed on level three, giving students the opportunity for a 20-minute power nap.

Simulated hospital ward

Recreating the environment of a large hospital in Perth in amazing detail, the simulated hospital ward supports virtual and augmented realities, with anatomage tables and full-body computerised mannikins with life-like features.

Stock Market Trading Room

Simulating a real-life business environment with 20 Bloomberg Professional licences and Wall Street-inspired terminals, the Trading Room buzzes with activity.

Leisure facilities

There is a sense of community both in and out of the classroom, with new collaborative learning spaces replacing traditional classrooms, and outdoor leisure areas with bean bags, hammocks, outdoor games and food trucks to enjoy in-between classes.

Sport and recreation

Curtin Stadium is the home of sport, fitness, recreation and events on campus, with a main gym, women’s gym, large group fitness area, indoor cycling studio, sports hall and multi-purpose courts available for hire. There are many registered and affiliated sports clubs catering for all levels of skill and experience, allowing students to participate whether they are new to sport or aim to compete at an elite level.

Show more +Show less -
Learning Facilities

Learning Facilities

Curtin Perth’s learning environments feature state-of-the-art equipment and replicate real workplaces, giving students true-to-life experience.

The Agency

Experience first-hand how major brands monitor their digital presence at our social media command centre.

Astrodome

Featuring a live feed from 12-inch Meade Refractor telescope, students have a direct link to national and global astronomy projects.

Engineering Pavilion

The innovative technologies in the Engineering Pavilion provide hands-on learning tools for engineering students.

Media Production Studio

Students can enhance their creative skills using interactive media facilities with HD and 4K compatible technology, and industry-standard digital systems for recording, post-production editing and sound mixing.

Moot Court

Students can take part in simulated court proceedings at Curtin’s high-tech moot court facility in the city centre. Students can also practise their debating and legal skills in global student law competitions.

Simulated Hospital Ward

The university recreates for students the environment of that of a major hospital in Perth, supports virtual and augmented realities, with life-like computerised mannikins and anatomage tables.

Stock Market Trading Room

Simulating a real-life business environment with Thomson Reuters software and Wall Street-inspired terminals, the Trading Room put students at the centre of global finance.

Security and personal safety

Curtin is dedicated to student safety on campus.

For a safe and friendly campus, Curtin’s Safer Community team provides after-hours security escort, a security patrol, emergency telephone stations, a campus courtesy bus, SafeZone (a free student safety app), well-lit pathways, and secure-card building access.

Show more +Show less -
Learning Facilities

Learning Facilities

Curtin Perth's learning environments feature state-of-the-art equipment and replicate real workplaces, giving students true-to-life experience.

The Agency

Experience first-hand how major brands monitor their digital presence at our social media command centre.

Astrodome

Featuring a live feed from 12-inch Meade Refractor telescope, students have a direct link to national and global astronomy projects.

Engineering Pavilion

The innovative technologies in the Engineering Pavilion provide hands-on learning tools for engineering students.

Media Production Studio

Students can enhance their creative skills using interactive media facilities with HD and 4K compatible technology, and industry-standard digital systems for recording, post-production editing and sound mixing.

Moot Court

Students can take part in simulated court proceedings at Curtin's high-tech moot court facility in the city centre. Students can also practise their debating and legal skills in global student law competitions.

Simulated Hospital Ward

The university recreates for students the environment of that of a major hospital in Perth, supports virtual and augmented realities, with life-like computerised mannikins and anatomage tables.

Stock Market Trading Room

Simulating a real-life business environment with Thomson Reuters software and Wall Street-inspired terminals, the Trading Room put students at the centre of global finance.

Security and personal safety

Curtin is dedicated to student safety on campus.

For a safe and friendly campus, Curtin's Safer Community team provides after-hours security escort, a security patrol, emergency telephone stations, a campus courtesy bus, SafeZone (a free student safety app), well-lit pathways, and secure-card building access.

Show more +Show less -
Learning Facilities

Learning Facilities

Curtin Perth's learning environments feature state-of-the-art equipment and replicate real workplaces, giving students true-to-life experience.

The Agency

Experience first-hand how major brands monitor their digital presence at our social media command centre.

Astrodome

Featuring a live feed from 12-inch Meade Refractor telescope, students have a direct link to national and global astronomy projects.

Engineering Pavilion

The innovative technologies in the Engineering Pavilion provide hands-on learning tools for engineering students.

Media Production Studio

Students can enhance their creative skills using interactive media facilities with HD and 4K compatible technology, and industry-standard digital systems for recording, post-production editing and sound mixing.

Moot Court

Students can take part in simulated court proceedings at Curtin's high-tech moot court facility in the city centre. Students can also practise their debating and legal skills in global student law competitions.

Simulated Hospital Ward

The university recreates for students the environment of that of a major hospital in Perth, supports virtual and augmented realities, with life-like computerised mannikins and anatomage tables.

Stock Market Trading Room

Simulating a real-life business environment with Thomson Reuters software and Wall Street-inspired terminals, the Trading Room put students at the centre of global finance.

Security and personal safety

Curtin is dedicated to student safety on campus.

For a safe and friendly campus, Curtin's Safer Community team provides after-hours security escort, a security patrol, emergency telephone stations, a campus courtesy bus, SafeZone (a free student safety app), well-lit pathways, and secure-card building access.

Show more +Show less -
Learning Facilities

Learning Facilities

Curtin Perth's learning environments feature state-of-the-art equipment and replicate real workplaces, giving students true-to-life experience.

The Agency

Experience first-hand how major brands monitor their digital presence at our social media command centre.

Astrodome

Featuring a live feed from 12-inch Meade Refractor telescope, students have a direct link to national and global astronomy projects.

Engineering Pavilion

The innovative technologies in the Engineering Pavilion provide hands-on learning tools for engineering students.

Media Production Studio

Students can enhance their creative skills using interactive media facilities with HD and 4K compatible technology, and industry-standard digital systems for recording, post-production editing and sound mixing.

Moot Court

Students can take part in simulated court proceedings at Curtin's high-tech moot court facility in the city centre. Students can also practise their debating and legal skills in global student law competitions.

Simulated Hospital Ward

The university recreates for students the environment of that of a major hospital in Perth, supports virtual and augmented realities, with life-like computerised mannikins and anatomage tables.

Stock Market Trading Room

Simulating a real-life business environment with Thomson Reuters software and Wall Street-inspired terminals, the Trading Room put students at the centre of global finance.

Security and personal safety

Curtin is dedicated to student safety on campus.

For a safe and friendly campus, Curtin's Safer Community team provides after-hours security escort, a security patrol, emergency telephone stations, a campus courtesy bus, SafeZone (a free student safety app), well-lit pathways, and secure-card building access.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

2019 Curtin International Scholarships

The 2019 Curtin International Scholarships are open to future students seeking to study a Curtin bachelor or master by coursework degree and current Curtin students intending to move to a new course of study after completing their current course.

Scholarship recipients will receive financial assistance amounting to up to 25 per cent of first-year tuition fees. Additionally, eligible students who enrol in a Curtin English ELB (English Language Bridging) program before undertaking their study at Curtin will receive a 10 per cent discount on their fees.

Alumni and Family Scholarship

This scholarship is for students who can demonstrate close personal ties to Curtin University. For example, students must present evidence that they, their sibling, half-sibling, parent or child are members of Curtin Alumni or are currently enrolled students. This scholarship awards eligible students 25 per cent of their first year of tuition.

Merit Scholarship

This scholarship is for high-achieving students from Argentina, Bangladesh, Brazil, Chile, China, Colombia, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jordan, Kenya, Malaysia, Mauritius, Mexico, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Zambia and Zimbabwe. The scholarship awards eligible students 25 per cent of their first year of tuition.

Australia Award Scholarships

Students may also be eligible to apply for Australia Awards Scholarships and Australia Awards Fellowships and Endeavour Scholarships, which are funded by the Australian Federal Government.

Show more +Show less -
Curtin 2020 International Scholarships

Curtin 2020 International Scholarships

Curtin offers numerous scholarships to international students taking up coursework degrees at the undergraduate and postgraduate levels in the areas of humanities, business, science, health sciences, and engineering- to help them grow to their full potential.

Meng Fei Innovative Future Leader Scholarship

This scholarship is named after a great success story from China, Meng Fei, which awards 25 per cent of the first-year tuition fee (up to AUD 10,000) to eligible students.

Alumni and Family Scholarship

This is for students who can demonstrate close personal ties to the university, such as a sibling, half-sibling, parent or child who are members of the university’s alumni or are enrolled students. The scholarship awards 25 per cent of the first year of tuition to eligible students.

Merit Scholarship

The Merit Scholarship awards 25 per cent of their first year of tuition to students who have excelled in their academics. International students from Argentina, Chile, Brazil, Bangladesh, Colombia, China, Ghana, India, Hong Kong, Iran, Indonesia, Kenya, Jordan, Mauritius, Malaysia, Myanmar, Mexico, Nepal, Nigeria, Philippines, Pakistan, South Africa, Singapore, South Korea, Spain, Thailand, Sri Lanka, Zambia, Vietnam, and Zimbabwe.

Australian Year 12 Scholarship

This awards 25 per cent of the first year of tuition to international students who have completed an Australian high school qualification in Australia or overseas.

CRL Merit Scholarship

The CRL Merit Scholarship is for students who have excelled in their academics and have gained credit for recognised learning in their application to coursework degrees at the undergraduate and postgraduate levels. It awards ten per cent of the first year of tuition.

Show more +Show less -
Curtin 2020 International Scholarships

Curtin 2020 International Scholarships

Curtin offers numerous scholarships to international students taking up coursework degrees at the undergraduate and postgraduate levels in the areas of humanities, business, science, health sciences, and engineering- to help them grow to their full potential.

Merit Scholarship

Curtin University acknowledges the importance of being one of Australia's most multicultural university campuses and this scholarship aims to grow the trust and confidence in Curtin University as a place for students to further their studies, careers and life experiences. This scholarship category awards eligible students up to 25% off their first year of tuition fees for programs at Curtin's WA campuses.

Australian Year 12 scholarship

A dedicated scholarship for international students who have successfully completed an Australian high school qualification either in Australia or overseas. Successful applicants for the Australian Year 12 scholarship receive 25% of the first-year tuition fee for programs at Curtin's WA campuses.

Alumni and Family Scholarship

A dedicated scholarship for international students who have considerable personal or family linkages to Curtin. Successful applicants for the Alumni and Family scholarship will receive up to 25% of their first-year tuition fee for programs at Curtin's WA campuses.

Access Support Scholarship

This scholarship is additional support for international students that commence their studies with Curtin in Semester 1 2021 and have to study online due to travel restrictions. Eligible applicants for the Access Support Scholarship will receive AUD$1500 one-off fee remission against their Semester 1 2021 tuition fees for programs at Curtin's Western Australian campuses. To be eligible, students must be a recipient of either a Merit, Alumni and Family or Australian Year 12 scholarship.

Starter Support scholarship

This scholarship is additional support for students that commence their studies with Curtin in Semester 1 2021 and have to study online due to travel restrictions. Successful applicants for the Starter Support Scholarship that undertake a full-time course load (100 credit points) in Semester 1 2021, will receive AUD$5000 one-off fee remission against their Semester 1 tuition fees for programs at Curtin's Western Australian campuses.

For other scholarship that Curtin offers, please refer to the website.

Show more +Show less -
International Scholarships

International Scholarships

Curtin offers numerous scholarships to international students taking up coursework degrees at the undergraduate and postgraduate levels in the areas of humanities, business, science, health sciences, and engineering- to help them grow to their full potential.

Merit Scholarship

Curtin University acknowledges the importance of being one of Australia's most multicultural university campuses and this scholarship aims to grow the trust and confidence in Curtin University as a place for students to further their studies, careers and life experiences. This scholarship category awards eligible students up to 25% off their first year of tuition fees for programs at Curtin's WA campuses.

Australian Year 12 scholarship

A dedicated scholarship for international students who have successfully completed an Australian high school qualification either in Australia or overseas. Successful applicants for the Australian Year 12 scholarship receive 25% of the first-year tuition fee for programs at Curtin's WA campuses.

Alumni and Family Scholarship

A dedicated scholarship for international students who have considerable personal or family linkages to Curtin. Successful applicants for the Alumni and Family scholarship will receive up to 25% of their first-year tuition fee for programs at Curtin's WA campuses.

Access Support Scholarship

This scholarship is additional support for international students that commence their studies with Curtin in Semester 1 2021 and have to study online due to travel restrictions. Eligible applicants for the Access Support Scholarship will receive AUD$1500 one-off fee remission against their Semester 1 2021 tuition fees for programs at Curtin's Western Australian campuses. To be eligible, students must be a recipient of either a Merit, Alumni and Family or Australian Year 12 scholarship.

Starter Support scholarship

This scholarship is additional support for students that commence their studies with Curtin in Semester 1 2021 and have to study online due to travel restrictions. Successful applicants for the Starter Support Scholarship that undertake a full-time course load (100 credit points) in Semester 1 2021, will receive AUD$5000 one-off fee remission against their Semester 1 tuition fees for programs at Curtin's Western Australian campuses.

For other scholarship that Curtin offers, please refer to the website.

Show more +Show less -
International Scholarships

International Scholarships

Curtin offers numerous scholarships to international students taking up coursework degrees at the undergraduate and postgraduate levels in the areas of humanities, business, science, health sciences, and engineering- to help them grow to their full potential.

Merit Scholarship

Curtin University acknowledges the importance of being one of Australia's most multicultural university campuses and this scholarship aims to grow the trust and confidence in Curtin University as a place for students to further their studies, careers and life experiences. This scholarship category awards eligible students up to 25% off their first year of tuition fees for programs at Curtin's WA campuses.

Australian Year 12 scholarship

A dedicated scholarship for international students who have successfully completed an Australian high school qualification either in Australia or overseas. Successful applicants for the Australian Year 12 scholarship receive 25% of the first-year tuition fee for programs at Curtin's WA campuses.

Alumni and Family Scholarship

A dedicated scholarship for international students who have considerable personal or family linkages to Curtin. Successful applicants for the Alumni and Family scholarship will receive up to 25% of their first-year tuition fee for programs at Curtin's WA campuses.

Access Support Scholarship

This scholarship is additional support for international students that commence their studies with Curtin in Semester 1 2021 and have to study online due to travel restrictions. Eligible applicants for the Access Support Scholarship will receive AUD$1500 one-off fee remission against their Semester 1 2021 tuition fees for programs at Curtin's Western Australian campuses. To be eligible, students must be a recipient of either a Merit, Alumni and Family or Australian Year 12 scholarship.

Starter Support scholarship

This scholarship is additional support for students that commence their studies with Curtin in Semester 1 2021 and have to study online due to travel restrictions. Successful applicants for the Starter Support Scholarship that undertake a full-time course load (100 credit points) in Semester 1 2021, will receive AUD$5000 one-off fee remission against their Semester 1 tuition fees for programs at Curtin's Western Australian campuses.

For other scholarship that Curtin offers, please refer to the website.

Show more +Show less -
12794
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
201st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Curtin University
The Curtin campus experience!
At Curtin University
Join us at the Curtin University
At Curtin University
Student review video
At Curtin University
At Curtin University
At Curtin University
International Students Guide_ Meet the City of Perth!
Welcome to the Curtin Business School
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
4.3
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.3
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
4.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
3.7
Veena
Curtin University
Relaxed environment, tutors and peers are really helpful. Plenty of on campus events
បង្ហាញបន្ថែម +
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Relaxed environment, tutors and peers are really helpful. Plenty of on campus events Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Its just cool! Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយធ្វើការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម

តើអ្នកមានបំណងចង់ទទួលបានការអប់រំស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេ? សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ អាចជួបផ្ទាល់តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាទួលទំពូង ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការសុំទិដ្ឋាការ និងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍​នៅថ្ងៃទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប៉ពីម៉ោង 4:30-6:00 ល្ងាច

AU Phnom Penh, Cambodia 20th កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM
បង្ហាញពីការសិក្សា & ព័ត៌មានអាហារូករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ជួបជាមួយតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ RMIT សាខាប្រទេសវៀតណាម នៅសាលា ACE សាខាសៀមរាប។ សិស្សនិស្សិត ឳពុកម្តាយ នឹងមានឱកាសពិភាក្សាបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យចូលសិក្សា ជម្រើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ការដាក់ទិដ្ឋាការ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ដល់ 6:00 ល្ងាច

AU Siem Reap, Cambodia 23rd កុម្ភៈ 2023 04:30 PM - 06:00 PM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Relaxed environment, tutors and peers are really helpful. Plenty of on campus events Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
Curtin University Curtin University
Rated4/5based on3 student reviews
Its just cool! Customer reviews:
Curtin University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?