ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Georgian College is one of Canada's highest-ranking Colleges of Applied Arts and Technology and offers its students a comprehensive program of vocational and skills-based courses spanning a wide range of professional sectors. The college offers courses and qualifications at many levels, from apprenticeship training to college diplomas, bachelor degrees, and graduate certificates.

Established in 1967, Georgian College has been delivering high-quality practical education for over 50 years and currently supports around 13,000 full-time students, including a lively community of 4,500 international students representing over 85 countries worldwide. Courses are distributed across the colleges' seven Ontario campuses. The largest campus is situated in Barrie, a modern and growing city of around 150,000 population, nestled between the shore of Lake Simcoe and Georgian Bay. All campuses are within easy distance of the state's capital Toronto.

The college is well known for the quality of its education, with highly respected training programs in areas such as automotive business business and management computer studies community safety design and visual arts engineering technology and environmental studies health and wellness tourism, hospitality and recreation human services liberal arts Indigenous studies and marine studies. Georgian College fosters a strong culture of entrepreneurship, and also enjoys one of the highest graduate employment rates in Ontario.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Georgian College is one of Canada's highest-ranking Colleges of Applied Arts and Technology and offers its students a comprehensive program of vocational and skills-based courses spanning a wide range of professional sectors. The college offers courses and qualifications at many levels, from apprenticeship training to college diplomas, bachelor degrees, and graduate certificates.

Established in 1967, Georgian College has been delivering high-quality practical education for over 50 years and currently supports around 13,000 full-time students, including a lively community of 4,500 international students representing over 85 countries worldwide. Courses are distributed across the colleges' seven Ontario campuses. The largest campus is situated in Barrie, a modern and growing city of around 150,000 population, nestled between the shore of Lake Simcoe and Georgian Bay. All campuses are within easy distance of the state's capital Toronto.

The college is well known for the quality of its education, with highly respected training programs in areas such as automotive business business and management computer studies community safety design and visual arts engineering technology and environmental studies health and wellness tourism, hospitality and recreation human services liberal arts Indigenous studies and marine studies. Georgian College fosters a strong culture of entrepreneurship, and also enjoys one of the highest graduate employment rates in Ontario.

Show more +Show less -
What's New

What's New

Georgian College is a future-focused institution that invests time and planning in developing and enhancing the service which can be delivered to its students and ensures that the services provided are effective and relevant to an ever-changing world. The college implements its improvements through a series of ongoing strategy plans and has recently developed an initiative to address the mental health and wellbeing of its current and future students.

The college is committed to the long-term health and wellbeing of its community, and over the past year, has designed a comprehensive and holistic scheme to act as a roadmap to navigate the uncertainties of a changing society. Georgian College's 2020-2023 Strategic Plan uses environmental assessment and a consultation phase with 42 points of engagement, as well as a sample of around 800 staff and students across various campuses, and identifies the following five strategic pillars where efforts will be focused.

 • Institutional structure: Organizational planning and policy

 • Mental health literacy and promoting wellbeing

 • Self-management and coping skills

 • Supports and services

 • Crisis management

Further details of the plan can be found on the college website.

Show more +Show less -
What's New

What's New

Georgian College is a future-focused institution that invests time and planning in developing and enhancing the service which can be delivered to its students and ensures that the services provided are effective and relevant to an ever-changing world. The college implements its improvements through a series of ongoing strategy plans and has recently developed an initiative to address the mental health and wellbeing of its current and future students.

The college is committed to the long-term health and wellbeing of its community, and over the past year, has designed a comprehensive and holistic scheme to act as a roadmap to navigate the uncertainties of a changing society. Georgian College's 2020-2023 Strategic Plan uses environmental assessment and a consultation phase with 42 points of engagement, as well as a sample of around 800 staff and students across various campuses, and identifies the following five strategic pillars where efforts will be focused.

 • Institutional structure: Organizational planning and policy

 • Mental health literacy and promoting wellbeing

 • Self-management and coping skills

 • Supports and services

 • Crisis management

Further details of the plan can be found on the college website.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students at Georgian College benefit from studying a continually updated curriculum that incorporates a range of teaching methods, emphasizing practical, hands-on learning, and encouraging innovation and entrepreneurship. Most programs offer formal work experience training as part of the course, and these opportunities range from paid internships to field placements.

Teaching staff hold advanced qualifications in their subject areas, representing a wealth of industry experience and professional practice. Many of Georgian College's faculty members have experience teaching and working overseas, and are able to effectively communicate their expertise to students from all international backgrounds. Many also continue to develop their professional practice alongside their teaching commitments at the college, and students can gain important industry insights as well as access to professional contacts.

The average class size is around 26 students, ensuring plenty of contact time with staff, and a more personalized approach towards tuition. There are also remote learning opportunities available, allowing students to achieve a Georgian College education from anywhere in the world.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Students at Georgian College benefit from studying a continually updated curriculum that incorporates a range of teaching methods, emphasizing practical, hands-on learning, and encouraging innovation and entrepreneurship. Most programs offer formal work experience training as part of the course, and these opportunities range from paid internships to field placements.

Teaching staff hold advanced qualifications in their subject areas, representing a wealth of industry experience and professional practice. Many of Georgian College's faculty members have experience teaching and working overseas, and are able to effectively communicate their expertise to students from all international backgrounds. Many also continue to develop their professional practice alongside their teaching commitments at the college, and students can gain important industry insights as well as access to professional contacts.

The average class size is around 26 students, ensuring plenty of contact time with staff, and a more personalized approach towards tuition. There are also remote learning opportunities available, allowing students to achieve a Georgian College education from anywhere in the world.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There is a huge range of programs available at Georgian College, distributed across its seven Ontario-based locations. These campuses play important roles in their local communities, acting as both academic centers, and hubs for social and cultural activities.

 • Barrie
 • Midland
 • Muskoka
 • Orangeville
 • Orillia
 • Owen Sound
 • South Georgia Bay

Georgian College offers over 130+ individual courses across all campuses, and prospective students are encouraged to visit the college website for full details on how these locations correspond to each study program. Courses are organized by academic area, as follows:

 • Automotive business
 • Business and management
 • Community safety
 • Computer studies
 • Design and visual arts
 • Engineering and environmental technologies
 • Health, wellness and sciences
 • Hospitality, tourism and recreation
 • Human services
 • Indigenous studies
 • Liberal arts
 • Marine studies
 • Skilled trades.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

There is a huge range of programs available at Georgian College, distributed across its seven Ontario-based locations. These campuses play important roles in their local communities, acting as both academic centers, and hubs for social and cultural activities.

 • Barrie
 • Midland
 • Muskoka
 • Orangeville
 • Orillia
 • Owen Sound
 • South Georgia Bay

Georgian College offers over 130+ individual courses across all campuses, and prospective students are encouraged to visit the college website for full details on how these locations correspond to each study program. Courses are organized by academic area, as follows:

 • Automotive business
 • Business and management
 • Community safety
 • Computer studies
 • Design and visual arts
 • Engineering and environmental technologies
 • Health, wellness and sciences
 • Hospitality, tourism and recreation
 • Human services
 • Indigenous studies
 • Liberal arts
 • Marine studies
 • Skilled trades.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Georgian College is considered to be a moderately selective institution, with a relatively high acceptance rate, and with three yearly intake points for most courses. For most programs, it is required that students be of 19 years of age and must hold a Grade 12 diploma or equivalent. Some courses may require additional prerequisites in the form of an essay or portfolio. There are many alternative pathways to enrolment, and applications are considered on an individual basis.

International applicants must provide evidence of English language proficiency. There are several accepted criteria that may be found on the college's English Language Proficiency Requirements page. Applications are completed online, and prospective students are advised to familiarize themselves with any important dates and deadlines before submitting.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Georgian College is considered to be a moderately selective institution, with a relatively high acceptance rate, and with three yearly intake points for most courses. For most programs, it is required that students be of 19 years of age and must hold a Grade 12 diploma or equivalent. Some courses may require additional prerequisites in the form of an essay or portfolio. There are many alternative pathways to enrolment, and applications are considered on an individual basis.

International applicants must provide evidence of English language proficiency. There are several accepted criteria that may be found on the college's English Language Proficiency Requirements page. Applications are completed online, and prospective students are advised to familiarize themselves with any important dates and deadlines before submitting.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Georgian College's seven campuses each contain a suite of modernized individual and group study spaces and computer laboratories, with fully equipped libraries where students have free access to books, journals, and digital resources. The college has excellent sports facilities, with fitness centers at each location, and a host of sports teams including volleyball, badminton, football, basketball golf, and soccer.

Georgian College has a variety of options for on-campus accommodation with residences offered at the Barrie, Orillia, and Owen Sound campuses. There is a wide selection of food and drink vendors, with many cafes, canteens, and coffee shops ensuring that students stay refreshed and refueled.

Access to these facilities is granted via the ONEcard, Georgian College's official identification card, which conveniently serves as a library card, printer card, fitness centre pass, bus pass, and payment card for food and drinks vendors.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Georgian College's seven campuses each contain a suite of modernized individual and group study spaces and computer laboratories, with fully equipped libraries where students have free access to books, journals, and digital resources. The college has excellent sports facilities, with fitness centers at each location, and a host of sports teams including volleyball, badminton, football, basketball golf, and soccer.

Georgian College has a variety of options for on-campus accommodation with residences offered at the Barrie, Orillia, and Owen Sound campuses. There is a wide selection of food and drink vendors, with many cafes, canteens, and coffee shops ensuring that students stay refreshed and refueled.

Access to these facilities is granted via the ONEcard, Georgian College's official identification card, which conveniently serves as a library card, printer card, fitness centre pass, bus pass, and payment card for food and drinks vendors.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Georgian College understands that the cost of education can be a significant consideration for aspiring learners, and is dedicated to keeping its tuition fees accessible to motivated students from all economic backgrounds. The college provides many financial support options through their financial services department, including guidance for securing low-cost housing, help with budgeting and fee payment, as well as access to part-time job opportunities.

Additionally, the college awards more than 650 scholarships and bursaries to new and returning students each year, with a value of over CAD 750,000 in scholarships and CAD 3 million in bursaries. The average value of a scholarship is around CAD 1,000, and recipients may be selected based on the following criteria:

 • Community involvement
 • Involvement with the Georgian community
 • Academic achievements
 • Financial need
 • Sports and athletics
 • First-generation students

Details for eligibility can be found online, and prospective students are encouraged to explore the many options available during their time at college.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Georgian College understands that the cost of education can be a significant consideration for aspiring learners, and is dedicated to keeping its tuition fees accessible to motivated students from all economic backgrounds. The college provides many financial support options through their financial services department, including guidance for securing low-cost housing, help with budgeting and fee payment, as well as access to part-time job opportunities.

Additionally, the college awards more than 650 scholarships and bursaries to new and returning students each year, with a value of over CAD 750,000 in scholarships and CAD 3 million in bursaries. The average value of a scholarship is around CAD 1,000, and recipients may be selected based on the following criteria:

 • Community involvement
 • Involvement with the Georgian community
 • Academic achievements
 • Financial need
 • Sports and athletics
 • First-generation students

Details for eligibility can be found online, and prospective students are encouraged to explore the many options available during their time at college.

Show more +Show less -
4500
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
At Georgian College
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
 • At Georgian College
  uni-location

  Barrie , Canada

  school-outline-white

  លក្ខណៈសម្បត្តិ

  College Certificate

  Fees

  ប្រភេទជំនួយ

  Fee waiver/discount

  turn

  កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់

  27 Jan 2023

 • At Georgian College
  uni-location

  Barrie , Canada

  school-outline-white

  លក្ខណៈសម្បត្តិ

  College Certificate

  Fees

  ប្រភេទជំនួយ

  Fee waiver/discount

  turn

  កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់

  27 Jan 2023

 • At Georgian College
  uni-location

  Barrie , Canada

  school-outline-white

  លក្ខណៈសម្បត្តិ

  College Certificate

  Fees

  ប្រភេទជំនួយ

  Fee waiver/discount

  turn

  កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់

  27 Jan 2023

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.0)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
5.0
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
5.0
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
4.7
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
5.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.0
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
4.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
Georgian College Georgian College
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Georgian College - by, 2020-01-11
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?