ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Gordon Institute of TAFE

Australia
video Bg

Gordon Institute of TAFE

Australia
video Bg

Gordon Institute of TAFE

Australia
video Bg

Gordon Institute of TAFE

Australia
Overview

Overview

The Gordon is the number one large training provider in Australia and offers a variety of different vocational degrees, with a focus on providing relevant experience in the student’s line of work. The institution also offers a number of diploma pathways so that students can move on to a university education.

With an average of just 15 students per class at the institution, there is plenty of opportunity for students to receive one-to-one tuition from industry-leading staff, who have lots of experience in their fields.

The Gordon provides a hands-on, practical learning experience, with every course giving students the chance to take part in work experience both on-campus and with partners throughout Australia. A high graduate employment rate and student satisfaction score for the institution means that students can trust they will graduate feeling ready for the world of work. In fact, the 2017 NCVER report has confirmed that Gordon graduates have a higher employment rate than the national average.

Diplomas and Advanced Diplomas from The Gordon can also be used as credit to move on to university degrees in Australia. So, whether students want support moving into further study, or finding their perfect career, The Gordon is the place for them.

The Gordon has a growing number of international students, with over 75 different countries being represented at the institution since 1930.

With three different campuses across Geelong and Werribee in the south-east of Australia, international students can use the institution as a great base from which to explore the coast. Geelong is the second biggest city in the state of Victoria and has lots of things to do that will keep students busy, such as a variety of music, food and cultural festivals. Geelong is only one hour away from Melbourne via train.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The Gordon is one of the largest regional TAFE institutions in the state of Victoria, south-east Australia. Home to students from over 75 countries, The Gordon has three main campuses with two located in Geelong and another in Werribee. The Gordon prides itself on helping people gain real skills with hands-on training, pathways and work placements to help students progress onto university or a career.

Classes at The Gordon generally consist of 15-22 students, which allows for more support and close attention from teachers. This teaching style also offers the opportunity to work on group projects and encourages interaction between peers to give students the chance to get to know each other.

The Gordon won the Australian Large Training Provider of the Year Award for delivering outstanding courses and has developed a 12,000 strong international alumni network. The institution also works closely with the local community including schools, universities and employers as well as industry-leading organisations.

Teachers at the institution are highly trained professionals with industry expertise to provide up-to-date training to ensure that students are job-ready. According to the NCVER report, graduates from this institution achieve better employment outcomes than the national average.

The Gordon's three main campuses in Geelong and Werribee are both affordable and student-centric cities within close proximity to Melbourne and the coast. Students can use the institution as a base to explore other parts of Australia such as the infamous Great Ocean Road. Geelong in particular is the second biggest city in the state of Victoria, offering plenty for students to do such as food, music and cultural festivals.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The Gordon is one of the largest regional TAFE institutions in the state of Victoria, south-east Australia. Home to students from over 75 countries, The Gordon has three main campuses with two located in Geelong and another in Werribee. The Gordon prides itself on helping students gain real skills with hands-on training, pathways and work placements to help them progress onto university study or a career.

Classes at The Gordon generally have between 15 and 22 students, which allows for more support and close attention from teachers. This teaching style also offers students with the opportunity to work on group projects and encourages interaction between peers to give students the chance to get to know each other.

The Gordon won the Australian Large Training Provider of the Year Award for delivering outstanding courses and has developed a 12,000 strong international alumni network. The institution also works closely with the local community including schools, universities and employers as well as industry-leading organisations.

Teachers at the institution are highly trained professionals with industry expertise to provide up-to-date training to ensure that students are job-ready. According to the NCVER report, graduates from the institution achieve better employment outcomes than the national average.

The Gordon's campuses are both affordable and student-centric, within close proximity to Melbourne and the coast. Students can use the institution as a base to explore other parts of Australia such as the infamous Great Ocean Road. Geelong, in particular, is the second biggest city in the state of Victoria, offering plenty for students to do such as food, music and cultural festivals.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The Gordon is one of the largest regional TAFE institutions in the state of Victoria, south-east Australia. Home to students from over 75 countries, The Gordon has three main campuses with two located in Geelong and another in Werribee. The Gordon prides itself on helping students gain real skills with hands-on training, pathways and work placements to help them progress onto university study or a career.

Classes at The Gordon generally have between 15 and 22 students, which allows for more support and close attention from teachers. This teaching style also offers students with the opportunity to work on group projects and encourages interaction between peers to give students the chance to get to know each other.

The Gordon won the Australian Large Training Provider of the Year Award for delivering outstanding courses and has developed a 12,000 strong international alumni network. The institution also works closely with the local community including schools, universities and employers as well as industry-leading organisations.

Teachers at the institution are highly trained professionals with industry expertise to provide up-to-date training to ensure that students are job-ready. According to the NCVER report, graduates from the institution achieve better employment outcomes than the national average.

The Gordon's campuses are both affordable and student-centric, within close proximity to Melbourne and the coast. Students can use the institution as a base to explore other parts of Australia such as the infamous Great Ocean Road. Geelong, in particular, is the second biggest city in the state of Victoria, offering plenty for students to do such as food, music and cultural festivals.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The Gordon has been named the Australian Large Training Provider of the Year at the 2017 Australian Training Awards.

This national honour is the most prestigious accolade in the vocational education and training (VET) sector.

Gordon CEO, Lisa Line, who accepted the award on behalf of the institution, said, “We are delighted that we are Australia’s best large training provider. Our staff work tirelessly, with vigour and drive, to make the student experience as valuable and as rewarding as we can. In our commitment to meet industry’s needs, now and into the future, we make sure that our students graduate with the skills, experience and outcomes they need to thrive in their chosen career.”

The Gordon provides access and opportunity for individuals who want to forge a new life within a transformative economy and is a major partner in a number of initiatives focused on: employment increasing educational attainment industry demand new materials, technology, and manufacturing processes and emerging industries.

This award caps off a stunning year for The Gordon, after winning the Victorian Large Provider of the Year in 2017, celebrating its 130th year of operation, the commencement of the Geelong Tech School development, and The Gordon Rejuvenation Project.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The Gordon has recently introduced a PTE Academic Preparation Course. Students can learn important elements of the PTE Academic test, which includes listening, speaking, writing and reading, as well as getting them closer to achieving their desired PTE Academic test score.

The Gordon Institute of TAFE is regarded highly and is also a NEAS-accredited provider of English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS).

The English language classes offer students the resources for them to pursue further studies in Australia, improve their employment prospects in their home countries, or to use the language in both work and social settings.

On an average, there are 15-22 students in every class, so that all students obtain individual expert teaching attention they require to develop their language rapidly and, on all levels, – ranging from writing to conversational and reading skills.

A new beauty therapy course on offer

Students could become qualified beauty therapists who work in salons, day spas, resort spas, or international spas. They will develop practical skills as well as theoretical knowledge in the fundamentals of beauty therapy, business planning and marketing, and advanced spa therapy treatments.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The Gordon's ELICOS program enables students to learn and practice English make friends, develop workplace communication skills and to prepare for TAFE vocational study.

The program has been designed by experienced English Language Teachers with feedback from industry and vocational trainers. Each week students experience sessions in

 • Course book study. Weekly topics to develop English language skills in listening, Speaking, Reading and Writing.
 • Student-directed learning. Each student discusses their progress with a teacher, then chooses the focus of their learning.
 • Project-based learning. Students work together to negotiate a project topic. They use English skills to research and problem-solve, while building skills in collaboration, creativity, leadership, communication and time management.

With an average ELICOS class size of 12 – 15 students, students have more personalised teaching and learning, and the teachers have more time for each student. Each week students receive one-on-one feedback from their teacher to help them achieve their English language-learning goals. Students can choose from a wide range of study resources, including conversation practice, exam preparation, listening, grammar, vocabulary and writing

Show more +Show less -
What's new

What's new

The Gordon's ELICOS program enables students to learn and practice English make friends, develop workplace communication skills and to prepare for TAFE vocational study.

The program has been designed by experienced English Language Teachers with feedback from industry and vocational trainers. Each week students experience sessions in

 • Course book study. Weekly topics to develop English language skills in listening, Speaking, Reading and Writing.
 • Student-directed learning. Each student discusses their progress with a teacher, then chooses the focus of their learning.
 • Project-based learning. Students work together to negotiate a project topic. They use English skills to research and problem-solve, while building skills in collaboration, creativity, leadership, communication and time management.

With an average ELICOS class size of 12 – 15 students, students have more personalised teaching and learning, and the teachers have more time for each student. Each week students receive one-on-one feedback from their teacher to help them achieve their English language-learning goals. Students can choose from a wide range of study resources, including conversation practice, exam preparation, listening, grammar, vocabulary and writing

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Quality hands-on training that delivers

The Gordon focuses on practical training in a safe and supportive environment, which means less theory and more hands-on experience, ensuring that Gordon graduates are job-ready.

Work placements and practical training

Work placements and industry projects form a large part of the institution’s course content, giving students the practical experience they need to enter the workforce with confidence. All work placements are organised by The Gordon and are a great boost to the students’ CV.

Small classroom sizes

With an average of 15 students in each class, students will get lots of support and more contact time with their teacher. They will work on group projects with their peers so it is a great way to get to know their fellow students and make Australian and international friends.

Industry-trained teaching staff

The teachers at The Gordon are industry-trained professionals who are up-to-date with the latest industry standards and make sure the courses they teach match the needs of industry.

Connected to industry through accreditation

The Gordon is accredited and recognised by peak industry bodies including: NEAS, Australian Community Workers Association, Australian Health Practitioner Regulation Agency and the Design Institute of Australia.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The Gordon focuses on practical training in an environment that is safe as well as supportive, which means that students will have more hands-on experience and less theory, ensuring that graduates are ready for their jobs.

It has small classroom sizes, with an average number of 15-22 students in every class so that they will get plenty of support as well as more contact time with their teachers. Students will work on various group projects with their peers so that it is a great way for them to get to know their fellow students and establish a strong network of both Australian and international friends.

Industry projects and work placements form a significant part of the students' course content, giving them the practical experience they need to join the workforce with confidence.

The NCVER report confirmed that its graduates obtain better outcomes in employment than the national and state average.

Show more +Show less -
Study options

Study options

The Gordon offers various courses in areas including commercial cookery, hospitality, nursing and laboratory technology, to name a few.

Certificate III in Commercial Cookery

The course will equip students to become a qualified cook or chef. Students will be trained in The Gordon's specialist training kitchens with state-of-the-art equipment, completing a total of 360 work placement hours.

Certificate III in Individual Support and Diploma of Nursing

This package allows students to obtain two qualifications in 2.5 years. The Individual Support course prepares students for community and/or residential work, with the elderly or disabled. The Diploma of Nursing equips students with the knowledge and practical skills they need to register as an enrolled nurse.

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

Students at The Gordon will learn construction techniques and methods, site surveying, 2D and 3D software, design techniques, environmentally sustainable design principles, project management and administration, graphic presentation, scheduling and documentation management.

Certificate IV in Accounting

With this course, students will learn operational reporting, BAS statements, preparing budgets, classifying and recording, as well as reporting.

Diploma of Engineering – Technical

This course is developed for students who want to work as engineering technicians, carrying out tasks including quality control/assurance monitoring, and engineering design.

Pathway to university

Students can apply for Credit for Prior Learning (CPL) as well, along with other universities and obtain similar pathways from diplomas or advanced diplomas. Graduates of The Gordon can continue their bachelor's course in a number of fields at Deakin University, Monash University, RMIT University, Victoria University, Swinburne University of Technology, Federation University, and many others.

Students can graduate two qualifications while saving money, as TAFE courses are affordable.

Show more +Show less -
Study options

Study options

The Gordon offers various courses in areas including commercial cookery, hospitality, nursing and laboratory technology, to name a few.

Certificate III in Commercial Cookery

The course will equip students to become a qualified cook or chef. Students will be trained in The Gordon's specialist training kitchens with state-of-the-art equipment, completing a total of 360 work placement hours.

Certificate III in Individual Support and Diploma of Nursing

This package allows students to obtain two qualifications in 2.5 years. The Individual Support course prepares students for community and/or residential work, with the elderly or disabled. The Diploma of Nursing equips students with the knowledge and practical skills they need to register as an enrolled nurse.

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

Students at The Gordon will learn construction techniques and methods, site surveying, 2D and 3D software, design techniques, environmentally sustainable design principles, project management and administration, graphic presentation, scheduling and documentation management.

Certificate IV in Accounting

With this course, students will learn operational reporting, BAS statements, preparing budgets, classifying and recording, as well as reporting.

Diploma of Engineering – Technical

This course is developed for students who want to work as engineering technicians, carrying out tasks including quality control/assurance monitoring, and engineering design.

Pathway to university

Students can apply for Credit for Prior Learning (CPL) as well, along with other universities and obtain similar pathways from diplomas or advanced diplomas. Graduates of The Gordon can continue their bachelor's course in a number of fields at Deakin University, Monash University, RMIT University, Victoria University, Swinburne University of Technology, Federation University, and many others.

Students can graduate two qualifications while saving money, as TAFE courses are affordable.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

The Advanced Diploma of Building Design (Architectural) prepares you for a career as a draftsperson and teaches you how to design for both residential and commercial buildings. Students will learn construction methods and techniques, design techniques, site surveying, environmentally sustainable design principles, 2D and 3D software, graphic presentation, project management and administration, scheduling and documentation management.

Certificate IV in Accounting

Get the practical skills and knowledge to enter directly into the financial services field, register with the Tax Practitioners Board or create a pathway to university. Students will learn BAS statements, operational reporting, preparing budgets, classifying and recording and reporting.

Certificate III in Commercial Cookery

During the course students will learn how to prepare and cook appetisers and salads, poultry and game, seafood, meat, hot and cold desserts, pastries, cakes, and yeast goods. Students get the opportunity to get work experience in a real commercial kitchen at the Davidson Restaurant, The Gordon’s on-campus restaurant that is open to the general public.

Diploma of Engineering – Technical

This course is designed for those wanting to work as an engineering technician, carrying out tasks such as engineering design, project management and quality control/assurance monitoring. You will learn how to use state-of-the-art CNC mills and lathes in impressive, large-scale engineering facilities.

Diploma of Nursing

This course includes 400 hours (11 weeks) of guaranteed placement throughout the two year course, which The Gordon will organise for you. As a diploma student you will put your skills into practice in our modern nursing labs and gain real work experience with a range of professional industry providers.

Certificate III in Individual Support

This course prepares you to work in community and aged care settings by combining 120 hours of practical work placement experience with class theory to boost your skills and make you work ready. You will learn to follow an individualised plan to provide personalised support due to ageing or disability.

Diploma of Hospitality Management

After completing the Certificate III in Commercial Cookery & Certificate IV in Commercial Cookery, or the Certificate III in Patisserie & Certificate IV in Patisserie students can choose the pathway to the Diploma of Hospitality Management, where they will learn how to become a highly skilled operational manager with a broad range of hospitality skills.

Read more about the courses on offer to international students…

Show more +Show less -
Study options

Study options

The Gordon offers various courses in areas including building design and construction,

beauty therapy, engineering and metal trades, health services, laboratory technology, and nursing, among others.

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

Students at The Gordon will learn construction techniques and methods, site surveying, 2D and 3D software, design techniques, environmentally sustainable design principles, project management and administration, graphic presentation, scheduling and documentation management.

Certificate IV in Accounting

With this course, students will learn operational reporting, BAS statements, preparing budgets, classifying and recording, as well as reporting.

Diploma of Engineering – Technical

This course is developed for students who want to work as engineering technicians, carrying out tasks including quality control/assurance monitoring, and engineering design.

Pathway to university

Several of The Gordon's diplomas as well as advanced diplomas provide pathways to Deakin University in Melbourne and Geelong. Students can apply for Credit for Prior Learning (CPL) as well, along with other universities and obtain similar pathways from diplomas or advanced diplomas.

Students at The Gordon go on to finish their degrees in a number of fields at Monash University, RMIT University, Victoria University, Swinburne University of Technology, Federation University, and many others.

They can not only graduate with not one qualification, but two, and save money as TAFE courses are affordable.

Show more +Show less -
On-campus accommodation

On-campus accommodation

The Gordon Student Residence offers an affordable, comfortable, as well as a fun place for international students to live. The current weekly rate is AUD 140 which includes all the utilities and WiFi.

Situated at the East Geelong Campus, a ten-minute drive from the city campus, the Gordon Residence is a community that is small and recognised for its friendly, as well as welcoming environment. It is comprised of three separate wings, with 50 furnished bedrooms. All rooms are spacious and include a queen-sized bed with shared kitchen and bathroom facilities.

International students have the opportunity to develop independent living skills in a safe and supportive environment. Students are supported by an on-site residence manager, with the addition of 24-hour security.

Additionally, every one of the wings is comprised of a resident assistant who will handle all minor issues, which will then be relayed to the manager. Living on-campus offers students easy access to all campus facilities and provides a great way for them to make new friends.

Show more +Show less -
On-campus accommodation

On-campus accommodation

The Gordon Student Residence offers an affordable, comfortable, as well as a fun place for international students to live. The current weekly rate is AUD 140 which includes all the utilities and WiFi.

Situated at the East Geelong Campus, a ten-minute drive from the city campus, the Gordon Residence is a community that is small and recognised for its friendly, as well as welcoming environment. It is comprised of three separate wings, with 50 furnished bedrooms. All rooms are spacious and include a queen-sized bed with shared kitchen and bathroom facilities.

International students have the opportunity to develop independent living skills in a safe and supportive environment. Students are supported by an on-site residence manager, with the addition of 24-hour security.

Additionally, every one of the wings is comprised of a resident assistant who will handle all minor issues, which will then be relayed to the manager. Living on-campus offers students easy access to all campus facilities and provides a great way for them to make new friends.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

All applicants must meet the English language requirements for entry into their preferred course.

For most certificate, diploma and advanced diploma courses at The Gordon, students are required to show:

 • An IELTS Academic overall score of 5.5 with no band score below 5.0 (or its equivalent) or
 • Completion of Australian Year 12 certificate or
 • A qualification undertaken in Australia at Certificate IV or higher and completed within the past 5 years or
 • University studies in Australia of at least 2 years duration and completed within the past 5 years.

There are some courses that may require a higher IELTS score for entry.

Applicants from specified countries may be exempt from English language requirements for admissions purposes. These students will still need to provide evidence of meeting minimum English requirements for visa purposes. Students from these specified countries undertaking courses that require a higher IELTS score (6.0 and above) will not be exempt from the English language requirement and must provide evidence of meeting the IELTS (or equivalent) requirement at the time of admission.

Read more about the entry requirements here…

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

All of the applicants to The Gordon must meet the necessary English language requirements for them to gain entry into courses of their choice.

For most of the diploma, advanced diploma, and certificate courses at The Gordon, students must show:

 • An overall score of 5.5 in IELTS Academic with no band score less than 5.0 (or its equivalent) or
 • completion of the Australian Year 12 certificate or
 • a qualification which is undertaken in Australia at the Certificate IV or higher level and finished within the past five years or
 • that they have pursued university studies in Australia for at least one year, which they have finished within the past two years.

There are several other English language tests or qualifications which are accepted for students to enter the courses of their choice.

Some of the courses at The Gordon may require higher IELTS scores for gaining entry and students can check their individual courses' requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

All of the applicants to The Gordon must meet the necessary English language requirements for them to gain entry into courses of their choice.

For most of the diploma, advanced diploma, and certificate courses at The Gordon, students must show:

 • An overall score of 5.5 in IELTS Academic with no band score less than 5.0 (or its equivalent) or
 • Completion of the Australian Year 12 certificate or
 • A qualification which is undertaken in Australia at the Certificate IV or higher level and finished within the past five years or
 • That they have pursued university studies in Australia for at least one year, which they have finished within the past two years.

There are several other English language tests or qualifications which are accepted for students to enter the courses of their choice. Some of the courses at The Gordon may require higher IELTS scores for gaining entry and students can check their individual courses' requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

All of the applicants to The Gordon must meet the necessary English language requirements for them to gain entry into courses of their choice.

For most of the diploma, advanced diploma, and certificate courses at The Gordon, students must show:

 • An overall score of 5.5 in IELTS Academic with no band score less than 5.0 (or its equivalent) or
 • Completion of the Australian Year 12 certificate or
 • A qualification which is undertaken in Australia at the Certificate IV or higher level and finished within the past five years or
 • That they have pursued university studies in Australia for at least one year, which they have finished within the past two years.

There are several other English language tests or qualifications which are accepted for students to enter the courses of their choice. Some of the courses at The Gordon may require higher IELTS scores for gaining entry and students can check their individual courses' requirements.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Gordon has two main campuses in Geelong City and East Geelong, as well one campus in Werribee.

Geelong is a student-friendly, coastal city only one hour from Melbourne and 35 minutes from the Great Ocean Road. Close to the city, country and coast, Geelong offers an affordable cost of living and a wonderful sense of community.

Geelong is the second largest city in Victoria there is no shortage of fun-filled activities for students to do on weekends, from learning to surf, to seeing Australian wildlife and heading to music, food and cultural festivals.

Werribee is a suburb on the western edge of Melbourne that is easily accessible by public transport, it only takes 30 minutes by train to travel to the Melbourne city centre.

One of the great benefits of training at The Gordon is its purpose-built facilities, many of which are designed to replicate industry environments so when the students are learning hands-on, they also experience what it will be like to do the work in the real world.

These facilities are constantly being upgraded to reflect industry standards. In fact, more than AUD 18 million has been spent in the last five years on redevelopments, infrastructure and equipment upgrades across a number of areas.

The Gordon also has two training venues at its Geelong City Campus that are open to the public, providing more real-life experience for the students and a great service for the community.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

There are three main campuses for international students - two in Geelong and one in Werribee.

The Gordon offers many advantages in training, and one among them is its purpose-built facilities, most of which are developed to replicate industry environments ensuring that the students will also experience what it will be like to work in the real world when they learn hands-on.

These facilities at The Gordon are being upgraded regularly to reflect industry standards. A sum of greater than AUD 18 million has been utilised in the past five years on infrastructure, redevelopments, as well as equipment upgrades over a number of areas.

The institution also has two venues for training at its Geelong City Campus which are accessible to the public, offering more experiences of real life for the students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Gordon offers many advantages in training, and one among them is its purpose-built facilities, most of which are developed to replicate industry environments ensuring that the students will also experience what it will be like to work in the real world when they learn hands-on.

A new Gordon Culinary School development will provide our students with a centre of excellence for cookery and hospitality training. The facilities will host the school and its training spaces, including the much-loved and culturally significant Davidson Restaurant, Jamie's Ministry of Food, a social enterprise cafe, and a new bakery training facility.

The institution also has two venues for training at its Geelong City Campus which are accessible to the public, offering more experiences of real life for the students.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The Gordon offers many advantages in training, and one among them is its purpose-built facilities, most of which are developed to replicate industry environments ensuring that the students will also experience what it will be like to work in the real world when they learn hands-on.

A new Gordon Culinary School development will provide our students with a centre of excellence for cookery and hospitality training. The facilities will host the school and its training spaces, including the much-loved and culturally significant Davidson Restaurant, Jamie's Ministry of Food, a social enterprise cafe, and a new bakery training facility.

The institution also has two venues for training at its Geelong City Campus which are accessible to the public, offering more experiences of real life for the students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The Gordon offers the following scholarships for international students:

Endeavour Scholarships

Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarships offer financial support for high

achieving international students studying a Diploma and/or Advanced Diploma in Australia. Recipients will receive a travel and establishment allowance, tuition fee stipend, monthly stipend, and

insurance coverage. To apply, students must be from a participating country and/or region.

Australian Awards

The Gordon is a proud partner of the Australian Awards, an international scholarships programme funded by the Australian Government and administered by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). These generous scholarships can cover full tuition fees, a stipend, a pre-departure programme, English language courses, OSHC and other expenses including supplementary academic support and travel.

Payment Plans

After completing the first semester at The Gordon current international students can apply to pay their tuition fees via a payment plan, meaning that they can opt to pay their tuition fees fortnightly or monthly, rather than paying fees up front.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

CareerHub is an all-inclusive online platform for Gordon students to find casual, part-time, internship and volunteering opportunities.

Careers counsellors

The careers team at The Gordon offers students free as well as confidential career counselling appointments for both current and prospective students.

The institution's career counsellors can also offer course application support. Its current students will be able to gain assistance with job applications, interview skills, resumes, and employment information.

CareerHub

The Gordon's Skills and Job Centre provides CareerHub services to its students where they can:

 • find part-time, full-time, as well as casual jobs, apprenticeship, volunteering, placement and traineeship opportunities
 • access job application review, free professional career consultations, career transition workshops as well as industry events
 • learn more about what is trending and what is not, in the labour market, as well as information on the greatest and most recent in the employment and recruitment trends.

Show more +Show less -
Employment Assistance

Employment Assistance

Careers counsellors

The careers team at The Gordon offers students free as well as confidential career counselling appointments for both current and prospective students.

The institution's career counsellors can also offer course application support. Its current students will be able to gain assistance with job applications, interview skills, resumes, and employment information.

The Skills and Job Centre

The Gordon's Skills and Job Centre provides CareerHub services to its students where they can:

 • Find part-time, full-time, as well as casual jobs, volunteering and placement opportunities
 • Access job application review, free professional career consultations, career transition workshops as well as industry events.
 • Learn more about what is trending and what is not, in the labour market, as well as information on the greatest and most recent in the employment and recruitment trends.

Show more +Show less -
Employment Assistance

Employment Assistance

Careers counsellors

The careers team at The Gordon offers students free as well as confidential career counselling appointments for both current and prospective students.

The institution's career counsellors can also offer course application support. Its current students will be able to gain assistance with job applications, interview skills, resumes, and employment information.

The Skills and Job Centre

The Gordon's Skills and Job Centre provides CareerHub services to its students where they can:

 • Find part-time, full-time, as well as casual jobs, volunteering and placement opportunities
 • Access job application review, free professional career consultations, career transition workshops as well as industry events.
 • Learn more about what is trending and what is not, in the labour market, as well as information on the greatest and most recent in the employment and recruitment trends.

Show more +Show less -

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
Join us at The Gordon
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2469

 • $1038
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $395
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក
ពិព័រណ៍ពីទិសដៅអាជីព & ការសិក្សានៅបរទេសជាសកល

ជួបជាមួយអ្នកតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំជាច្រើនពីទូទាំងពិភពលោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសទៅសិក្សានៅបរទេស។

AU CA GB IE NZ US Phnom Penh, Cambodia 21st Oct 2021 09:00 AM - 05:30 PM
បទបង្ហាញពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

កំពុងស្វែងរកការអប់រំដែលមានគុណភាពល្អ ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពអាជីពការងាររបស់លោកអ្នកអោយកាន់តែប្រសើរនាពេលអនាគតមែនទេ?

AU Phnom Penh, Cambodia 6th Nov 2021 10:00 AM - 11:00 AM
កម្មវិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការសិក្សា & អាជីព

ជួបជាមួយនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា បញ្ញវ័ន្តដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីក្រៅប្រទេស & អ្នកតំណាងមកពីសាលា Deakin College/Deakin University ដើម្បីស្វែងយល់អំពីឱកាសសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

AU Phnom Penh, Cambodia 13th Nov 2021 10:00 AM - 11:00 AM
បទបង្ហាញពីសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie University តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

តើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីការសិក្សាផ្នែកធុរៈកិច្ចកំពូលនៅប្រទេសអូស្តា្រលីដែរឫទេ?​

AU Phnom Penh, Cambodia 27th Nov 2021 10:00 AM - 11:00 AM

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី