text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Greystone College

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
អំពី Greystone College

Greystone College is a private vocational school established in 2002, and is proud to deliver premier quality career and vocational training in a stimulating, cross-cultural environment. It offers vocational training programs in Business, Tourism and Hospitality, Interpreting and Translation, and TESOL, and have location in Vancouver, Toronto, and New Delhi. Students who train at Greystone College enjoy a supportive, challenging and dynamic learning experience, and leave with career skills that enable them to complete and succeed in the changing global market.

As a College focused on delivering programs with hands-on practicum and co-op experiences, it recognizes the importance of hiring instructors with real-world industry experience who understand local realities and current trends. The instructors have spent time working in the field and can provide students with both theoretical and experiential knowledge. They are deeply passionate about their subjects, as well as their students? success.

Greystone College is affiliated with top-ranked and globally-recognized associations, as well as provincial and/or federal accrediting bodies. Together these organizations ensure that the programs meet established and recognized industry training standards, and that the college offers a high quality of education and student support. It is a part of the ILSC Education Group, which has been offering students quality language learning and vocational training programs since 1991.

The College works hard to educate students on environmental stewardship during Earth Month, and year round. It also facilitates waste reduction through smart campus design choices that encourage effective recycling and composting among the student body. A new initiative to move from printed textbooks to tablets is set to further reduce waste and help students go paperless.

Greystone College campuses are strategically well located in Vancouver, Toronto, and New Delhi. Host city of the 2010 winter Olympics, Vancouver is consistently ranked as one of the best cities in the world to live in. It's also the largest city in Western Canada, and Canada's largest port, making it an important hub for both trade and tourism.

Home to the second largest French-speaking city in the world, Montr?al has earned an international reputation for its arts and design. Experience all that Montr?al has to offer through a variety of cuisines, music festivals, boutique shopping, and European architecture? discover the ?joie de vivre? of this magical city first-hand.

New Delhi is India?s vibrant and bustling capital, a young metropolis, built upon the remnants of ancient cities. New Delhi is a fascinating mix of historical monuments and modern high-tech industry, colourful nightlife and fabulous shopping and dining options, truly a feast for the senses.

Toronto is Canada?s centre of business, and many of Canada?s major companies and Canadian branches of international companies are headquartered here. Toronto is also Canada?s centre of banking and finance.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Greystone College
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ British Columbia Career Colleges Association, Canadian Institute of Management, TESL Canada
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
49.28392, -123.115482 560 Granville Street, 3rd Floor,Vancouver,British Columbia,V6C 1W6 Canada
Vancouver Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Vancouver
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 560 Granville Street, 3rd Floor, Vancouver, British Columbia, V6C 1W6 Canada
Vancouver British Columbia 560 Granville Street, 3rd Floor
43.6548358, -79.3851823 112 Elizabeth Street,Toronto,Ontario,M5G 1P5 Canada
Toronto Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Toronto
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 112 Elizabeth Street, Toronto, Ontario, M5G 1P5 Canada
Toronto Ontario 112 Elizabeth Street
28.5342092, 77.2068756 B–17 Shivalik, GF, Gitanjali Road, Malviya Nagar,New Delhi,Delhi,110017 India
New Delhi Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: New Delhi
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: Overseas campus
អាស័យដ្ឋាន: B–17 Shivalik, GF, Gitanjali Road, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi, 110017 India
New Delhi Delhi B–17 Shivalik, GF, Gitanjali Road, Malviya Nagar

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Greystone College is a private vocational school established in 2002, and is proud to deliver premier quality career and vocational training in a stimulating, cross-cultural environment. It offers vocational training programs in Business, Tourism and Hospitality, Interpreting and Translation, and TESOL, and have location in Vancouver, Toronto, and New Delhi. Students who train at Greystone College enjoy a supportive, challenging and dynamic learning experience, and leave with career skills that enable them to complete and succeed in the changing global market.

As a College focused on delivering programs with hands-on practicum and co-op experiences, it recognizes the importance of hiring instructors with real-world industry experience who understand local realities and current trends. The instructors have spent time working in the field and can provide students with both theoretical and experiential knowledge. They are deeply passionate about their subjects, as well as their students? success.

Greystone College is affiliated with top-ranked and globally-recognized associations, as well as provincial and/or federal accrediting bodies. Together these organizations ensure that the programs meet established and recognized industry training standards, and that the college offers a high quality of education and student support. It is a part of the ILSC Education Group, which has been offering students quality language learning and vocational training programs since 1991.

The College works hard to educate students on environmental stewardship during Earth Month, and year round. It also facilitates waste reduction through smart campus design choices that encourage effective recycling and composting among the student body. A new initiative to move from printed textbooks to tablets is set to further reduce waste and help students go paperless.

Greystone College campuses are strategically well located in Vancouver, Toronto, and New Delhi. Host city of the 2010 winter Olympics, Vancouver is consistently ranked as one of the best cities in the world to live in. It's also the largest city in Western Canada, and Canada's largest port, making it an important hub for both trade and tourism.

Home to the second largest French-speaking city in the world, Montr?al has earned an international reputation for its arts and design. Experience all that Montr?al has to offer through a variety of cuisines, music festivals, boutique shopping, and European architecture? discover the ?joie de vivre? of this magical city first-hand.

New Delhi is India?s vibrant and bustling capital, a young metropolis, built upon the remnants of ancient cities. New Delhi is a fascinating mix of historical monuments and modern high-tech industry, colourful nightlife and fabulous shopping and dining options, truly a feast for the senses.

Toronto is Canada?s centre of business, and many of Canada?s major companies and Canadian branches of international companies are headquartered here. Toronto is also Canada?s centre of banking and finance.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_241786_320px.jpg Greystone College https://www.idp.com/cambodia/universities/greystone-college/iid-ca-01029/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី