ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Griffith University is a public research university spread across five campuses in South East Queensland, Australia, in Brisbane, Gold Coast and Logan. Ranked in the top 2% of universities worldwide, it offers 200 degree programs, many of which have been recognised for their excellence - Hospitality and Tourism Management has been ranked in the Top 2 worldwide, while subjects including Nursing and Law are ranked in the Top 50 (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018).

Degrees at Griffith University have an international focus, and are held in good stead almost everywhere in the world, but students wishing to expand their horizons don't have to wait until graduation to travel the world. The University offers them the chance to participate in overseas programs, both short and long term, which range from internships and placements to volunteering.

Students have the opportunity to choose elective subjects to help shape their program, allowing for them to expand their career options with a variety of skillsets by the time they graduate.

There are over 120 clubs and societies at Griffith University, covering everything from sports to specialist interests. Students are encouraged to get involved and meet new people while learning something new, develop an existing skill or pursue a passion.

Across the five campuses students have access to many state-of-the-art facilities, including Apple Mac computers, well-stocked libraries, book shops, food and drink outlets and convenience stores. There is even an Eco Centre at the Nathan campus, and an Aquatics and Fitness Centre at the Gold Coast campus, boasting an Olympic-sized swimming pool, two well-stocked gyms and a new training area.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Griffith University is a public research institution that ranks in the top two per cent of universities worldwide. Offering a wide range of programmes at both undergraduate and postgraduate level, the institution is a highly ranked young university, placing 37th in the 2020 QS World University Rankings: Top 50 Under 50.

The university is renowned for the quality of its teaching and research. Students have the opportunity to pursue a variety of disciplines from engineering to IT and aviation. Over 200 degrees can be undertaken with the added benefit of the close industry ties that the university boasts.

With a global profile for its programmes a number of the university subjects are placed in the top 300 by the ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2019. In addition, the institution has been acknowledged for the strength of its research, with the 2018 Excellence in Research for Australia highlighting that the university performed at world standard or above for 50 disciplines.

Students at Griffith enjoy a holistic experience with access to a wide variety of facilities, services and activities. Students can make use of learning spaces, join sports clubs, access laboratories and enjoy a great outdoor lifestyle at Griffith. Campuses are based in three of Australia’s major cities namely Logan, Brisbane and Gold Coast. All offer students the opportunity to enjoy both natural beauty and city attractions. With over 40 years of educational expertise Griffith University has a track record of producing graduates of distinction, borne out by the university’s 200,000 strong alumni in over 130 countries.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Griffith University is a public research institution that ranks in the top two per cent of universities worldwide. Offering a wide range of programmes at both undergraduate and postgraduate level, the institution is a highly ranked young university, placing 33rd in the 2021 QS World University Rankings: Top 50 Under 50.

The university is renowned for the quality of its teaching and research. Students have the opportunity to pursue a variety of disciplines from engineering to IT and aviation. Over 200 degrees can be undertaken with the added benefit of the close industry ties that the university boasts.

With a global profile for its programmes, eight of the university subjects are placed in the top 100 by the ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020. In addition, the institution has been acknowledged for the strength of its research and is home to world-class research centres and facilities.

Students at Griffith enjoy a holistic experience with access to a wide variety of facilities, services and activities, no matter if they are studying online or on campus. Students studying on campus can make use of learning spaces, join sports clubs, access laboratories and enjoy a great outdoor lifestyle at Griffith. Campuses are based in three of Australia's major cities namely Logan, Brisbane and Gold Coast. All offer students the opportunity to enjoy both natural beauty and city attractions. With over 40 years of educational expertise, Griffith University has a track record of producing graduates of distinction, borne out by the university's 200,000 strong alumni in over 130 countries.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Griffith University is a public research institution that ranks in the top two per cent of universities worldwide. Offering a wide range of programmes at both undergraduate and postgraduate level, the institution is a highly ranked young university, placing 33rd in the 2021 QS World University Rankings: Top 50 Under 50.

The university is renowned for the quality of its teaching and research. Students have the opportunity to pursue a variety of disciplines from engineering to IT and aviation. Over 200 degrees can be undertaken with the added benefit of the close industry ties that the university boasts.

With a global profile for its programmes, eight of the university subjects are placed in the top 100 by the ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020. In addition, the institution has been acknowledged for the strength of its research, with the 2018 Excellence in Research for Australia highlighting that the university performed at world standard or above for 50 disciplines.

Students at Griffith enjoy a holistic experience with access to a wide variety of facilities, services and activities. Students can make use of learning spaces, join sports clubs, access laboratories and enjoy a great outdoor lifestyle at Griffith. Campuses are based in three of Australia's major cities namely Logan, Brisbane and Gold Coast. All offer students the opportunity to enjoy both natural beauty and city attractions. With over 40 years of educational expertise Griffith University has a track record of producing graduates of distinction, borne out by the university's 200,000 strong alumni in over 130 countries.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Griffith University is a leading Australian university with a commitment to quality educational outcomes for international students, achieved through expert support, guidance and excellent teaching.

The university is located in Queensland, the Sunshine State, and hosts six different campuses across the region. Griffith offers over 200 degree programmes, more than 120 clubs and societies and a student population of 50,000 students.

Griffith University is a prominent research university, having placed in the top 2 percent of institutions globally according to the Times Higher Education University Rankings 2022, and 201st worldwide according to QS World University Rankings 2023.

Students at Griffith are able to thrive in an international, diverse and dynamic research community. Courses and research opportunities are taught by leading Australian academics, with instructors who have received more fellowships, academic citations and Australian Government awards than any other university over the last five years.

Graduating from Griffith is a significant step towards career success around the world, with a global network of over 200,000 alumni providing ongoing support and graduate opportunities. As one of the world's top 50 universities under 50 years old (QS World University Rankings Top 50 under 50, 2021), Griffith gives its international students the chance to achieve their potential and reflect their university as they rise to ever-greater success.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Architecture, Construction and Planning

Griffith’s practice-led design studios and strong focus on sustainability form the degrees, giving them a richer learning experience.

Business and Government

Students may find opportunities in all levels of government departments or agencies, private enterprise and consultancy, among others.

Criminology and Law

Law at Griffith is ranked number 29 globally according to ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2019. Students will benefit from industry-informed learning and gain valuable experience working on real cases and clients during studies.

Education

These degrees prepare students for work by linking theory with practice, and give them the opportunity to develop their teaching skills in interesting and diverse locations.

Engineering, IT and Aviation

Griffith’s engineering degrees span civil, electrical, environmental, mechanical and software engineering, with IT degrees across computer science, information systems and multimedia design. It also has Australia's most highly recognised Aviation programme.

Humanities, Languages and Social Science

Students will develop a deeper understanding of societies, cultures and people, and how to communicate effectively with them.

Medicine, Dentistry and Health

Griffith’s students and researchers learn within world-class facilities, preparing to work in disciplines across a range of health professions.

Music and Performing Arts

Students will learn in state-of-the-art spaces from award-winning teachers dedicated to producing polished music professionals of the highest calibre.

Science and Environment

Students will learn from award-winning teachers in modern labs and will also benefit from the ties with industry and gain valuable hands-on experience in the field.

Visual and Creative Arts

Students can choose from design, fine art, photography, and digital media. Queensland College of Art also boasts Australia's largest film school, Griffith Film School, where they can study film and screen media production, animation and games design.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Griffith University has recently been recognised in several international assessment surveys, receiving particular commendation for its commitment to sustainable development, and continuing its steady ascent through the world university rankings.

The 2021 Times Higher Education Impact Rankings placed Griffith University 38th out of 1115 institutions worldwide for sustainable development, and it became the only institution in the Gold Coast to rank in the top 40. The Times Higher Education Impact Rankings are a metric of a university's performance relative to a set of sustainable development goals, issued by the United Nations in 2015. The rankings were developed with the intention to address global inequality and poverty, as well as mitigating our impact on the planet and striving towards widespread peace and prosperity.

Griffith University has been ranked 290th globally, in the 2021 QS World University Rankings, climbing 13 places since last year, and 51 places since 2014. Vice Chancellor and President Professor Carolyn Evans says of this year's result, ''To be ranked within the top 300 of more than 1300 universities analysed by QS provides an incredible boost at a time when the sector has been hit hard by the impacts of a global pandemic.''

The university's growing international reputation is supported by the quality and impact of its research groups, which conduct globally relevant research spanning many subject areas, and engaging with some of the most significant challenges we face as a society.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Griffith University has been ranked first in Australia for its performance against the United Nations' Sustainable Development Goal (SDG) 16 – Peace, Justice and Strong Institutions – in the Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022. The University was also ranked number one in Queensland for its progress against SDG 11 – Sustainable Cities and Communities.

Griffith University is a signatory to the UN Global Compact and has signed up to the Sustainable Development Solutions Network – Universities Commitment to the Sustainable Development Goals. In 2021, Griffith University was placed in the global top 50 in the Times Higher Education Impact Rankings, a first-time occurrence. The rankings are a measure of universities' achievements against the UN's 17 Sustainable Development Goals (SDGs), with Griffith's ranking a credible 38 out of 1,115 global institutions, in its first time on the list.

AAUT Awards for Teaching Excellence

Griffith University educators have again been recognised in the Australian Awards for University Teaching (AAUT), receiving two Awards for Teaching Excellence, an Award for Programs that Enhance Learning and three Citations for Outstanding Contributions to Student Learning in the 2021 round.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Architecture, Construction and Planning

Griffith’s practice-led design studios and strong focus on sustainability form the degrees, giving them a richer learning experience.

Business and Government

Students may find opportunities in all levels of government departments or agencies, private enterprise and consultancy, among others.

Criminology and Law

The Griffith Law School is ranked in the top 100 globally. Students will benefit from industry-informed learning and gain valuable experience working on real cases and clients during studies.

Education

These degrees prepare students for work by linking theory with practice, and give them the opportunity to develop their teaching skills in interesting and diverse locations.

Engineering, IT and Aviation

Griffith’s engineering degrees span civil, electrical, environmental, mechanical and software engineering, with IT degrees across computer science, information systems and multimedia design. It also has Australia's most highly recognised Aviation programme.

Humanities, Languages and Social Science

Students will develop a deeper understanding of societies, cultures and people, and how to communicate effectively with them.

Medicine, Dentistry and Health

Griffith’s students and researchers learn within world-class facilities, preparing to work in disciplines across a range of health professions.

Music and Performing Arts

Students will learn in state-of-the-art spaces from award-winning teachers dedicated to producing polished music professionals of the highest calibre.

Science and Environment

Students will learn from award-winning teachers in modern labs and will also benefit from the ties with industry and gain valuable hands-on experience in the field.

Visual and Creative Arts

Students can choose from design, fine art, photography, and digital media. Queensland College of Art also boasts Australia's largest film school, Griffith Film School, where they can study film and screen media production, animation and games design.

Read more

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The standard English language entry requirements for students who wish to pursue their bachelor’s, master’s and research degrees at Griffith University include:

 • Internet-based (iBT) TOEFL: a score of 79, with no sub-score being less than 19
 • Pearson Test of English (Academic): an overall score of 58, with no score being less than 50
 • IELTS: a minimum score of 6.5, which includes no sub-score being less than 6.0.

The academic entry requirements for bachelor’s degrees include the completion of secondary school which is comparable to the Australian Year 12 or an equivalent academic achievement. Some of the programs have specific prerequisites, higher entry requirements, or require students to submit portfolios, medical checks, or professional work experience.

Students who wish to pursue master’s degrees must have a bachelor’s degree or higher, or its equivalent from recognised universities. Students must meet the minimum Grade Point Average (GPA) as an entry requirement to pursue their education at Griffith. The university also recognises the knowledge which students would have gained through work experience, and prior study, for certain degrees.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Architecture, Construction and Planning

Griffith's practice-led design studios and strong focus on sustainability form the degrees, giving them a richer learning experience.

Business and Government

Students may find opportunities in all levels of government departments or agencies, private enterprise and consultancy, among others. Hospitality and Tourism Management at Griffith was ranked number 3 globally according to ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020.

Criminology and Law

Law at Griffith is ranked number 1 in Australia according to ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020. Students will benefit from industry-informed learning and gain valuable experience working on real cases and clients during studies.

Education

These degrees prepare students for work by linking theory with practice, and give them the opportunity to develop their teaching skills in interesting and diverse locations.

Engineering, IT and Aviation

Griffith's engineering degrees span civil, electrical, environmental, mechanical and software engineering, with IT degrees across computer science, information systems and multimedia design. It also has Australia's most highly recognised aviation programme.

Humanities, Languages and Social Science

Students will develop a deeper understanding of societies, cultures and people, and how to communicate effectively with them.

Medicine, Dentistry and Health

Griffith's students and researchers learn within world-class facilities, preparing to work in disciplines across a range of health professions. Nursing and Midwifery at Griffith is ranked number 2 globally according to ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects 2020.

Music and Performing Arts

Students will learn in state-of-the-art spaces from award-winning teachers dedicated to producing polished music professionals of the highest calibre.

Science and Environment

Students will learn from award-winning teachers in modern labs and will also benefit from the ties with industry and gain valuable hands-on experience in the field.

Visual and Creative Arts

Students can choose from design, fine art, photography, and digital media. Queensland College of Art also boasts of Australia's largest film school, Griffith Film School, where they can study film and screen media production, animation and games design.

English language courses

The Griffith English Language Institute (GELI) has been delivering award-winning English language courses to over 1000 students a year, from more than 40 different countries. GELI offers a Direct Entry Program which provides an English pathway to Griffith degrees.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The standard English language entry requirements for students who wish to pursue their bachelor's, master's and research degrees at Griffith University include:

 • Internet-based (iBT) TOEFL: a score of 79, with no sub-score being less than 19
 • Pearson Test of English (Academic): an overall score of 58, with no score being less than 50
 • IELTS: a minimum score of 6.5, which includes no sub-score being less than 6.0.

The academic entry requirements for bachelor's degrees include the completion of secondary school which is comparable to the Australian Year 12 or an equivalent academic achievement. Some of the programs have specific prerequisites, higher entry requirements, or require students to submit portfolios, medical checks, or professional work experience.

Students who wish to pursue master's degrees must have a bachelor's degree or higher, or its equivalent from recognised universities. Students must meet the minimum Grade Point Average (GPA) as an entry requirement to pursue their education at Griffith. The university also recognises the knowledge which students would have gained through work experience, and prior study, for certain degrees.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Griffith University offers a wide variety of student support services for international students. From friendly International Student Advisors to English language support, the university's staff and services are committed to helping students succeed.

 • Griffith Mates – a diverse peer-support network with members who speak over 30 languages, they welcome thousands of international students each year, helping them to adjust to university life in Australia. The Mates host activities and events to help students connect, have fun and make friends!
 • International Student Advisors – International Student Advisors provide information to support Griffith students to manage their life and studies in Australia. The university's team of dedicated and highly experienced staff can answer any questions and help guide students towards academic success.
 • English language support – Griffith provides a free English language learning service for students to develop their academic English and improve overall academic performance. From dedicated courses to free one-on-one tutoring sessions, the university, through the Griffith English Language Institute (GELI) and its award-winning courses, offers a range of solutions that can help students achieve their goals.
 • Careers & Employment Service – The university's Careers and Employment service supports students in planning their career, becoming job ready and finding work while they study and after they graduate.
 • Health and Wellbeing – Students can see a doctor at Griffith's health and medical services located on the Gold Coast and Nathan campuses, as well as medical centres and hospitals near each campus. Free, confidential student counselling is also available on all five campuses for students to talk about personal issues.
 • Financial Assistance – If students are having trouble with budgeting, the Welfare and Student Liaison Office offers budgeting advice, a textbook exchange service and other support services.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The Griffith Careers and Employment Service provides a range of solutions for students, graduates, businesses and staff.

Through its on-campus recruitment service, Unitemps, it helps connects employers with students and assists Griffith students to find part-time work while they study.

The Careers and Employment Service can help students with the following:

 • Understand their career options
 • Market themselves to employers
 • Transition to graduate employment
 • Find suitable employment while they are studying.

It will also have a range of information and events to help students on their journey.

Voluntary placements

The University knows the value of organised work experience and can help students promote their volunteer-based vacancies to Griffith’s student population.

Work-Integrated Learning (WIL)

Griffith offers a wide range of work-integrated learning programs from information technology, engineering and dentistry to journalism, public relations and creative arts. WIL placements are mutually beneficial for employers to tackle projects and for students to gain experience in their chosen industries while receiving credit toward their degree.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The facilities offered at Griffith University include:

Lecture theatres

The university’s modern lecture theatres are the most contemporary learning spaces which vary in size, starting from 50 all the way up to 700 seats.

Sports

Its sporting facilities include gyms, tennis courts, athletics tracks, pools, fields, and recreation halls.

Food and drink

The university offers a wide range of on-campus cafes and restaurants.

Library

Griffith University has a network of libraries which offers individual as well as group study zones and academic training workshops.

Studio and labs

The university’s labs as well as studios have been custom built for the students so that they can learn in an environment that is industry-relevant.

Shops

Griffith University’s on-campus retail services provide convenience for all of its students.

Computers and printing

Griffith University has common-use computer labs, printing and copying facilities on campus.

Show more +Show less -
Research

Research

Griffith University is a research-intensive institution that fosters industry, government, community, national as well as international research collaborations. Students who undertake research at Griffith University will be part of its elite group of researchers, all of whom think globally as well as discover new-world solutions.

Research centres and institutes

Home to more than 2,600 researchers across over 30 world-class research centres as well as institutes, Griffith University offers students the chance to learn from world-renowned researchers.

Above world standard

The latest analysis of Excellence in Research for Australia has determined that 99% of Griffith's research outputs were in the disciplines which were rated at either world standard or above.

Research support

Students will be supported with workshops for research training, as well as an extensive suite of library services, which range from research as well as research communication training to data management tools.

Outstanding resources

The university's researchers are offered the most modern facilities, support services, as well as research environments that will best accommodate their needs.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The facilities offered at Griffith University include:

Lecture theatres

The university's modern lecture theatres are the most contemporary learning spaces which vary in size, starting from 50 all the way up to 700 seats.

Sports

Its sporting facilities include gyms, tennis courts, athletics tracks, pools, fields, and recreation halls.

Food and drink

The university offers a wide range of on-campus cafes and restaurants.

Library

Griffith University has a network of libraries which offers individual as well as group study zones and academic training workshops.

Studio and labs

The university's labs as well as studios have been custom built for the students so that they can learn in an environment that is industry-relevant.

Shops

Griffith University's on-campus retail services provide convenience for all of its students.

Computers and printing

Griffith University has common-use computer labs, printing and copying facilities on campus.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Griffith University's six campuses are a thriving network of learning and innovation. The university's five physical campuses – at Gold Coast, Mt Gravatt, Logan, South Bank and Nathan – and its digital campus, all have state-of-the-art facilities and services to ensure a memorable learning environment for students.

Facilities at the campuses include:

Lecture theatres

Contemporary learning spaces which vary in size, starting from 50 all the way up to 700 seats.

Library

Griffith University has a network of libraries which offer individual as well as group study zones and academic training workshops.

Studio and labs

The university's labs as well as studios have been custom built for the students so that they can learn in an environment that is industry relevant.

Sports

Sporting facilities include gyms, tennis courts, athletics tracks, pools, fields, and recreation halls.

Computers and printing

Griffith University has common-use computer labs, printing and copying facilities on campus.

Food and drink

The university offers a wide range of on-campus cafes and restaurants at each campus.

Shops

On-campus retail services provide convenience for all students and visitors.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

No matter what level of study students have completed or what English level they have, the University has a range of pathways to help students achieve their study goals.

English Language Requirements

Griffith University accepts the following English tests for standard entry into undergraduate, postgraduate and research programs.

 • IELTS: minimum score of 6.5, with no subscore less than 6.0
 • TOEFL: a minimum score of 575
 • Internet-based (IBT) TOEFL: a score of 79 (no sub-score less than 19)
 • Pearson Test of English (Academic): an overall score of 58 with no score less than 50
 • ISLPR: no score less than 3+ in each skill of the ISLPR

Some degrees may require higher levels of English or only accept specific English language tests.

Undergraduate Academic Entry Requirements

Standard academic entry to the University’s undergraduate degrees require completion of secondary school comparable to Australian Year 12 or equivalent academic achievement.

Postgraduate Academic Entry Requirements

For standard entry into most Master’s degrees, students must hold a bachelor degree or higher (or equivalent) from a recognised university. They must meet minimum Grade Point Average entry requirements. Griffith also recognises the knowledge gained through work experience, as well as prior study, for some degrees.

Students can read more about the entry requirements here…

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers several scholarships to support the international students, including:

Griffith 2020 Starter Scholarship

This scholarship is for all international students commencing an undergraduate or postgraduate coursework degree in Trimester 2 or 3 2020. The scholarship covers 20% of tuition fees for Trimester 2 and/or 3 2020.

Griffith Remarkable Scholarship

This scholarship is for exceptional students who are applying for undergraduate and postgraduate degrees at Griffith University. The scholarship covers 50% of the tuition fees for the duration of their study.

International Student Excellence Scholarship – High School Leavers

This scholarship is offered to high-achieving high school students from overseas who are applying for bachelor’s degrees at Griffith University. This scholarship covers 25% of the students’ tuition fees for the entire duration of the programme.

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

High-achieving students who apply for postgraduate coursework studies at the university can apply for this scholarship which covers 25% of their tuition fees for the entire duration of the programme.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language

The standard English language entry requirements for students who wish to pursue their bachelor's, master's and research degrees at Griffith University include:

 • IELTS: minimum score of 6.5, with no subscore less than 6.0 or
 • TOEFL: a minimum score of 575 or
 • Internet-based (IBT) TOEFL: a score of 79 (no sub-score less than 19) or
 • Pearson Test of English (Academic): an overall score of 58 with no score less than 50 or
 • ISLPR: no score less than 3+ in each skill of the ISLPR

Some degrees may require higher levels of English or only accept specific English language tests.

If you do not meet the minimum English language requirements, you may complete the Direct Entry Program (DEP) at Griffith English Language Institute. Through DEP you can improve your English language skills and achieve the English language level needed for successful study at Griffith University.

Academic

The academic entry requirements for bachelor's degrees include the completion of secondary school which is comparable to the Australian Year 12 or an equivalent academic achievement. Some of the programs have specific prerequisites, higher entry requirements, or require students to submit portfolios, medical checks, or professional work experience.

Students who wish to pursue master's degrees must have a bachelor's degree or higher, or its equivalent from recognised universities. Students must meet the minimum Grade Point Average (GPA) as an entry requirement to pursue their education at Griffith. The university also recognises the knowledge which students would have gained through work experience, and prior study, for certain degrees.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The university offers several scholarships to support the international students, including:

Griffith Remarkable Scholarship

This scholarship rewards exceptional international students applying for undergraduate and postgraduate coursework programs at Griffith University. The scholarship covers 50% of tuition fees for the entire duration of the programme.

International Student Academic Excellence Scholarship

This scholarship rewards outstanding international students applying for undergraduate and postgraduate coursework programs at Griffith University. The scholarship covers 25% of tuition fees for the entire duration of the programme.

International Student Academic Merit Scholarship

This scholarship rewards high achieving international students applying for undergraduate and postgraduate coursework programs at Griffith University. The scholarship covers 20% of tuition fees for the entire duration of the programme.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Griffith University is proud to support its international students through a generous range of scholarships. A Griffith scholarship significantly eases the cost of study and helps cover expenses such as living allowances and tuition fees. Scholarships are available for undergraduate, postgraduate, research and pathway students.

Griffith's scholarships recognise students with an outstanding academic record and the potential to make the community a better place. Some of the scholarships on offer are the following:

The Griffith Remarkable Scholarship, which aims to reward exceptional students who apply for undergraduate and postgraduate coursework degree programs. This scholarship is valid for the duration of the degree and carries an award value of 50 per cent of the entire tuition fees.

The International Student Academic Excellence Scholarship, which carries an award value of 25 per cent of the tuition fee and is valid for the duration of the degree.

The International Student Academic Merit Scholarship, which is equal to an award value of 20 per cent of the tuition fees and is also valid for the duration of the degree.

Students can visit the university website to learn about more scholarships on offer.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Griffith University’s six campuses are a thriving network of learning and innovation. Spanning three cities in South East Queensland, the campuses are located at Gold Coast and Logan as well as Nathan, Mt Gravatt and South Bank in Brisbane.

Each location has a wide range of modern spaces to suit every study need as well as facilities and services to help make University life easier and enjoyable.

Accommodation

The University offers a range of on-campus accommodation options, from dorm-style rooms to furnished flats.

Lecture theatres

The modern lecture theatres on offer at the institution are state-of-the-art learning spaces that range in size from 50 to 700 seats.

Sports

Sporting facilities include gyms, pools, athletics tracks, fields, tennis courts and recreation halls.

Food and drink

The University offers a wide variety of on-campus cafes, bars and restaurants.

Library

Griffith University’s network of libraries offer individual and group study zones as well as academic training workshops.

Studio and labs

The studios and labs have been custom-built so that students can learn in industry-relevant spaces.

Computers and printing

The University has common-use computer labs, copying and printing facilities on campus.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

Safe campuses

Griffith University is committed to offering students a safe as well as inclusive campus community, free from bullying, harassment, and discrimination.

On-campus security service

Griffith University’s security services are available to its students, 24-hours a day, on all of its campuses. The security services are managed by the Campus Support Team.

The team provides a safe as well as a secure campus experience, focused on safety concerns, first-aid assistance, campus information, on-campus hazards, and traffic as well as parking enforcement. The team are students’ point of contact for every security enquiry.

Security escorts

If students stay late on Griffith University’s campus, the institution’s security escorts will help them safely travel to their cars or on-campus accommodation.

Show more +Show less -
Scholarship & funding

Scholarship & funding

The university offers several scholarships to support the international students, including:

Griffith Remarkable Scholarship

This scholarship rewards exceptional international students applying for undergraduate and postgraduate coursework programs at Griffith University. The scholarship covers 50% of tuition fees for the entire duration of the programme.

International Student Academic Excellence Scholarship

This scholarship rewards outstanding international students applying for undergraduate and postgraduate coursework programs at Griffith University. The scholarship covers 25% of tuition fees for the entire duration of the programme.

International Student Academic Merit Scholarship

This scholarship rewards high achieving international students applying for undergraduate and postgraduate coursework programs at Griffith University. The scholarship covers 20% of tuition fees for the entire duration of the programme.

GELI Direct Entry Program Scholarship

This scholarship rewards outstanding GELI Direct Entry Program graduates articulating into an undergraduate or postgraduate coursework degree program at Griffith University. The scholarship has a one-of award value of $1000 and is valid for the first trimester only.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

Safe campuses

Griffith University is committed to offering students a safe as well as inclusive campus community, free from bullying, harassment, and discrimination.

On-campus security service

Griffith University's security services are available to its students, 24-hours a day, on all of its campuses. The security services are managed by the Campus Support Team.

The team provides a safe as well as a secure campus experience, focused on safety concerns, first-aid assistance, campus information, on-campus hazards, and traffic as well as parking enforcement. The team are students' point of contact for every security enquiry.

Security escorts

If students stay late on Griffith University's campus, the institution's security escorts will help them safely travel to their cars or on-campus accommodation.

Show more +Show less -
Safety and wellbeing

Safety and wellbeing

Griffith University is committed to offering students a safe and inclusive campus community, free from bullying, harassment and discrimination.

On-campus security service

Griffith University's security services are available to its students, 24-hours a day, on all of its campuses. If students stay late on Griffith University's campus, the institution's Campus Support Team will help them safely travel to their cars or on-campus accommodation.

Mental Health services

Counsellors at Griffith provide helpful tools, strategies and perspectives on personal issues related to relationships, study or work life.

Online Health and Wellness Service

Griffith's online Health and Wellness Centre helps students to find support for their individual needs using the online resources, including health and wellbeing, mental health as well as educational goals.

Griffith University's Safe Campuses initiative, overseen by the University Executive, Student Life and the People and Culture Advisory Group, is constantly working to increase awareness of any type of violence in the community and empower students and staff with know-how to report incidents and contribute to response and prevention. The university also encourages support-seeking behaviours across the community. An annual report on the activities undertakes as part of the Safe Campuses initiative, and their progress and prevalence, is provided to University Council.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University offers an exciting and generous range of scholarships to support international students coming to study in the undergraduate, postgraduate, research and pathway programs. The University’s scholarships recognise remarkable students with outstanding academic achievements and the potential to make a positive contribution to Griffith. Scholarships are offered to encourage and support immediate family members of Griffith students and alumni.

These are the scholarships on offer for the international students:

Griffith Remarkable Scholarship

This Scholarship is offered to outstanding students applying for undergraduate and postgraduate coursework studies at Griffith University. It covers 50% of tuition fees for the duration of the undergraduate or postgraduate coursework degree program.

Griffith International Distinction Scholarships

These scholarships are provided to international students who are completing an undergraduate degree at Griffith University with a cumulative GPA of 6.0 or higher and wish to complete an honours or postgraduate coursework degree at Griffith University.

The award value is AUD 6,000 in total (two tuition payments of AUD 3,000) or a total of AUD 3,000 (one payment) for a Graduate Certificate.

International Student Excellence Scholarship – High School Leavers

Each intake, Griffith International will award scholarships to the students with the highest academic entry scores commencing in an eligible degree program. The scholarship covers 25% of tuition fees that will be deducted from undergraduate tuition fees for the duration of the program.

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Students with the highest academic entry scores commencing eligible postgraduate coursework programs will receive a scholarship covers 25% of tuition fees that will be deducted from postgraduate coursework tuition fees for the duration of the program.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Careers and employment service

The university’s careers and employment service helps students to plan their career, become job ready as well as find work, while they study and after they graduate. Students can get help with resumes, interview preparation, cover letters, as well as techniques for job search to improve their employability and increase their chances of finding their dream job.

The university’s career development consultants help students to:

 • understand their career options
 • market themselves to prospective employers
 • find suitable employment while they pursue their studies

The team will show students how to start their professional networking as well as how to use social media in their job search. It also gives students the most recent information on recruitment practices, which includes employment as well as career options relating to their degrees.

The university’s online support as well as resources will help students to write cover letters, professional resumes, and LinkedIn profiles which are suitable for Australian employers.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Careers and employment service

The university's careers and employment service helps students to plan their career, become job-ready as well as find work, while they study and after they graduate. Students can get help with resumes, interview preparation, cover letters, as well as techniques for job search to improve their employability and increase their chances of finding their dream job.

The university's career development consultants help students to:

 • understand their career options
 • market themselves to prospective employers
 • find suitable employment while they pursue their studies

The team will show students how to start their professional networking as well as how to use social media in their job search. It also gives students the most recent information on recruitment practices, which includes employment as well as career options relating to their degrees.

The university's online support, as well as resources, will help students to write cover letters, professional resumes, and LinkedIn profiles which are suitable for Australian employers.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Careers and employment service

The university's careers and employment service helps students to plan their career, become job ready as well as find work, while they study and after they graduate. Students can get help with resumes, interview preparation, cover letters, as well as techniques for job search to improve their employability and increase their chances of finding their dream job.

The university's career development consultants help students to:

 • understand their career options
 • market themselves to prospective employers
 • find suitable employment while they pursue their studies

The team will show students how to start their professional networking as well as how to use social media in their job search. It also gives students the most recent information on recruitment practices, which includes employment as well as career options relating to their degrees.

The university's online support as well as resources will help students to write cover letters, professional resumes, and LinkedIn profiles which are suitable for Australian employers.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

Griffith University graduates can be found thriving in a range of professions across multiple fields, from ground-breaking medical researchers globally recognised musicians and acclaimed artists to CEOs, multimedia designers and marine biologists. Throughout their time at Griffith, students have the opportunity to explore a range of practical work opportunities helping them take a step towards rewarding careers, made possible mainly due to the university's numerous industry partnerships.

Careers and Employment Service

Griffith's team of accredited and qualified Career Development Practitioners assist students with all of their career development needs, from marketing oneself to employers, preparing for graduate job interviews, transitioning into graduate employment and finding suitable employment while studying.

The university's online support and resources help students to write cover letters, professional resumes, and LinkedIn profiles which are suitable for Australian employers.

Industry placements

Students have access to work placement opportunities that earn credit towards their degrees in areas ranging from business and communication to education. Students have the chance to gain experience in their chosen industry, build their portfolio and develop critical networks through Griffith's work-integrated learning (WIL) programs and key industry links.

Industry events

Industry events and networking functions held on campus give students the opportunity to meet professionals and potential employers.

Industry Mentoring Program

For more than 25 years, Griffith's award-winning Industry Mentoring Program has connected Griffith students and graduates with industry professionals based in South East Queensland, interstate and internationally.

High profile partners

The university's broad network of partners offer unique learning experiences for students and enable them to connect with industry to work on research projects, provide advice and solve problems.

Show more +Show less -
8500
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
251st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join us at Griffith University - Gold Coast campus
Flavia from Brazil studying Teaching at Griffith University, Australia
Griffith Study
At Griffith University
At Griffith University
At Griffith University
Join us at Griffith University
Khalifa from Oman is studying Government and International Relations
Join us at Griffith University
We
Join us at Griffith University
Annamae from India studying Business
Griffith-Nathan Campus
Nathan Campus
Brisbane
Glycomics
Goldcoast Campus
Brisbane City
Designing at Griffith University
The Griffith PhD and research degree experience
Health lab
Students Cafe
Take a leap at Griffith University
Trading Room
At Griffith we believe in, strive for and celebrate the Remarkable
About Griffith
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

តើសិស្សនិស្សិតគិតយ៉ាងណាចំពោះយើង

ព័ត៌មានសង្ខេប
(4.5)
គុណភាពមុខវិជ្ជាសិក្សា
4.5
សុវត្ថិភាពក្នុងបរិវេណសាលា
3.5
ការទ្រទ្រង់សិស្ស និស្សិត
3.0
គុណភាពក្នុងការបង្រៀន
5.0
បរិយាកាសក្នុងបរិវេណសាលា
4.5
ចំណាត់់ថ្នាក់លើពិភពលោក
Griffith University Griffith University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Griffith University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Griffith University Griffith University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Griffith University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Griffith University Griffith University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Griffith University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Griffith University Griffith University
Rated4/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Griffith University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?