ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Heriot-Watt University

United Kingdom
video Bg

Heriot-Watt University

United Kingdom
video Bg

Heriot-Watt University

United Kingdom
Overview

Overview

Heriot-Watt University is a world-leading institution ranked in the top 350 Universities worldwide (Times Higher Education World University Rankings, 2019).

It offers a vibrant student experience with a global outlook, housing its main campus in Edinburgh, but also featuring bases in Dubai and Malaysia.

Heriot-Watt prides itself on being a truly global university, with over 30,000 students across the world and partner institutions in 150 countries. Students at Heriot-Watt find the world opened up to them, as well as a high-quality education, with the university ranked 37th in the world for its global outlook (THE 2019). In 2018, it was named International University of the Year by The Times/Sunday Times Good University Guide.

Offering a wide range of courses at undergraduate and postgraduate levels, Heriot-Watt specialises in business, engineering, design plus physical, social and life sciences. It places a focus on subjects which can impact the real world and society, with students going on to have a major impact around the globe.

With consistently high rankings across various key university league tables, Heriot-Watt is regarded as a world-class university with favourable recognition for things such as research, student satisfaction, graduate employability and teaching quality.

Its three Scottish campuses in Edinburgh, Orkney and the Scottish Borders offer access to inspiring surroundings, top-class facilities and a welcoming, multi-cultural environment in the UK. Elsewhere, it pioneered the first campus of its kind in Dubai with a modern learning setting, since mirrored in Putrajaya, to create one of Malaysia's most innovative universities. With competitively priced tuition fees, it represents a high-quality and globally-accessible institution.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Heriot-Watt University is a world-leading institution ranked 270th internationally (QS World 2022).

It offers a vibrant student experience with a global outlook, housing its main campus in Edinburgh, but also featuring bases in Dubai and Malaysia.

Heriot-Watt prides itself on being a truly global university, with over 30,000 students across the world and partner institutions in 150 countries. Students at Heriot-Watt find the world opened up to them, as well as a high-quality education, with the university ranked 37th in the world for its global outlook (THE 2019). In 2018, it was named International University of the Year by The Times/Sunday Times Good University Guide.

Offering a wide range of courses at undergraduate and postgraduate levels, Heriot-Watt specialises in business, engineering, design plus physical, social and life sciences. It places a focus on subjects which can impact the real world and society, with students going on to have a major impact around the globe.

With consistently high rankings across various key university league tables, Heriot-Watt is regarded as a world-class university with favourable recognition for things such as research, student satisfaction, graduate employability and teaching quality.

Its three Scottish campuses in Edinburgh, Orkney and the Scottish Borders offer access to inspiring surroundings, top-class facilities and a welcoming, multi-cultural environment in the UK. Elsewhere, it pioneered the first campus of its kind in Dubai with a modern learning setting, since mirrored in Putrajaya, to create one of Malaysia's most innovative universities. With competitively priced tuition fees, it represents a high-quality and globally-accessible institution.

Show more +Show less -
Overview

Overview

The University of Winnipeg (UWinnipeg) is located in Winnipeg, Manitoba, in the heart of Canada. Winnipeg is Canada's 7th largest city and capital city of the province of Manitoba, which has been ranked in the top three best large Canadian cities to live in and listed as one of the World's Greatest Places of 2021 by Time Magazine.

UWinnipeg is noted for its academic excellence, small class sizes, environmental commitment, and campus diversity. The university celebrated the 50th anniversary of receiving its university charter in 2017, but its roots date back more than 145 years.

Students attending the university benefit from a low student to faculty ratio and early, hands on, work and research experience. The university is highly accessible, offering the third-lowest tuition rates across Canada.

With nearly 10,000 students, 15 per cent of whom are international students from over 75 countries, UWinnipeg connects people from diverse cultures and nurtures global citizens. Located in a city where over 100 different languages are spoken, international students attending UWinnipeg can benefit from opportunities in the local job market. The university offers more than 400 high-quality undergraduate courses across 50 fields of study.

The campus is a mix of classic and modern environmentally conscious facilities. The Richardson College for the Environment and Science Complex is one of the most innovative Science complexes in Canada. It features more than 30 state-of-the-art teaching and research laboratories where students research and study the most challenging issues in society.

There is something for everyone at UWinnipeg including open green spaces, a rich array of arts and cultural activities, fitness facilities, and student groups. The campus's vibrant downtown location allows students to advance their education while benefiting from the wide range of shops and arts and culture scenes just steps away from the campus.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Exclusive Bloomberg Access

An academic partnership with financial giants Bloomberg has provided Heriot-Watt students with exciting and exclusive opportunities. The university has been named a Bloomberg Experiential Learning Partner, recognising its leadership in delivering real-life, practical learning experiences in finance. Students are now able to upload CVs to the organisation's vast network of contacts and job opportunities.

The partnership between the two parties also sees students use the state-of-the-art Bloomberg Finance Lab, including virtual trading rooms and connecting learning experience with real-life practical applications.

Engineering in Malaysia link

Heriot-Watt University's Malaysia campus has entered a five-year partnership by inking a Memorandum of Understanding (MoU) with The Institution of Engineers Malaysia. The partnership is designed to lead strategic collaboration between the two parties, offering exciting opportunities for engineering students including access to invaluable insight and expertise from within the industry at a national and international level.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Exclusive Bloomberg Access

An academic partnership with financial giants Bloomberg has provided Heriot-Watt students with exciting and exclusive opportunities. The university has been named a Bloomberg Experiential Learning Partner, recognising its leadership in delivering real-life, practical learning experiences in finance. Students are now able to upload CVs to the organisation's vast network of contacts and job opportunities.

The partnership between the two parties also sees students use the state-of-the-art Bloomberg Finance Lab, including virtual trading rooms and connecting learning experience with real-life practical applications.

Engineering in Malaysia link

Heriot-Watt University's Malaysia campus has entered a five-year partnership by inking a Memorandum of Understanding (MoU) with The Institution of Engineers Malaysia. The partnership is designed to lead strategic collaboration between the two parties, offering exciting opportunities for engineering students including access to invaluable insight and expertise from within the industry at a national and international level.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Over the last ten years, the university has invested more than CAD 217 million in the construction of new facilities and renovation of its existing structures, including CAD 66 million towards the Richardson College for the Environment and Science Complex, which attracts 2,000 students daily and features more than 30 state-of-the-art teaching and research laboratories.

UWinnipeg also invested in the student residence building. McFeetor's Hall features modern, air-conditioned, dorm-style units with internet hook-ups, private washrooms, premium common areas, and meal plan options.

The Buhler Centre, across the street from the main campus, is home to the Faculty of Business and Economics, as well as classrooms for the Professional, Applied and Continuing Education (PACE) programs, the Plug In Institute of Contemporary Art, and Stella's Cafe.

The newly renovated AnX added over 11,000 square feet of space exclusively for PACE students, creating 168 new classroom seats, as well as open-concept study and lounge space, a quiet room, a boardroom, and staff offices.

The Axworthy Health and RecPlex is a multi-purpose sports facility featuring a large, multi-use turf field that can be converted into three cross-court fields for soccer, football and other field sports. There is also a four-lane sprint track, a gym, a studio for fitness activities, and lounge spaces for students or visitors.

A major capital campaign is currently underway for new library facilities on campus.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

As an outstanding learning environment striving to achieve the highest quality, Heriot-Watt employs world-class teaching faculty to support its students. Across each of its schools, the university features a wide range of highly qualified staff with a perfect blend of academic and industry expertise. They provide links to industry opportunities and allow students to draw upon their experiences, also offering as much support as necessary to help students achieve their learning objectives.

The university's academic excellence is reflected by a ranking of 302nd in the worldwide table of the QS World University Rankings 2018/19. It is also placed 35th in the UK by The Complete University Guide 2020 and top in Scotland for research impact (REF 2014), which is guided by staff and thrives thanks to passionate students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

As an outstanding learning environment striving to achieve the highest quality, Heriot-Watt employs world-class teaching faculty to support its students. Across each of its schools, the university features a wide range of highly qualified staff with a perfect blend of academic and industry expertise. They provide links to industry opportunities and allow students to draw upon their experiences, also offering as much support as necessary to help students achieve their learning objectives.

The university's academic excellence is reflected by a ranking of 302nd in the worldwide table of the QS World University Rankings 2018/19. It is also placed 35th in the UK by The Complete University Guide 2020 and top in Scotland for research impact (REF 2014), which is guided by staff and thrives thanks to passionate students.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

UWinnipeg offers undergraduate students a large number of programs across four faculties. Arts is noted for psychology, human rights, criminal justice and theatre and film. Business and economics offer a BBA with concentration areas such as accounting, supply chain management, international business or marketing. Kinesiology offers a general stream or a science degree in athletic therapy. Science majors include biochemistry, physics, data science, environmental science, and neuroscience, among others.

The beauty of a small campus community is that the professors will get to know their students by name. UWinnipeg offers small class sizes, personal attention, and accessible professors all geared to help students excel. The estimated student-faculty ratio over a program of study is 25:1.

The best measure of a university's success is how current and graduating students rate the institution. 90 percent of graduates are satisfied or very satisfied with the education they received at the University of Winnipeg. Surveyed students and graduates have ranked UWinnipeg amongst the best of Canada's undergraduate universities. This illustrates the university's commitment to excel at teaching and supporting students.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Heriot-Watt University is made up of five academic schools and one graduate school. Each specialises in particular academic areas, offering expertise to students via highly qualified, industry-leading faculty with real-world and academic experience. The schools are:

Edinburgh Business School

A leading graduate business school with accreditation by the Royal Charter, the Edinburgh Business School offers a globally-relevant education. It offers a range of MBA, MSc, DBA and PhD programmes.

Energy, Geoscience, Infrastructure and Society

A leading UK institution known for its multidisciplinary research and teaching, focusing on areas of critical importance to economic development and societal equity.

Engineering and Physical Sciences

Outstanding background of research excellence, featuring a range of courses and research institutes achieving a global impact via innovation and discovery.

Mathematical and Computer Sciences

Offers undergraduate, postgraduate and research-focused degrees in a range of disciplines related to maths and computer science.

Social Sciences

Industry-focused degree programmes with a global outlook, producing high-calibre graduates. Also offers pre-sessional English Language courses, internationally-renowned distance learning programmes, and a well-established PhD programme.

Textiles and Design

A creative school with close links to the fashion industry and outstanding facilities.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Heriot-Watt University is made up of five academic schools and one graduate school. Each specialises in particular academic areas, offering expertise to students via highly qualified, industry-leading faculty with real-world and academic experience. The schools are:

Edinburgh Business School

A leading graduate business school with accreditation by the Royal Charter, the Edinburgh Business School offers a globally-relevant education. It offers a range of MBA, MSc, DBA and PhD programmes.

Energy, Geoscience, Infrastructure and Society

A leading UK institution known for its multidisciplinary research and teaching, focusing on areas of critical importance to economic development and societal equity.

Engineering and Physical Sciences

Outstanding background of research excellence, featuring a range of courses and research institutes achieving a global impact via innovation and discovery.

Mathematical and Computer Sciences

Offers undergraduate, postgraduate and research-focused degrees in a range of disciplines related to maths and computer science.

Social Sciences

Industry-focused degree programmes with a global outlook, producing high-calibre graduates. Also offers pre-sessional English Language courses, internationally-renowned distance learning programmes, and a well-established PhD programme.

Textiles and Design

A creative school with close links to the fashion industry and outstanding facilities.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The University has six main faculties for its undergraduate and postgraduate students, including:

 • Arts
 • Business and Economics
 • Education
 • Graduate Studies
 • Gupta Faculty of Kinesiology and Applied Health
 • Science

As well as the 400 courses available across these faculties, the University also has other specialist programs that may be perfect for international students:

English Language Program (ELP)

The English Language Program provides high quality programs for students seeking to enhance English proficiency. ELP offers a 14-week General English program, a 4-week short-term intensive program, and a 7-week Canadian Workplace Experience program, as well as English language pathways to undergraduate, graduate and PACE programs.

Professional, Applied and Continuing Education (PACE) PACE offers specialized programs such as project management, human resources, big data, etc. in high-growth career fields with strong employment prospects. PACE provides unparalleled advantages including industry-aligned programs and small class sizes that continually evolve to meet the changing needs of the job market.

The Collegiate

The University of Winnipeg Collegiate is a high school at university offering grades 9-12 Canadian school curriculum. The collegiate is noted for its accelerated courses, dual credits, and a supportive learning environment that helps students reach their full potential, develop independence, and become mature, responsible individuals who are prepared for university and a life of continued learning.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Heriot-Watt aims to be accessible to students from around the world, with different qualifications globally accepted for admission to courses, which have differing and specific course requirements.

Students who do not class English as their first language must prove their proficiency, which they can do in a number of ways. Whilst various tests are accepted as proof, the level required falls in line with IELTS scores of:

 • 5.5 for Foundation courses
 • 6.0 for Undergraduate courses
 • 6.5 for Postgraduate courses

Those who do not meet English Language requirements can take on a pre-sessional academic English course to reach the required level to progress into full study at Heriot-Watt.

Students should be sure to check country-specific entry requirements, and should also note criteria can differ for the Dubai and Malaysia campuses.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Heriot-Watt aims to be accessible to students from around the world, with different qualifications globally accepted for admission to courses, which have differing and specific course requirements.

Students who do not class English as their first language must prove their proficiency, which they can do in a number of ways. Whilst various tests are accepted as proof, the level required falls in line with IELTS scores of:

 • 5.5 for Foundation courses
 • 6.0 for Undergraduate courses
 • 6.5 for Postgraduate courses

Those who do not meet English Language requirements can take on a pre-sessional academic English course to reach the required level to progress into full study at Heriot-Watt.

Students should be sure to check country-specific entry requirements, and should also note criteria can differ for the Dubai and Malaysia campuses.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

The language of instruction at the University of Winnipeg is English. In order to succeed, students must have a level of ability in English that allows them to participate in all aspects of university study. If English is not the student's first/primary language and they are not from an English exempt country, they must meet the minimum English language requirements listed on the university website.

Undergraduate

 • IELTS - minimum overall score of 6.5 (no individual bands)
 • Duolingo - minimum score of 120
 • TOEFL - minimum score of 86, with no less than 20 in each component (internet-based test).
 • English Language Program at UWinnipeg: Successful completion of Academic Level 5
 • Cambridge Assessment English (C1 Advanced & C2 Proficiency) - Minimum score of 180
 • Canadian Academic English Language Assessment (CAEL & CAEL CE) - minimum score of 60
 • CAEL online- minimum score of 70
 • Pearson Test of English (Academic)- Minimum score of 58

Visit the university website for more details and to access UWinnipeg's English language requirement policy.

Students will also be required to provide relevant high school transcripts and other evidence of prior academic achievement when applying for their chosen course. The specific educational requirements will vary depending on the student's preferred subject.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Heriot-Watt offers students exceptional learning facilities around the world. It features three Scotland-based UK campuses, including its main hub in Edinburgh, and was ranked 3rd in the UK and top in Scotland for the amount it spends on student facilities (Complete University Guide, 2020).

It also includes two international campuses, in Dubai and Malaysia. Its five campuses are as follows:

Edinburgh

Beautiful parkland campus featuring a green environment close to the centre of the bustling Edinburgh city centre. It features world-class facilities and is renowned for art, culture and learning.

Scottish Borders

Industry-standard facilities in the heart of the Scottish luxury textiles industry, offering superb opportunities.

Orkney

A unique living laboratory, this campus features impressive natural surroundings and creates a stunning base to study the environment.

Malaysia

High-tech, GBP 35 million, green campus based in Malaysia and opened in 2013, providing access to a world-class Heriot-Watt education in south east Asia.

Dubai

The first overseas university to set up in Dubai International Academic City, pioneering foreign education in the country and offering outstanding opportunities in the gulf region.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Heriot-Watt offers students exceptional learning facilities around the world. It features three Scotland-based UK campuses, including its main hub in Edinburgh, and was ranked 3rd in the UK and top in Scotland for the amount it spends on student facilities (Complete University Guide, 2020).

It also includes two international campuses, in Dubai and Malaysia. Its five campuses are as follows:

Edinburgh

Beautiful parkland campus featuring a green environment close to the centre of the bustling Edinburgh city centre. It features world-class facilities and is renowned for art, culture and learning.

Scottish Borders

Industry-standard facilities in the heart of the Scottish luxury textiles industry, offering superb opportunities.

Orkney

A unique living laboratory, this campus features impressive natural surroundings and creates a stunning base to study the environment.

Malaysia

High-tech, GBP 35 million, green campus based in Malaysia and opened in 2013, providing access to a world-class Heriot-Watt education in south east Asia.

Dubai

The first overseas university to set up in Dubai International Academic City, pioneering foreign education in the country and offering outstanding opportunities in the gulf region.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

To ensure that students are able to learn and live in the best environment possible, the University of Winnipeg is equipped with contemporary facilities that are frequently refreshed, renovated or replaced. Students will learn in modern buildings with cutting-edge labs and equipment, as well as have access to extensive library resources to support their learning.

The university has its own residences for students including individual rooms and apartments for student families. These safe communities are the ideal places for students to live while they study, meeting likeminded others and forging bonds that will last a lifetime.

Recreation is covered too, as the university has a wide range of arts and cultural facilities including concert halls and live theatre performances, as well as contemporary sporting facilities both for personal use and for the university's own teams, which students can try out for if they wish to play competitively at a high level.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A generous amount of scholarships and bursaries are offered to students from around the world to enable them to study at Heriot-Watt University. Hundreds of students enhance their educational experience each year via both internal and external sources of funding, with a range of opportunities created by the historic, generous and global ''Watt Club'' alumni network.

A number of scholarships are offered on each of the UK, Malaysia and Dubai campuses, including International Merit Scholarships awarding GBP 1500 to GBP 3000 based on academic excellence identified during the application process.

The commitment to funding students is shown by the fact that the university scholarship provision is around GBP 19 million each year. This includes GBP 10 million to support fees scholarship, GBP 1.5 million of maintenance and living cost bursaries and GBP 7.5 million of scholarship and bursary payments to home, EU and overseas students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

A generous amount of scholarships and bursaries are offered to students from around the world to enable them to study at Heriot-Watt University. Hundreds of students enhance their educational experience each year via both internal and external sources of funding, with a range of opportunities created by the historic, generous and global ''Watt Club'' alumni network.

A number of scholarships are offered on each of the UK, Malaysia and Dubai campuses, including International Merit Scholarships awarding GBP 1500 to GBP 3000 based on academic excellence identified during the application process.

The commitment to funding students is shown by the fact that the university scholarship provision is around GBP 19 million each year. This includes GBP 10 million to support fees scholarship, GBP 1.5 million of maintenance and living cost bursaries and GBP 7.5 million of scholarship and bursary payments to home, EU and overseas students.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

The University of Winnipeg offers students multiple funding and scholarship opportunities, from entrance awards to in-course awards after the first year of study. Students also have the option to work part-time whilst studying or to enrol in one of the many work-study or co-operative education programs (co-op).

There are five main scholarships that are awarded to international students:

International Special Entrance Scholarship Program

CAD 1,000-3,000: new international students beginning their studies at UWinnipeg after graduation will be automatically offered the International Special Entrance Scholarship if they meet the set requirements. Applicants must have a final grade 12 admission average of 85 percent or higher and complete an application for admission before March 1st.

President's Scholarship for World Leaders

CAD 3,500- 5,000: this scholarship will be awarded to international students entering the first year of a UWinnipeg program with an 80 percent admission average or equivalent. Students will demonstrate exceptional leadership qualities and must be admitted to the university by the scholarship deadline to be eligible.

International Baccalaureate (IB) Entrance Scholarship

CAD 2,250: IB Entrance Scholarships are awarded to students entering UWinnipeg for the first time with the International Baccalaureate Diploma. Students must have a grade total of at least 30, including the extended essay and the Theory of Knowledge course, with no grades below four.

Advanced Placement (AP) Program Entrance Scholarships

 • AP Scholar with Distinction
 • AP International Diploma

CAD 2,250: is awarded to students entering UWinnipeg as an AP Scholar with Distinction having scored an average of at least 3.5 on all AP exams taken, and scored 3 or higher on five or more AP exams, or completed the AP International Diploma.

In-Course Awards

After completing a year of full-time study, international students can apply for a range of awards and scholarships for continuing students.

Show more +Show less -
3979
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
281st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Welcome to Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
At the Heriot-Watt University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?