ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Kangan Institute

Australia
video Bg

Kangan Institute

Australia
Overview

Overview

At Kangan Institute we're committed to delivering specialised education and training that leads students to real jobs.

Kangan Institute is based in Melbourne, Victoria, and is one of the state's largest providers with strong connections to industry to provide students with industry-relevant training in a wide range of disciplines. With more than 91 years of experience in vocational education and training, we are a flexible, innovative and dynamic place of learning with a rich multicultural atmosphere.

The programs on offer at Kangan focus on real-world skills and are designed in collaboration with the university's major industry partners to ensure that its courses and learning outcomes are highly relevant to the business needs of employer's today.

Students can choose from a number of subjects including automotive, health and community services, fashion design, business, hospitality, and beauty. With more than 30,000 enrolments each year, Kangan Institute is versatile in the array of courses it offers students.

International students choosing Kangan Institute as their destination will be supported through their journey by having access to free support services such as language support, personal counselling and learning support.

Kangan Institute is committed to helping students to achieve their dream careers and has partnered with a number of universities to provide a guaranteed pathway option for students looking to move into higher education.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Kangan Institute is committed to delivering specialised education and training that leads students to real jobs.

Kangan Institute is based in Melbourne, Victoria, and is one of the state's largest providers with strong connections to industry to provide students with industry-relevant training in a wide range of disciplines. With more than 91 years of experience in vocational education and training, it is a flexible, innovative and dynamic place of learning with a rich multicultural atmosphere.

The programs on offer at Kangan focus on real-world skills and are designed in collaboration with the university's major industry partners to ensure that its courses and learning outcomes are highly relevant to the business needs of employer's today.

Students can choose from a number of subjects including automotive, health and community services, fashion design, business, hospitality, and beauty. With more than 30,000 enrolments each year, Kangan Institute is versatile in the array of courses it offers students.

International students choosing Kangan Institute as their destination will be supported through their journey by having access to free support services such as language support, personal counselling and learning support.

Kangan Institute is committed to helping students to achieve their dream careers and has partnered with a number of universities to provide a guaranteed pathway option for students looking to move into higher education.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Pathway to Victoria Scholarship

The Pathway to Victoria Scholarship has been made possible by funding from the Victorian Government through Study Melbourne. It is available to new commencing international students with a packaged offer letter.

The scholarship will support international students undertaking English language or foundation courses before beginning their principle course in Victoria.

This scholarship will provide a subsidy of $2,500 towards your pathway course fees subject to satisfying the eligibility criteria and the terms and conditions of this scholarship.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Apply for automotive in 2023 and save AUD 8,400

Kangan is excited to announce an automotive scholarship for new international students applying to study its two-year automotive package in February 2023.

Students will receive a one semester scholarship equivalent to AUD 8,400

The institute's courses provide students with the knowledge and skills in the field of light vehicles mechanics. Students will learn in varying environments from lectures, practical demonstrations and tasks through servicing vehicles in both simulated automotive work bays and in work placement.

Applications close 31st January 2023.

Show more +Show less -
Teaching quality & student support

Teaching quality & student support

Kangan Institute offers a wide selection of programmes ranging from basic certificate courses to advanced diplomas and pathways to degree programmes. Kangan Institute offers a multicultural and friendly learning environment with qualified academic instructors guiding students to achieve their academic and professional goals.

Kangan Institute abides by the VRQA Minimum Standards of Registration and ensures that students are offered a learning experience that focuses on positivity, fair play, acceptance of diversity and an appreciation of the cultural heritage of indigenous people.

The academic staff and counsellors at Kangan Institute help students by providing personal coaching and guidance in the following areas:

 • Writing skills for essays and reports
 • Grammar and spelling
 • Study skills
 • Speaking skills.

The International team at Kangan Institute also ensure that each student has access to an International Student Liaison officer who help newly arrived students with a number of things that could include:

 • Accommodation assistance
 • Understanding Australian life as well as its customs
 • Personal safety advice
 • Learning to use Australian public transport
 • Discovering where to buy food of their liking
 • Coping with homesickness and loneliness.

Kangan Institute also offers a specialist employment service for international students to help them find employment while living and studying in Australia. The service covers a number of topics that include but are not limited to:

 • Resume workshops
 • Assistance with application letters and selection criteria
 • Coaching and guidance on approaching employers
 • Free job search resources
 • Industry specific employment advice
 • Interview preparation and assistance.

Show more +Show less -
Teaching quality & student support

Teaching quality & student support

Kangan Institute offers a wide selection of programmes ranging from basic certificate courses to advanced diplomas and pathways to degree programmes. Kangan Institute offers a multicultural and friendly learning environment with qualified academic instructors guiding students to achieve their academic and professional goals.

Kangan Institute abides by the VRQA Minimum Standards of Registration and ensures that students are offered a learning experience that focuses on positivity, fair play, acceptance of diversity and an appreciation of the cultural heritage of indigenous people.

The academic staff and counsellors at Kangan Institute help students by providing personal coaching and guidance in the following areas:

 • Writing skills for essays and reports
 • Grammar and spelling
 • Study skills
 • Speaking skills

The International team at Kangan Institute also ensure that each student has access to an International Student Liaison officer who help newly arrived students with a number of things that could include:

 • Accommodation assistance
 • Understanding Australian life as well as its customs
 • Personal safety advice
 • Learning to use Australian public transport
 • Discovering where to buy food of their liking
 • Coping with homesickness and loneliness.

Kangan Institute also offers a specialist employment service for international students to help them find employment while living and studying in Australia. The service covers a number of topics that include but are not limited to:

 • Resume workshops
 • Assistance with application letters and selection criteria
 • Coaching and guidance on approaching employers
 • Free job search resources
 • Industry specific employment advice
 • Interview preparation and assistance.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Kangan Institute offers programmes in the following departments:

Automotive

Students looking to pursue a career in the automotive industry can sign up for relevant programmes offered at the state-of-the-art Automotive Centre of Excellence (ACE) in Docklands. Located in the thriving Docklands precinct, our ACE is the largest and most advanced automotive training facility in the southern hemisphere. Designed to be collaborative, accessible, innovative and competitive, ACE exceeds training and development needs.

We work with some of the best industry brands to give our students access to practical work placement, the latest industry tools and real skills. Students will learn in varying environments from lectures, practical demonstrations and tasks to reinforce learning in both a simulated automotive work environment and a work placement program.

Accounting

The dynamic business landscape is getting more competitive and Kaplan Institute's accounting course provides hands-on skills to give students an edge and stand out from the crowd.

Centre for Fashion and Creative Industries

The centre delivers high quality innovative and industry-relevant training in fashion and beauty giving graduates the skills to succeed in the ever-changing sector of fashion retail. Students have access to the latest digital technologies in the purpose-built campus including runway facilities, retail training centre, state-of-the-art textile and manufacturing hub and beauty training salon.

Centre for Health and Community Services

The health and community training programs take place in Kangan Institute's state-of-the-art training facilities. The courses promote situational awareness via simulation-based learning. Students learn through tasks set in realistic scenarios using cutting-edge equipment, simulated labs and other training programs, as well as through guided and immersive real-life work placements in which theory learnt is put into practice.

Commercial Cookery and Baking

Students learn in a real world environment as a culinary or bakery student. Training takes place in a fully licensed training restaurant, Richards Restaurant and bakery at Broadmeadows, or at the brand new hospitality and bakery facilities in Bendigo.

English language studies

The dedicated ELICOS training centre in Docklands offers a series of courses from basic to advanced level to help persons wishing to improve their English for further study or work.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Kangan Institute offers programmes in the following departments:

Automotive

Students looking to pursue a career in the automotive industry can sign up for relevant programmes offered at the state-of-the-art Automotive Centre of Excellence (ACE) in Docklands. Located in the thriving Docklands precinct, Kangan's ACE is the largest and most advanced automotive training facility in the southern hemisphere.

Kangan works with some of the best industry brands to give its students access to practical work placement, the latest industry tools and real skills.

Accounting

The dynamic business landscape is getting more competitive and Kangan's accounting course provides hands-on skills to give students an edge and stand out from the crowd.

Centre for Fashion and Creative Industries

The centre delivers high quality innovative and industry-relevant training in fashion and beauty. Students have access to the latest digital technologies in the purpose-built campus including runway facilities, retail training centre, state-of-the-art textile and manufacturing hub and beauty training salon.

Centre for Health and Community Services

The health and community training programs take place in Kangan Institute's state-of-the-art training facilities. The courses promote situational awareness via simulation-based learning. Students learn through tasks set in realistic scenarios using cutting-edge equipment, simulated labs and other training programs, as well as through guided and immersive real-life work placements.

Commercial Cookery and Baking

Students learn in a real-world environment as a culinary or bakery student. Training takes place in a fully licensed training restaurant, Richards Restaurant and bakery at Broadmeadows, or at the brand new hospitality and bakery facilities in Bendigo.

English language studies

The dedicated ELICOS training centre in Docklands offers a series of courses from basic to advanced level to help persons wishing to improve their English for further study or work.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of the facilities students have access to include...

Library

Kangan Institute offers a dedicated library at most campuses. Stocked with books, magazines, journals and DVDs, students can choose from an excellent selection.

Cafeteria

The in-house cafeteria offers a good selection of dishes for lunch and quick snacks at an affordable price. With comfortable seats and a relaxed setting, students will love the ambience of the cafeteria. Cafeterias are available at most campuses.

Computer labs

An on-campus wireless network is provided to all students. With a speed of up to 100 Mbps and enhanced wireless coverage, students can always stay connected and focus on learning online, as well as taking advantage of the computer labs.

Visit the Kangan Institute website to view more information on facilities students can avail during their study.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Some of the facilities students have access to include:

Library and learning centre

Library services are available at all campuses. Browse and borrow books, magazines, DVDs or access computers and quiet study areas at these libraries.

Cafeteria

The in-house cafeteria offers a good selection of dishes for lunch and quick snacks at an affordable price. With comfortable seats and a relaxed setting, students will love the ambience of the cafeteria. Cafeterias are available at most campuses.

Employment Centre

Kangan's Employment Centre is dedicated to assisting students to understand and develop their employability skills to help them find meaningful and sustainable employment. The centre can assist with a range of job search and employment related activities and resources and can also provide one-on-one assistance with job searching and writing applications.

Visit the Kangan Institute website to view more information on facilities students can access during their study.

Show more +Show less -
English language courses

English language courses

Kangan Institute's English language – ELICOS courses are popular among international students. The courses are designed for these students to improve their proficiency in English and meet the English language requirements to take up a university programme, a TAFE course or prepare for employment.

The English language courses are designed to offer students a clear insight into:

 • Writing essays and reports
 • Giving presentations and communicating with confidence
 • Researching and referencing
 • Studying independently and improving English grammar skills
 • Developing their grammar and vocabulary
 • Building ideas and implementing them through classroom activities.

The ELICOS Centre is based at the Docklands campus. The campus is a short walk away from the Southern Cross Train Station and in the vicinity of the waterfront and trendy cafes and boutique shopping centres.

Show more +Show less -
English language courses

English language courses

Kangan Institute's English language – ELICOS courses are popular among international students. The courses are designed for these students to improve their proficiency in English and meet the English language requirements to take up a university programme, a TAFE course or prepare for employment.

The English language courses are designed to offer students a clear insight into:

 • Writing essays and reports
 • Giving presentations and communicating with confidence
 • Researching and referencing
 • Studying independently and improving English grammar skills
 • Developing their grammar and vocabulary
 • Building ideas and implementing them through classroom activities.

The ELICOS Centre is based at the Docklands campus. The campus is a short walk away from the Southern Cross Train Station and in the vicinity of the waterfront and trendy cafes and boutique shopping centres.

Show more +Show less -
Student testimonials

Student testimonials

Hear what students have to say with testimonials from successful international students at Kangan Institute.

Ciro Monaco – Diploma of Automotive Technology / Italy

''I chose Kangan Institute because it is well known to deliver the best training methodology and it is well known in the industry. The campus is very well organised with the latest automotive technologies.''

Yujin Jang - Diploma of Automotive Technology / Korea

''I am a female mechanic and wanted to educate the female drivers through their vehicle because a lot of female drivers don't know how to fix their cars.''

Cesar Gustavo Godoy Molina – ELICOS / Costa Rica

''It's been a wonderful experience for me at Kangan Institute, especially for me because I came from another school. It's very well located near of Melbourne – very easy to get to school. I'm very happy with the wonderful teachers. For me, it is very good as it focuses on writing, grammar and pronunciation.''

Santiago Alberto Medina Rodriguez – ELICOS / Colombia

''I studied cookery in Colombia and I'm studying English at Kangan because I wanted to compliment by degree. I really like the campus because it's very well located.''

Jemy Kondo – Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising / Malaysia

''Before I decided to travel to Australia I tried to do research to find a fashion school as fashion is my passion and what I really want to do so I chose Kangan because I think that's the best one for me. I really liked it because the school environment and the teachers are very helpful."

"I learnt a lot at Kangan Institute and was very happy and thrilled to see my garment on stage at the Annual end of year fashion show. I don't know how to describe it. I was very happy and very proud.''

Joseph Roger Jonathan Thompson – Diploma of Automotive Technology / Mauritius

''Here at Kangan Institute, we have support to help you search for work placement so that we could get experience. I am working for Good Year to be a better mechanic.''

Frederick Milal Onaput – Diploma of Automotive Technology, Papua New Guinea

''I would like to express our sincere gratitude to the Kangan ACE Administration (The CEO and the administrative team) and the International students Department for the opportunity to undertake the automotive program here.''

"I'm proud to say that I've made the right decision to study here at this institution because our education and training here has been a worthwhile experience. The learning programs, facilities and the training equipment we have are all industry relevant. Also one of the important part of this course is the job experience. I'm grateful of the Job placement program which really complimented well our learning. In my view, these make the automotive program a great course offered by Kangan.''

Shu-Ting Lin – ELICOS / Taiwan

''We learn together and we learn from each other. We can go on special activities we play basketball and have BBQ's in the park.''

Show more +Show less -
Student testimonials

Student testimonials

Hear what students have to say with testimonials from successful international students at Kangan Institute.

Ciro Monaco – Diploma of Automotive Technology / Italy

''I chose Kangan Institute because it is well known to deliver the best training methodology and it is well known in the industry. The campus is very well organised with the latest automotive technologies.''

Yujin Jang - Diploma of Automotive Technology / Korea

''I am a female mechanic and wanted to educate the female drivers through their vehicle because a lot of female drivers don't know how to fix their cars.''

Cesar Gustavo Godoy Molina – ELICOS / Costa Rica

''It's been a wonderful experience for me at Kangan Institute, especially for me because I came from another school. It's very well located on the near of Melbourne – very easy to get to school. I'm very happy with the wonderful teachers. For me, it is very good as it focuses on writing, grammar and pronunciation.''

Santiago Alberto Medina Rodriguez – ELICOS / Colombia

''I studied cookery in Colombia and I'm studying English at Kangan because I wanted to compliment by degree. I really like the campus because it's very well located.''

Jemy Kondo – Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising / Malaysia

''Before I decided to travel to Australia I tried to do research to find a fashion school as fashion is my passion and what I really want to do so I chose Kangan because I think that's the best one for me. I really liked it because the school environment and the teachers are very helpful."

"I learnt a lot at Kangan Institute and was very happy and thrilled to see my garment on stage at the Annual end of year fashion show. I don't know how to describe it. I was very happy and very proud.''

Joseph Roger Jonathan Thompson – Diploma of Automotive Technology / Mauritius

''Here at Kangan Institute we have support to help you search for work placement so that we could get experience. I am working for Good Year to be a better mechanic.''

Frederick Milal Onaput – Diploma of Automotive Technology, Papua New Guinea

''I would like to express our sincere gratitude to the Kangan ACE Administration (The CEO and the administrative team) and the International students Department for the opportunity to undertake the automotive program here.''

"I'm proud to say that I've made the right decision to study here at this institution because, our education and training here has been a worthwhile experience. The learning programs, facilities and the training equipment we have are all industry relevant. Also one of the important part of this course is the job experience. I'm grateful of the Job placement program which really complimented well our learning. In my view, these make the automotive program a great course offered by Kangan.''

Shu-Ting Lin – ELICOS / Taiwan

''We learn together and we learn from each other. We can go on special activities we play basketball and have BBQ's in the park.''

Show more +Show less -

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Australia

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
Join Kangan Institute today
Join us at Kangan Institute
Join us at Kangan
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2462

 • $1030
  លំនៅដ្ឋាន
 • $898
  ម្ហូបអាហារ
 • $138
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $396
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?