ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Lancaster University

United Kingdom
video Bg

Lancaster University

United Kingdom
video Bg

Lancaster University

United Kingdom
video Bg

Lancaster University

United Kingdom
Overview

Overview

Lancaster University is a public research university in Lancaster, Lancashire, consistently ranking within the top ten in three major UK university league tables. The university is proud of its international community and aims to offer all students a global experience during their time there, with students coming from over 100 countries around the world.

Lancaster University has a huge number of teaching and research links around the world which provide exciting opportunities for students to study or work abroad. There are strong links with universities in the U.S. and China. Lancaster also has teaching partnerships in Germany, Ghana, China and Malaysia.

Lancaster students can take advantage of the modern campus, with facilities ranked within the top ten in the Times Higher Student Experience Survey 2018. Open 24/7 during term time, the freshly renovated library offers more than 1,200 workspaces and silent and quiet study areas. Power sockets can be found throughout the whole library to charge all devices, and PCs and laptops are available for loan.

With plenty of relaxing green spaces, the campus has much on offer for student services and entertainment. There’s an art gallery and concert hall, a theatre, restaurants, cafés, bars, a charity shop, a hairdressing salon, and even an ice cream parlour.

Students are taught by passionate staff who, through the most recent Teaching Excellence Framework, have been recognised for the quality of their education. Beyond the classroom there is a careers centre students can utilise, which provides assistance from searching and applying for jobs to writing cover letters and CVs. Careers events and workshops are put on throughout the academic year, and students can receive one-to-one advice through sessions with a careers advisor.

The university is third in the UK for graduate-level employment in the Times and Sunday Times Good University Guide 2019 and the Complete University Guide 2020, with 89 percent of Lancaster students going into professional work or further education after graduation.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Lancaster University is a public research university in Lancaster, Lancashire. The university is proud of its international community and aims to offer all students a global experience during their time there, with students coming from over 100 countries around the world.

Lancaster was named International University of the Year 2020 by The Times and Sunday Times Good University Guide as well as achieving a top ten position in three major national league tables:

 • 8th in the Complete University Guide 2021
 • 10th in the Times and Sunday Times Good University Guide 2021
 • 10th in the Guardian University Guide 2021

The university has an extensive network of teaching and research links around the world, many of which provide exciting opportunities for students to study or work abroad. There are strong links with universities in the U.S. and China. Lancaster also has teaching partnerships in China, Germany, Ghana and Malaysia.

Lancaster students can take advantage of the university's modern campus. Open 24/7 during term time, the freshly renovated library offers more than 1,200 workspaces and silent and quiet study areas. Power sockets can be found throughout the whole library to charge all devices, and PCs and laptops are available for loan at no cost.

In addition to plenty of relaxing green spaces, the campus has much on offer for student services and entertainment. There's an art gallery and concert hall, a theatre, cinema, restaurants, cafes, bars, banks, a post office, hairdressing salons, and even an ice cream parlour.

Students are taught by passionate staff who, through the most recent Teaching Excellence Framework, have been recognised for the quality of their teaching. Beyond the classroom there is a careers centre that students can utilise, which helps with everything from applying for jobs to writing cover letters. Careers events and workshops are put on throughout the academic year, and students can receive one-to-one advice through sessions with a careers advisor.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Lancaster University is a public research university in Lancaster, Lancashire. The university is proud of its international community and aims to offer all students a global experience during their time there, with students coming from over 100 countries around the world.

Lancaster was named International University of the Year 2020 by The Times and Sunday Times Good University Guide as well as achieving a top ten position in three major national league tables:

 • 8th in the Complete University Guide 2021
 • 10th in the Times and Sunday Times Good University Guide 2021
 • 10th in the Guardian University Guide 2021

The university has an extensive network of teaching and research links around the world, many of which provide exciting opportunities for students to study or work abroad. There are strong links with universities in the U.S. and China. Lancaster also has teaching partnerships in China, Germany, Ghana and Malaysia.

Lancaster students can take advantage of the university's modern campus. Open 24/7 during term time, the freshly renovated library offers more than 1,200 workspaces and silent and quiet study areas. Power sockets can be found throughout the whole library to charge all devices, and PCs and laptops are available for loan at no cost.

In addition to plenty of relaxing green spaces, the campus has much on offer for student services and entertainment. There's an art gallery and concert hall, a theatre, cinema, restaurants, cafes, bars, banks, a post office, hairdressing salons, and even an ice cream parlour.

Beyond the classroom there is a careers centre that students can utilise, which helps with everything from applying for jobs to writing cover letters. Careers events and workshops are put on throughout the academic year, and students can receive one-to-one advice through sessions with a careers advisor.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Lancaster University is a public research university in Lancaster, Lancashire. The university is proud of its international community and aims to offer all students a global experience, welcoming students from over 120 countries around the world.

Lancaster is a top 15 University in UK league tables.

 • 11th in the Times and Sunday Times Good University Guide 2022
 • 11th in the Complete University Guide 2022
 • 13th in the Guardian University Guide 2022

Lancaster is also climbing in world university rankings.

 • 122nd in the Times Higher Education World University Rankings 2022
 • 132nd out of more than 1,000 universities in the QS World University Rankings 2022

The university has an extensive network of teaching and research links around the world, many of which provide exciting opportunities for students to study or work abroad. There are strong links with universities in the US and China. Lancaster also has teaching partnerships in China, Germany, Ghana and Malaysia.

Lancaster students can take advantage of the university's modern campus. Open 24/7 during term time, the freshly renovated library offers more than 1,200 workspaces and silent and quiet study areas to suit all learning styles. Power sockets can be found throughout the whole library to charge devices, and PCs and laptops are available for loan at no cost.

In addition to plenty of relaxing green spaces, there's an art gallery and concert hall, a theatre, cinema, restaurants, cafes, bars, a post office and hair salons.

Students receive quality teaching from passionate staff and life after university is also a key focus at Lancaster University. The careers service offers specialist support, including programmes designed to enhance employability and increase opportunities for international students. Students can also go there for help with applying for jobs and one-to-one advice. Careers events and workshops are held throughout the year.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Highly ranked global university

Lancaster University gives an outstanding performance in all areas that matter to students. This has been continuously recognised by national and international university rankings and surveys, and Lancaster’s performances for 2019 and 2020 have been no different.

Lancaster has achieved a top 10 in the three major national league tables:

 • 6th in the Times and Sunday Times Good University Guide 2019
 • 7th in the Complete University Guide 2020
 • 7th in the Guardian University Guide 2020

The university has outshone many of the Russell Group institutions in these major UK rankings.

It has also impressively ranked 128th in the QS World University Rankings 2020, and 146th in the Times Higher Education World University Rankings 2019.

Furthermore, Lancaster has been named as having the Best University Halls in the National Student Housing Awards – seven times since 2010. The university has also been awarded the International Accommodation Quality Mark, which only six other institutions in the nation have achieved. This highlights providers that have an international student satisfaction rate of higher than 90 percent.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Online events

Lancaster University is offering a variety of online events and webinars that invite students to connect with staff and students and find out about life on campus. From online open days to webinars covering all aspects of study and subject specific events.

Students can view the full list of options and book a place online.

Campus developments

Building on from the success of being named International University of the Year, the university continues to grow its global education opportunities with the opening of a European campus in Leipzig, Germany.

The Leipzig campus offers students the chance to gain a full UK degree from a highly ranked university, while based in mainland Europe and will encourage student mobility between the UK and Germany through study abroad and short-term summer programmes.

There have also been many developments at the UK campus, which has transformed over recent years thanks to several significant new-build developments and remodelling projects. Latest projects include:

 • The Management School has embarked on an ambitious development, creating a new cutting-edge space for students, staff and partners.
 • A new state-of-the-art lecture theatre will be the largest on campus, with seating for up to 400 students.
 • The new Health Innovation Campus is a pioneering project that brings together innovators, academics, entrepreneurs, businesses, local government, citizens and health care providers. It aims to drive advances in technologies, products and ways of working to improve health and healthcare.
 • The Sports Centre has recently opened a new sports hall, strength and conditioning room and human performance lab.
 • A three-floor extension to the library has created approximately 400 new study spaces, more than 120 silent study spaces and a wealth of dedicated research and collaboration spaces.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Online Events

Lancaster University is offering a variety of online events and webinars that invite students to connect with staff and students and find out about life on campus. From online open days to webinars covering all aspects of study and subject specific events.

Students can view the full list of options and book a place online.

Campus Developments

Building on from the success of being named International University of the Year, the university continues to grow its global education opportunities with the opening of a European campus in Leipzig, Germany.

The Leipzig campus offers students the chance to gain a full UK degree from a highly ranked university, while based in mainland Europe and will encourage student mobility between the UK and Germany through study abroad and short-term summer programmes.

There have also been many developments at the UK campus, which has transformed over recent years thanks to several significant new-build developments and remodelling projects. Latest projects include:

 • The Management School has embarked on an ambitious development, creating a new cutting-edge space for students, staff and partners.
 • A new state-of-the-art lecture theatre will be the largest on campus, with seating for up to 400 students.
 • The new Health Innovation Campus is a pioneering project that brings together innovators, academics, entrepreneurs, businesses, local government, citizens and health care providers. It aims to drive advances in technologies, products and ways of working to improve health and healthcare.
 • The Sports Centre has recently opened a new sports hall, strength and conditioning room and human performance lab.
 • A three-floor extension to the library has created approximately 400 new study spaces, more than 120 silent study spaces and a wealth of dedicated research and collaboration spaces.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Lancaster's Research Excellence

The 2021 Research Excellence Framework (REF) assesses the quality and impact of research in UK universities across all subjects. 91 percent of Lancaster's research has been independently rated as 'internationally excellent' or 'world leading' with 46 percent rated in the highest category of 4*.

Lancaster is 21st overall out of 157 institutions ranked by the Times Higher Education. This places Lancaster above 8 Russell Group universities for research quality. The results combine with Lancaster's strengths in teaching and investment in the student experience to reflect our distinctive university community, able to excel in teaching and research.

Scholarships

At Lancaster, we are investing in the future of our students by enabling access to a world-class education. We believe that funding concerns should not stop any student with the talent to thrive. In 2020 we awarded almost £6m for scholarships and bursaries, helping over 3,900 students from over 40 different countries with fees and living expenses. Each year we offer a variety of generous scholarships, including the Lancaster Global Scholarship.

Enhanced Career Support

The careers service at Lancaster University has developed a new programme, LAUNCH Your Career, to provide specialist support for all international students. The six-workshop programme covers a variety of topics and can help students work towards attaining The Lancaster Award, a certificate of achievement that recognises extra-curricular activities and development outside of a students' degree programme.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Lancaster University holds the highest ‘Gold’ rating in the 2017 Teaching Excellence Framework (TEF). This is based on high quality teaching, excellent teaching facilities and good careers that its graduates go into. The university’s staff aim to produce research-led teaching and in the last Research Excellence Framework, 83 percent of its research was rated as either internationally excellent or world leading.

The panel assessing universities provided feedback saying that Lancaster students from all backgrounds continuously achieve excellent outcomes. Many students continue studying and progress into professional employment, which notably surpasses Lancaster’s benchmarks.

The TEF analyses three key areas: the learning environment the quality of teaching and student outcomes and learning. To rank as ‘Gold’, universities need to provide sufficient evidence of outstanding provision in all three.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Lancaster University holds a gold rating in the latest Teaching Excellence Framework (TEF), the highest that can be achieved. This is based on high-quality teaching, excellent teaching facilities and the good careers that its graduates go into. The university's staff aim to produce research-led teaching and in the last Research Excellence Framework, 83 per cent of its research was rated as either internationally excellent or world leading.

The panel assessing universities provided feedback saying that Lancaster students from all backgrounds continuously achieve excellent outcomes. Many students continue studying and progress into professional employment, which notably surpasses Lancaster's benchmarks.

This high-quality teaching places graduates in a strong position to achieve their career goals. The university is third in the UK for graduate-level employment in The Times and Sunday Times Good University Guide 2020 and the Complete University Guide 2021, with 89 per cent of Lancaster students going into professional work or further education after graduation.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

The university's staff aim to produce research-led teaching and in the last Research Excellence Framework, 83 per cent of its research was rated as either internationally excellent or world leading.

The panel assessing universities provided feedback saying that Lancaster students from all backgrounds continuously achieve excellent outcomes. Many students continue studying and progress into professional employment, which notably surpasses Lancaster's benchmarks.

This high-quality teaching places graduates in a strong position to achieve their career goals. The university is third in the UK for graduate-level employment in The Times and Sunday Times Good University Guide 2020 and the Complete University Guide 2021, with 89 per cent of Lancaster students going into professional work or further education after graduation.

Show more +Show less -
Teaching quality & student satisfaction

Teaching quality & student satisfaction

Lancaster University is known for its teaching excellence, which is based on leading staff, excellent facilities and the good careers that its graduates go into. The university's staff aim to produce research-led teaching and in the 2021 Research Excellence Framework, 91 per cent of its research was rated as either internationally excellent or world leading.

Lancaster students from all backgrounds continuously achieve excellent outcomes. Many students continue studying and progress into professional employment, which notably surpasses Lancaster's benchmarks.

The 2021 National Student Survey (NSS) reveals that 83% of Lancaster University students are satisfied overall with the quality of their course, compared with a national average of 75%. Ranked against comparable universities, this puts Lancaster 6th in England.

Community - A home away from home

The university endeavours to offer a global experience, with its students and staff living and learning with people from different cultures, sharing their ideas and perspectives. 30 per cent of the university's staff are non-British, and the international student community consists of people from over 120 countries.

Lancaster's college system provides a unique community experience designed to enhance and support the lives of all its students. Each of the nine colleges are based on campus, where safety is a priority and security is provided through a dedicated 24-hour team of college porters. Students are assured of a friendly environment, which includes Wi-Fi enabled social spaces, games rooms and quiet spaces.

For information related specifically to the coronavirus (Covid-19) pandemic and Lancaster's approach, policies and procedures students can access dedicated resources on the university website and its COVID-19 page.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Lancaster University is comprised of four main faculties, each with several departments, centres and institutes.

Faculty of Arts and Social Sciences

Lancaster’s Faculty of Arts and Social Sciences is home to over 20 disciplines, with many placing in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. The nine departments include Educational Research History The Lancaster Institute for the Contemporary Arts Languages and Cultures English Literature and Creative Writing Linguistics and English Language Politics, Philosophy and Religion Sociology and Law School.

Faculty of Health and Medicine

The Faculty of Health and Medicine's multidisciplinary research and teaching operates across three Divisions: The Medical School, Biomedical and Life Sciences and Health Research.

Management School

Lancaster University Management School is one of the few business schools in the world to hold quadruple accreditation and is consistently ranked among the UK’s top ten. Many of its programmes are highly ranked in the UK and across the world by leading rankings from the Financial Times, Forbes, QS, the Economist and more.

Faculty of Science and Technology

The faculty’s eight departments offer high quality education by internationally renowned academics which are delivered in top facilities. Its eight departments include Chemistry Computing and Communications Engineering Lancaster Environment Centre Mathematics and Statistics Natural Sciences Physics, and Psychology.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Lancaster University is comprised of four main faculties, each with several departments, centres and institutes.

Faculty of Arts and Social Sciences

Lancaster's Faculty of Arts and Social Sciences is home to over 20 disciplines, with many placing in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. The nine departments include Educational Research History The Lancaster Institute for the Contemporary Arts Languages and Cultures English Literature and Creative Writing Linguistics and English Language Politics, Philosophy and Religion Sociology and Law School.

Faculty of Health and Medicine

The Faculty of Health and Medicine's multidisciplinary research and teaching operates across three Divisions: Biomedical and Life Sciences Health Research and the Medical School. The Times and Sunday Times Good University Guide 2020, ranks the Medical School 1st in the UK for research quality and for graduate prospects in medicine.

Management School

Lancaster University Management School is one of the few business schools in the world to hold quadruple accreditation and is ranked among the UK's top ten. Many of its programmes are highly ranked in the UK and across the world by leading rankings from the Financial Times, QS, the Economist and more. Accounting and Finance Economics Entrepreneurship and Strategy Management Science Marketing and Organisation, Work and Technology make up the school's six departments.

Faculty of Science and Technology

The faculty offers high quality education by internationally renowned academics that are delivered in top facilities. Many of its disciplines place in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. Its eight departments include Chemistry Computing and Communications Engineering Lancaster Environment Centre Mathematics and Statistics Natural Sciences Physics, and Psychology.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Lancaster University is comprised of four main faculties, each with several departments, centres and institutes.

Faculty of Arts and Social Sciences

Lancaster's Faculty of Arts and Social Sciences is home to over 20 disciplines, with many placing in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. The nine departments include Educational Research History The Lancaster Institute for the Contemporary Arts Languages and Cultures English Literature and Creative Writing Linguistics and English Language Politics, Philosophy and Religion Sociology and Law School.

Faculty of Health and Medicine

The Faculty of Health and Medicine's multidisciplinary research and teaching operates across three Divisions: Biomedical and Life Sciences Health Research and the Medical School. The Times and Sunday Times Good University Guide 2020, ranks the Medical School 1st in the UK for research quality and for graduate prospects in medicine.

Management School

Lancaster University Management School is one of the few business schools in the world to hold quadruple accreditation and is ranked among the UK's top ten. Many of its programmes are highly ranked in the UK and across the world by leading rankings from the Financial Times, QS, the Economist and more. Accounting and Finance Economics Entrepreneurship and Strategy Management Science Marketing and Organisation, Work and Technology make up the school's six departments.

Faculty of Science and Technology

The faculty offers high quality education by internationally renowned academics that are delivered in top facilities. Many of its disciplines place in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. Its eight departments include Chemistry Computing and Communications Engineering Lancaster Environment Centre Mathematics and Statistics Natural Sciences Physics, and Psychology.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Lancaster University is comprised of four main faculties, each with several departments, centres and institutes.

Faculty of Arts and Social Sciences

Lancaster's Faculty of Arts and Social Sciences is home to over 20 disciplines, with many placing in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. The nine departments include Educational Research English Literature and Creative Writing History The Lancaster Institute for the Contemporary Arts Languages and Cultures Law Linguistics and English Language Politics, Philosophy and Religion and Sociology.

Faculty of Health and Medicine

The Faculty of Health and Medicine's multidisciplinary research and teaching operates across three Divisions: Biomedical and Life Sciences Health Research and the Medical School. The Times and Sunday Times Good University Guide 2021, ranks the Medical School 1st in the UK for research quality and for graduate prospects in medicine.

Management School

Lancaster University Management School is one of the few business schools in the world to hold quadruple accreditation and is ranked among the UK's top ten. Many of its programmes are highly ranked in the UK and across the world by leading rankings from the Financial Times, QS, the Economist and more. Accounting and Finance Economics Entrepreneurship and Strategy Management Science Marketing and Organisation, Work and Technology make up the school's six departments.

Faculty of Science and Technology

The faculty offers high quality education by internationally renowned academics that are delivered in top facilities. Many of its disciplines place in the top ten in the major UK league tables and top 100 in the world rankings. Its eight departments include Chemistry Computing and Communications Engineering Lancaster Environment Centre Mathematics and Statistics Natural Sciences Physics, and Psychology.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English Language Test scores

Standard undergraduate entry level

 • IELTS Academic (UKVI Approved)
  • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component
 • IELTS Academic (Other Centres)
  • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component
 • Pearson PTE Academic
  • 62 with minimum of 51 in each of the four skills
 • Cambridge English: Advanced CAE
  • Grade C
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Grade C
 • GCSE/ IGCSE/ O Level English
  • Grade C
 • TOEFL iBT
  • 93 overall - minimum of 17 in listening, 18 in reading, 20 in speaking, and 17 in writing
 • CaMLA ECPE
  • C2

For students who currently have an IELTS score of 6.0 and have not achieved the required IELTS score and want a direct entry to Lancaster University, they may be able to attend the 4-week English for Academic Purposes course to bring them up to the required level.

Standard postgraduate entry level

 • IELTS Academic (UKVI Approved)
  • 6.5/7.0 minimum scores in each component required.
 • IELTS Academic (Other Centres)
  • 6.5/7.0 minimum scores in each component required.
 • Pearson PTE Academic
  • 62/70 minimum scores in each component required.
 • Cambridge English: Advanced CAE
  • Grade C
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Grade C
 • TOEFL iBT
  • 93/100 overall, with a minimum of 20/22 in each skill.
 • CaMLA ECPE
  • C2

If students applying for postgraduate programmes at Lancaster have not met the minimum entry requirements for their chosen courses, the university has a range of pre-sessional English language courses. These are designed to help students bridge the gap between their current English language score and the normal minimum entry requirement of their degree programmes. The courses are between 4 and 40 weeks in length, depending on the level of their English when they apply.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language test scores

Standard undergraduate entry level

 1. IELTS Academic (UKVI Approved)
  • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component
 2. IELTS Academic (Other Centres)
  • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component
 3. Pearson PTE Academic
  • 62 with minimum of 51 in each of the four skills
 4. Cambridge English: Advanced CAE
  • Grade C
 5. Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Grade C
 6. GCSE/ IGCSE/ O Level English
  • Grade C
 7. TOEFL iBT
  • 93 overall - minimum of 17 in listening, 18 in reading, 20 in speaking, and 17 in writing
 8. CaMLA ECPE
  • C2

For students who currently have an IELTS score of 6.0 and have not achieved the required IELTS score and want a direct entry to Lancaster University, they may be able to attend the four-week English for Academic Purposes course to bring them up to the required level.

Visit the university's Undergraduate course pages for specific entry requirements.

Standard postgraduate entry level

 1. IELTS Academic (UKVI Approved)
  • 6.5/7.0 minimum scores in each component required.
 2. IELTS Academic (Other Centres)
  • 6.5/7.0 minimum scores in each component required.
 3. Pearson PTE Academic
  • 62/70 minimum scores in each component required.
 4. Cambridge English: Advanced CAE
  • Grade C
 5. Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Grade C
 6. TOEFL iBT
  • 93/100 overall, with a minimum of 20/22 in each skill.
 7. CaMLA ECPE
  • C2

If students applying for postgraduate programmes at Lancaster have not met the minimum entry requirements for their chosen courses, the university has a range of pre-sessional English language courses. These are designed to help students bridge the gap between their current English language score and the normal minimum entry requirement of their degree programmes. The courses are between four and 40 weeks in length, depending on the level of their English when they apply.

Visit the university's Postgraduate course pages for specific entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language test scores

Standard undergraduate entry level

 1. IELTS Academic (UKVI Approved)
  • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component
 2. IELTS Academic (Other Centres)
  • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component
 3. Pearson PTE Academic
  • 62 with minimum of 51 in each of the four skills
 4. Cambridge English: Advanced CAE
  • Grade C
 5. Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Grade C
 6. GCSE/ IGCSE/ O Level English
  • Grade C
 7. TOEFL iBT
  • 93 overall - minimum of 17 in listening, 18 in reading, 20 in speaking, and 17 in writing
 8. CaMLA ECPE
  • C2

For students who currently have an IELTS score of 6.0 and have not achieved the required IELTS score and want a direct entry to Lancaster University, they may be able to attend the four-week English for Academic Purposes course to bring them up to the required level.

Visit the university's Undergraduate course pages for specific entry requirements.

Standard postgraduate entry level

 1. IELTS Academic (UKVI Approved)
  • 6.5/7.0 minimum scores in each component required
 2. IELTS Academic (Other Centres)
  • 6.5/7.0 minimum scores in each component required
 3. Pearson PTE Academic
  • 62/70 minimum scores in each component required
 4. Cambridge English: Advanced CAE
  • Grade C
 5. Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Grade C
 6. TOEFL iBT
  • 93/100 overall, with a minimum of 20/22 in each skill
 7. CaMLA ECPE
  • C2

If students applying for postgraduate programmes at Lancaster have not met the minimum entry requirements for their chosen courses, the university has a range of pre-sessional English language courses. These are designed to help students bridge the gap between their current English language score and the normal minimum entry requirement of their degree programmes. The courses are between four and 40 weeks in length, depending on the level of their English when they apply.

Visit the university's Postgraduate course pages for specific entry requirements.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English Language Test scores

Standard undergraduate entry level

IELTS Academic (UKVI Approved)

 • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component

IELTS Academic (Other Centres)

 • 6.5 with a minimum of 5.5 in each component

Pearson PTE Academic

 • 62 with minimum of 51 in each of the four skills

Cambridge English: Advanced CAE

 • Grade C

Cambridge English: Proficiency (CPE)

 • Grade C

GCSE/IGCSE/O Level English

 • Grade C

TOEFL iBT

 • 93 overall - minimum of 17 in listening, 18 in reading, 20 in speaking, and 17 in writing

CaMLA ECPE

 • C2

For students who currently have an IELTS score of 6.0 and have not achieved the required IELTS score and want a direct entry to Lancaster University, they may be able to attend the four-week English for Academic Purposes course to bring them up to the required level.

Visit the University's Undergraduate course pages for specific entry requirements.

Standard postgraduate entry level

IELTS Academic (UKVI Approved)

 • 6.5/7.0 minimum scores in each component required

IELTS Academic (Other Centres)

 • 6.5/7.0 minimum scores in each component required

Pearson PTE Academic

 • 62/70 minimum scores in each component required

Cambridge English: Advanced CAE

 • Grade C

Cambridge English: Proficiency (CPE)

 • Grade C

TOEFL iBT

 • 93/100 overall, with a minimum of 20/22 in each skill

CaMLA ECPE

 • C2

If students applying for postgraduate programmes at Lancaster have not met the minimum entry requirements for their chosen courses, the University has a range of pre-sessional English language courses. These are designed to help students bridge the gap between their current English language score and the normal minimum entry requirement of their degree programmes. The courses are between four and 40 weeks in length, depending on the level of their English when they apply.

Visit the University's Postgraduate course pages for specific entry requirements.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation

Lancaster University has made significant investments to provide students with high quality, well equipped and comfortable accommodation. The university offers a wide range of options for all students to suit different preferences and budgets. The university’s accommodation has been rated the UK's Best University Halls seven times since 2010 in the annual National Student Housing Survey.

Library

The library offers a flexible, inspiring, technology-enabled environment with a range of individual and group work spaces to support different learning styles. Open all day, every day during term-time, it is built around a central atrium filled with natural light and is home to a real living tree – named Norman.

Students' Union

With more than 12,000 members from more than 100 countries, Lancaster University Students’ Union has a wide variety of support services available to students.

The Students' Union Education and Support service has a dedicated team who supply students with free and confidential advice. They assist students with any issues they may have whilst at Lancaster, including financial, academic, housing, employment and consumer issues. There is also ample support for international students, and an Education and Support service which assists students on campus and online, all year-round and even during holiday periods.

The SU’s ‘Involve’ initiative allows students to enjoy many opportunities outside of their studies, with over 200 sports clubs and societies to get involved in.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation

Lancaster University has made significant investments to provide students with high quality, well equipped and comfortable accommodation. The university offers a wide range of options for all students to suit different preferences and budgets. The university has been named as having the Best University Halls in the National Student Housing Awards, eight times since 2010. Lancaster has also been awarded the International Accommodation Quality Mark 2019. This highlights providers that have an international student satisfaction rate of higher than 90 per cent.

Library

The library offers a flexible, inspiring, technology-enabled environment with a range of individual and group workspaces to support different learning styles. Open all day, every day during term-time, it is built around a central atrium filled with natural light and is home to a real living tree. In addition, the campus has a wide variety of study and social spaces.

Students' Union

With more than 12,000 members from more than 100 countries, Lancaster University Students' Union has a wide variety of support services available to students.

The Students' Union Education and Support service has a dedicated team who supply students with free and confidential advice. They assist students with any issues they may have while at Lancaster, including financial, academic, housing, employment and consumer issues. There is also ample support for international students, and the service assists students on campus and online, all year-round and even during holiday periods.

The SU has over 175 clubs and societies for students to get involved in, including a vibrant community of international, cultural and faith societies. There are also over 80 sports clubs, some based in the GBP 20 million sports centre which features the very latest in top of the range facilities. These clubs and societies are a fantastic opportunity to meet new people, have fun and develop skills that help you when looking for a job.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation

Lancaster University has made significant investments to provide students with high quality, well equipped and comfortable accommodation. The university offers a wide range of options for all students to suit different preferences and budgets. The university has been named as having the Best University Halls in the National Student Housing Awards, eight times since 2010. Lancaster has also been awarded the International Accommodation Quality Mark 2019. This highlights providers that have an international student satisfaction rate of higher than 90 per cent.

Library

The library offers a flexible, inspiring, technology-enabled environment with a range of individual and group workspaces to support different learning styles. Open all day, every day during term-time, it is built around a central atrium filled with natural light and is home to a real living tree. In addition, the campus has a wide variety of study and social spaces.

Students' Union

With more than 12,000 members from more than 100 countries, Lancaster University Students' Union has a wide variety of support services available to students.

The Students' Union Education and Support service has a dedicated team who supply students with free and confidential advice. They assist students with any issues they may have while at Lancaster, including financial, academic, housing, employment and consumer issues. There is also ample support for international students, and the service assists students on campus and online, all year-round and even during holiday periods.

The SU has over 175 clubs and societies for students to get involved in, including a vibrant community of international, cultural and faith societies. There are also over 80 sports clubs, some based in the GBP 20 million sports centre which features the very latest in top of the range facilities. These clubs and societies are a fantastic opportunity to meet new people, have fun and develop skills that help you when looking for a job.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Accommodation

Lancaster University has made significant investments to provide students with high quality, well equipped and comfortable accommodation. The university offers a wide range of options for all students to suit different preferences and budgets. The University has been named as having the Best University Halls in the National Student Housing Awards, eight times since 2010.

Library

The library offers a flexible, inspiring, technology-enabled environment with a range of individual and group workspaces to support different learning styles. Open all day, every day during term-time, it is built around a central atrium filled with natural light and is home to a real living tree. In addition, the campus has a wide variety of study and social spaces.

Students' Union

With more than 12,000 members from more than 100 countries, Lancaster University Students' Union has a wide variety of support services available to students.

The Students' Union Education and Support service has a dedicated team who supply students with free and confidential advice. They assist students with any issues they may have while at Lancaster, including financial, academic, housing, employment and consumer issues. There is also ample support for international students, and the service assists students on campus and online, all year round and even during holiday periods.

The Union has over 175 clubs and societies for students to get involved in, including a vibrant community of international, cultural and faith societies. There are also over 80 sports clubs, some based in the GBP 20 million sports centre which features the very latest in top of the range facilities. These clubs and societies are a fantastic opportunity to meet new people, have fun and develop skills that help you when looking for a job.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Undergraduate study

International students studying an undergraduate course at Lancaster University will pay tuition fees from one of three bands. The amount of fees also depends on the chosen subject area.

Scholarships may be available from specific academic departments with most awards offering a tuition fee discount.

Students can find out more information from the academic departments they are interested in applying for by visiting the university website.

Postgraduate study

The tuition fees for postgraduate study depend on the students’ choice of specific course and subject area. Most awards offer a tuition fee discount.

Living costs

Students at Lancaster can benefit from a campus university positioned in North West England, which offers a lower cost of living in comparison to many other areas of the UK.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Undergraduate study

International students studying an undergraduate course at Lancaster University will pay tuition fees from one of three bands. The amount of fees also depends on the chosen subject area.

Scholarships may be available from specific academic departments with most awards offering a tuition fee discount.

Students can find out more information from the academic departments they are interested in applying for by visiting the university website.

Postgraduate study

The tuition fees for postgraduate study depend on the students' choice of specific course and subject area. Most awards offer a tuition fee discount.

Living costs

Students at Lancaster can benefit from a campus university positioned in North West England, which offers a lower cost of living in comparison to many other areas of the UK.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Undergraduate study

International students studying an undergraduate course at Lancaster University will pay tuition fees from one of three bands. The amount of fees also depends on the chosen subject area.

Scholarships may be available from specific academic departments with most awards offering a tuition fee discount.

Students can find out more information from the academic departments they are interested in applying for by visiting the university website.

Postgraduate study

The tuition fees for postgraduate study depend on the students' choice of specific course and subject area. Most awards offer a tuition fee discount.

Living costs

Students at Lancaster can benefit from a campus university positioned in North West England, which offers a lower cost of living in comparison to many other areas of the UK.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

Undergraduate study

International students studying an undergraduate course at Lancaster University will pay tuition fees from one of three bands. The amount of fees also depends on the chosen subject area.

Scholarships may be available from specific academic departments with most awards offering a tuition fee discount.

Students can find out more information from the academic departments they are interested in applying for by visiting the University website.

Postgraduate study

The tuition fees for postgraduate study depend on the students' choice of specific course and subject area. Most awards offer a tuition fee discount.

Living costs

Students at Lancaster can benefit from a campus university positioned in North West England, which offers a lower cost of living in comparison to many other areas of the UK.

Scholarships

Lancaster offers a range of fantastic scholarships and bursaries at undergraduate and postgraduate level. You can find out more about these on their scholarships page.

Show more +Show less -
4741
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
122nd  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

Join Lancaster University
We Are Lancaster
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
Join Lancaster University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?