ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
video Bg

Liverpool John Moores University

United Kingdom
Overview

Overview

Liverpool John Moores University (LJMU) has a rich cultural history and traces its roots back all the way to 1823 where it was initially the Liverpool Mechanics and Apprentice’s Library. Now, it takes pride in being a modern, civic university that offers degrees that are informed by internationally-acclaimed research, but centred around hands-on and practical learning.

Ranked among the top 600 universities in the world (Times Higher Education World University Rankings 2018), and with a silver rating in the Teaching Excellence Framework 2017, students can trust that the quality of teaching is at a very high level at LJMU.

Based in the world-famous city of Liverpool, the institution gives students the opportunity to make what The Times of London called “the coolest place to live in the UK” their home. With a vibrant array of music, arts and culture on offer all year round in the city, there is lots to do for students outside of lectures. Student satisfaction is high at LJMU, being ranked third in the North-West of England (Complete University Guide 2019).

With GBP 160 million invested over the last 10 years, LJMU offers thousands of cutting-edge learning spaces and state-of-the-art facilities so that students can leave feeling ready for the world of work.

The University offers a number of services to support students in the pursuit of their dream job, including mock job interviews, CV and cover letter reviews, and an extensive calendar of employment events and career fairs.

Over 21,000 students from more than 100 different countries attend LJMU, providing a diverse campus atmosphere. And with over 250 different undergraduate and master’s programmes on offer, there is no shortage of options for students to choose from.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Liverpool John Moores University (LJMU) has a rich cultural history and traces its roots all the way back to 1823 where it was initially the Liverpool Mechanics and Apprentice's Library. Now, it takes pride in being a modern, civic university that offers degrees that are informed by internationally-acclaimed research and centred around hands-on and practical learning.

The university is ranked within the global top 150 universities under 50 years of age (THE Young University Rankings 2019). Additionally, with a silver rating in the Teaching Excellence Framework 2017, students can trust that the quality of teaching is at a very high level at LJMU.

Based in the world-famous city of Liverpool, the institution gives students the opportunity to make what the Times of London called ‘the coolest place to live in the UK' their home. With a vibrant array of music, arts and culture on offer year-round in the city, there is lots for students to do outside of their lectures.

With GBP 160 million invested over the last ten years, LJMU offers thousands of cutting-edge learning spaces and state-of-the-art facilities so that students can leave feeling ready for the world of work.

The university offers a number of services to support students in the pursuit of their dream job, including mock job interviews, CV and cover letter reviews, and an extensive calendar of employment events and career fairs.

Over 23,000 students from more than 100 different countries attend LJMU, providing a diverse campus atmosphere. With over 250 different undergraduate and master's programmes on offer, there is no shortage of options for students to choose from.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Liverpool John Moores University (LJMU) has a rich cultural history and traces its roots all the way back to 1823 where it was initially the Liverpool Mechanics and Apprentice's Library. Now, it takes pride in being a modern, civic university that offers degrees that are informed by internationally-acclaimed research and centred around hands-on and practical learning.

The university is ranked within the global top 150 universities under 50 years of age (THE Young University Rankings 2019).

Based in the world-famous city of Liverpool, the institution gives students the opportunity to make what the Times of London called ‘the coolest place to live in the UK' their home. With a vibrant array of music, arts and culture on offer year-round in the city, there is lots for students to do outside of their lectures.

With GBP 160 million invested over the last ten years, LJMU offers thousands of cutting-edge learning spaces and state-of-the-art facilities so that students can leave feeling ready for the world of work.

The university offers a number of services to support students in the pursuit of their dream job, including mock job interviews, CV and cover letter reviews, and an extensive calendar of employment events and career fairs.

Over 23,000 students from more than 100 different countries attend LJMU, providing a diverse campus atmosphere. With over 250 different undergraduate and master's programmes on offer, there is no shortage of options for students to choose from.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Liverpool John Moores University (LJMU) has a rich cultural history and traces its roots all the way back to 1823 where it was initially the Liverpool Mechanics and Apprentice's Library. Now, it takes pride in being a modern, civic university that offers degrees that are informed by internationally-acclaimed research and centred around hands-on and practical learning.

The university is ranked within the global top 150 universities under 50 years of age (THE Young University Rankings 2019).

Based in the world-famous city of Liverpool, the institution gives students the opportunity to make what the Times of London called ‘the coolest place to live in the UK' their home. With a vibrant array of music, arts and culture on offer year-round in the city, there is lots for students to do outside of their lectures.

With GBP 160 million invested over the last ten years, LJMU offers thousands of cutting-edge learning spaces and state-of-the-art facilities so that students can leave feeling ready for the world of work.

The university offers a number of services to support students in the pursuit of their dream job, including mock job interviews, CV and cover letter reviews, and an extensive calendar of employment events and career fairs.

Over 23,000 students from more than 100 different countries attend LJMU, providing a diverse campus atmosphere. With over 250 different undergraduate and master's programmes on offer, there is no shortage of options for students to choose from.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Liverpool John Moores University (LJMU) has a rich cultural history and traces its roots all the way back to 1823 where it was initially the Liverpool Mechanics and Apprentices Library. Now, it takes pride in being a modern, civic university that offers degrees informed by internationally acclaimed research and centred around industry standard learning.

The university is ranked within the Global Top 100 Universities, under 50 years of age (THE Young University Rankings 2021).

Based in the world-famous city of Liverpool, LJMU gives students the opportunity to make what the Times of London called ‘one of the coolest places to live in the UK' their home. With a vibrant array of music, arts and culture on offer year-round in the city, there is lots for students to do outside of their lectures.

As such, LJMU offers an exceptional student experience, renowned for its high-quality teaching, innovation, student supportive structures and ground-breaking research, all within one of the world's most vibrant and multicultural cities.

With GBP 160 million invested over the last ten years, LJMU offers thousands of cutting-edge learning spaces and state-of-the-art facilities. This includes their newly built Student Life Building opened for 2021, located in the heart of Liverpool. Helping to give students ease of access to key student-facing services, as well as exceptional breakout and leisure spaces, this building encompasses the spirit of the institution and puts students at the heart of all that it does.

The university offers a number of services to support students in the pursuit of their dream career, including mock job interviews, CV and cover letter reviews, and an extensive calendar of employment events throughout the academic year.

Over 21,000 students from more than 100 different countries attend LJMU, providing a diverse and multicultural campus atmosphere. With over 250 different undergraduate and master's programmes on offer, there is no shortage of options.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Scholarships:

LJMU is updating its scholarships package for 2019, and will offer financial opportunities for students who are seeking placements with university and industry partners. An expanded range of funding routes in postgraduate education and contributions to external funding bodies mean that more students will have financial support throughout the institution.

New engineering programmes:

This year, LJMU has developed 4 new programmes within the Faculty of Engineering & Technology to give postgraduate students the opportunity to not only learn in an academic setting but also put their skills to the test in an industrial environment, earning a wage as they go. The new programmes are:

Alongside these programmes, sit new scholarships – including the Global Enterprise Award, which provides up to GBP 6,000 towards tuition for successful applicants.

More new courses:

MA Digital Literacies: Ran entirely online, this course appeals to international students as it means they can study from their home country. Within this course, students learn the relevant skills and practices that allow them to develop digital literacy tools in the right way.

MSC Biology of Health and Disease: Allows students to use cutting-edge technology, conduct research projects and take part in practical teaching methods from staff who are leaders in their field.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Dr Philip Denton, Principle Lecturer at the School of Pharmacy and Biomolecular Sciences has been awarded a National Teaching Fellowship. Dr Denton was recognised for overseeing innovation, implementation and monitoring in respect of the university's teaching and learning strategy in his role as Associate Dean (Education), and for his compelling classroom practice as Principal Lecturer in Physical Chemistry.

The National Teaching Fellowship Scheme showcases the outstanding impact of individuals and teams who teach or support learning in UK higher education, recognising their success and providing a platform to share the learning from their practice. It highlights the commitment that LJMU has made towards fostering an environment of teaching and learning excellence, benefiting both students and the sector.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Dr Philip Denton, Principle Lecturer at the School of Pharmacy and Biomolecular Sciences has been awarded a National Teaching Fellowship. Dr Denton was recognised for overseeing innovation, implementation and monitoring in respect of the university's teaching and learning strategy in his role as Associate Dean (Education), and for his compelling classroom practice as Principal Lecturer in Physical Chemistry.

The National Teaching Fellowship Scheme showcases the outstanding impact of individuals and teams who teach or support learning in UK higher education, recognising their success and providing a platform to share the learning from their practice. It highlights the commitment that LJMU has made towards fostering an environment of teaching and learning excellence, benefiting both students and the sector.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Dr Philip Denton, Principle Lecturer at the School of Pharmacy and Biomolecular Sciences has been awarded a National Teaching Fellowship. Dr Denton was recognised for overseeing innovation, implementation and monitoring in respect of the university's teaching and learning strategy in his role as Associate Dean (Education), and for his compelling classroom practice as Principal Lecturer in Physical Chemistry.

The National Teaching Fellowship Scheme showcases the outstanding impact of individuals and teams who teach or support learning in UK higher education, recognising their success and providing a platform to share the learning from their practice. It highlights the commitment that LJMU has made towards fostering an environment of teaching and learning excellence, benefiting both students and the sector.

Show more +Show less -
What's new

What's new

 1. To encourage ambitious students and help them to realise their potential, LJMU is offering scholarships worth up to GBP 4,000 for 2022 entry. These scholarships will be awarded based upon students achieving all conditions of their offer and country of origin.
 2. LJMU is launching a Climate Action Plan to set out crucial goals over the next 10 years in the fight against the climate crisis. In 2020, LJMU developed the UK's first bachelors degree in Climate Change and is committed to educating the next generation in finding sustainable solutions to the world's industrial challenges. As part of their pledge to encourage global change, LJMU's Screen School presented films to the UN's Climate Change Conference, COP26, discussing the catastrophic effects of rising sea levels on island communities.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Liverpool John Moores University has been awarded Silver in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF). LJMU’s Silver award demonstrates that the University’s undergraduate teaching is of a very high standard and exceeds standards set down for universities in England.

The TEF panel that assessed LJMU noted that most students at the University achieve excellent outcomes successfully completing their studies and progressing on to employment or further study or highly skilled employment after graduating.

They also noted outstanding levels of student satisfaction with assessment, and very high levels of satisfaction around the academic support and quality of teaching that students received on their course.

Madeleine Atkins, Chief Executive of the Higher Education Funding Council for England, said, “The TEF measures the things that students themselves say they care about: high-quality, engaged teaching and a supportive, stimulating learning environment which equips them with the knowledge and skills they need to achieve their potential, and then to progress to a good job or further study.”

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Liverpool John Moores University was awarded Silver Status in the Teaching Excellence Framework (TEF), meaning the level of teaching at LJMU is of a high quality and exceeds the standards that are expected of UK universities. LJMU is the first university to receive two commended judgements by the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

The TEF judging panel noted that the majority of LJMU students have excellent graduate prospects, successfully entering work or further study within six months of graduation (DLHE Survey 2016/17), and there are high levels of student satisfaction for assessment and academic support.

This high standard of education is across the board, with 129 of the courses at Liverpool John Moores University being ranked in the top 50 in the Guardian University League Tables 2020.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

LJMU is the first university to receive two commended judgements by the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

The TEF judging panel noted that the majority of LJMU students have excellent graduate prospects, successfully entering work or further study within six months of graduation (DLHE Survey 2016/17), and there are high levels of student satisfaction for assessment and academic support.

This high standard of education is across the board, with 129 of the courses at Liverpool John Moores University being ranked in the top 50 in the Guardian University League Tables 2020.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

LJMU is the first university to receive two commended judgements by the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

The TEF judging panel noted that the majority of LJMU students have excellent graduate prospects, successfully entering work or further study within six months of graduation (DLHE Survey 2016/17), and there are high levels of student satisfaction for assessment and academic support.

This high standard of education is across the board, with 129 of the courses at Liverpool John Moores University being ranked in the top 50 in the Guardian University League Tables 2020.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

LJMU is the first university to receive two commended judgments by the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

The panel noted that the majority of LJMU students have excellent graduate prospects, successfully entering work or further study within 15 months of graduation (Graduate Outcomes Survey 2017/18), and there are high levels of student satisfaction for assessment and academic support.

This high standard of education is across the board, with 129 of the courses at Liverpool John Moores University being ranked in the top 50 in the Guardian University League Tables 2020.

Show more +Show less -
University Academic Department structure

University Academic Department structure

The University’s academic structure is divided into five faculties:

Faculty of Arts, Professional and Social Studies

As an academically ambitious, research-driven faculty, it offers a diverse range of programmes to 7,000 students from Creative Writing to Law, and Accounting to Architecture.

In the most recent research assessment (REF2014), 37.3% of its academics’ research was rated as either world-leading or internationally excellent.

Faculty of Education, Health and Community

Students within the faculty receive a cutting-edge educational experience informed by its research, scholarship and real-world experience as all of its courses offer placement opportunities.

97% of the faculty's students are in employment or further study within six months of graduating.

Faculty of Science

With world-class facilities and a passionate and innovative teaching and research team, the Faculty of Science’s students are studying at the cutting-edge of their discipline. Strong links with the scientific community and industry in both the UK and overseas means that the faculty can offer fantastic placement opportunities so students can develop their skills and gain valuable experience in the real world.

Faculty of Engineering and Technology

The Faculty of Engineering and Technology offers courses and carries out research across a diverse field, in areas ranging from computing and engineering to maritime studies, built environment and product design to mathematics. The faculty’s undergraduates have excellent employment opportunities, and its PhD students have impressive completion rates. All students also benefit from its links with employers, course accreditation and commitment to supporting women in STEM.

Liverpool Business School

The Business School is innovative and nurtures talent, providing the knowledge, experience and contacts its students need to succeed in their specialist areas whether that is within accounting, marketing, human resource management, public relations, events and tourism management or business.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university's academic structure is divided into five faculties:

Faculty of Arts, Professional and Social Studies

As an academically ambitious, research-driven faculty, it offers a diverse range of programmes to students from creative writing to law, and accounting to architecture. In the most recent research assessment (REF 2014), 37.3% of its academics' research was rated as either world-leading or internationally excellent. In the Guardian 2020 league table, the faculty's school of Art and Design was awarded top ten status in the country.

Faculty of Health

Students within the faculty receive a cutting-edge educational experience informed by its research, scholarship and real-world experience, as all of its courses offer placement opportunities. The school offers up Sports courses ranked amongst the top 30 in the country.

Faculty of Science

With world-class facilities and a passionate and innovative teaching and research team, the Faculty of Science's students are studying at the cutting-edge of their discipline. Strong links with the scientific community and industry in both the UK and overseas means that the faculty can offer fantastic placement opportunities so students can develop their skills and gain valuable experience in the real world.

Faculty of Engineering and Technology

The Faculty of Engineering and Technology conducts research in a wide variety of fields, from computing to maritime studies to product design. Undergraduates of the faculty have high-quality employment opportunities, and postgraduate students show high completion rates.

Faculty of Business and Law

The Faculty of Business and Law is innovative and nurtures talent, providing the knowledge, experience and contacts students need to succeed in their specialist areas. Whether that is within accounting, marketing, human resource management, public relations, events and tourism management, business or Law.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university's academic structure is divided into five faculties:

Faculty of Arts, Professional and Social Studies

As an academically ambitious, research-driven faculty, it offers a diverse range of programmes to students from creative writing to law, and accounting to architecture. In the most recent research assessment (REF 2014), 37.3% of its academics' research was rated as either world-leading or internationally excellent. In the Guardian 2020 league table, the faculty's school of Art and Design was awarded top ten status in the country.

Faculty of Health

Students within the faculty receive a cutting-edge educational experience informed by its research, scholarship and real-world experience, as all of its courses offer placement opportunities. The school offers up Sports courses ranked amongst the top 30 in the country.

Faculty of Science

With world-class facilities and a passionate and innovative teaching and research team, the Faculty of Science's students are studying at the cutting-edge of their discipline. Strong links with the scientific community and industry in both the UK and overseas means that the faculty can offer fantastic placement opportunities so students can develop their skills and gain valuable experience in the real world.

Faculty of Engineering and Technology

The Faculty of Engineering and Technology conducts research in a wide variety of fields, from computing to maritime studies to product design. Undergraduates of the faculty have high-quality employment opportunities, and postgraduate students show high completion rates.

Faculty of Business and Law

The Faculty of Business and Law is innovative and nurtures talent, providing the knowledge, experience and contacts students need to succeed in their specialist areas. Whether that is within accounting, marketing, human resource management, public relations, events and tourism management, business or Law.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university's academic structure is divided into five faculties:

Faculty of Arts, Professional and Social Studies

As an academically ambitious, research-driven faculty, it offers a diverse range of programmes to students from creative writing to law, and accounting to architecture. In the most recent research assessment (REF 2014), 37.3% of its academics' research was rated as either world-leading or internationally excellent. In the Guardian 2020 league table, the faculty's school of Art and Design was awarded top ten status in the country.

Faculty of Health

Students within the faculty receive a cutting-edge educational experience informed by its research, scholarship and real-world experience, as all of its courses offer placement opportunities. The school offers up Sports courses ranked amongst the top 30 in the country.

Faculty of Science

With world-class facilities and a passionate and innovative teaching and research team, the Faculty of Science's students are studying at the cutting-edge of their discipline. Strong links with the scientific community and industry in both the UK and overseas means that the faculty can offer fantastic placement opportunities so students can develop their skills and gain valuable experience in the real world.

Faculty of Engineering and Technology

The Faculty of Engineering and Technology conducts research in a wide variety of fields, from computing to maritime studies to product design. Undergraduates of the faculty have high-quality employment opportunities, and postgraduate students show high completion rates.

Faculty of Business and Law

The Faculty of Business and Law is innovative and nurtures talent, providing the knowledge, experience and contacts students need to succeed in their specialist areas. Whether that is within accounting, marketing, human resource management, public relations, events and tourism management, business or Law.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The university's academic structure is divided into five faculties:

Faculty of Arts, Professional and Social Studies

As an academically ambitious, research-driven faculty, it offers a diverse range of programmes to students from creative writing to law, and accounting to architecture. In the most recent research assessment (REF 2014), 37.3 per cent of its academics' research was rated as either world-leading or internationally excellent.

In the Guardian 2021 league table, the faculty's school of Art and Design was awarded top ten status in the country.

Faculty of Health

Students within the faculty receive a cutting-edge educational experience informed by its research, scholarship, and real-world experience, as all of its courses offer placement opportunities. The school offers sports courses ranked amongst the top 25 in the country (Complete University Guide 2022).

Faculty of Science

With world-class facilities and a passionate and innovative teaching and research team, the Faculty of Science's students are studying at the cutting-edge of their discipline. Strong links with the scientific community and industry in both the UK and overseas means that the faculty can offer fantastic placement opportunities so students can develop their skills and gain valuable experience in the real world.

Faculty of Engineering and Technology

The Faculty of Engineering and Technology conducts research in a wide variety of fields, from computing to maritime studies to product design. Undergraduates of the faculty have high-quality employment opportunities, and postgraduate students show high completion rates.

Faculty of Business and Law

The Faculty of Business and Law is innovative and nurtures talent, providing the knowledge, experience and contacts students need to succeed in their specialist areas. Whether that is within accounting, marketing, human resource management, public relations, events and tourism management, business or Law.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language qualifications

Students need to demonstrate their English language proficiency and are advised to check their online course information for detailed and up-to-date entry requirements for specific degrees.

All international applicants must have an internationally recognised English language qualification, such as International English Language Testing Service (IELTS) or Pearson Test of English (PTE) Academic or TOEFL iBT. The English language qualification must have been certified within the last two years for verification purposes. LJMU will accept other UK Visas and Immigration (UKVI) recognised English language tests providing students attain the appropriate level.

The undergraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • International Foundation Programmes - Academic IELTS for UKVI overall 4.5 (min 4.0 in writing)
 • Undergraduate degrees - 6.0 (minimum of 5.5 in each component)

The postgraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • Pre-Masters programmes - 5.5
 • Taught master’s degrees - 6.0 to 7.0
 • Research degrees (MPhil / PhD) - 6.5

Find out more

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language qualifications

Students need to demonstrate their English language proficiency and are advised to check their online course information for detailed and up-to-date entry requirements for specific degrees.

All international applicants must have an internationally recognised English language qualification, such as the International English Language Testing Service (IELTS), Pearson Test of English (PTE) Academic or TOEFL iBT. The English language qualification must have been certified within the last two years for verification purposes. LJMU will accept other English language tests providing students attain the appropriate level.

The undergraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • International Foundation Programmes – Academic IELTS for UKVI overall 4.5 (min 4.0 in writing)
 • Undergraduate degrees – 6.0 (minimum of 5.5 in each component).

The postgraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • Pre-Master's programmes – 5.5
 • Taught master's degrees – 6.0 to 7.0
 • Research degrees (MPhil / PhD) – 6.5

There are variations to the above levels, depending on your chosen course. Always check the university course pages for the most accurate English language entry requirement.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language qualifications

Students need to demonstrate their English language proficiency and are advised to check their online course information for detailed and up-to-date entry requirements for specific degrees.

All international applicants must have an internationally recognised English language qualification, such as the International English Language Testing Service (IELTS), Pearson Test of English (PTE) Academic or TOEFL iBT. The English language qualification must have been certified within the last two years for verification purposes. LJMU will accept other English language tests providing students attain the appropriate level.

The undergraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • International Foundation Programmes – Academic IELTS for UKVI overall 4.5 (min 4.0 in writing)
 • Undergraduate degrees – 6.0 (minimum of 5.5 in each component).

The postgraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • Pre-Master's programmes – 5.5
 • Taught master's degrees – 6.0 to 7.0
 • Research degrees (MPhil / PhD) – 6.5

There are variations to the above levels, depending on your chosen course. Always check the university course pages for the most accurate English language entry requirement.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language qualifications

Students need to demonstrate their English language proficiency and are advised to check their online course information for detailed and up-to-date entry requirements for specific degrees.

All international applicants must have an internationally recognised English language qualification, such as the International English Language Testing Service (IELTS), Pearson Test of English (PTE) Academic or TOEFL iBT. The English language qualification must have been certified within the last two years for verification purposes. LJMU will accept other English language tests providing students attain the appropriate level.

The undergraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • International Foundation Programmes – Academic IELTS for UKVI overall 4.5 (min 4.0 in writing)
 • Undergraduate degrees – 6.0 (minimum of 5.5 in each component).

The postgraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • Pre-Master's programmes – 5.5
 • Taught master's degrees – 6.0 to 7.0
 • Research degrees (MPhil / PhD) – 6.5

There are variations to the above levels, depending on your chosen course. Always check the university course pages for the most accurate English language entry requirement.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

English language qualifications

Students need to demonstrate their English language proficiency and are advised to check their online course information for detailed and up-to-date entry requirements for specific degrees.

All international applicants must have an internationally recognised English language qualification, such as the International English Language Testing Service (IELTS), Pearson Test of English (PTE) Academic or TOEFL iBT. The English language qualification must have been certified within the last two years for verification purposes. LJMU will accept other English language tests providing students attain the appropriate level.

The undergraduate IELTS entry requirements are as follows:

 • International Foundation Programmes – Academic IELTS for UKVI overall 4.5 (min. 4.0 in writing)
 • Undergraduate degrees – 6.0 (minimum of 5.5 in each component)
 • The postgraduate IELTS entry requirements are as follows:

Pre-master's programmes – 5.5

Taught master's degrees – 6.0 to 7.0

Research degrees (MPhil / PhD) – 6.5

There are variations to the above levels, depending on your chosen course. Always check the university course pages for the most accurate English language entry requirement.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University has some world-class equipment in use across all of its disciplines – both the staff and students work with the latest technologies from sleep research equipment to virtual reality environments. With an investment of GBP 160 million, LJMU’s buildings and facilities and ongoing plans ensures that it is set up to continue to conduct world-leading research.

LJMU’s facilities are designed to replicate ‘world of work’ environments so that students can gain the key skills and experience relevant to their chosen career. These include science, technology and engineering laboratories, broadcast quality TV and radio studios, a forensic scene-of-crime lab, a 360˚ ship simulator, theatre and rehearsal facilities, a mock courtroom, clinical practice suites, art galleries and much more.

New facilities in the School of Sport Studies, Leisure and Nutrition

GBP 35 million has recently been invested into state-of-the-art laboratory facilities for the school’s current and future sport scientists. All of its labs are furnished with state-of-the-art equipment which enables the school to work with its students and partners to enhance the understanding of the science behind human performance and behaviour.

Purpose-built facilities in the School of Art and Design

John Lennon Art and Design Building

The GBP 27 million John Lennon Art and Design Building was designed by leading architect Rick Mather and was awarded the RIBA award for Architecture. This iconic six-storey building offers purpose-built art and design facilities with seminar rooms, galleries, catering and exhibition space and stunning roof terraces with spectacular city views.

Professional-standard facilities in the School of Nursing and Allied Health

The school has invested GBP 1.6 million in developing professional-standard clinical practice suites and enhanced teaching spaces.

More about LJMU’s facilities

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university is well-equipped across all of its disciplines, both the staff and students work with the latest technologies from sleep research equipment to virtual reality environments. With an investment of GBP 160 million, LJMU's buildings, facilities and ongoing plans ensure that it is set to continue conducting world-leading research.

LJMU's facilities are designed to replicate work environments so that students can gain the key skills and experience relevant to their chosen career. These include science, technology and engineering laboratories, broadcast quality TV and radio studios, a forensic scene-of-crime lab, a 360 ̊ship simulator, theatre and rehearsal facilities, a mock courtroom, clinical practice suites, art galleries and much more.

New facilities in the School of Sport Studies, Leisure and Nutrition

GBP 35 million has recently been invested into top laboratory facilities for the school's current and future sport scientists. All of its labs are furnished with state-of-the-art equipment which enables the school to enhance the understanding of the science behind human performance and behaviour.

Purpose-built facilities in the School of Art and Design

The GBP 27 million John Lennon Art and Design Building was designed by leading architect Rick Mather and was awarded the RIBA award for Architecture. This iconic six-storey building offers purpose-built art and design facilities with seminar rooms, galleries, catering and exhibition space and roof terraces with spectacular city views.

Professional-standard facilities in the School of Nursing and Allied Health

The school has invested GBP 1.6 million in developing professional-standard clinical practice suites and enhanced teaching spaces.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university is well-equipped across all of its disciplines, both the staff and students work with the latest technologies from sleep research equipment to virtual reality environments. With an investment of GBP 160 million, LJMU's buildings, facilities and ongoing plans ensure that it is set to continue conducting world-leading research.

LJMU's facilities are designed to replicate work environments so that students can gain the key skills and experience relevant to their chosen career. These include science, technology and engineering laboratories, broadcast quality TV and radio studios, a forensic scene-of-crime lab, a 360 ̊ship simulator, theatre and rehearsal facilities, a mock courtroom, clinical practice suites, art galleries and much more.

New facilities in the School of Sport Studies, Leisure and Nutrition

GBP 35 million has recently been invested into top laboratory facilities for the school's current and future sport scientists. All of its labs are furnished with state-of-the-art equipment which enables the school to enhance the understanding of the science behind human performance and behaviour.

Purpose-built facilities in the School of Art and Design

The GBP 27 million John Lennon Art and Design Building was designed by leading architect Rick Mather and was awarded the RIBA award for Architecture. This iconic six-storey building offers purpose-built art and design facilities with seminar rooms, galleries, catering and exhibition space and roof terraces with spectacular city views.

Professional-standard facilities in the School of Nursing and Allied Health

The school has invested GBP 1.6 million in developing professional-standard clinical practice suites and enhanced teaching spaces.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university is well-equipped across all of its disciplines, both the staff and students work with the latest technologies from sleep research equipment to virtual reality environments. With an investment of GBP 160 million, LJMU's buildings, facilities and ongoing plans ensure that it is set to continue conducting world-leading research.

LJMU's facilities are designed to replicate work environments so that students can gain the key skills and experience relevant to their chosen career. These include science, technology and engineering laboratories, broadcast quality TV and radio studios, a forensic scene-of-crime lab, a 360 ̊ship simulator, theatre and rehearsal facilities, a mock courtroom, clinical practice suites, art galleries and much more.

New facilities in the School of Sport Studies, Leisure and Nutrition

GBP 35 million has recently been invested into top laboratory facilities for the school's current and future sport scientists. All of its labs are furnished with state-of-the-art equipment which enables the school to enhance the understanding of the science behind human performance and behaviour.

Purpose-built facilities in the School of Art and Design

The GBP 27 million John Lennon Art and Design Building was designed by leading architect Rick Mather and was awarded the RIBA award for Architecture. This iconic six-storey building offers purpose-built art and design facilities with seminar rooms, galleries, catering and exhibition space and roof terraces with spectacular city views.

Professional-standard facilities in the School of Nursing and Allied Health

The school has invested GBP 1.6 million in developing professional-standard clinical practice suites and enhanced teaching spaces.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The university is well-equipped across all of its disciplines, both the staff and students work with the latest technologies from sleep research equipment to virtual reality environments. With an investment of GBP 160 million, LJMU's buildings, facilities and ongoing plans ensure that it is set to continue conducting world-leading research.

LJMU's facilities are designed to replicate work environments so that students can gain the key skills and experience relevant to their chosen career. These include science, technology and engineering laboratories, broadcast quality TV and radio studios, a forensic scene-of-crime lab, a 360° ship simulator, theatre and rehearsal facilities, a mock courtroom, clinical practice suites, art galleries and much more.

New facilities in the School of Sport Studies, Leisure and Nutrition

GBP 35 million has recently been invested into top laboratory facilities for the school's current and future sport scientists. All of its labs are furnished with state-of-the-art equipment which enables the school to enhance the understanding of the science behind human performance and behaviour.

Purpose-built facilities in the School of Art and Design

The GBP 27 million John Lennon Art and Design Building was designed by leading architect Rick Mather and was awarded the RIBA award for Architecture. This iconic six-storey building offers purpose-built art and design facilities with seminar rooms, galleries, catering and exhibition space and roof terraces with spectacular city views.

Professional-standard facilities in the School of Nursing and Allied Health

The school has invested GBP 1.6 million in developing professional-standard clinical practice suites and enhanced teaching spaces.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

LJMU awards a range of international scholarships for students enrolling at the University. These prestigious awards take the form of partial tuition fee scholarships and are available for international students applying for undergraduate courses and postgraduate taught programmes.

Undergraduate scholarships

International Achievement Scholarship

Students will receive GBP 2,000 partial tuition fee scholarship for their first year of undergraduate study and then GBP 1,000 partial tuition fee scholarship for each additional year of undergraduate study they undertake.

The International Achievement Scholarship is automatically awarded to eligible students upon assessment of their initial university application.

More about the scholarship

Postgraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship

International students will be automatically awarded GBP 2,000 partial tuition fee scholarship upon assessment of their initial university application.

 • External scholarships

The University also accepts government-funded UK scholarships from the Chevening Sponsorship Programme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme.

Find out more

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

LJMU awards a range of international scholarships for students enrolling at the university. These prestigious awards take the form of partial tuition fee scholarships and are available for international students applying for undergraduate courses and postgraduate taught programmes.

Undergraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship - Students will receive a GBP 3,000 partial tuition fee scholarship for their first year of undergraduate study and then GBP 1,000 partial tuition fee scholarship for each additional year of undergraduate study they undertake.

The International Achievement Scholarship is automatically awarded to eligible students upon assessment of their initial university application and does not require a separate application.

Postgraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship – International students will be automatically awarded GBP 3,000 partial tuition fee scholarship upon assessment of their initial university application.

External scholarships – The university also accepts government-funded UK scholarships from the Chevening Sponsorship Programme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme, among other course specific funds. Always check the university website for the most up to date schemes.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

LJMU awards a range of international scholarships for students enrolling at the university. These prestigious awards take the form of partial tuition fee scholarships and are available for international students applying for undergraduate courses and postgraduate taught programmes.

Undergraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship - Students will receive a GBP 3,000 partial tuition fee scholarship for their first year of undergraduate study and then GBP 1,000 partial tuition fee scholarship for each additional year of undergraduate study they undertake.

The International Achievement Scholarship is automatically awarded to eligible students upon assessment of their initial university application and does not require a separate application.

Postgraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship – International students will be automatically awarded GBP 3,000 partial tuition fee scholarship upon assessment of their initial university application.

External scholarships – The university also accepts government-funded UK scholarships from the Chevening Sponsorship Programme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme, among other course specific funds. Always check the university website for the most up to date schemes.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

LJMU awards a range of international scholarships for students enrolling at the university. These prestigious awards take the form of partial tuition fee scholarships and are available for international students applying for undergraduate courses and postgraduate taught programmes.

Undergraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship - Students will receive a GBP 3,000 partial tuition fee scholarship for their first year of undergraduate study and then GBP 1,000 partial tuition fee scholarship for each additional year of undergraduate study they undertake.

The International Achievement Scholarship is automatically awarded to eligible students upon assessment of their initial university application and does not require a separate application.

Postgraduate scholarships

 • International Achievement Scholarship – International students will be automatically awarded GBP 3,000 partial tuition fee scholarship upon assessment of their initial university application.

External scholarships – The university also accepts government-funded UK scholarships from the Chevening Sponsorship Programme and the Commonwealth Shared Scholarship Scheme, among other course specific funds. Always check the university website for the most up to date schemes.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

LJMU awards a range of international scholarships. These prestigious awards are available for international students applying for undergraduate courses and postgraduate taught programmes.

Undergraduate scholarships

International Achievement Scholarship – international students will receive a GBP 3,000 partial tuition fee discount towards each year of their studies. This award is automatically granted to eligible students upon assessment of their initial university application.

Sports Scholarship – helps talented students fulfil both their sporting and academic potential. More details on this scholarship on the LJMU International Undergraduate Scholarships page.

Postgraduate scholarships

International Achievement Scholarship – international students will receive a GBP 3,000 partial tuition fee discount towards each year of their studies. This award is automatically granted to eligible students upon assessment of their initial university application and does not require a separate application.

Regional Scholarships – international students from selected regions will be awarded up to a GBP 4,000 partial tuition fee discount towards each year of their studies. Eligible students from all other countries will qualify for our International Achievement Scholarship.

This scholarship is automatically awarded to eligible students. Find more details on country scholarships on the LJMU website.

GREAT Scholarship 2022 Malaysia – jointly funded competitive scholarship scheme by LJMU and the British Council. Offers GBP 10,000 towards tuition fees for one-year master's programmes to students from Malaysia. This scholarship is available for particular programmes and requires a separate application. Find out more.

External scholarships – The university also accepts government-funded UK scholarships from the Chevening Sponsorship Programme and the British Council Women in STEM Scholarship Scheme, among others. Always check the university website for the most up to date schemes.

Show more +Show less -
2770
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
401st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

International students_staff support at LJMU
Join us at Liverpool John Moores University
Join us at Liverpool John Moores University
International study with the Department of Computer Science
International students_study support at LJMU
Join us at Liverpool John Moores University
Join us at Liverpool John Moores University
International study with the Department of Maritime & Mechanical Engg
International undergraduate study with Liverpool Business School
International undergraduate study with the Department of Civil Engg
International UG study with the Dept of Electronics & Electrical Engg
International Student Experience
Join us at Liverpool John Moores University
International students living in Liverpool
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?