ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

M College

Canada
video Bg

M College

Canada
Overview

Overview

First opened in January 2020, M College attracts students from all over the world. It invites them to challenge themselves and work towards creating a successful future.

International students can choose from academic programs that lead to attestation of collegial studies (AEC). Programs are closely tailored to industry needs, giving students an edge in the competitive job market. They include specialized internships as well as networking events and other industry opportunities.

Classes are taught in English or French, and students can receive services in Arabic, Bulgarian, Chinese, Farsi, Italian, Korean, Portuguese and Spanish. Programs last two years, but 2 programs offer a fast-track option for graduate students so that programs can be completed in one year.

Language Pathway Programs are available for those who need to improve their English or French abilities. International students can develop their language and academic skills and qualify for higher-level study at the college without the need for IELTS or TOEFL test scores.

Learning is led by dedicated staff and supported by modern resources. The campus is an inclusive and diverse environment where international students can access supportive student-focused services and facilities.

M College is based in LaSalle, Montreal. The location is ideal for students as it's close to downtown Montreal and has all the amenities needed to enjoy life outside of the classroom. Well-connected by public transport, the area offers countless dining, shopping, entertainment, cultural and historical activities, and more. The city is student-friendly with a reasonable cost of living and was rated as the best student city in the world in 2017 with a safety index of 81 percent.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Located in the LaSalle borough on the island of Montreal, M College of Canada was founded in 2020 on the principle that education can change the world.

All four programs at M College have been designed to include an internship as part of the course. This gives students real-life work experience within their field of study, making them stand out to potential future employers. The college also runs networking events and provides other industry opportunities which are specifically designed to boost career prospects.

Students from all over the world are invited to study at M College. International students have the option to study for academic programs that lead to attestation of collegial studies (AEC). Classes are taught in either English or French, while other services can be accessed in a variety of languages including Arabic, Bulgarian, Chinese, Farsi, Italian, Korean, Portuguese and Spanish.

Courses last for two years (four semesters), but three of the courses can be fast-tracked and completed in one year.

For international students from non-English or non-French speaking countries, the college works with language partner schools to offer a dedicated language program. The completion of a language program fulfils M College's language requirements, so there is no need for a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or International English Language Testing System (IELTS). Students will also gain a recognized B2-level certificate upon completion of a language course.

Not only is the college designed to be a great place to study, but also a great place to live. It is connected to a comprehensive public transit system, so students can enjoy the best Montreal has to offer. The city was rated as the best student city in 2017, and is generally a safe place to live, with a safety index of 81 percent.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

M College is committed to providing a diverse and inclusive campus where all students are closely supported by staff. This is all underpinned by excellent facilities, with classrooms consisting of modern technology that complements program content. Staff lead students through a variety of education techniques. Classes are small in size, creating personalized and collaborative environments.

Programs are innovative, flexible and tailored to the needs of the professional world. This helps students have the best possible start to their careers after they graduate.

Experiential learning

All programs include an internship placement so that students can apply what they've learned in the classroom to real-life situations. Through internships, students build their professional networks and get closely acquainted with their future professions.

Show more +Show less -
What's new

What's new

M College was only founded in January 2020, so everything about the institution is still new.

Like all educational institutions, M College has been impacted by the Covid-19 pandemic. Its team of teachers, administrators and staff have worked hard to develop an online platform for learning which meets the current requirements for flexibility while still ensuring a high quality of learning.

As restrictions ease, and policies change, M College will be following the advice and guidelines of governmental health agencies.

The MCERB (M College of Canada Emergency Response Benefit) has also launched to support students who are facing financial difficulties because of the pandemic.

International students may currently require special permission to travel to Canada. A travel support letter is issued by a Designated Learning Institute (DLI) to show the border authorities that it is necessary to travel to Canada to study. International students are currently required to quarantine for 14 days on arrival, during which time accommodation and meals will be provided by M College.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

The college offers a range of different programs to help students with their careers. They are designed to develop adult learners with the knowledge and skillsets they need for success in the competitive job market.

AEC programs

There are four options that lead to an Attestation of collegial studies (AEC):

 • Business Management
 • Project Management (Graphic Communication)
 • Multimedia Integration Techniques
 • Early Childhood Education

These programs are based on jobs where skilled graduates are in high demand. The curriculum has a focus on industry needs in conjunction with developing students into competent individuals who integrate seamlessly into Canada.

There are two options: regular track, where students can complete their programs in two years with two scheduled days a week or fast track, where students can complete their programs in one year with three scheduled days a week. Both provide plenty of opportunities for international students to explore Canada while working towards their chosen careers.

Language Pathway Programs

There are pathway programs for international students to improve either their English or French language abilities, to qualify for higher-level study at M College.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

M College's founding principles means it is committed to providing a diverse and inclusive campus. Class sizes are kept small to ensure the highest-quality teaching, while the facilities include modern technology and state-of-the-art equipment. A variety of education techniques are also employed to ensure different learning styles are tailored to.

Each of its courses has been designed to give students a fantastic entry into the world of work. Each program includes a mandatory internship, and to help students find an appropriate placement, a dedicated internship coordinator is on hand.

With internships, students can expect to gain valuable real-world experience, as well as useful networking opportunities and an insight into the community which they will hopefully enter into in the future.

M College adopts a ''student-first'' mandate, which is designed to give each student a sense of belonging via dynamic student life, placement services and continuous support.

Show more +Show less -
Business management

Business management

The Business Management (LCA.FK) program prepares students to be business management technicians. Students are trained in marketing, communications, finance, accounting, computing and customer service. Careers that can be followed could be in retail, wholesale, hospitality, tourism, or agribusiness as managers, supervisors, business owners and entrepreneurs. The program is taught in collaboration with Emploi-Quebec and is taught in English or French.

Eligibility requirements

International students need the following, or equivalent to:

Regular track

 • Grade 12
 • IELTS overall score of at least 6.0 with no band lower than 5.5
 • At least 55 percent in core subjects

Fast track

 • Bachelor's degree in related subject area
 • IELTS overall score of at least 6.5 with no band lower than 5.5, or an overall score of 6.0 with no band lower than 6.0
 • At least 55 percent in previous studies

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Programs at M College have been developed specifically with students' career progression mind. They are designed to equip adult learners with both the knowledge and the skillset to succeed in a competitive job market.

Each of the four programs offered by M College leads to an Attestation of collegial studies (AEC). These are:

 • Business Management
 • Early Childhood Education
 • Multimedia Integration Techniques
 • Project Management (Graphic Communication)

Every program is tailored to meet the demands of jobs where skilled graduates are a necessity. Each course focuses on specific industry needs, as well as helping international students integrate into Canadian life.

Some of the courses have two options available. Students can choose to complete a program within two years, with two days a week of scheduled study. Alternatively, the fast-track option means they can complete studies within one year, by attending scheduled classes three days a week.

Language pathway programs

For students who do not have French or English as a native language, pathway programs are available via a partner college. By completing this program, students will qualify for higher-level study at M College.

Show more +Show less -
Graphic communication

Graphic communication

The Project Management in Graphic Communication (NWC.07) program from M College helps students develop a deep understanding of all areas related to project management. It helps them become efficient and invaluable workers suitable for many areas such as technology and communication. Both public and private organizations need skilled individuals who can see projects through to completion. The program can be taught in either English or French.

Entry requirements

International students will need the following, or equivalent to:

 • Bachelor's degree in related subject area
 • IELTS overall score of at least 6.5 with no band lower than 5.5, or an overall score of 6.0 with no band lower than 6.0
 • At least 55 percent in core subjects related to the program
 • A year's work experience

This AEC gets students ready for positions including production logistics coordinators and supervisors of printing and related departments.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Admission criteria vary by course, with specific requirements for international applicants.

Business Management

For this course, international students need Grade 12 (or equivalent), a score of 55 percent in core subjects and one of the following:

 • IELTS 6.0
 • Duolingo testing score 105-110
 • TOEFL score of 79
 • PTE Academic minimum score of 53

Project Management in Graphic Communications Techniques

To study this course, international students need to hold a bachelor's degree in a related field or equivalent. They must also score one of the following as a minimum:

 • IELTS 6.5
 • Duolingo 105-110
 • TOEFL score of 79
 • PTE Academic with a minimum score of 53

Applicants also need at least 55 percent in core subjects related to the program and have one year of work experience.

Multimedia Integration Techniques

To be considered for this program, students require a bachelor's degree in a related field or equivalent, as well as one of the following scores as a minimum:

 • IELTS 6.5
 • Duolingo 105-110
 • TOEFL score of 88
 • PTE Academic with a minimum score of 59

Students must also have scored at least 55 percent in previous academic studies.

Early Childhood Education

To be eligible for this course, international students must have a Grade 12 or equivalent, as well as one of the following test scores:

 • IELTS 6.0 overall score
 • Duolingo 105-110
 • TOEFL score of 79
 • PTE Academic with a minimum score of 53

Applicants must also score at least 55 percent in core subjects and have a successful police screening of judicial records.

Show more +Show less -
Multimedia integration techniques

Multimedia integration techniques

The Multimedia Integration Techniques (NWE.37) program suits those interested in widening their skill set and learning how to adapt to different areas of the multimedia industry. This includes creating video games, graphic design, animation, cinematic special effects and visual arts.

Students develop a strong foundation in areas of design, research, technique, production, analysis and quality control. They learn how to bring together all content elements of multimedia applications. The program is taught in collaboration with Emploi-Quebec and is taught in English or French.

Eligibility requirements

International students need the following, or equivalent to:

 • Bachelor's degree in related subject area
 • IELTS overall score of at least 6.5 with no band lower than 5.5, or an overall score of 6.0 with no band lower than 6.0
 • At least 55 percent in previous studies

This AEC gets students ready for positions including graphics technicians, web designers and developers, and graphic designer and illustrators.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The four courses at M College have a heavy focus on real-world experience and internships, so graduates can enter the world of work fully equipped with all the skills they need to succeed.

Depending on the course taken, students can enjoy several exciting career prospects.

Business management graduates are particularly well-suited to sales jobs. They can expect to find work in areas such as tourism, hospitality, food service, agribusiness and other primary and secondary industries where sales skills are essential.

Students who take the project management in graphic communications techniques option will be well-prepared for positions that require extensive project management skills. Examples include production logistics coordinator and supervisor of printing.

Graduates from the multimedia integration techniques course have the option to go on numerous jobs, including programmer or developer in interactive media, graphics technician, graphic designer and illustrator, web designer or developer.

Those who graduate from the early childhood education course can become technicians in early childhood education and can find work in day-care centres, drop-in centres, private home day-care centres and after-school programs.

Show more +Show less -
Student support

Student support

International students can access guidance and assistance to support their educational experience at M College. Services include free airport pick-ups. They can be greeted when they first arrive at the airport by college staff and taken to their accommodation. The college can also help students find suitable accommodation near the campus.

Orientation

New student orientation lasts one week and is held just before classes start. Students attend sessions where they learn about the college, obtain school identification, fill out required documents, meet staff, make new friends with classmates, and more. They also receive information about transportation and the local area.

Career support

Three times a year, the college holds Career Days. These are for companies and employers to visit and meet students and recent graduates. Students can make valuable connections that will potentially help them secure a job.

Show more +Show less -
Student support

Student support

With its commitment to diversity and inclusion, M College is dedicated to providing a good experience for international students.

This starts right from the beginning, with services including free pickup from the airport where students are taken to their accommodation. Due to the pandemic, international arrivals are currently required to quarantine, during which time M College will provide free housing and meals.

Orientation sessions take place for a week and are usually held before classes start. During this time, students can learn about the college, obtain school identification, fill out any necessary forms and documents, as well as meeting staff and classmates. Information about the local area, including travel options, will also be included. The ethos behind orientation week is to build social networks and integrate students into the M College community.

The college also holds regular Career Days. Held roughly three times a year, it is an opportunity for companies and employers to meet students and recent graduates.

Show more +Show less -

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
M College - Opening Gala
At M College
At M College
M College - Diversity is our Priority
M College International Students sharing their experience so far
At M College
At M College
M College Campus
At M College
At M College
At M College
At M College
At M College
At M College
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1993

 • $805
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $256
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី