ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Manchester Metropolitan University

United Kingdom
video Bg

Manchester Metropolitan University

United Kingdom
video Bg

Manchester Metropolitan University

United Kingdom
video Bg

Manchester Metropolitan University

United Kingdom
video Bg

Manchester Metropolitan University

United Kingdom
Overview

Overview

One of the largest universities in the UK, Manchester Metropolitan University is a historic and internationally-recognised institution. With history dating back to 1824, it now houses a diverse campus with over 38,000 students from more than 140 different countries.

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, receiving a silver rating in the Teaching Excellence Framework 2017, and its outstanding research, 85% of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).

It’s School of Architecture is amongst the best in the world, ranked 9th by the QS World University Rankings 2019, and its Business School is amongst an elite group worldwide with an AACSB accreditation.

The University has a GBP 400 million investment planned to develop facilities, buildings and public spaces.

Manchester Metropolitan students are also able to benefit from plenty of employment support, such as careers advice for international students, CV checks, interview preparation and lifelong access to a digital careers service. The University also has industry links with global companies allowing students on specific courses to attend year-long placements with prestigious employers. 93% of Manchester Metropolitan students go into employment or further study within six months of graduation thanks to this support (16/17 DHLE).

Manchester Metropolitan offers students a memorable experience, being voted both the UK’s best city to live in, (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit), and one of the world’s top fifteen most exciting cities (Time Out City Life Index 2019).

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of the largest universities in the UK, Manchester Metropolitan University is a historic and internationally-recognised institution. With history dating back to 1824, it now houses a diverse campus with over 38,000 students from more than 140 different countries.

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, receiving a silver rating in the Teaching Excellence Framework 2017, and its outstanding research, 85% of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).

It's School of Architecture is amongst the best in the world, ranked 9th by the QS World University Rankings 2019, and its Business School is amongst an elite group worldwide with an AACSB accreditation.

The University has a GBP 400 million investment planned to develop facilities, buildings and public spaces.

Manchester Metropolitan students are also able to benefit from plenty of employment support, such as careers advice for international students, CV checks, interview preparation and lifelong access to a digital careers service. The University also has industry links with global companies allowing students on specific courses to attend year-long placements with prestigious employers. 93% of Manchester Metropolitan students go into employment or further study within six months of graduation thanks to this support (16/17 DHLE).

Manchester Metropolitan offers students a memorable experience, being voted both the UK's best city to live in, (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit), and one of the world's top fifteen most exciting cities (Time Out City Life Index 2019).

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of the largest universities in the UK, Manchester Metropolitan University is a historic and internationally-recognised institution. With history dating back to 1824, it now houses a diverse campus with over 34,000 students from more than 130 different countries.

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, receiving a silver rating in the Teaching Excellence Framework 2017, and its outstanding research, 85 per cent of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).

Its School of Architecture is amongst the best in the world, ranked 8th by the QS World University Rankings 2020, and its Business School is triple accredited, placing it among the very best business schools in the world.

The university has a GBP 400 million investment planned to develop facilities, buildings and public spaces. The institution also offers a range of scholarships for international students of up to GBP 3,000, plus prestigious Chancellor and Vice-Chancellor scholarships for specific courses.

Manchester Metropolitan students are also able to benefit from plenty of employment support, such as careers advice for international students, CV checks, interview preparation and lifelong access to a digital careers service. The university also has industry links with global companies allowing students on specific courses to attend year-long placements with prestigious employers. 93 per cent of Manchester Metropolitan students go into employment or further study within six months of graduation thanks to this support (16/17 DHLE).

Manchester Metropolitan offers students a memorable experience, being voted both the UK's best city to live in, (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit), and one of the world's top fifteen most exciting cities (Time Out City Life Index 2019).

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of the largest universities in the UK, Manchester Metropolitan University is a historic and internationally recognised institution that dates back to 1824. Today, the city centre campus has over 34,000 students from more than 130 different countries.

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, and its outstanding research, 85 per cent of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).

It is ranked 3rd in the UK for its architecture courses and 11th in the world in the QS World University Rankings 2021.

The university has a GBP 400 million ongoing investment to develop facilities, buildings and public spaces. The institution also offers a range of scholarships for international students, plus prestigious Chancellor and Vice-Chancellor scholarships for specific courses (T&Cs apply).

Manchester Metropolitan students are also able to benefit from extensive employment support, such as careers advice for international students, CV checks, interview preparation and lifelong access to a digital careers service. The university also has industry links with global companies allowing students on specific courses to attend year-long placements with prestigious employers. 93 per cent of Manchester Metropolitan students go into employment or further study within six months of graduation thanks to this support (16/17 DHLE).

Manchester Metropolitan offers students an unforgettable experience, and the city has been voted both the UK's best city to live in, (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit), and one of the world's top 15 most exciting cities (Time Out City Life Index 2019).

Show more +Show less -
Overview

Overview

One of the largest universities in the UK, Manchester Metropolitan University is a historic and internationally recognised institution that dates back to 1824. Today, the city centre campus has over 34,000 students from more than 130 different countries.

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, and its outstanding research, 85 per cent of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).

It is ranked 3rd in the UK for its architecture courses and 11th in the world in the QS World University Rankings 2021.

The university has a GBP 400 million ongoing investment to develop facilities, buildings and public spaces. The institution also offers a range of scholarships for international students, plus prestigious Chancellor and Vice-Chancellor scholarships for specific courses (T&Cs apply).

Manchester Metropolitan students are also able to benefit from extensive employment support, such as careers advice for international students, CV checks, interview preparation and lifelong access to a digital careers service. The university also has industry links with global companies allowing students on specific courses to attend year-long placements with prestigious employers. 93 per cent of Manchester Metropolitan students go into employment or further study within six months of graduation thanks to this support (16/17 DHLE).

Manchester Metropolitan offers students an unforgettable experience, and the city has been voted both the UK's best city to live in, (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit), and one of the world's top 15 most exciting cities (Time Out City Life Index 2019).

Show more +Show less -
What's new

What's new

New School of Digital Arts launching in 2021

Opening in 2021 at Manchester Metropolitan University, the School of Digital Arts (SODA) is a GBP 35 million investment that will help to develop the next generation of creative talent and support the growing demand for skilled workers in the region’s creative, digital and tech sectors.

It will house more than 1,000 students annually with subjects that span film, animation, UX design, immersive technologies, photography, games design, AI and more, often working on live projects with industry partners. The state-of-the-art new building will feature a digital innovation lab, green screens, editing suites, screening space, a media gallery, sound and music studios and production studios.

Manchester Metropolitan ranked in the top 60 UK universities

Manchester Metropolitan has been ranked 56th in the Complete University Guide 2020 table. The result places Manchester Metropolitan 4th among the North West region’s universities.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New School of Digital Arts launching in 2021

Opening in 2021 at Manchester Metropolitan University, the School of Digital Arts (SODA) is a GBP 35 million investment that will help to develop the next generation of creative talent and support the growing demand for skilled workers in the region's creative, digital and tech sectors.

It will house more than 1,000 students annually with subjects that span film, animation, UX design, immersive technologies, photography, games design, AI and more, often working on live projects with industry partners. The state-of-the-art new building will feature a digital innovation lab, green screens, editing suites, screening space, a media gallery, sound and music studios and production studios.

Manchester Metropolitan ranked in the top 60 UK universities

Manchester Metropolitan has been ranked 56th in the Complete University Guide 2020 table. The result places Manchester Metropolitan 4th among the North West region's universities.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New School of Digital Arts launching in 2021

Opening in 2021 at Manchester Metropolitan University, the School of Digital Arts (SODA) is a GBP 35 million investment that will help to develop the next generation of creative talent and support the growing demand for skilled workers in the region's creative, digital and tech sectors.

It will house more than 1,000 students annually with subjects that span film, animation, UX design, immersive technologies, photography, games design, AI and more, often working on live projects with industry partners. The state-of-the-art new building will feature a digital innovation lab, green screens, editing suites, screening space, a media gallery, sound and music studios and production studios.

Manchester Metropolitan ranked in the top 60 UK universities

Manchester Metropolitan has been ranked 54th in the Complete University Guide 2021 table. The result places Manchester Metropolitan 4th among the North West region's universities.

Manchester Metropolitan University Institute of Sport

Opening in January 2022, the Institute of Sport will bring world-leading researchers from across the university together. The new facilities will complement existing specialist sports and coaching provision at Platt Lane Sports Complex in Fallowfield, South Manchester. It will provide space for teaching, research, offices and learning spaces. It will also offer specialist hi-tech research labs including an imaging suite with an MRI scanner, a suite for bone density analysis, an altitude and heat chamber to simulate climate conditions, and a muscle function lab.

New Science and Engineering building

The new Science and Engineering building will provide new and improved study areas and catering facilities, as well as enhanced teaching spaces for the Faculty of Science and Engineering. The development site forms part of our existing campus and is due for completion in 2024.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New School of Digital Arts launching in 2021

The School of Digital Arts (SODA) is a GBP35 million investment to develop the next generation of creative talent and support the demand for skilled workers in the creative, digital and tech sectors.

SODA will accommodate over 1,000 students annually with subjects that cover film, animation, photography, UX design, games design, AI, immersive technologies, and more, with students regularly collaborating with industry partners on live projects. The new building has a digital innovation lab, green screens, editing suites, screening space, a media gallery, and production, sound and music studios.

Business School

The Manchester Metropolitan University Business School is triple-accredited. This achievement places us amongst the very best business schools in the world. These accreditations are a testament to our high standards of excellence in teaching and research. Courses are designed in line with industry needs, ensuring students graduate with the skills to succeed and that employers are looking for.

Manchester Metropolitan ranked in the top 60 UK universities

Manchester Metropolitan is ranked 54th in the Complete University Guide 2021 table. The result places Manchester Metropolitan 4th among the North West region's universities.

Manchester Metropolitan University Institute of Sport

Opening in January 2022, the Institute of Sport will be a centre for research, teaching and learning, bringing together world-leading researchers. It will include a state-of-the-art lab with an imaging suite, an altitude heat chamber, a muscle function lab, and MRI and bone density analysis capabilities. Researchers will work alongside the specialists at the Platt Lane Sports Complex in South Manchester.

New Science and Engineering building

The new building will provide new and improved study areas and catering facilities, as well as enhanced teaching spaces for the Faculty of Science and Engineering. It is due for completion in 2024.

Show more +Show less -
What's new

What's new

New School of Digital Arts launching in 2021

The School of Digital Arts (SODA) is a GBP35 million investment to develop the next generation of creative talent and support the demand for skilled workers in the creative, digital and tech sectors.

SODA will accommodate over 1,000 students annually with subjects that cover film, animation, photography, UX design, games design, AI, immersive technologies, and more, with students regularly collaborating with industry partners on live projects. The new building has a digital innovation lab, green screens, editing suites, screening space, a media gallery, and production, sound and music studios.

Business School

The Manchester Metropolitan University Business School is triple-accredited. This achievement places us amongst the very best business schools in the world. These accreditations are a testament to our high standards of excellence in teaching and research. Courses are designed in line with industry needs, ensuring students graduate with the skills to succeed and that employers are looking for.

Manchester Metropolitan ranked in the top 60 UK universities

Manchester Metropolitan is ranked 54th in the Complete University Guide 2021 table. The result places Manchester Metropolitan 4th among the North West region's universities.

Manchester Metropolitan University Institute of Sport

Opening in January 2022, the Institute of Sport will be a centre for research, teaching and learning, bringing together world-leading researchers. It will include a state-of-the-art lab with an imaging suite, an altitude heat chamber, a muscle function lab, and MRI and bone density analysis capabilities. Researchers will work alongside the specialists at the Platt Lane Sports Complex in South Manchester.

New Science and Engineering building

The new building will provide new and improved study areas and catering facilities, as well as enhanced teaching spaces for the Faculty of Science and Engineering. It is due for completion in 2024.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Manchester Metropolitan provides students with high quality teaching in a friendly and supportive environment. Its excellent teaching quality has been recognised with a Teaching Excellence Framework Silver award.

The TEF Panel judged that Manchester Metropolitan delivers high-quality teaching, learning and outcomes for its students. It consistently exceeds rigorous national quality requirements for UK higher education.

Manchester Metropolitan’s academic staff have strong links with industry partners across all subject areas, contributing their knowledge and experience to the design of courses and also giving specialist lectures and seminars to students.

The University has links with professional bodies and associations, including AACSB and ACCA, to ensure the content of its courses is up-to-date and relevant to industry.

The Research Excellence Framework measures the quality of research in UK universities. In the 2014 assessment, valid until 2021, the University saw a rise in 12 places in the quality rankings as a result (REF, 2017-2021).

Manchester Met academics develop research that directly influences degree programmes whilst helping solve major issues at local, national and international levels. Students are taught by experts in their subjects who, alongside teaching, could also be delivering business solutions or advising on major policy changes for governments.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Manchester Metropolitan provides students with high quality teaching in a friendly and supportive environment. Its excellent teaching quality has been recognised with a Teaching Excellence Framework Silver award.

The TEF Panel judged that Manchester Metropolitan delivers high-quality teaching, learning and outcomes for its students. It consistently exceeds rigorous national quality requirements for UK higher education.

Manchester Metropolitan's academic staff have strong links with industry partners across all subject areas, contributing their knowledge and experience to the design of courses and also giving specialist lectures and seminars to students.

The University has links with professional bodies and associations, including AACSB and ACCA, to ensure the content of its courses is up-to-date and relevant to industry.

The Research Excellence Framework measures the quality of research in UK universities. In the 2014 assessment, valid until 2021, the University saw a rise in 12 places in the quality rankings as a result (REF, 2017-2021).

Manchester Met academics develop research that directly influences degree programmes whilst helping solve major issues at local, national and international levels. Students are taught by experts in their subjects who, alongside teaching, could also be delivering business solutions or advising on major policy changes for governments.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Manchester Metropolitan provides students with high-quality teaching in a friendly and supportive environment. Its excellent teaching quality has been recognised with a Teaching Excellence Framework Silver award.

The TEF Panel judged that Manchester Metropolitan delivers high-quality teaching, learning and outcomes for its students. It consistently exceeds rigorous national quality requirements for UK higher education.

Manchester Metropolitan's academic staff have strong links with industry partners across all subject areas, contributing their knowledge and experience to the design of courses and also giving specialist lectures and seminars to students.

The University has links with professional bodies and associations, including AACSB and ACCA, to ensure the content of its courses is up-to-date and relevant to industry.

The Research Excellence Framework measures the quality of research in UK universities. In the 2014 assessment, valid until 2021, the University saw a rise in 12 places in the quality rankings as a result (REF 2017-2021).

Manchester Met academics develop research that directly influences degree programmes whilst helping solve major issues at local, national and international levels. Students are taught by experts in their subjects who, alongside teaching, could also be delivering business solutions or advising on major policy changes for governments.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, and its outstanding research, 85 per cent of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).
Manchester Metropolitan's academic staff has strong links with industry partners across all subject areas, contributing their knowledge and experience to the design of courses and also giving specialist lectures and seminars to students.

The university has links with professional bodies and associations, including AACSB and ACCA, to ensure the content of its courses is up-to-date and relevant to the industry.

Manchester Met academics develop research that directly influences degree programmes whilst helping solve major issues at local, national and international levels. Students are taught by experts in their subjects who, alongside teaching, could also be delivering business solutions or advising on major policy changes for governments.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Manchester Metropolitan is known for its quality of teaching, and its outstanding research, 85 per cent of which is rated as world-leading or internationally excellent (REF 2014-2021).
Manchester Metropolitan's academic staff has strong links with industry partners across all subject areas, contributing their knowledge and experience to the design of courses and also giving specialist lectures and seminars to students.

The university has links with professional bodies and associations, including AACSB and ACCA, to ensure the content of its courses is up-to-date and relevant to the industry.

Manchester Met academics develop research that directly influences degree programmes whilst helping solve major issues at local, national and international levels. Students are taught by experts in their subjects who, alongside teaching, could also be delivering business solutions or advising on major policy changes for governments.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Manchester Metropolitan offers a wide-range of foundation, undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research courses. All programmes are enriched by Manchester Metropolitan’s extensive research activities and many have been developed in close partnership with businesses and industry professionals.

Manchester Metropolitan has five diverse faculties:

 • Faculty of Arts and Humanities
 • Faculty of Business and Law
 • Faculty of Education
 • Faculty of Science and Engineering
 • Faculty of Health, Psychology & Social Care

Other study options

Manchester Metropolitan University offers a range of courses to students at various levels.

Foundation courses are available to prepare students for university study, and to provide the level of knowledge needed to secure a place at Manchester Metropolitan University. There are several routes available to students who don’t have the entry requirements for direct entry on to undergraduate or postgraduate programmes.

There is more than one Foundation Year route and also, the opportunity to take preparation courses that lead on to the second year of undergraduate and to postgraduate programmes.

Pre-sessional English courses and free English language support is available for international students still needing to meet the English language requirements of their chosen degree course. The five, ten and 20, 30 and 40 week intensive English programmes focus on improving language skills and preparing students for study in the UK, available at various start dates throughout the year.

The University has academic partnerships around the world. These include collaborative teaching partnerships where Manchester Metropolitan University degrees are delivered with local partners and student exchange agreements with over 150 partners all over the world and research collaborations.

Study abroad and exchange opportunities are available in Europe, Argentina, Australia, Canada, China, Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Mexico and the U.S.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Manchester Metropolitan offers a wide-range of foundation, undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research courses. All programmes are enriched by Manchester Metropolitan's extensive research activities and many have been developed in close partnership with businesses and industry professionals.

Manchester Metropolitan has five diverse faculties:

 • Faculty of Arts and Humanities
 • Faculty of Business and Law
 • Faculty of Education
 • Faculty of Science and Engineering
 • Faculty of Health, Psychology & Social Care

Other study options

Manchester Metropolitan University offers a range of courses to students at various levels.

Foundation courses are available to prepare students for university study, and to provide the level of knowledge needed to secure a place at Manchester Metropolitan University. There are several routes available to students who don't have the entry requirements for direct entry on to undergraduate or postgraduate programmes.

There is more than one Foundation Year route and also, the opportunity to take preparation courses that lead on to the second year of undergraduate and to postgraduate programmes.

Pre-sessional English courses and free English language support is available for international students still needing to meet the English language requirements of their chosen degree course. The five, ten and 20, 30 and 40 week intensive English programmes focus on improving language skills and preparing students for study in the UK, available at various start dates throughout the year.

The University has academic partnerships around the world. These include collaborative teaching partnerships where Manchester Metropolitan University degrees are delivered with local partners and student exchange agreements with over 150 partners all over the world and research collaborations.

Study abroad and exchange opportunities are available in Europe, Argentina, Australia, Canada, China, Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Mexico and the U.S.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Manchester Metropolitan offers a wide-range of foundation, undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research courses. All programmes are enriched by Manchester Metropolitan's extensive research activities and many have been developed in close partnership with businesses and industry professionals.

Manchester Metropolitan has five diverse faculties:

 • Faculty of Arts and Humanities
 • Faculty of Business and Law
 • Faculty of Education
 • Faculty of Science and Engineering
 • Faculty of Health, Psychology & Social Care

Other study options

Manchester Metropolitan University offers a range of courses to students at various levels.

Foundation courses are available to prepare students for university study, and to provide the level of knowledge needed to secure a place at Manchester Metropolitan University. There are several routes available to students who don't have the entry requirements for direct entry on to undergraduate or postgraduate programmes.

There is more than one Foundation Year route and the opportunity to take preparation courses that lead on to the second year of undergraduate and to postgraduate programmes.

Pre-sessional English courses and free English language support is available for international students still needing to meet the English language requirements of their chosen degree course. The five, ten and 20, 30 and 40-week intensive English programmes focus on improving language skills and preparing students for study in the UK, available at various start dates throughout the year.

The University has academic partnerships around the world. These include collaborative teaching partnerships where Manchester Metropolitan University degrees are delivered with local partners and student exchange agreements with over 150 partners all over the world and research collaborations.

Study abroad and exchange opportunities are available in Europe, Argentina, Australia, Canada, China, Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Mexico and the U.S.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Manchester Metropolitan offers a wide-range of foundation, undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research courses. All programmes are enriched by the university's extensive research activities and many have been developed with businesses and industry professionals.

Other study options

There are several routes open to students who don't have the entry requirements for direct entry onto undergraduate or postgraduate programmes. Foundation courses provide students with the level of knowledge needed to secure a place at Manchester Metropolitan University. Students can also opt to take preparation courses that lead to the second year of undergraduate courses and to postgraduate programmes.

Pre-sessional English courses and free English language support is available for international students who do not meet the English language requirements of their degree course. The intensive programmes prepare students for study in the UK and are available at various start dates throughout the year.

The university has collaborative teaching partnerships where Manchester Metropolitan University degrees are delivered with local partners and it has student exchange agreements with over 150 partners worldwide and international research collaborations.

Study abroad and exchange opportunities are available in Europe Argentina Australia Canada China Hong Kong SAR Japan Malaysia Mexico and the U.S.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Manchester Metropolitan offers a wide-range of foundation, undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research courses. All programmes are enriched by the university's extensive research activities and many have been developed with businesses and industry professionals.

Other study options

There are several routes open to students who don't have the entry requirements for direct entry onto undergraduate or postgraduate programmes. Foundation courses provide students with the level of knowledge needed to secure a place at Manchester Metropolitan University. Students can also opt to take preparation courses that lead to the second year of undergraduate courses and to postgraduate programmes.

Pre-sessional English courses and free English language support is available for international students who do not meet the English language requirements of their degree course. The intensive programmes prepare students for study in the UK and are available at various start dates throughout the year.

The university has collaborative teaching partnerships where Manchester Metropolitan University degrees are delivered with local partners and it has student exchange agreements with over 150 partners worldwide and international research collaborations.

Study abroad and exchange opportunities are available in Europe Argentina Australia Canada China Hong Kong SAR Japan Malaysia Mexico and the U.S.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate application (Foundation Year and Undergraduate Study)

UCAS is the online application system that students must use to apply for undergraduate study. Manchester Metropolitan University’s institution code is ‘M40’. Students should ensure that this code is entered clearly on their application form, together with the code for the course they wish to apply for.

Students should follow the below steps:

 • Complete the application form
 • Receive and accept their offer
 • Apply for accommodation
 • Pay a deposit amount that will be confirmed with the offer letter from the University and will be deducted from the student’s total tuition fees
 • Complete the CAS Request Form
 • Apply for a visa

Postgraduate application

Students can apply online for most postgraduate taught courses. If the course students are applying for does not have an online application option, they will need to complete the Postgraduate Application Form and submit it by email.

Standard supporting documents include:

 • Copies of academic transcripts and graduation certificates
 • Two references, one of which must be an academic reference
 • A personal statement
 • Evidence of English language proficiency

Some courses will have additional application requirements. There is no deadline for applications to postgraduate programmes, however students are advised to apply as early as possible to allow for processing of application and visa.

Via an Education Adviser or Partner

The University’s in-country advisers and partners have a lot of experience guiding students through their application to Manchester Metropolitan. Students should be sure to check country-specific information and requirements for full guidance.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate application (Foundation Year and Undergraduate Study)

UCAS is the online application system that students must use to apply for undergraduate study. Manchester Metropolitan University's institution code is ‘M40'. Students should ensure that this code is entered clearly on their application form, together with the code for the course they wish to apply for.

Students should follow the below steps:

 • Complete the application form
 • Receive and accept their offer
 • Apply for accommodation
 • Pay a deposit amount that will be confirmed with the offer letter from the University and will be deducted from the student's total tuition fees
 • Complete the CAS Request Form
 • Apply for a visa

Postgraduate application

Students can apply online for most postgraduate taught courses. If the course, students are applying for does not have an online application option, they will need to complete the Postgraduate Application Form and submit it by email.

Standard supporting documents include:

 • Copies of academic transcripts and graduation certificates
 • Two references, one of which must be an academic reference
 • A personal statement
 • Evidence of English language proficiency

Some courses will have additional application requirements. There is no deadline for applications to postgraduate programmes, however students are advised to apply as early as possible to allow for processing of application and visa.

Via an Education Adviser or Partner

The University's in-country advisers and partners have a lot of experience guiding students through their application to Manchester Metropolitan. Students should be sure to check country-specific information and requirements for full guidance.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate application (foundation year and undergraduate study)

UCAS is the online application system that students must use to apply for undergraduate study. Manchester Metropolitan University's institution code is ‘M40'. Students should ensure that this code is entered clearly on their application form, together with the code for the course they wish to apply for. Students should follow the below steps:

 • Complete the application form
 • Receive and accept their offer
 • Apply for accommodation
 • Pay a deposit amount that will be confirmed with the offer letter from the University and will be deducted from the student's total tuition fees
 • Complete the CAS Request Form
 • Apply for a visa

Postgraduate application

Students can apply online for most postgraduate taught courses. If the course students are applying for does not have an online application option, they will need to complete the Postgraduate Application Form and submit it by email. Standard supporting documents include:

 • Copies of academic transcripts and graduation certificates
 • Two references, one of which must be an academic reference
 • A personal statement
 • Evidence of English language proficiency

Some courses will have additional application requirements. There is no deadline for applications to postgraduate programmes, however, students are advised to apply as early as possible to allow for the processing of an application and visa.

Via an education adviser or partner

The University's in-country advisers and partners have a lot of experience guiding students through their application to Manchester Metropolitan. Students should be sure to check country-specific information and requirements for full guidance.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate application (foundation year and undergraduate study)

UCAS is the online application system that students must use to apply for undergraduate study. Manchester Metropolitan University's institution code is ‘M40'. Students should ensure that this code is entered clearly on their application form, together with the code for the course they wish to apply for. Students should follow the below steps:

 • Apply - Complete the application form
 • Meet the offer conditions
 • Pay the deposit amount that will be confirmed with the offer letter from the university and will be deducted from the student's total tuition fees.
 • Request a CAS
 • Apply for a visa

Postgraduate application

Students can apply online for most postgraduate taught courses. Standard supporting documents include:

 • Apply – provide copies of academic transcripts and graduation certificates
 • Accept the offer
 • Meet the offer conditions
 • Pay the deposit
 • Request a CAS
 • Apply for a VISA

Some courses will have additional application requirements. There is no deadline for applications to postgraduate programmes, however, students are advised to apply as early as possible to allow for the processing of an application and visa.

Via an education adviser or partner

Students should be sure to check the country-specific information and requirements. The university's in-country advisers and partners also have a lot of experience guiding students through their application to Manchester Metropolitan.

The university offers a range of scholarships for international students, plus prestigious Chancellor and Vice-Chancellor scholarships for specific courses (T&Cs apply). Manchester Metropolitan also provides guaranteed accommodation for international undergraduate students for their first year of study.

Show more +Show less -
How to apply

How to apply

Undergraduate application (foundation year and undergraduate study)

UCAS is the online application system that students must use to apply for undergraduate study. Manchester Metropolitan University's institution code is ‘M40'. Students should ensure that this code is entered clearly on their application form, together with the code for the course they wish to apply for. Students should follow the below steps:

 • Apply - Complete the application form
 • Meet the offer conditions
 • Pay the deposit amount that will be confirmed with the offer letter from the university and will be deducted from the student's total tuition fees.
 • Request a CAS
 • Apply for a visa

Postgraduate application

Students can apply online for most postgraduate taught courses. Standard supporting documents include:

 • Apply – provide copies of academic transcripts and graduation certificates
 • Accept the offer
 • Meet the offer conditions
 • Pay the deposit
 • Request a CAS
 • Apply for a VISA

Some courses will have additional application requirements. There is no deadline for applications to postgraduate programmes, however, students are advised to apply as early as possible to allow for the processing of an application and visa.

Via an education adviser or partner

Students should be sure to check the country-specific information and requirements. The university's in-country advisers and partners also have a lot of experience guiding students through their application to Manchester Metropolitan.

The university offers a range of scholarships for international students, plus prestigious Chancellor and Vice-Chancellor scholarships for specific courses (T&Cs apply). Manchester Metropolitan also provides guaranteed accommodation for international undergraduate students for their first year of study.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University is undergoing a GBP 400 million major investment programme to develop its facilities, buildings and public spaces, and is ranked as one of the UK's greenest universities (People and Planet University League 2019).

Manchester Metropolitan University is located amongst world-renowned music, arts, shopping and sports venues and the second largest Chinatown in the UK. Manchester is considered the UK’s best city to live in (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit) and one of the world's top 15 most exciting cities (Time Out Index 2019).

Some of Manchester Metropolitan’s facilities include:

 • The University library, open 24 hours a day from September to June, has study zones with over one million books, journals and e-resources.
 • Over 4,000 PCs across campus
 • A full-sized mock courtroom, providing students with essential practical skills for a career in law
 • A Fashion Studio that is used for the production of garments from design through to development and manufacturing. The studio is equipped with CAD software, specialised sewing and joining machines and laser cutting equipment.
 • A multimedia studio that has high definition vision mixing, HD cameras, full audio, video recording facilities and a computer usability lab which captures and analyses human behaviour. There is also an animation suite, dedicated green screen room, lighting rigs and motion capture equipment.
 • Social areas that students can use to relax in, including the Students’ Union Main Hall, Students’ Union Café and Shop, Brooks Building Café, Strength and Conditioning Gym, Business School Atrium, Brooks Building Atrium, and many more.

Manchester Metropolitan offers guaranteed accommodation for international students for their first year of study (accommodation application required before August deadline, terms and conditions apply). All rooms are based in the city centre, close to where students study and near to local facilities.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University is undergoing a GBP 400 million major investment programme to develop its facilities, buildings and public spaces, and is ranked as one of the UK's greenest universities (People and Planet University League 2019).

Manchester Metropolitan University is located amongst world-renowned music, arts, shopping and sports venues and the second largest Chinatown in the UK. Manchester is considered the UK's best city to live in (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit) and one of the world's top 15 most exciting cities (Time Out Index 2019).

Some of Manchester Metropolitan's facilities include:

 • The University library, open 24 hours a day from September to June, has study zones with over one million books, journals and e-resources.
 • Over 4,000 PCs across campus
 • A full-sized mock courtroom, providing students with essential practical skills for a career in law
 • A Fashion Studio that is used for the production of garments from design through to development and manufacturing. The studio is equipped with CAD software, specialised sewing and joining machines and laser cutting equipment.
 • A multimedia studio that has high definition vision mixing, HD cameras, full audio, video recording facilities and a computer usability lab which captures and analyses human behaviour. There is also an animation suite, dedicated green screen room, lighting rigs and motion capture equipment.
 • Social areas that students can use to relax in, including the Students' Union Main Hall, Students' Union Cafe and Shop, Brooks Building Cafe, Strength and Conditioning Gym, Business School Atrium, Brooks Building Atrium, and many more.

Manchester Metropolitan offers guaranteed accommodation for international students for their first year of study (accommodation application required before August deadline, terms and conditions apply). All rooms are based in the city centre, close to where students study and near to local facilities.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

The University is undergoing a GBP 400 million major investment programme to develop its facilities, buildings and public spaces, and is ranked as one of the UK's greenest universities (People and Planet University League 2019).

Manchester Metropolitan University is located amongst world-renowned music, arts, shopping and sports venues and the second largest Chinatown in the UK. Manchester is considered the UK's best city to live in (Global Liveability Survey 2019 by the Economist Intelligence Unit) and one of the world's top 15 most exciting cities (Time Out Index 2019). Some of Manchester Metropolitan's facilities include:

 • The University library, open 24 hours a day during term time, has study zones with over one million books, journals and e-resources.
 • A full-sized mock courtroom, providing students with essential practical skills for a career in law.
 • A Fashion Studio that is used for the production of garments from design through to development and manufacturing. The studio is equipped with CAD software, specialised sewing and joining machines and laser cutting equipment.
 • A multimedia studio that has high definition vision mixing, HD cameras, full audio, video recording facilities and a computer usability lab which captures and analyses human behaviour. There is also an animation suite, dedicated green screen room, lighting rigs and motion capture equipment.
 • Social areas including the Students' Union Cafe and Shop, Brooks Building Cafe, Strength and Conditioning Gym, Business School Atrium, Brooks Building Atrium, and many more.

Manchester Metropolitan offers guaranteed accommodation for international students for their first year of study. The accommodation application is required before August deadline, and terms and conditions apply. All rooms are based in the city centre, close to where students study and near to local facilities.

Show more +Show less -
Faculties

Faculties

Manchester Metropolitan University has four faculties:

 • Faculty of Arts and Humanities – including Fashion Design Architecture Theatre the School of Art and Performance Media, History Politics and Philosophy English Languages Linguistics and TESOL Journalism Information and Communications Sociology
 • Faculty of Business and Law – including Marketing, Retail, Tourism, Accounting, Finance, Banking, Operations, Technology, Events and Hospitality, Strategy, Enterprise, Sustainability People and Performance Economics, Policy and International Business
 • Faculty of Health and Education – including Physiotherapy, Nursing, Speech and Language therapy, Education and Early Years and Childhood studies
 • Faculty of Science and Engineering – including Engineering, Computing, Mathematics and Life, Natural and Sport and Exercise Sciences

Research Centres

Each faculty also has associated research centres in various specialisms.

Facilities in each department are cutting-edge, as Manchester Metropolitan strives to provide the best facilities to enrich the student experience and positive learning outcomes. For more on the facilities on offer, see the section below.

Show more +Show less -
Faculties

Faculties

Manchester Metropolitan University has four faculties:

 • Faculty of Arts and Humanities – including Fashion Design Architecture Theatre the School of Art and Performance Media, History Politics and Philosophy English Languages Linguistics and TESOL Journalism Information and Communications Sociology
 • Faculty of Business and Law – including Marketing, Retail, Tourism, Accounting, Finance, Banking, Operations, Technology, Events and Hospitality, Strategy, Enterprise, Sustainability People and Performance Economics, Policy and International Business
 • Faculty of Health and Education – including Physiotherapy, Nursing, Speech and Language therapy, Education and Early Years and Childhood studies
 • Faculty of Science and Engineering – including Engineering, Computing, Mathematics and Life, Natural and Sport and Exercise Sciences

Research Centres

Each faculty also has associated research centres in various specialisms.

Facilities in each department are cutting-edge, as Manchester Metropolitan strives to provide the best facilities to enrich the student experience and positive learning outcomes. For more on the facilities on offer, see the section below.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Scholarships & funding

Manchester Metropolitan University is committed to recognising high-achieving students and has a comprehensive range of scholarships available of up to GBP 5,000 (The scholarship amount quoted relates to the 20-21 academic year and may change for the 2021-22 academic year).

Students’ Union

The Manchester Metropolitan University Union represents the rights and interests of all of its students.

All Manchester Metropolitan students automatically become members of the Students’ Union and enjoy access to a range of sports clubs, student societies, support services and facilities. With over 120 different sports clubs and societies, there’s something for everyone.

The Students’ Union is led by student officers elected by students. This ensures that they listen to the needs and views of all, helping students get the most out of their time at university. Manchester Metropolitan’s Students’ Union building is the place to socialise, work and relax. It has a café, shop and event space, social seating areas, meeting rooms and quiet study spaces.

Experienced, trained staff in the Advice Centre offer free specialist, student-centred advice on a whole range of subjects such as funding and personal finance, academic issues and accommodation. They help thousands of students with a wide range of issues.

Arrival support

International students receive arrival support with pre-departure webinars, a free airport pickup and a week of welcome events.

Pastoral support

Once at their accommodation, the Residential Life team have Residential Advisors providing students assistance through advice and support.

Having welcomed international students for many years, the university has developed several specialist teams to provide them with the right support throughout their studies:

 • Student Hub support staff can provide advice and support on student living, careers, studying and finance, immigration, and welfare.
 • The Immigration and Welfare team also provide confidential advice and guidance as well as organising regular workshops to help with renewing student visas.

The university Counselling Service allows students to talk to a professionally-qualified counsellor, about any personal problems and the team also runs workshops and courses.

Show more +Show less -
video Bg

Student support

Scholarships & funding

Manchester Metropolitan University is committed to recognising high-achieving students and has a comprehensive range of scholarships available of up to GBP 5,000. (The scholarship amount quoted relates to the 20-21 academic year and may change for the 2021-22 academic year).

Students' Union

The Manchester Metropolitan University Union represents the rights and interests of all of its students.

All Manchester Metropolitan students automatically become members of the Students' Union and enjoy access to a range of sports clubs, student societies, support services and facilities. With over 120 different sports clubs and societies, there's something for everyone.

The Students' Union is led by student officers elected by students. This ensures that they listen to the needs and views of all, helping students get the most out of their time at university. Manchester Metropolitan's Students' Union building is the place to socialise, work and relax. It has a cafe, shop and event space, social seating areas, meeting rooms and quiet study spaces.

Experienced, trained staff in the Advice Centre offer free specialist, student-centred advice on a whole range of subjects such as funding and personal finance, academic issues and accommodation. They help thousands of students with a wide range of issues.

Arrival support

International students receive arrival support with pre-departure webinars, a free airport pickup and a week of welcome events.

Pastoral support

Once at their accommodation, the Residential Life team have Residential Advisors providing students assistance through advice and support.

Having welcomed international students for many years, the university has developed several specialist teams to provide them with the right support throughout their studies:

 • Student Hub support staff can provide advice and support on student living, careers, studying and finance, immigration, and welfare.
 • The Immigration and Welfare team also provide confidential advice and guidance as well as organising regular workshops to help with renewing student visas.
 • The university Counselling Service allows students to talk to a professionally-qualified counsellor, about any personal problems and the team also runs workshops and courses.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

There are over 300,000 graduates that form the Manchester Metropolitan global alumni community in more than 170 countries.

Manchester Metropolitan's professionally-relevant qualifications have a firm focus on industry experience and future employability, in subject areas directly related to what employers really need. The University programmes have been developed in close partnership with business, industry and the professions, as well as many courses including work placements. For example, the University has excellent industry links with numerous global companies and organisations.

It also provides students with regular employability events including advice workshops, industry networking, guest speakers and careers fairs. Students will benefit from lifelong access to a digital careers service.

Its Employability Hub offers students career development resources and details of a range of job opportunities. The space is also used for job search workshops.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The university has over 320,000 alumni in over 170 countries. Manchester Metropolitan's professionally-relevant qualifications have a firm focus on industry experience and future employability, in subject areas directly related to what employers really need.

The university programmes have been developed in close partnership with business, industry and the professions, and many courses include work placements. For example, at Manchester Met, the university has excellent industry links with numerous global companies and organisations.

The university puts on regular careers fairs and events for students to improve their employability such as workshops, networking events with industry partners and inspirational guest speakers. Students will benefit from lifelong access to a digital careers service after they graduate.

The Employability Hub offers students career development resources and details of a range of job opportunities. The space is also used for job search workshops.

Show more +Show less -
Graduate outcomes

Graduate outcomes

The university has over 320,000 alumni in over 170 countries. Manchester Metropolitan's professionally-relevant qualifications have a firm focus on industry experience and future employability, in subject areas directly related to what employers really need.

The university programmes have been developed in close partnership with business, industry and the professions, and many courses include work placements. For example, at Manchester Met, the university has excellent industry links with numerous global companies and organisations.

The university puts on regular careers fairs and events for students to improve their employability such as workshops, networking events with industry partners and inspirational guest speakers. Students will benefit from lifelong access to a digital careers service after they graduate.

The Employability Hub offers students career development resources and details of a range of job opportunities. The space is also used for job search workshops.

Show more +Show less -
2700
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United Kingdom

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
601st  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At MMU
This Is Manchester
International Students - Maria from Argentina
Student speak - Sanket from India
At MMU
At MMU
At MMU
At MMU
At MMU
Employability at Manchester
International Students - Snigdha from India
At MMU
About Manchester
International Students - Prepare for your Career
At MMU
About Manchester Metropolitan University
International Students - Yuen from Hong Kong SAR
At MMU
International Students - Living and Studying in Manchester
At MMU
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
At Manchester Metropolitan University
Student speak - Aizat from Kyrgyzstan
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ£1355

 • £474
  លំនៅដ្ឋាន
 • £559
  ម្ហូបអាហារ
 • £88
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • £234
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?