ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Mount Royal University

Canada
video Bg

Mount Royal University

Canada
video Bg

Mount Royal University

Canada
Overview

Overview

Mount Royal University (MRU) students develop new skills, build networks and discover what makes the world so fascinating. Based in Calgary, Alberta, the university offers many opportunities for students to develop into work-ready graduates.

For over 100 years the university has provided a top post-secondary education. Experienced and passionate faculty teach future-focused programs that meet the needs of evolving industries. Small class sizes mean that students receive the type of individualized attention from faculty that enhances the personalized learning process.

Students can choose from a large selection of diverse and exciting programs. Many include hands-on learning in simulation, computer and science labs, or practical experiences in placements and industry opportunities.

The university provides a safe and inclusive community environment and the International Student Support Centre offers dedicated support for international students. The university fosters a sense of community on campus and students always feel that they belong. All students can take advantage of extensive academic support, career advice, recreational amenities and other facilities.

Calgary is an unrivalled location for students. Home to an ethnically diverse population of more than 1.2 million, it was ranked the fifth most liveable city in the world by the Economist in 2019. There are countless activities close by for all to enjoy, from festivals to the largest bike network in North America.

Mount Royal has twice been named the best post-secondary institution in Calgary and was awarded the Community Choice Award by Star Metro in 2019. Students rank the university among the top institutions in Canada for teaching quality and overall experience.

One of the university's best features is the personal attention it gives to each student. It attracts talented learners from all around the world, inviting them to an intellectually stimulating environment where they can prepare for their dream careers.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Mount Royal University (MRU) students develop new skills, build networks and discover the world through arts, sciences, health, business and communication studies. Based in Calgary, Alberta, the university offers many opportunities for students to develop into work-ready graduates.

For over 100 years the university has provided a top post-secondary education. Experienced and passionate faculty teach future-focused programs that meet the needs of evolving industries. Small class sizes mean that students receive the type of individualized attention from faculty that enhances the personalized learning process.

Students can choose from a large selection of diverse and exciting programs. Many include hands-on learning in simulation, computer and science labs, or practical experiences in placements and industry.

The university provides a safe and inclusive community environment and the International Student Support Centre offers dedicated support for international students. The university fosters a sense of community on campus and students always feel that they belong. All students can take advantage of extensive academic support, career advice, recreational amenities and other facilities.

Calgary is an unrivalled location for students and was ranked the fifth most liveable city in the world by The Economist in 2020. There are countless activities close by for all to enjoy, from festivals to one of the largest bike networks in North America.

Mount Royal has twice been named the best post-secondary institution in Calgary and was awarded the Community Choice Award by Star Metro in 2019. Students also rank the university among the top institutions in Canada for teaching quality and overall experience.

One of the university's best features is the personal attention it gives to each student. It attracts talented learners from all around the world, inviting them to an intellectually stimulating environment where they can prepare for their dream careers.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Mount Royal University (MRU) students develop new skills, build networks and discover the world through arts, sciences, health, business and communication studies. Based in Calgary, Alberta, the university offers many opportunities for students to develop into work-ready graduates.

For over 100 years the university has provided a top post-secondary education. Experienced and passionate faculty teach future-focused programs that meet the needs of evolving industries. Small class sizes mean students receive the type of individual attention from faculty that enhances the personalized learning process.

Students can choose from a large selection of diverse and exciting programs. Many include hands-on learning in simulation, computer and science labs, or practical experiences in placements and industry.

The university provides a safe and inclusive community environment and the International Student Support Centre offers dedicated support for international students. The university fosters a sense of community on campus and students always feel that they belong. All students can take advantage of extensive academic support, career advice, recreational amenities and other facilities.

Calgary is an unrivalled location for students and was ranked the fifth most liveable city in the world by The Economist in 2020. There are countless activities close by for all to enjoy, from festivals to one of the largest bike path networks in North America.

Based on the Canadian University Survey Consortium, 93 per cent of first-year students said they were satisfied with their decision to attend Mount Royal. Students also rank the university among the top institutions in Canada for teaching quality and overall experience.

One of the university's best features is the personal attention it gives to each student. It attracts talented learners from all around the world, inviting them to an intellectually stimulating environment where they can prepare for their dream careers.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Above and beyond in science, technology and innovation

Due to the growing demand for talented employees in Calgary's digital and technology firms, Mount Royal University is accelerating talent to support these sectors. In addition to degree programs in computer science and computer information systems, the university's Institute for Innovation and Entrepreneurship supports students to develop their ideas and employability in the technology sector.

Almost 50 students from the Faculty of Science and Technology have so far been part of the Institute's specialized pitch competition, ONBOARD. Six have progressed to compete in the JHM LaunchPad Pitch Competition, winning prizes worth CAD 45,000. Through competing, students have gone further than what their programs require by creating companies, tackling society's toughest challenges and committing to a lifetime pursuit of learning.

The Institute has recently launched new and expanded programs where around 60 students have the chance to win prizes worth CAD 34,000. This follows the university's announcement of two new major subjects in biology and computer science, which provides more opportunities for students to dig deeper into the world of science.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Launching new degrees to meet demand in science, technology and social services sectors

Due to the growing demand for talented employees in Calgary's scientific, technology and social services industries, Mount Royal University is accelerating talent to support these sectors. In addition to new degree programs in chemistry, biology and computer science in the Faculty of Science and Technology in 2018 and 2019, MRU has just launched a four-year degree in the Bachelor of Social Work, to compliment the popular two-year diploma from the faculty of Health, Community and Education.

Students are prepared for higher learning and careers in these in-demand subjects by promoting international experiences, hands-on learning and research opportunities. Events that promote student research and Community Service Learning (CSL) designated courses allow students to integrate impactful experience on their resume early in their studies.

Students in these new programs are at the forefront of innovation in their fields of study. MRU is an AShokaU designated Changemaker Campus, meaning the university has met a high global standard for being leaders in creating sustainable change. The university operates in socially and environmentally conscious ways to address local and global challenges. The designation recognizes investment in the continuous development of individuals who see the value of higher education in making the world a better place.

Live events and information sessions

MRU gives prospective students the opportunity to find out more about the institution, degree programs, admission procedures, and Calgary. Students can interact with university representatives and ask any questions they may have from the comfort of their own homes. Events on offer include a Student Facebook Live session, as well as information sessions throughout the year. Sessions cover both general and specific topics, including international transcript submission.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Launching new degrees to meet demand in science, technology and social services sectors

Due to the growing demand for talented employees in Calgary's scientific, technology and social services industries, Mount Royal University is accelerating talent to support these sectors.

In addition to new degree programs in chemistry, biology and computer science in the Faculty of Science and Technology in 2018 and 2019, MRU launched a four-year degree in the Bachelor of Social Work in 2021. This brand-new degree compliments the popular two-year diploma from the faculty of Health, Community and Education.

Students are prepared for higher learning and careers in these in-demand subjects by promoting international experiences, hands-on learning and research opportunities. Events that promote student research and Community Service Learning (CSL) designated courses allow students to integrate impactful experience on their resume early in their studies.

Students in these new programs are at the forefront of innovation in their fields of study. MRU is an AShokaU designated Changemaker Campus, meaning the university has met a high global standard for being leaders in creating sustainable change.

The university operates in socially and environmentally conscious ways to address local and global challenges. The designation recognizes investment in the continuous development of individuals who see the value of higher education in making the world a better place.

Live Events and Information Sessions

MRU information sessions give prospective students the opportunity to find out more about the institution, its degree programs, admission procedures, and learn more about Calgary. Students can interact with university representatives and ask any questions they may have from the comfort of their own homes.

Virtual information sessions are offered on an on-going basis. Sessions cover both general and specific topics, including international transcript submission.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence at Mount Royal University is provided by dedicated and passionate faculty. Professors share their experience and creativity in the classroom while focusing on the progression of their students. They are required to regularly reflect on their teaching, meaning they keep to the highest standards.

Faculty are regularly rated as wise, engaging and inspiring. MRU ranks among the top universities in Canada for student satisfaction with teaching quality, as well as the overall educational experience. Classes have an average of 31 students, so students can receive the attentive support they need.

Undergraduate students are exposed to research early on in their learning, helping them to gain a deep understanding of their studies. Students can take advantage of the work-integrated learning opportunities, such as trips where they are involved with community service, environmental sustainability and business development. Around a quarter of students participate in Community Service Learning (CSL), which includes 300,000 hours of community service at one of 500 partner organizations.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence at Mount Royal University is provided by dedicated and passionate faculty. Professors share their experience and creativity in the classroom while focusing on the progression of their students. They are required to regularly reflect on their teaching, meaning they keep to the highest standards.

Faculty are regularly rated as wise, engaging and inspiring. MRU ranks among the top universities in Canada for student satisfaction with teaching quality, as well as the overall educational experience. Classes have an average of 31 students, so students can receive the attentive support they need.

Undergraduate students are exposed to research early on in their learning, helping them to gain a deep understanding of their studies. Students can take advantage of the work-integrated learning opportunities, such as trips where they are involved with community service, environmental sustainability and business development. Around a quarter of students participate in Community Service Learning (CSL), which includes 300,000 hours of community service at one of 500 partner organizations.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching excellence at Mount Royal University is provided by dedicated and passionate faculty. Professors share their experience and creativity in the classroom while focusing on the progression of their students. They are required to regularly reflect on their teaching, meaning they keep to the highest standards.

Faculty are regularly rated as wise, engaging and inspiring. MRU ranks among the top universities in Canada for student satisfaction with teaching quality, as well as the overall educational experience.

Classes have an average of 32 students, so everyone can receive the attentive support they need.

Undergraduate students are exposed to research early on in their learning, helping them to gain a deep understanding of their studies. Students can take advantage of the work-integrated learning opportunities, such as trips where they are involved with community service, environmental sustainability and business development.

Around a quarter of students participate in Community Service Learning (CSL), which includes 300,000 hours of community service at one of 400 partner organizations.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students are classed as international applicants if they:

 • Live and apply from outside of Canada and require a visa or study permit
 • Are an international student already studying Mount Royal's English Language Program (ESL/EAL).
 • Are an international student studying at a different institution in Canada
 • Live and work in Canada but are not a citizen or permanent resident

The university has a general admission policy for most undergraduate programs, but each has its own specific requirements. International students need to meet the English language requirements if their first language is not English. They can prove their proficiency through the following tests and scores, or equivalent:

 • TOEFL – minimum score of 86 with no lower than 20 for each section
 • IELTS – minimum score of 6.5 with no lower than 5.5 for each band
 • PTE Academic – minimum score of 58 with no lower than 55 for each area
 • CAE – C1 or C2 certificate with a minimum grade of 180 or pass Grade C

Students who do not meet the entry requirements can take the International Pathway Program, where they can improve their English language skills, complete any missing high school course requirements and take credits towards their chosen degree or diploma.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students are classed as international applicants if they:

 • Live and apply from outside of Canada and require a visa or study permit
 • Are an international student already studying Mount Royal's English Language Program (ESL/EAL)
 • Are an international student studying at a different institution in Canada
 • Live and work in Canada but are not a citizen or permanent resident

The university has a general admission policy for most undergraduate programs, but each has its own specific requirements. International students need to meet the English Language Proficiency requirement if their first language is not English. They can prove their proficiency through the following tests and scores, or equivalent:

 • TOEFL – minimum score of 86 with no lower than 20 for each section
 • IELTS – minimum score of 6.5 with no lower than 5.5 for each band
 • PTE Academic – minimum score of 58 with no lower than 55 for each area
 • CAE – C1 or C2 certificate with a minimum grade of 180 or pass Grade C

Students who do not meet the entry requirements can take the International Pathway Program, where they can improve their English language skills, complete any missing high school course requirements and take credits towards their chosen degree or diploma.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Students are classed as international applicants if they:

 • Live and apply from outside of Canada and require a visa or study permit
 • Are an international student already studying Mount Royal's English Language Program (ESL/EAL)
 • Are an international student studying at a different institution in Canada
 • Live and work in Canada but are not a citizen or permanent resident

The university has a general admission policy for most undergraduate programs, but each has its own specific requirements. International students need to meet the English language proficiency requirement if their first language is not English.

They can prove their proficiency through the following tests and scores, or equivalent:

 • TOEFL – minimum score of 86 with no lower than 20 for each section
 • IELTS – minimum score of 6.5 with no lower than 5.5 for each band
 • Cambridge English B2 First, C1 Advanced, or C2 Proficiency with a minimum grade of 180
 • PTE Academic – minimum score of 58 with no lower than 55 for each area

Students who do not meet the entry requirements can take the International Pathway Program, where they can improve their English language skills, complete any missing high school course requirements and take credits towards their chosen degree or diploma.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students need to be able to cover their program and living costs during their studies. Mount Royal University offers some financial support through scholarships to reward high-achieving students and help them with the costs that come with studying overseas. Awards include:

Mount Royal Entrance Awards for Academic Excellence

Eligible students can receive up to CAD 1,000 for academic excellence.

There are more than 180 additional entrance awards, where eligible students can receive up to CAD 6,000 each. For current students, there are around 800 in-course awards giving up to CAD 6,000 each.

Students apply for awards using a single awards application once they have submitted their university application. If students match the necessary criteria an award will be given. For more information on scholarship and funding opportunities students can visit the university website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students need to be able to cover their program and living costs during their studies. Mount Royal University offers some financial support through scholarships to reward high-achieving students and help them with the costs that come with studying overseas. Awards include:

Mount Royal Entrance Awards for Academic Excellence

Eligible students can receive up to CAD 1,000 for academic excellence.

There are more than 180 additional entrance awards, where eligible students can receive up to CAD 6,000 each. For current students, there are around 800 in-course awards giving up to CAD 6,000 each.

Students apply for awards using a single awards application once they have submitted their university application. If students match the necessary criteria an award will be given. For more information on scholarship and funding opportunities students can visit the university website.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students need to be able to cover their program and living costs during their studies. Mount Royal University offers some financial support through scholarships to reward high-achieving students and help them with the costs that come with studying overseas. Awards include:

Mount Royal Entrance Awards for Academic Excellence

Eligible international students can apply for the President's Scholarship, where they are awarded CAD 7,500. This scholarship is awarded based on academic achievement, extracurricular activities and leadership experience.

For current students, there are around 800 awards available giving up to CAD 6,000 each.

Students apply for awards using a single awards application once they have submitted their university application. If students match the necessary criteria an award will be given. For more information on scholarship and funding opportunities students can visit the university website.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

MRU offers a supportive and extensive community environment where students have access to all they need to live, learn and grow. There are many facilities to enjoy and thrive in, such as modern classrooms, a world-class concert hall, eco-buildings, simulation labs and research centres. Other facilities include:

 • Riddell Library and Learning Centre
 • Taylor Centre for the Performing Arts
 • Students' Association's Wyckham House
 • Cougars Campus Store
 • On-campus dining options

Accommodation options are contemporary and comfortable. All new first-year students who apply and pay a security deposit by the given deadline are guaranteed a place in campus accommodation. The two residence complexes, East Residence and West Residence, offer around 1,000 beds in apartments or townhouse units. Students have private rooms and share facilities with their unit mates. Residences are also close to all university facilities, including the Recreation Centre, which plays a big part in university life. Students can build relationships with other students, faculty and staff while staying healthy and fit.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

MRU offers a supportive and extensive community environment where students have access to all they need to live, learn and grow. There are many facilities to enjoy and thrive in, such as modern classrooms, a world-class concert hall, eco-buildings, simulation labs and research centres. Other facilities include:

 • Riddell Library and Learning Centre
 • Taylor Centre for the Performing Arts
 • Students' Association's Wyckham House
 • Cougars Campus Store
 • On-campus dining options

Accommodation options are contemporary and comfortable. All new first-year students who apply and pay a security deposit by the given deadline are guaranteed a place in campus accommodation. The two residence complexes, East Residence and West Residence, offer around 1,000 beds in apartments or townhouse units. Students have private rooms and share facilities with their unit mates. Residences are also close to all university facilities, including the Recreation Centre, which plays a big part in university life. Students can build relationships with other students, faculty and staff while staying healthy and fit.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

MRU offers a supportive and extensive community environment where students have access to all they need to live, learn and grow. There are many facilities to enjoy and thrive in, such as modern classrooms, a world-class concert hall, eco-buildings, simulation labs and research centres. Other facilities include:

 • Riddell Library and Learning Centre
 • Taylor Centre for the Performing Arts
 • Students' Association's Wyckham House
 • Cougars Campus Store
 • Many on-campus dining options
 • Modern and spacious recreation facilities

Residence options are contemporary and comfortable. All new first-year students who apply and pay a security deposit by the given deadline are guaranteed a place in campus accommodation. The two residence complexes, East Residence and West Residence, offer around 1,000 beds in apartments or townhouse units.

Students have private rooms and share facilities with their unit mates. Residences are also close to all university facilities, including the Recreation Centre, which plays a big part in university life. Students can build relationships with other students, faculty and staff while staying healthy and fit.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Dedicated support at MRU includes:

International Student Support Centre (ISSC)

The ISSC helps students from all backgrounds to have a successful student experience. Led by volunteers and student leaders, international students can receive support, information and peer-driven programs as well as opportunities to join in with social and cultural activities. The centre offers space to study independently or in a group.

Applying and academic planning

Other international support includes international recruitment officers who assist prospective students with the application process. There are also academic advisors who help with choosing courses and goal setting.

New Student Orientation

All new students receive the tools they need for success at MRU. They learn about the campus, services, local area and more. Students get to meet faculty and senior students from their programs.

Student Learning Services

Academic support is available through tutoring, workshops and mentorships.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Dedicated support at MRU includes:

International Student Support Centre (ISSC)

The ISSC helps students from all backgrounds to have a successful student experience. Led by volunteers and student leaders, international students can receive support, information and peer-driven programs as well as opportunities to join in with social and cultural activities. The centre offers space to study independently or in a group.

Applying and academic planning

Other international support includes international recruitment officers who assist prospective students with the application process. There are also academic advisors who help with choosing courses and goal setting.

New Student Orientation

All new students receive the tools they need for success at MRU. They learn about the campus, services, local area and more. Students get to meet faculty and senior students from their programs.

Student Learning Services

Academic support is available through tutoring, workshops and mentorships.

Show more +Show less -
Student support

Student support

Dedicated support at MRU includes:

International Student Support Centre (ISSC)

The ISSC helps students from all backgrounds to have a successful student experience. Led by volunteers and student leaders, international students can receive support, information and peer-driven programs as well as opportunities to join in with social and cultural activities.

Applying and Academic Planning

The university's admission and credential specialists and recruitment specialists assist prospective students with admission plans, the application process, as well as credential evaluation. Once admitted, academic advisors are available to help with academic planning and goal setting.

International Immigration Advisors

A team of regulated immigration advisors are available to provide support, advice and a number of resources about applying for and maintaining temporary status in Canada. This includes information about study permits, work permits, visas and more.

New Student Orientation

All new students receive the tools they need for success at MRU. They learn about the campus, services, local area and more. Students get to meet faculty and senior students from their programs.

Student Learning Services

Academic support is available through tutoring, workshops and mentorships.

Access and Inclusion Services

Students who are eligible can connect with the Access and Inclusion Office for academic accommodations, helping to ensure full participation in academic courses.

Wellness Services

Access the on-campus medical clinic, attend workshops or webinars focused on wellness topics or book an appointment for massage, physiotherapy, chiropractic or athletic therapy services.

Office of Student Success

Supporting students from orientation to graduation, the Office of Student Success is there to help students realize their full academic and personal potential at Mount Royal. Students can receive support in navigating the variety of resources and opportunities available at MRU.

Show more +Show less -
283
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ Canada

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
At Mount Royal University
Why MRU?
At Mount Royal University
At Mount Royal University
MRU virtual tour
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
Why Mount Royal University?
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$2004

 • $815
  លំនៅដ្ឋាន
 • $815
  ម្ហូបអាហារ
 • $117
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $257
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?