ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Northeastern University

United States
video Bg

Northeastern University

United States
video Bg

Northeastern University

United States
Overview

Overview

Northeastern University has been inspiring minds since 1898. Globally recognized faculty and research, rigorous and flexible study options, and its renowned experiential learning model provides students a powerful education. Students from across the U.S., and more than 14,000 international students and scholars from 140 countries, enjoy a dynamic and diverse university environment.

U.S. World & News Report 2020 ranked it 40th Best U.S. University and 1st Best Co-op and Internships. Princeton Review 2020 ranked Northeastern 4th Best Career Services.

Academic advisors and mentors help students choose programs that meet their personal and professional goals. At the heart of every program is experiential learning, a combination of course work with the opportunity to work alongside professionals at Northeastern's more than 3,350 partner organizations in the U.S. and around the world. This allows students to apply what they have learned in the classroom to real-world challenges, and to enter the global workforce with valuable practical experience.

The university has locations in Boston, Massachusetts Charlotte, North Carolina San Francisco and Silicon Valley, California Seattle, Washington Portland, Maine and Toronto and Vancouver, Canada. Multi-faceted communities with world-class healthcare, cultural venues, restaurants and recreation welcome international students. Locations are strategically located within close proximity to industry leaders and entrepreneurial start-ups where professional networks can be built.

A tier one research university with more than 30 research centers, Northeastern has a long-standing tradition of partnering with institutions and researchers from around the globe. Research at Northeastern addresses many of the world's challenges on health, sustainability, security and more.

Students are shown how to engage with a diverse world, embrace change, set new trends, and strive for excellence. They become self-directed learners who continue developing their knowledge and skills after earning their degree. Alumni communities around the world offer life-long professional and social support.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Founded in 1898, Northeastern is a top-ranked private university, offering students a range of undergraduate and graduate degrees and certificates from nine colleges and schools. The university is a leading R1 research university with 60 research centers and institutes, providing opportunities for students to work alongside experienced researchers in multiple industries.

Globally recognized as a leader in cooperative education, Northeastern students build their professional resume and network as they earn their degree, giving them a distinct edge when entering the workforce. Students gain more than a degree at Northeastern University they graduate with real-world experience that fuels life-long success.

Northeastern students come from all corners of the globe, and together they strengthen the institution's understanding of the world and challenge its thinking. A diverse institution with over 20,000 students, it has one of the largest international student communities in the United States.

Ranked within the top 50 American universities (U.S. News 2021 edition of Best National Universities), the faculty has top-quality scholars, practitioners, and industry professionals. With a teacher to student ratio of 14:1, students are supported by expert faculty, as well as by professional career and academic coaches.

The university's careers services have been ranked in the top five amongst American universities for 14 years in a row (Princeton Review).

A global university, Northeastern has nine campuses across the world. Its main campus is based in Boston, but students can also study in Charlotte, North Carolina, Seattle, Washington, San Jose and San Francisco, California, Portland, Maine, London, England or in one of the university's Canadian campuses in Toronto or Vancouver.

Outside of lectures, students can take part in a range of clubs and societies, youth programs and indoor and outdoor sports.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Founded in 1898, Northeastern is a top-ranked private university, offering students a range of undergraduate and graduate degrees and certificates from nine colleges and schools. The university is a leading R1 research university with 60 research centers and institutes, providing opportunities for students to work alongside experienced researchers in multiple industries.

Globally recognized as a leader in cooperative education, Northeastern students build their professional resume and network as they earn their degree, giving them a distinct edge when entering the workforce. Students gain more than a degree at Northeastern University they graduate with real-world experience that fuels life-long success.

Northeastern students come from all corners of the globe, and together they strengthen the institution's understanding of the world and challenge its thinking. A diverse institution with over 20,000 students, it has one of the largest international student communities in the United States.

Ranked within the top 50 American universities (U.S. News 2021 edition of Best National Universities), the faculty has top-quality scholars, practitioners, and industry professionals. With a teacher to student ratio of 14:1, students are supported by expert faculty, as well as by professional career and academic coaches.

The university's careers services have been ranked in the top five amongst American universities for 14 years in a row (Princeton Review).

A global university, Northeastern has nine campuses across the world. Its main campus is based in Boston, but students can also study in Charlotte, North Carolina, Seattle, Washington, San Jose and San Francisco, California, Portland, Maine, London, England or in one of the university's Canadian campuses in Toronto or Vancouver.

Outside of lectures, students can take part in a range of clubs and societies, youth programs and indoor and outdoor sports.

Show more +Show less -
Always something new at Northeastern

Always something new at Northeastern

Institute for the Wireless Internet of Things

Set within the Interdisciplinary Science and Engineering Complex, Northeastern recently launched the Institute for the Wireless Internet of Things. The Institute brings together a wide range of expertise in different areas of communication, networking, data analytics, artificial intelligence, and more.

Director of the Institute, Tommaso Melodia, who is also Northeastern's William Lincoln Smith Chair Professor of Electrical and Computer Engineering, said that over 100 of Northeastern's top researchers will collaborate with each other and different universities, industries and government organizations to change the way people around the world are connected.

Other areas of pioneering research

 • Mona Minkara, assistant professor of Bioengineering, studies how vaping affects lung function and the potential for better treatments for diseases such as respiratory distress syndrome.
 • Daniel T. O'Brien, associate professor in the School of Public Policy and Urban Affairs and the School of Criminology and Criminal Justice, leads a team of researchers who are studying how algorithms can create more efficient public transit.
 • Neel Joshi, associate professor of Chemistry and Chemical Biology, was selected as a grand prize winner in the National Science Foundation's 2026 Idea Machine competition. His research focuses on using bacteria to build things and training cells to build materials that could replace plastics or be used in medical treatments.
 • Northeastern alumnus Lisa Oakley, BS Computer Science/Mathematics 2018, has recently won an award for cybersecurity research for her techniques in game theory and AI.

Show more +Show less -
Always something new at Northeastern

Always something new at Northeastern

Covid-19 response

During the Covid-19 pandemic, teaching was conducted via online learning, before moving to a combination of online and in-person teaching with reduced admission to classrooms. Free Covid-19 tests are still provided to students.

Campus investment

Over the last few years, several high-profile investments have been made to various facilities at Northeastern. This includes the Interdisciplinary Science and Engineering Complex (ISEC), a research and laboratory facility. Opened in January 2020, this new academic space focuses on drug discovery, robotics, and security research.

Funding for research

An additional USD 50 million of funding went into the Institute for Experiential Artificial Intelligence. Launched in late 2019, the center brings together experts in humanities, law, public policy, machine learning, health, security, and sustainability to develop solutions to worldwide challenges.

There are plans to build further research facilities for Northeastern's work on autonomous vehicles, drones, and robots, which is expected to be completed by 2023.

Show more +Show less -
Always something new at Northeastern

Always something new at Northeastern

Covid-19 response

During the Covid-19 pandemic, teaching was conducted via online learning, before moving to a combination of online and in-person teaching with reduced admission to classrooms. Free Covid-19 tests are still provided to students.

Campus investment

Over the last few years, several high-profile investments have been made to various facilities at Northeastern. This includes the Interdisciplinary Science and Engineering Complex (ISEC), a research and laboratory facility. Opened in January 2020, this new academic space focuses on drug discovery, robotics, and security research.

Funding for research

An additional USD 50 million of funding went into the Institute for Experiential Artificial Intelligence. Launched in late 2019, the center brings together experts in humanities, law, public policy, machine learning, health, security, and sustainability to develop solutions to worldwide challenges.

There are plans to build further research facilities for Northeastern's work on autonomous vehicles, drones, and robots, which is expected to be completed by 2023.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Experiential learning

Northeastern is a world leader in experiential learning. This method combines theoretical knowledge, research, and practical application. Graduate students, from master's through to doctorate programs, and in professional and certificate programs, put knowledge to work at Fortune 500 and start-up companies, universities, government agencies, non-profits, and global organizations.

Flexible experiential learning allows students to apply the skills they learn in the classroom to

real-world challenges while working alongside experienced industry professionals. Students further develop their skills and knowledge when they return to the classroom after their co-op placements. They then discover how to use theory, research, and practical application together to be innovative in their work.

Faculty

Some of the world's most influential academics call Northeastern home. They are attracted by the

interdisciplinary collaboration and increased focus, passion, and knowledge that students bring to the classroom. More than 500 tenured and tenure-track faculty members have been appointed in the past five years and the number of external awards for faculty research has largely increased because of this.

Research

Students have numerous opportunities to work hand-in-hand with faculty members to pursue research in cutting-edge fields such as nanotechnology, network science, biotechnology, and urban public policy. They also have access to the latest developments in their areas of study and get the support and mentorship they need to succeed.

It's the best of both worlds, big opportunities at a large research powerhouse, and small, intimate research and classroom settings. Research opportunities are also offered outside of the university through the experiential learning programs with research partners around the globe.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Northeastern University has been consistently ranked as a top 50 U.S. university for the last seven years by Times Higher Education World University Rankings.

An institution with a heavy focus on experiential learning, the university engages students with the world around them. This is achieved through blending academic learning with professional work, as well as research and placements in locations across the globe.

With co-op learning, students focus on concepts and theories in a classroom environment and then use that knowledge in a real-world setting alongside it. The real-world elements help students to easily understand theoretical learning, while academic learning can be quickly applied to real-world settings when they switch between the two.

Northeastern students have unique opportunities in 148 countries through global co-op programs, internships, and experiental learning. The university also has 3,300 corporate partners worldwide, providing further work placement opportunities. This access to a variety of companies worldwide helps students to develop skills which can be used in the workplace. This includes learning how other cultures approach different topics and enhancing language skills.

Students are taught by influential academics, and over 500 of the faculty have been tenured or tenure-tracked in the last five years. This has led to the university receiving several awards for its faculty research.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Northeastern University has been consistently ranked as a top 50 U.S. university for the last seven years by Times Higher Education World University Rankings.

An institution with a heavy focus on experiential learning, the university engages students with the world around them. This is achieved through blending academic learning with professional work, as well as research and placements in locations across the globe.

With co-op learning, students focus on concepts and theories in a classroom environment and then use that knowledge in a real-world setting alongside it. The real-world elements help students to easily understand theoretical learning, while academic learning can be quickly applied to real-world settings when they switch between the two.

Northeastern students have unique opportunities in 148 countries through global co-op programs, internships, and experiental learning. The university also has 3,300 corporate partners worldwide, providing further work placement opportunities. This access to a variety of companies worldwide helps students to develop skills which can be used in the workplace. This includes learning how other cultures approach different topics and enhancing language skills.

Students are taught by influential academics, and over 500 of the faculty have been tenured or tenure-tracked in the last five years. This has led to the university receiving several awards for its faculty research.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

More than 200 programs are on offer from Northeastern's nine multi-disciplinary colleges and schools. Each college is home to a close-knit community, where there are unique programs and approaches to learning:

 • College of Arts, Media and Design
 • D'Amore McKim School of Business
 • Khoury College of Computer Sciences
 • College of Engineering
 • Bouve College of Health Sciences
 • School of Law
 • College of Professional Studies
 • College of Science
 • College of Humanities and Social Sciences.

Designed to meet the evolving needs of 21st century industries, programs are flexible, allowing students to create an educational experience that fits around their academic and professional goals.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Northeastern offers a wide variety of different courses across nine schools and colleges.

The following faculties are available for undergraduates:

 • College of Arts, Media, and Design
 • Bouve College of Health Sciences
 • D'Amore-McKim School of Business
 • Khoury College of Computer Sciences
 • College of Engineering
 • College of Science
 • College of Social Sciences and Humanities
 • School of Law

The university provides over 250 major options and over 150 combined majors. Students can pursue a single major, a combined major from within the same school, or a combined major across two different schools. More than half of the Northeastern students study a combined major, allowing them to follow their interests and pursuits.

There are also several pre-professional and graduate programs available. This includes Pre-Law, Pre-Medicine, Pre-Veterinary Sciences and Pre-Dentistry.

Show more +Show less -
Department structure

Department structure

Northeastern offers a wide variety of different courses across nine schools and colleges.

The following faculties are available for undergraduates:

 • College of Arts, Media, and Design
 • Bouve College of Health Sciences
 • D'Amore-McKim School of Business
 • Khoury College of Computer Sciences
 • College of Engineering
 • College of Science
 • College of Social Sciences and Humanities
 • School of Law

The university provides over 250 major options and over 150 combined majors. Students can pursue a single major, a combined major from within the same school, or a combined major across two different schools. More than half of the Northeastern students study a combined major, allowing them to follow their interests and pursuits.

There are also several pre-professional and graduate programs available. This includes Pre-Law, Pre-Medicine, Pre-Veterinary Sciences and Pre-Dentistry.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be admitted to Northeastern University, international students must meet a number of academic and language requirements. The requirements and application process vary depending on the program and college.

English language proficiency

Strong English skills are necessary to be successful in the experiential learning programs and academically rigorous classroom environment. All students, regardless of citizenship, must demonstrate English language proficiency when applying.

The minimum scores vary between each program and college, and all applications are fully considered by the Admissions Committee. Students are encouraged to read about Northeastern's English proficiency requirements.

Global Pathways, an intensive academic program that helps students improve their English language skills while gaining confidence within an American university. Students can earn academic credits toward their degree programs and upon successful completion of the program and progression requirements can enter their degree program.

''I enjoyed the speaking lectures and the opportunity to practice presenting in English. It helped me become comfortable making presentations once I started my master's degree.'' Chao Xu, MS Analytics, 2020

Waiving the English Proficiency Requirement

If, prior to enrolling at Northeastern, students have completed four consecutive years in a high school or university where academic English was the language of instruction for all courses (excluding foreign language acquisition courses), they may be eligible for a waiver. This is provided they have also demonstrated the required English language proficiency, literature, and composition courses. Students must provide Northeastern with their final or predicted results from externally assessed examinations.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Due to the intense nature of the academic programs, all applicants, regardless of citizenship, need to provide proof of English proficiency.

Applicants will meet the English proficiency requirement if:

 • English is their native language
 • They have lived in the United States or another English-speaking country and completed four consecutive academic years
 • An English language proficiency test with suitable scores is submitted directly from a testing agency. Minimum test scores vary between programs and departments.

For students who do not meet the required English proficiency levels, the university runs a Global Pathways program. Helping students improve English language skills, academic credits and progression requirements are awarded upon completion of the program.

International applicants also need to submit a Declaration and Certification of Finances (DCF) to prove they have sufficient financial support and can cover tuition and living expenses. Once they are enrolled, international students need to submit an I-20 request form, as well as a copy of their passport or permanent residency card.

Specific entry requirements can be found on the course listing for each major/combined major on the Northeastern website. At a minimum, students are expected to have completed four years of English, two years of history, two years of the same foreign language, three years of science and three years of math.

Other colleges will also require further study, such as applicants to the College of Engineering, who must have taken physics, chemistry and precalculus.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

Due to the intense nature of the academic programs, all applicants, regardless of citizenship, need to provide proof of English proficiency.

Applicants will meet the English proficiency requirement if:

 • English is their native language
 • They have lived in the United States or another English-speaking country and completed four consecutive academic years
 • An English language proficiency test with suitable scores is submitted directly from a testing agency. Minimum test scores vary between programs and departments.

For students who do not meet the required English proficiency levels, the university runs a Global Pathways program. Helping students improve English language skills, academic credits and progression requirements are awarded upon completion of the program.

International applicants also need to submit a Declaration and Certification of Finances (DCF) to prove they have sufficient financial support and can cover tuition and living expenses. Once they are enrolled, international students need to submit an I-20 request form, as well as a copy of their passport or permanent residency card.

Specific entry requirements can be found on the course listing for each major/combined major on the Northeastern website. At a minimum, students are expected to have completed four years of English, two years of history, two years of the same foreign language, three years of science and three years of math.

Other colleges will also require further study, such as applicants to the College of Engineering, who must have taken physics, chemistry and precalculus.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

As well as high-standard educational facilities, there are numerous social and personal facilities available for the benefit of Northeastern students. Each campus is diverse, inclusive, and has services such as health and wellbeing, cultural centers and more.

Students are part of a dynamic and diverse campus community, where there are close to 400 clubs and organizations to join. Academic and personal support facilities and resources dedicated to international students include the Office of Global Services and Global Student Success.

Housing

Housing is available for full-time students enrolled in a graduate program at Northeastern in Boston. Organized by the Housing and Residential Life staff, there are several accommodation options for graduate students. However, space is limited, and housing is not guaranteed. Facilities such as bathrooms and kitchens are sometimes private or shared between other residents.

Location

Spread across the north U.S. and Canada, the university is strategically located close to industry leaders and innovative start-ups, multi-faceted international communities, world-class healthcare, museums, cultural attractions, and outdoor recreation. These locations offer students the opportunity to build a valuable network while enjoying vibrant and unforgettable experiences.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Northeastern provides a range of high-class facilities across its multiple locations, including research spaces, libraries, and classrooms. Lots of funding has been invested into specific facilities across the various colleges, including the recently opened USD 225 million research and laboratory complex.

The main Boston campus boasts high-tech classrooms and 30 research centers. It is one of only 12 institutions with Centers of Excellence that are funded by the Department of Homeland Security. Other academic facilities on this flagship campus include 3D labs, a marine science center that is developing robotic technology, and its modern Snell Library.

Helping students to make the most out of studying on campus, there is also plenty of quiet, solo and group study areas, including dedicated collaboration spaces.

The university provides a diverse range of recreational facilities across its various campuses. This includes running over 400 clubs and organizations, including more than 50 sports societies, so there is plenty of options for students to choose from.

On the Boston campus, the Marino Recreation Center, runs personal training sessions, group fitness activities, esports and tournaments, aquatic activities as well as providing spaces for sports clubs.

Additional sporting facilities can be found on the SquashBusters Facility, which has incredible views of the Boston skyline. Recently renovated, it boasts 8 squash courts, dry saunas, 52 workout stations and a multipurpose room. Students can also access the Cabot Physical Education Center, which contains racquetball courts, an indoor track, rowing tanks, a cardiovascular room, and an Olympic-size swimming pool.

Dining facilities provide a range of culinary options at affordable prices. Students can grab takeaway food at the Market or one of the nearby chain stores or choose to dine in at multiple cafes and restaurants on campus. Students can also pay for unlimited meal plans each semester for a set fee.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

Northeastern provides a range of high-class facilities across its multiple locations, including research spaces, libraries, and classrooms. Lots of funding has been invested into specific facilities across the various colleges, including the recently opened USD 225 million research and laboratory complex.

The main Boston campus boasts high-tech classrooms and 30 research centers. It is one of only 12 institutions with Centers of Excellence that are funded by the Department of Homeland Security. Other academic facilities on this flagship campus include 3D labs, a marine science center that is developing robotic technology, and its modern Snell Library.

Helping students to make the most out of studying on campus, there is also plenty of quiet, solo and group study areas, including dedicated collaboration spaces.

The university provides a diverse range of recreational facilities across its various campuses. This includes running over 400 clubs and organizations, including more than 50 sports societies, so there is plenty of options for students to choose from.

On the Boston campus, the Marino Recreation Center, runs personal training sessions, group fitness activities, esports and tournaments, aquatic activities as well as providing spaces for sports clubs.

Additional sporting facilities can be found on the SquashBusters Facility, which has incredible views of the Boston skyline. Recently renovated, it boasts 8 squash courts, dry saunas, 52 workout stations and a multipurpose room. Students can also access the Cabot Physical Education Center, which contains racquetball courts, an indoor track, rowing tanks, a cardiovascular room, and an Olympic-size swimming pool.

Dining facilities provide a range of culinary options at affordable prices. Students can grab takeaway food at the Market or one of the nearby chain stores or choose to dine in at multiple cafes and restaurants on campus. Students can also pay for unlimited meal plans each semester for a set fee.

Show more +Show less -
Success stories

Success stories

''One of the first things my manager said to me was that, normally, people don't get hired for this kind of role right after college. The fact that I had work experience from my co-op is what landed me the job.''- Nicolas Binford, Computer Engineering

''My family is thrilled I decided to pursue my master's degree at Northeastern. They're glad I found a program I'm passionate about.'' - Xulixiao ‘Allie' Tian, Khoury College of Computer Sciences, Align Khoury

''I chose Northeastern for the breadth of co-ops, which gave me the chance to explore my options. Participating in different co-ops allowed me to identify what I liked about my field, but more importantly, what I didn't like. I got to discover what I wanted to do with my future with little risk.'' - Rachna Igwe, Chemical Engineering

''Northeastern students are smart, ambitious, and aggressive, and they're driven not only by the desire to succeed, but also the feat of failure, which is a tremendous motivator.'' - Amin Khoury, Inaugural recipient of the Distinguished Entrepreneur Award

''What separates Northeastern from other universities is the culture here. It's very supportive and friendly. The students are high caliber. When you're with other good, competent, interested, and aspirational students, it makes the learning experience better.'' - Professor Jim O'Donnell, College of Professional Studies, Project Management

''My students are incredibly engaged. They're curious about my work and want to make an impact on the world." - Professor Shalanda Baker, School of Law, College of Social Sciences and Humanities

''We want to give you a strong foundational, theoretical, and hands-on experience for your master's program because that's what employers want and that is what the field really needs.'' - Professor Hanumant Singh, College of Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering

Show more +Show less -
Student Support

Student Support

Northeastern has several dedicated support services to help students get the most from their time at the university.

Upon arrival, students are paired with an academic advisor in their field of study. The university also runs an orientation and welcome week at the start of the academic year, helping students to settle into life on campus.

Other academic support resources include tutoring, a writing center, and a specialized bookstore.

The university's Health and Counselling services focus on both physical health and mental wellbeing. It offers several vital services, including:

 • Primary care services
 • Urgent medical visits
 • Referral to clinical care resources in the community
 • Mental health support through Find@Northeastern
 • Lab tests
 • Allergy assessments and treatments
 • Programs specifically to support student-athletes

Students can access these services over the phone, in a virtual video call or in-person, although this is currently by appointment only.

Mental health support is available 24/7 through the Find@Northeastern initiative, providing students with immediate help from a licensed mental health professional in the local area. Its dedicated team assists students in locating and scheduling mental health support and provides five free counselling sessions each fall and spring semester.

The university's Disability Resource Center helps students with disabilities and ensures they are supported during their time at Northeastern. Its team can assist with a variety of requirements and disabilities, including:

 • AD(H)D
 • Asperger's Syndrome (and related disorders)
 • Chronic and degenerative issues
 • Hearing loss
 • Learning disabilities
 • Mobility impairments
 • Psychiatric disorders
 • Traumatic or acquired brain injury
 • Visual impairments

Other on-campus student support resources include Housing and Residential Life, Office of University Equity and Compliance, WeCare, and an Office of Institutional Diversity and Inclusion.

Show more +Show less -
Student Support

Student Support

Northeastern has several dedicated support services to help students get the most from their time at the university.

Upon arrival, students are paired with an academic advisor in their field of study. The university also runs an orientation and welcome week at the start of the academic year, helping students to settle into life on campus.

Other academic support resources include tutoring, a writing center, and a specialized bookstore.

The university's Health and Counselling services focus on both physical health and mental wellbeing. It offers several vital services, including:

 • Primary care services
 • Urgent medical visits
 • Referral to clinical care resources in the community
 • Mental health support through Find@Northeastern
 • Lab tests
 • Allergy assessments and treatments
 • Programs specifically to support student-athletes

Students can access these services over the phone, in a virtual video call or in-person, although this is currently by appointment only.

Mental health support is available 24/7 through the Find@Northeastern initiative, providing students with immediate help from a licensed mental health professional in the local area. Its dedicated team assists students in locating and scheduling mental health support and provides five free counselling sessions each fall and spring semester.

The university's Disability Resource Center helps students with disabilities and ensures they are supported during their time at Northeastern. Its team can assist with a variety of requirements and disabilities, including:

 • AD(H)D
 • Asperger's Syndrome (and related disorders)
 • Chronic and degenerative issues
 • Hearing loss
 • Learning disabilities
 • Mobility impairments
 • Psychiatric disorders
 • Traumatic or acquired brain injury
 • Visual impairments

Other on-campus student support resources include Housing and Residential Life, Office of University Equity and Compliance, WeCare, and an Office of Institutional Diversity and Inclusion.

Show more +Show less -
13856
សិស្សអន្តរជាតិ

តម្លៃស្នាក់នៅជាមធ្យមនៅ United States

បង្ហាញតម្លៃស្នាក់នៅសរុប
168th  / 1250

ចំំណាត់ថ្នាក់លើ THE World

At Northeastern University
Join us at Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
MapDefaultImage

តម្លៃជាមធ្យមសរុបៈ$1767

 • $816
  លំនៅដ្ឋាន
 • $677
  ម្ហូបអាហារ
 • $98
  ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • $176
  សំលៀកបំពាក់
គណនាតម្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?